Giáo án Lớp 4 - Tuần 21 (Bản đẹp)

doc 7 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 21 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Lớp 4 - Tuần 21 (Bản đẹp)
TuÇn 21
 ChiÒu thø 2 ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2010 
TiÕng viÖt : OÂn tËp(2T)
TiÕt 1 : Tõ vµ c©u: Luyeän taäp toång hôïp 
I.Yeâu caàu : -Cuûng coá cho HS veà Ñoäng töø , quy taéc vieát chính taû daáu ? & ~ .
II.Chuaån bò :
	Soaïn ñeà baøi . Baûng phuï ghi ñeà .
III.Leân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp :
-GV neâu ñeà baøi
 Baøi 1 : Theá naøo laø ñoäng töø ? Gaùch döôùi nhöõng ñoäng töø trong ñoaïn thô sau : 
 a). Hoa nôû roài laïi taøn 
 Traêng troøn roài laïi khuyeát
 Maây hôïp roài laïi tan
 Ñoâng qua xuaân laïi tôùi
 b).Thaùng möôøi khi luùa gaët xong
 Coøn trô thaân raï vôùi ñoàng , ñoàng ôi
 Luùa ñi ñeå laïi thaùng möôøi
 Vaø côn gioù thoåi soáâng ôû treân
Baøi 2 : Ñieàn daáu hoûi hay daáu ngaõ vaøo chöõ ñöôïc gaïch döôùi ?
Toâ Tòch laø moät vò traïng nguyeân noâi tieáng cua nöôùc ta. Khi oâng ñoâ traïng tieáng taêm löøng laây, nhaø vua muoán ban thöông , cho pheùp oâng töï choïn quaø taëng . Ai naáy raát ñoâi ngaïc nhieân khi thaáy oâng chi xin moät chieác noài nho ñuùc baèng vaøng. Thì ra oâng muoán mang chieác noài vaøng aáy mang veà taëng oâng haøng xoùm. Thöô haøn vi , vì phaûi oân thi khoâng coù thôøi gian kieám gaïo , oâng thöôøng hoi möôïn noài cua nhaø haøng xoùm luùc hoï vöøa duøng böa xong ñeâ aên veùt côm chaùy suoát maáy thaùng trôøi . Nhôø theá oâng coù thôøi gian hoïc haønh vaø ñoâ ñaït .
Baøi 3 : Ñaët ba caâu coù ñoäng töø , töø chæ thôøi gian ñi keøm ?
-HS Laøm Vôû
 3/.Nhaän xeùt, daën doø
-Goïi HS nhaéc laïi noäi dung oân luyeän
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
-2-3 em traû lôøi, HS khaùc nhaän xeùt.
-Laøm vaøo BT traéng . HS leân baûng laøm baûng phuï.
-Nhaän xeùt .
-Thöïc hieän caù nhaân vaøo vôû . 
-2-3 em neâu mieäng .
-Nhaän xeùt , goùp yù
-Thöïc hieän vaøo vôû.
-2-3 em neâu .
-Laéng nghe.
-Laéng nghe .
TiÕt 2: luyÖn viÕt: bµi 3
 1. Môc tiªu 
 HS viÕt ®óng cì ch÷.
 HS viÕt ®Ñp, ®óng tèc ®é.
2. Ho¹t ®éng :
 Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c viÕt.
 HS viÕt, GV kiÓm tra, uèn n¾n cho nh÷ng em viÕt sai.
 3. Cñng cè dÆn dß 
To¸n : Ôn luyện tổng hợp
I/Yêu cầu
	Ôn kiến thức so sánh vµ rót gän phân số .
II/Chuẩn bị: 
	Soạn bài tập 
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Bài mới: 
Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ trống (và chỉ ra cách tìm số đó )
 = ; = ; = ; = 
 = ; = 
Bài 2 : Khoanh vào các phân số bằng nhau : 
a) ; ; ; ; ; 
b) ; ; ; ; ; 
Bài 3 : Rút gọn các phân số 
 ; ; ; 
-Gọi 2 HS lên bảng giải lần lượt // cả lớp làm vào vở .
-Gọi HS nhận xét ; GV KL ghi điểm .
-Thu chấm vở , nhận xét .
3/nhận xét tiết học
-2-3 em nêu cách tìm , rồi làm bài .
-2-3 em nêu cách tìm , rồi làm bài .
-2-3 em nêu cách tìm , rồi làm bài .
Nhận xét , lắng nghe .
-Lắng nghe nhận xét ở bảng .
