Giáo án Lớp 4 - Tuần 20 (Bản đẹp)

doc 12 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 172Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 20 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Lớp 4 - Tuần 20 (Bản đẹp)
TuÇn 20
 ChiÒu thø 2 ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2010 
TiÕng viÖt : OÂn tËp(2T)
TiÕt 1 : tËp lµm v¨n luyÖn tËp viÕt bµi v¨n miªu t¶ 
I. Môc tiªu: Gióp HS :
- Kh¶ n¨ng viÕt bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt. Dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hµnh viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ ®å vËt ®· häc ë nh÷ng tuÇn tr­íc.
- Kh¶ n¨ng quan s¸t ®å vËt, dïng tõ, ®Æt c©u, kh¶ n¨ng diÔn ®¹t cña häc sinh. 
II. Ho¹t ®éng 
1. §Ò bµi : Em h·y t¶ c¸i bµn häc cña em .
2. H­íng dÉn HS lµm bµi 
a) X¸c ®Þnh ®Ò bµi.
 Em h·y t¶ mét c¸i bµn häc tËp mµ em thÝch .
 b) Gîi ý:
 Dµn ý cña bµi v¨n t¶ ®å vËt.
Më bµi: Giíi thiÖu c¸i bµn häc cña em.
Th©n bµi:
- T¶ bao qu¸t toµn bé c¸I bµn ( h×nh d¸ng, kÝch th­íc, chÊt liÖu, cÊu t¹o).
- T¶ tõng bé phËn cña c¸i bµn.
KÕt luËn: Nªu c¶m nghÜ ®èi víi c¸i bµn .
HS luþªn viÕt
HS ®äc bµi viÕt cña m×nh, nhËn xÐt – GV KÕt luËn 
TiÕt 2: luyÖn viÕt: bµi 2
 1. Môc tiªu 
 HS viÕt ®óng cì ch÷.
 HS viÕt ®Ñp, ®óng tèc ®é.
2. Ho¹t ®éng :
 Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c viÕt.
 HS viÕt, GV kiÓm tra, uèn n¾n cho nh÷ng em viÕt sai.
 3. Cñng cè dÆn dß 
To¸n : ¤n tËp 
I. MUÏC TIEÂU: Giuùp HS:
Söû duïng coâng thöùc tính dieän tích vaø chu vi cuûa hình bình haønh ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan.
 II. Ho¹t ®éng :
Bµi 1: §iÌn sè thÝch hîp vµp dÊu chÊm:
123km 3m = ...........m 564hm 5dm = ..........m
2500m= ......km.....hm 230cm = .....dm.....cm
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 2: Mét h×nh b×nh hµnh cã 2 c¹nh liªn tiÕp lµ:
23m ,5hm
2hm , 52dam
200cm, 2m
65m ,23m
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 3: Mét h×nh b×nh hµnh cã ®¸y lµ 23 cm, chiÒu cao g¸p 3 lÇn ®¸y .
TÝnh diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ?
 HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 4 T×m h×nh cã diÖn tÝch lín nhÊt 
 20 cm2
 5 cm 6cm
 4cm
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Khoa häc : KHOÂNG KHÍ BÒ OÂ NHIEÃM
I/.Muïc tieâu : Giuùp HS:
 - Nªu ®­îc mét sè nguyªn nh©n g©y « nhiªm kh«ng khÝ : khãi , khÝ ®éc , c¸c lo¹i bôi , vi khuÈn ,...
II/.Ñoà duøng daïy hoïc :
 -Phieáu ñieàu tra khoå to. 
 -Hình minh hoaï trang 78, 79 SGK.
 -Söu taàm tranh, aûnh theå hieän baàu khoâng khí trong saïch, baàu khoâng khí bò oâ nhieãm.
III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoängcuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa HS
1/.KTBC :
2/.Baøi môùi : 
 *Hoaït ñoäng 1: K/khí saïch vaø khoâng khí bò oâ nhieãm.
-Kieåm tra vieäc h/thaønh phieáu ñieàu tra cuûa HS vaø hoûi:
 +Em coù nh/eùt gì veà baàu khoâng khí ôû ñòa phöông em ?
+Taïi sao em laïi cho raèng baàu khoâng khí ôû ñòa phöông em saïch hay bò oâ nhieãm ?
-Ñeå hieåu roõ theá naøo laø khoâng khí saïch khoâng khí bò oâ nhieãm caùc em cuøng quan saùt caùc hình minh hoaï trang 78, 79 SGK trao ñoåi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau:
 +Hình naøo theå hieân baàu khoâng khí saïch ? Chi tieát naøo cho em bieát ñieàu ñoù ? 
 +Hình naøo theå hieän baàu khoâng khí bò oâ nhieãm ? Chi tieát naøo cho em bieát ñieàu ñoù ?
 (+Hình 1: Laø nôi baàu khoâng khí bò oâ nhieãm, ôû ñaây coù nhieàu oáng khoùi nhaø maùy ñang thaûinhöõng ñaùm khoùi ñen leân baâu trôøi vaø loø phaûn öùng haït nhaân ñang thaûi khoùi vaø löûa ñoû leân baàu trôøi.
 +Hình 2: laø nôi baàu khoâng khí saïch, cao vaø trong xanh, caây coái xanh töôi, khoâng gian roäng, thoaùng ñaõng.
 +Hình 3; laø nôi baàu khoâng khí bò oâ nhieãm. Ñaây laø caûnh khoùi bay leân do ñoát chaát thaûi treân ñoàng ruoäng ôû noâng thoân.)
-GV goïi HS trình baøy.
-Khoâng khí coù nhöõng tính chaát gì ? (-Khoâng khí trong suoát, khoâng maøu, khoâng vò, khoâng coù hình daïng nhaát ñònh.)
+Theá naøo laø khoâng khí saïch ? 
+Theá naøo laø khoâng khí bò oâ nhieãm ?
-GV neâu chèt ý -goïi HS nhaéc laïi.
-Nhaän xeùt, khen HS hieåu baøi taïi lôùp.
*Hoaït ñoäng 2:Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm khoâng khí.
-Toå chöùc cho HS thaûo luaän nhoùm, moãi nhoùm 4 HS vôùi caâu hoûi: Nhöõng ng/haân naøo gaây oâ nhieãm khoâng khí ?
GV ñi höôùng daãn, giuùp ñôõ HS lieâân heä thöïc teá ôû ñòa phöông hoaëc nhöõng nguyeân nhaân maø caùc em bieát qua baùo ñaøi, ti vi, phim aûnh.
-Goïi HS caùc nhoùm phaùt bieåu. GV ghi baûng.
(+Do khí thaûi cuûa nhaø maùy. 
 +Khoùi, khí ñoäc cuûa caùc phöông tieän giao thoâng: oâ toâ, xe maùy, xe chôû haøng thaûi ra. 
 +Buïi, caùt treân ñöôøng tung leân khí coù quaù nhieàu phöông tieän tham gia giao thoâng. +Muøi hoâi thoái, vi khuaån cuûa raùc thaûi thoái röõa. )
-Keát luaän : Coù nhieàu nguyeân nhaân laøm khoâng khí bò oâ nhieãm, nhöng chuû yeáu laø do:
 +Buïi: buïi töï nhieân, buïi nuùi löûa sinh ra, buïi do hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ôû caùc vuøng ñoâng daân: buïi ñöôøng do xe coä sinh ra, buïi xi maêng, buïi than cuûa caùc nhaø maùy, buïi ôû coâng tröôøng xaây döïng, buïi phoùng xaï, 
 +Khí ñoäc: Caùc khí ñoäc sinh ra do söï leân men, thoái cuûa caùc sinh vaät, raùc thaûi, söï chaùy cuûa than ñaù, daàu moû, khoùi taøu xe, nhaø maùy, khoùi thuoác laù, chaát ñoäc hoaù hoïc.
 *Hoaït ñoäng 3:Taùc haïi cuûa khoâng khí bò oâ nhieãm.
-GV toå chöùc cho HS thaûo luaän theo caëp ñeå traû lôøi caâu hoûi: khoâng khí bò oâ nhieãm coù taùc haïi gì ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa con ngöôøi, ñoäng vaät, thöïc vaät ?
-HS trình baøy noái tieáp nhöõng yù kieán khoâng truøng nhau.
(Taùc haïi cuûa khoâng khí bò oâ nhieãm: 
+Gaây beänh vieâm pheá quaûn maõn tính 
 +Gaây beänh ung thö phoåi. 
+Buïi voâ maét seõ laøm gaây caùc beänh veà maét. 
 +Gaây khoù thôû.
 +Laøm cho caùc loaïi caây hoa, quaû khoâng lôùn ñöôïc,  )
-Nhaän xeùt, t/öông nhöõng HS coù hieåu bieát veà khoa hoïc.