-Lắng nghe .
Khoa häc : ÂM THANH
 I/.Muïc tieâu Giuùp HS:
 -NhËn biÕt ©m thanh do vËt rung ñoäng vaø phaùt ra .
II/.Ñoà duøng daïy hoïc :
 -Moãi nhoùm chuaån bò 1 vaät duïng coù theå phaùt ra aâm thanh. +Troáng nhoû, moät ít giaáy vuïn hoaëc 1 naém gaïo. +Moät soá vaät khaùc ñeå taïo ra aâm thanh:keùo, löôïc, compa, hoäp buùt, 
 +OÁng bô, thöôùc, vaøi hoøn soûi.
 -Chuaån bò chung : 
 +Ñaøi, baêng cat-xeùt ghi aâm thanh cuûa : Saám, seùt, ñoäng cô,  +Ñaøn ghi-ta.
III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoängcuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa HS
1/.KTBC :
+Ch/ta neân laøm gì ñeå baûo veä baàu k/khí trong laønh ?
+Taïi sao phaûi baûo veä baàu khoâng khí trong laønh ?
-GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
2/.Baøi môùi Giôùi thieäu baøi : Tai duøng ñeå laøm gì ?
-Haèng ngaøy, tai cuûa ch/ta nghe ñöôïc r/nhieàu aâm thanh tr/cuoäc soáng. Nhöõng aâm thanh aáy ñöôïc phaùt ra töø ñaâu ? Laøm theá naøo ñeå chuùng ta coù theå laøm cho vaät phaùt ra aâm thanh ? Cacù em cuøng tìm hieåu qua b/hoïc hoâm nay.
 HÑ 1 : Tìm hieåu caùc aâm thanh xung quanh
-Haõy neâu caùc aâm thanh maø em nghe ñöôïc vaø phaân loaïi chuùng theo caùc nhoùm sau:
 +AÂm thanh do con ngöôøi gaây ra: (+AÂm thanh do con ngöôøi gaây ra: t/noùi, t/haùt, tieáng khoùc cuûa treû em, tieáng cöôøi, tieáng ñoäng cô, t/ñaùnh troáng, tieáng ñaøn, laéc oáng bô, môû saùch,  )
 +AÂm thanh khoâng phaûi do con ngöôøi gaây ra.
 +AÂm thanh thöôøng nghe ñöôïc vaøo buoåi saùng.
 +AÂm thanh thöôøng nghe ñöôïc vaøo ban ngaøy.
 +AÂm thanh thöôøng nghe ñöôïc vaøo ban ñeâm. (+AÂm thanh thöôøng nghe ñöôïc vaøo ban ñeâm: tieáng deá keâu, tieáng eách keâu, tieáng coân truøng keâu, )
-GV neâu: coù raát nhieàu aâm thanh xung quanh ta. Haèng ngaøy, haøng giôø tai ta nghe ñöôïc nhöõng aâm thanh ñoù. Sau ñaây chuùng ta cuøng thöïc haønh ñeå laøm moät soá vaät p/ra aâm thanh.
*Hoaït ñoäng 2: Caùc caùch laøm vaät phaùt ra aâm thanh.
-Toå chöùc cho HS hoaït ñoäng trong nhoùm 4 HS.
-Haõy tìm caùch ñeå caùc v/duïng maø em chuaån bò nhö oáng bô, thöôùc keû, soûi, keùo, löôïc ,  phaùt ra aâm thanh.
-GV ñi giuùp ñôõ töøng nhoùm HS.
-Goïi HS caùc nhoùm trình baøy caùch cuûa nhoùm mình.
(+Cho hoøn soûi vaøo trong oáng bô vaø duùng tay laéc maïnh.
 +Duøng thöôùc goõ vaøo thaønh oáng bô. +Duøng 2 hoøn soûi coï vaøo nhau. +Duøng keùo caét 1 maãu giaáy. +Duøng löôïc chaûi toùc. +Duùng buùt ñeå maïnh leân baøn. +Cho buùt vaøo hoäp roài caàm hoäp laéc maïnh ) 
-GV nhaän xeùt caùc caùch maø HS trình baøy vaø hoûi: Theo em, taïi sao vaät laïi coù theå phaùt ra aâm thanh ?
-Ñeå bieát nhôø ñaâu maø vaät phaùt ra aâm thanh, chuùng ta cuøng laøm thí nghieäm.
* Hoaït ñoäng 3:Khi naøo vaät phaùt ra aâm thanh.