3/.Cuûng coá -daën doø 
-Nhaän xeùt tieát hoïc- chuaån bò baøi tieát sau.
+Baàu khoâng khí ôû ñòa phöông em trong laønh.
 +Baàu khoâng khí ôû ñòa phöông em bò oâ nhieãm.
-Toå tröôûng baùo caùo vieäc chuaån bò cuûa caùc baïn.
+Vì ôû ñòa phöông em coù nhieàu caây xanh, khoâng khí thoaùng, khoâng coù nhaø maùy coâng nghieäp, oâ toâ chôû caùt ñaát chaïy qua.
 +Vì ôû ñòa phöông em coù nhieàu nhaø cöûa san saùt, khoùi xe maùy, oâ toâ ñen ngoøm, ñöôøng ñaày caùt buïi.
-Laéng nghe.
-HS ngoài cuøng baøn quan saùt hình, tìm ra nhöõng daáu hieäu ñeå nhaän bieát baàu k/hí trong hình veõ.
-HS trình baøy, moãi HS noùi veà 1 hình:
+Hình 4: laø nôi baàu khoâng khí bò oâ nhieãm. Ñöôøng phoá ñoâng ñuùc, nhaø cöûa san saùt, nhieàu oâ toâ, xe maùy ñi laïi thaûi khoùi ñen vaø laøm tung buïi treân ñöôøng. Phía xa nhaø maùy ñang thaûi khoùi ñen leân baàu trôøi. Caïnh ñöôøng hôïp taùc xaõ söûa chöõa oâ toâ gaây ra tieáng oàn, nhaû khoùi ñen, buïi baån ra ñöôøng.
 +Khoâng khí saïch laø khoâng khí k/où nhöõng th/haàn gaây haïi ñeán söùc khoeû con ngöôøi.
+Khoâng khí bò oâ nhieãm laø khoâng khí coù chöa 1nhieàu buïi, khoùi, muøi hoâi thoái cuûa raùc, gaây aûnh höôûng ñeán ngöôøi, ñoäng vaät, thöïc vaät.
-HS nghe- nh¾c l¹i 
-HS nhaéc laïi.
-Hoaït ñoäng nhoùm, caùc thaønh vieân phaùt bieåu, thö kí ghi vaøo giaáy nhaùp.
-HS tieáp noái nhau phaùt bieåu. Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm khoâng khí laø do:
+Ñoát röøng, ñoát nöông laøm raãy.
 +Söû duïng nhieàu chaát hoaù hoïc, phaân boùn, thuoác tröø saâu.
 +Vöùt raùc böøa baõi taïo choã ôû cho vi khuaån, 
+Khoùi nhoùm beáp than cuûa moät soá gia ñình.
-Laéng nghe.
-Laéng nghe. 
**********************************************************************
 ChiÒu thø 3 ngµy 12 th¸ng 01 n¨m 2010 
To¸n : ¤n TËp ph©n sè vµ phÐp chia sè tù nhiªn
I. Môc tiªu : Nhaän bieát ñöôïc keát quaû cuûa pheùp chia soá töï nhieân cho soá töï nhieân khaùc 0 coù theå vieát thaønh phaân soá ( trong tröôøng hôïp töû soá lôùn hôn maõu soá ).
- Böôùc ñaàu bieát so saùnh phaân soá vôùi 1.
II. Ho¹t ®éng :
Bµi 1: Chia ®Òu 9l n­íc m¾m vµo 12 chai. Hái mçi chai cã bao nhiªu lÝt n­íc m¾m?
 HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 2 May 5 ¸o trÎ em hÕt 6m v¶i. Hái may mçi ¸o trÎ em hÕt bao nhiªu m v¶i?
 HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 3 §iÒn dÊu thÝch hîp vµo dÊu chÊm
....1 .....1 ....1
....1 ....1 ....1
 HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 4 viÕt ph©n sè chØ phÇn t« ®Ëm 
 HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Anh V¨n : C« HiÒn d¹y
TiÕng ViÖt : OÂn luyeän vÒ c©u kÓ Ai lµm g×?
I.Yeâu caàu :
	-Cuûng coá cho HS veà caâu .
II.Chuaån bò :
	Soaïn ñeà baøi . Baûng phuï ghi ñeà .
III.Leân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp :
-GV neâu ñeà baøi
 Baøi 1 : Tìm caùc caâu keå Ai laøm gì trong ñoaïn vaên sau ? Gaïch moät gaùch döôùi chuû ngöõ vaø hai gaïch döôùi vò ngöõ.