*Thí nghieäm 1:
-Neâu t/nghieäm:Raéc m/ít haït gaïo l/maët troáng&goõ troáng.
-GV yeâu caàu HS kieåm tra caùc duïng cuï thí nghieäm vaø thöïc hieän thí nghieäm. Neáu khoâng ñuû duïng cuï thì GV thöïc hieän tröôùc lôùp cho HS quan saùt.
+Khi raéc gaïo leân maët troáng maø khoâng goõ troáng thì maët troáng nhö theá naøo ?
 +Khi raéc gaïo vaø goõ leân maët troáng, maët troáng coù rung ñoäng khoâng ? Cac haït gaïo chuyeån ñoäng nhö theá naøo ?
(maët troáng rung leân, cac haït gaïo chuyeån ñoäng naûy leân vaø rôi xuoáng vò trí khaùc vaø troángkeâu.)
 +Khi goõ maïnh hôn thì caùc haït gaïo ch/ñoäng nhö theá naøo ?
 +Khi ñaët tay leân maët troáng ñang rung thì coù hieän töôïng gì ?
 *Thí nghieäm 2:
-GV phoå bieán caùch laøm thí nghieäm : duøng tay baät daây ñaøn, quan saùt hieän töôïng xaûy ra, sau ñoù ñaët tay leân daây ñaøn vaø cuõng quan saùt hieän töôïng xaûy ra.
-Yeâu caàu HS ñaët tay vaøo yeát haàu mình vaø caû lôùp cuùng noùi ñoàng thanh: Khoa hoïc thaät lí thuù.
 +Khi noùi, tay em coù caûm giaùc gì ?
+Khi phaùt ra aâm thanh thì maët troáng, daây ñaøn, thanh quaûn coù ñieåm chung gì ?
-GV keát luaän: 
3/.Cuûng coá :
GV cho HS chôi troø chôi: Ñoaùn teân aâm thanh.
-GV phoå bieán luaät chôi: +Chia lôùp thaønh 2 nhoùm.
 +Moãi nhoùm coù theå duøng baát cöù vaät gì ñeå taïo ra aâm thanh. Nhoùm kia ñoaùn xem aâm thanh ñoù do vaät naøo gaây ra vaø ñoåi ngöôïc laïi. Moãi laàn ñoaùn ñuùng teân vaät ñöôïc coäng 5 ñieåm, ñoaùn sai tröø 1 ñieåm.
 +Toång keát ñieåm. +Tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
4/.Daën doø :
-Nhaän xeùt tieát hoïc. -Veà hoïc baøi vaø chuaån bò baøi tieát sau.
-HS traû lôøi caâu hoûi.
-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.
-Tai duøng ñeå nghe.
-Laéng nghe.
-HS töï do phaùt bieåu.
+AÂm thanh thöôøng nghe ñöôïc vaøo buoåi saùng sôùm: tieáng gaø gaùy, tieáng loa phaùt thanh, tieáng keûng, tieáng chim hoùt, tieáng coøi, xe coä, 
 +AÂm thanh thöôøng nghe ñöôïc vaøo ban ngaøy: tieáng noùi, tieáng cöôøi, tieáng loa ñaøi, tieáng chim hoùt, tieáng xe coä, 
 -HS nghe.
-HS hoaït ñoäng nhoùm 4.
-Moãi HS neâu ra moät caùch vaø caùc thaønh vieân thöïc hieän.
-HS caùc nhoùm trình baøy caùch laøm ñeå taïo ra aâm thanh töø nhöõng vaät duïng maø HS chuaån bò.
-HS traû lôøi:
 +Vaät coù theå phaùt ra aâm thanh khi con ngöôøi taùc ñoäng vaøo chuùng. +Vaät coù theå phaùt ra aâm thanh khi chuùng coù söï va chaïm vôùi nhau.
-HS nghe. & quan saùt
 +Khi raéc gaïo leân maët troáng maø khoâng goõ thì maët troáng khoâng rung, caùc haït gaïo khoâng chuyeån ñoäng.
 +Khi goõ maïnh hôn thì caùc haït gaïo ch/ñoäng maïnh hôn,troáng keâu to hôn. 
 +Khi ñaët tay l/maët tr/ñang rung thì m/troáng k/rung vaø troáng k/keâu nöõa.
-Moät soá HS t/hieän baät daây ñaøn, sau ñoù laïi ñaët tay leân d/ñaøn nhö h/daãn.
-HS caû lôùp quan saùt vaø traû lôøi.