 Taám ñi qua bôø hoà, voâ yù saåy chaân, ñaùnh rôi moät chieác giaày xuoâng nöôùc . Voi nhaø Vua ñi qua, döøng laïi keâu aàm ó . Vua sai lính loäi xuoáng xem coù gì caûn trôû . Quaân lính xuoáng hoà moø , vôùt ñöôïc moät chieác giaøy phuï nöõ thieâu raát xinh. Vua ra leänh truyeàn tin cho moïi ngöôøi xem hoäi : Ai öôùm giaày vöøa chaân, Vua laáy laøm vôï. Chaúng ai ñi vöøa caû. Ñeán löôït Taám, giaøy vôùi chaân vöùa nhö in. Vua möøng laém. Vua sai thò veä röôùc namg2 veà cung.
Baøi 2 : Saép xeáp caùc caâu vaên sau , cho ñuùng trình töï ñoaïn vaên mieâu taû caùi caëp .
 (a) Chæ coù hai quay ñeo treân löng nhö caùi ba loâ cuûa chuù boä ñoäi. (b) Chieác caëp môùi cuûa em khoâng coù quai xaùch nhö moïi caëp khaùc . (c) Noù laïi cuõng khoâng hoaøn toaøn gioáng caùi ba loâ hoaéc caùi tuùi ñeo nhö cuûa caùc anh chò thanh nieân ñang duøng . (d) Chieác caëp cuûa em cuõng ñeïp nhö moïi caëp khaùc. (e) Tuùi ñeo hoaëc ba loâ coù ñaùy troøn hoaéc baàu duïc, mieäng roâng coù daây tuùm chaët mieäng tuùi, mieäng ba loâ khi ñeo treân löng. (g) Nhöng moïi caëp laø hình chöõ nhaät ñöùng vaø caïnh treân coù daùng cong cong meàm maïi. (h) Moïi caùi caëp coù naép daäy maø coù daây khoaù phec-nô-tuya môû ñaùy treân cuûa caëp.
 Baøi 3 : ñaët hai caâu keå Ai , laøm gì ?
 3/.Nhaän xeùt, daën doø -Goïi HS nhaéc laïi noäi dung oân luyeän
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
-Laøm vaøo BT traéng . HS leân baûng laøm baûng phuï.
-2-3 em trình baøy
-Laéng nghe , nhaän xeùt .
-Thöïc hieän caù nhaân vaøo vôû . 
-2-3 em neâu mieäng .
-Nhaän xeùt , goùp yù
-Thöïc hieän vaøo vôû.
-2-3 em neâu .
-Laéng nghe.
-2-3 em.
-Laéng nghe .
ThÓ dôc : ÑI CHUYEÅN HÖÔÙNG PHAÛI 
 .TROØ CHÔI : “THAÊNG BAÈNG ”
I. Muïc tieâu :
 -OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi. Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc.
 -Troø chôi: “Thaêng baèng ” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng.
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.
Phöông tieän: Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch, duïng cuï cho taäp luyeän baøi taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn vaø troø chôi ”.
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu: 
 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.
 -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. 
 -Khôûi ñoäng: HS chaïy chaäm theo moät haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân xung quanh saân tröôøng. 
 +Taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung. 
 +Troø chôi: “Coù chuùng em” hoaëc moät troø chôi naøo ñoù maø GV vaø HS löïa choïn. 
2. Phaàn cô baûn:
 a) Ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn 
 * OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi 
 -GV chia lôùp thaønh caùc toå taäp luyeän theo khu vöïc ñaõ quy ñònh. Caùc toå tröông ñieàu khieån toå cuûa mình taäp, GV ñi laïi quan saùt vaø söûa sai.
 -Toå chöùc cho HS thi ñua taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñi ñeàu theo 1 – 4 haøng doïc vaø ñi chuyeån höôùng phaûi traùi . Laàn löôït töøng toå thöïc hieän 1 laàn vaø ñi ñeàu trong khoaûng 10 – 15m. 
 b) Troø chôi : “ Thaêng baèng”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi vaø cho HS khôûi ñoäng kó khôùp coå chaân, ñaàu goái, khôùp hoâng. 
 -Neâu teân troø chôi.
 -GV nhaéc laïi caùch chôi , ñieåm caàn löu yù .
 -Toå chöùc thi ñaáu giöõa caùc toå theo phöông phaùp loaïi tröïc tieáp töøng ñoâi moät.
 - Sau vaøi laàn chôi GV coù theå thay ñoåi hình thöùc, ñöa theâm quy ñònh hoaëc caùch chôi khaùc cho troø chôi theâm phaàn sinh ñoäng. 
3. Phaàn keát thuùc: 
 -HS ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt. 
 -Ñöùng taïi choã thöïc hieän thaû loûng, hít thôû saâu. 
 -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc. 
 -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc.
6 – 10 ph
1 – 2 phuùt
1 phuùt
1 laàn (4 laàn 8 nhòp)
1 phuùt
18- 22 phuùt
12– 14phuùt 
5 – 6 phuùt
2 – 3 phuùt 
1 phuùt 
1 phuùt 
1 phuùt 
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo. 
====
====
====
====
5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
==========
==========
==========
==========
5GV
-HS vaãn duy trì theo ñoäi hình 4 haøng ngang. 
-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.
T1
T2
T3
T4
5GV
= ===
= 5GV ===
= ===
= ===
= ===
-HS taäp hôïp thaønh 2 – 4 haøng doïc, chia thaønh caùc caëp ñöùng quay maët vaøo nhau taïo thaønh töøng caëp nam vôùi nam , nöõ vôùi nöõ. 
==========
==========
==========
==========
5GV
*******************************************************
 Thø 7 ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2010 
to¸n : Ôn luyện tổng hợp
I/Yêu cầu
	Ôn kiến thức so sánh phân số .
II/Chuẩn bị: 
	Soạn bài tập 
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Bài mới: 
Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ trống (và chỉ ra cách tìm số đó )
 = ; = ; = ; = 
 = ; = 
Bài 2 : Khoanh vào các phân số bằng nhau : 
a) ; ; ; ; ; 
b) ; ; ; ; ; 
Bài 3 : ViÕt c¸c phÐp chia sau thµnh ph©n sè 
 2 : 9 = ; 3 : 17 = ; 8 : 35 = ; 23 : 19 =
Bài 4 : a) ViÕt c¸c ph©n sè cã mÉu sè lµ 5 vµ bÐ h¬n 1 
 b) T×m x ®Ó ®­îc ph©n sè cã mÉu sè lµ 7 vµ lín h¬n 1 víi x < 11 
-Gọi 2 HS lên bảng giải lần lượt // cả lớp làm vào vở .
-Gọi HS nhận xét ; GV KL ghi điểm .
-Thu chấm vở , nhận xét .
3/nhận xét tiết học
-2-3 em nêu cách tìm , rồi làm bài .
-2-3 em nêu cách tìm , rồi làm bài .
-2-3 em nêu cách tìm , rồi làm bài .
-2-3 em nêu cách tìm , rồi làm bài .
Nhận xét , lắng nghe .
-Lắng nghe nhận xét ở bảng .
-Lắng nghe .
TiÕng ViÖt : Luyeän taäp toång hôïp
I.Yeâu caàu :
	-Cuûng coá cho HS veà Ñoäng töø , quy taéc vieát chính taû daáu ? & ~ .
II.Chuaån bò :
	Soaïn ñeà baøi . Baûng phuï ghi ñeà .
III.Leân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp :
-GV neâu ñeà baøi
 Baøi 1 : Theá naøo laø ñoäng töø ? Gaùch döôùi nhöõng ñoäng töø trong ñoaïn thô sau : 
 a). Hoa nôû roài laïi taøn 
 Traêng troøn roài laïi khuyeát
 Maây hôïp roài laïi tan
 Ñoâng qua xuaân laïi tôùi
 b).Thaùng möôøi khi luùa gaët xong
 Coøn trô thaân raï vôùi ñoàng , ñoàng ôi
 Luùa ñi ñeå laïi thaùng möôøi
 Vaø côn gioù thoåi soáâng ôû treân
Baøi 2 : Ñieàn daáu hoûi hay daáu ngaõ vaøo chöõ ñöôïc gaïch döôùi ?
Toâ Tòch laø moät vò traïng nguyeân noâi tieáng cua nöôùc ta. Khi oâng ñoâ traïng tieáng taêm löøng laây, nhaø vua muoán ban thöông , cho pheùp oâng töï choïn quaø taëng . Ai naáy raát ñoâi ngaïc nhieân khi thaáy oâng chi xin moät chieác noài nho ñuùc baèng vaøng. Thì ra oâng muoán mang chieác noài vaøng aáy mang veà taëng oâng haøng xoùm. Thöô haøn vi , vì phaûi oân thi khoâng coù thôøi gian kieám gaïo , oâng thöôøng hoi möôïn noài cua nhaø haøng xoùm luùc hoï vöøa duøng böa xong ñeâ aên veùt côm chaùy suoát maáy thaùng trôøi . Nhôø theá oâng coù thôøi gian hoïc haønh vaø ñoâ ñaït .