 -Caû lôùp laøm theo yeâu caàu.
+Khi noùi, em thaáy daây thanh quaûn ôû coå rung leân.
-Khi phaùt ra aâm thanh thì maët troáng, daây ñaøn, thanh quaûn ñeàu rung ñoäng.
-HS nghe.
-HS tham gia troø chôi.
-HS nghe.
-Laéng nghe . 
-Laéng nghe . 
**********************************************************************
 ChiÒu thø 3 ngµy 19 th¸ng 01 n¨m 2010 
 To¸n : ¤n tËp vÒ tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè vµ rót gän ph©n sè 
I- Môc tiªu : 
 - Cñng cè vÒ tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè vµ rót gän ph©n sè .
II- ChuÈn bÞ : - So¹n bµi tËp
III- Ho¹t ®éng trªn líp :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/Ổn định:
2/Bài mới: 
Bµi 1: Trong c¸c ph©n sè sau khoanh vµo c¸c ph©n sè b»ng . 
 5 ; 8 ; 9 ; 6 
 8 12 15 10
Bµi 2 :Rót gän c¸c ph©n sè sau.
a/ 5 20 25 
 = . ; = . ; = ... 
 100 100 100
 8 75 50
 = ; = ; =
 1000 100 100
-2-3 em nêu cách tìm , rồi làm bài .
- NhËn xÐt , ch÷a bµi
-2-3 em nêu cách tìm , lµm bµi vµo vë .
- 3 HS lªn b¶ng lµm bµi 
- NhËn xÐt , söa ch÷a .
Bµi 3: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng 
a/ 3 £ 75 £ 27 
 = = = = 
 4 12 £ 72 £
b/ 4 £ 2 
 = = 
 £ 21 7 
Bµi 4 : TÝnh 
a/ 3 x 5 x 7 b/ 12 x 5 
 7 x 5 x 8 9 x 4
c/ 15 x 7 d/ 35 x 8 
 18 x 6 5 x 7 x 2
- ChÊm mét sè bµi cña HS
- 2 HS lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm vµo vë .
- NhËn xÐt , ch÷a bµi 
- 4 HS lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm vµo vë .
- NhËn xÐt , ch÷a bµi 
Anh V¨n : C« HiÒn d¹y
TiÕng ViÖt : : OÂn luyeän toång hôïp
I.Yeâu caàu :
	-Cuûng coá cho HS veà caâu keå Ai theá naøo? Ñaët caâu coù tính töø cho tröôùc .
II.Chuaån bò :
	Soaïn ñeà baøi . Baûng phuï ghi ñeà .
III.Leân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp :
-GV neâu ñeà baøi
 Baøi 1 : Tìm trong baøi “ Baõi ngoâ ” nhöõng caâu keå Ai theá naøo ? Xaùc ñònh chuû ngöõ , vò ngöõ caùc caâu ñoù .
-Chaám vôû , 1 em trình baøy baûng phuï.
Baøi 2 : ñaët caâu vôùi moãi töø sau : xanh ; xanh thaém ; ñoû ; ñoû choùt ; vaøng ; vaøng töôi.
 3/.Nhaän xeùt, daën doø
-Goïi HS nhaéc laïi noäi dung oân luyeän
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
-HS traû lôøi, HS khaùc nhaän xeùt.
-Laøm vaøo BT traéng . HS leân baûng laøm baûng phuï.
-Nhaän xeùt .
-Thöïc hieän caù nhaân vaøo vôû . -2 em neâu mieäng .
-Nhaän xeùt , goùp yù
-Laéng nghe.
ThÓ dôc NHAÛY DAÂY KIEÅU CHUÏM HAI CHAÂN 
 TROØ CHÔI : “LAÊN BOÙNG BAÈNG TAY ”
I. Muïc tieâu :
 -OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân .Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc ôû möùc töông ñoái chính xaùc. 
 -Hoïc troø chôi: “Laên boùng baèng tay”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng. 
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän. 
Phöông tieän: Chuaån bò coøi, 2 – 4 quaû boùng, hai em moät daây nhaûy vaø saân chôi cho troø chôi nhö baøi 40. 
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu: 
 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.
 -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc.
 -Khôûi ñoäng: HS ñöùng taïi choã, voã tay vaø haùt. 
 +Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân quanh saân taäp 
 +Khôûi ñoäng caùc khôùp coå chaân, coå tay, goái, hoâng, vai.
 +Ñi ñeàu theo 1 – 4 haøng doïc.
2. Phaàn cô baûn:
 a) Baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn:
 * OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân 
 -GV cho HS khôûi ñoäng kó laïi caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, khôùp vai, khôùp hoâng. 
 -GV nhaéc laïi caùch vaø laøm maãu ñoäng taùc so daây, chao daây, quay daây keát hôïp giaûi thích töøng cöû ñoäng ñeå HS naém ñöôïc. 
 +Caùch so daây: Hai tay caàm hai ñaàu daây, chaân phaûi hoaëc chaân traùi giaãm leân daây (daây ñaët saùt maët ñaát), co keùo daây cho vöøa, ñoä daøi cuûa daây töø maët ñaát leân tôùi ngang vai laø thích hôïp. 
 +Caùch quay daây: Duøng coå tay quay daây, ñöa daây töø phía sau leân cao ra tröôùc xuoáng döôùi, daây gaàn ñeán chaân thì chuïm hai chaân baät nhaûy leân cho daây qua vaø cöù nhö vaäy baät nhaûy qua daây moät caùch nhòp nhaøng theo nhòp quay cuûa daây, khoâng ñeå daây vöôùng vaøo chaân. 
 -GV chæ huy cho moät toå taäp laøm maãu laïi.
 -Caùn söï ñieàu khieån luaân phieân cho caùc toå thay nhau taäp, GV thöôøng xuyeân höôùng daãn, söõa chöõa ñoäng taùc sai cho HS. Ñoàng thôøi ñoäng vieân nhöõng em nhaûy ñuùng vaø ñöôïc nhieàu laàn. 
 -GV chæ ñònh moät soá em nhaûy ñuùng ra laøm ñoäng taùc ñeå taát caû HS cuøng q/saùt vaø nhaän xeùt. 
 -GV chia lôùp thaønh caùc toå taäp luyeän theo khu vöïc ñaõ quy ñònh. Caùc toå tröông ñieàu khieån toå cuûa mình taäp, GV ñi laïi quan saùt vaø söûa sai hoaëc giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh thöïc hieän chöa ñuùng.
 b) Troø chôi: “ Laên boùng baèng tay ”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi.
 -Neâu teân troø chôi.
 -GV phoå bieán laïi quy taéc chôi giuùp HS naém vöõng luaät chôi. 
-GV cho töøng toå thöïc hieän troø chôi, sau ñoù GV nh/xeùt vaø uoán naén nhöõng em laøm chöa ñuùng. 
 -GV toå chöùc cho hS chôi chính thöùc. 
 -Sau vaøi laàn chôi GV toå chöùc cho HS chôi theo quy ñònh laên boùng baèng moät hoaëc hai tay tuyø theo nhöõng laàn chôi khaùc nhau. Toå naøo thaéng thì ñöôïc khen , toå naøo thua thì bò phaït (Caùc toå coù soá löôïng HS baèng nhau deå thi thua xem toå naøo kheùo leùo hôn). 
 3. Phaàn keát thuùc: 
 -Ñi theo 1 voøng troøn, thaû loûng chaân tay tích cöïc. 
 -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc. 
 -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc.
 -GVø giao baøi taäp veà nhaø oân ñoäng taùc ñi ñeàu. 
6 – 10 ph 1 – 2 phuùt
1 phuùt
1 phuùt 
1 phuùt
1 phuùt 
18 – 22 ph
12– 13phuùt 
5 – 7 phuùt
4 – 6 phuùt
2 phuùt 
1 phuùt 
2 phuùt 
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo 
====
====
====
====
5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
==========
==========
==========
==========
 5GV
-HS vaãn duy trì theo ñoäi hình 4 haøng ngang. 
 * HS ñöùng taïi choã, chuïm hai chaân baät nhaûy khoâng coù daây moät vaøi laàn roài môùi nhaûy coù daây. 
 * Hình 52 trang 109.
= ===
= 5GV ===
= ===
= ===
= ===
-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.
T1
T2
T3
T4
5GV
-Chia HS trong lôùp thaønh 4 ñoäi, coù soá löôïng ngöôøi baèng nhau, moãi ñoäi taäp hôïp thaønh 1 haøng doïc, ñöùng sau vaïch xuaát phaùt vaø thaúng höôùng vôùi 1 côø ñích. 
-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc.
==========
==========
==========
==========
5GV
*******************************************************
 S¸ng thø 7 ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2010 
C« TrÇn Nhung d¹y ®æi buæi
*************************HÕt ************************

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_21_ban_dep.doc