Baøi 3 : Ñaët ba caâu coù ñoäng töø , töø chæ thôøi gian ñi keøm ?
-HS Laøm Vôû
3/.Nhaän xeùt, daën doø
-Goïi HS nhaéc laïi noäi dung oân luyeän
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
-2-3 em traû lôøi, HS khaùc nhaän xeùt.
-Laøm vaøo BT traéng . HS leân baûng laøm baûng phuï.
-Nhaän xeùt .
-Thöïc hieän caù nhaân vaøo vôû 
-2-3 em neâu mieäng .
-Nhaän xeùt , goùp yù
-Thöïc hieän vaøo vôû.
-2-3 em neâu .
-Laéng nghe.
§Þa Lý : ÑOÀNG BAÈNG NAM BOÄ 
I.Muïc tieâu :
 - Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ ®Þa h×nh , ®Êt ®ai , s«ng ngßi cña ®ång b»ng Nam Bé
 - ChØ ®­îc vÞ trÝ ®ång b»ng Nam Bé , s«ng TiÒn , s«ng HËu trªn b¶n ®å ( l­îc ®å ) tù nhiªn ViÖt Nam .
 - Quan s¸t h×nh , chØ vµ kÓ tªn mét sè s«ng lín cña ®ång b»ng Nam Bé : s«ng TiÒn , s«ng HËu
II.Chuaån bò :
 -Baûn ñoà :Ñòa lí töï nhieân, haønh chính VN.
 -Tranh, aûnh veà thieân nhieân cuûa ñoàng baèng Nam Boä.
III.Hoaït ñoäng treân lôùp :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.OÅn ñònh: 
2.KTBC
 +Keå teân caùc nhaø maùy ñoùng taøu ôû Haûi Phoøng? .
+Haûi Phoøng coù nhöõng ñieàu kieän naøo ñeå phaùt trieån ngaønh du lòch ?
 GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS.
 3.Baøi môùi :
 a.Giôùi thieäu baøi: 
 b.Tìm hiểu bài : 
 *Hoaït ñoäng 1. Tìm hiểu Ñoàng baèng của nöôùc ta:
 Hoaït ñoäng caû lôùp: 
 -GV yeâu caàu HS döïa vaøo SGK vaø voán hieåu bieát cuûa mình ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi:
 +ÑB Nam Boä naèm ôû phía naøo cuûa ñaát nöôùc? Do caùc soâng naøo boài ñaép neân ?
 +ÑB Nam Boä coù nhöõng ñaëc ñieåm gì tieâu bieåu (dieän tích, ñòa hình, ñaát ñai.)?
 +Tìm vaø chæ treân BÑ Ñòa Lí töï nhieân VN vò trí ÑB Nam Boä, Ñoàng Thaùp Möôøi, Kieân Giang, Caø Mau, caùc keânh raïch .
 GV nhaän xetù, keát luaän.
 *Hoaït ñoäng 2: Tìm hiểu maïng löôùi soâng ngoøi ,keânh raïch:
Thảo luận nhóm đôi 
 GV cho HS quan saùt SGK vaø traû lôøi caâu hoûi:
 +Tìm vaø keå teân moät soá soâng lôùn,keânh raïch cuûa ÑB Nam Boä.
 +Neâu nhaän xeùt veà maïng löôùi soâng ngoøi, keânh raïch cuûa ÑB Nam Boä (nhieàu hay ít soâng?)
 +Neâu ñaëc ñieåm soâng Meâ Coâng .
 +Giaûi thích vì sao nöôùc ta laïi coù teân laø soâng Cöûu Long?
 -GV nhaän xeùt vaø chæ laïi vò trí soâng Meâ Coâng, soâng Tieàn, soâng Haäu, soâng Ñoàng Nai, keânh Vónh Teá  treân baûn ñoà .
 * Hoaït ñoängcaù nhaân:
 -Cho HS döïa vaøo SGK traû lôøi caâu hoûi :
 +Vì sao ôû ÑB Nam Boä ngöôøi daân khoâng ñaép ñeâ ven soâng ?
 +Soâng ôû ÑB Nam Boä coù taùc duïng gì ?
 -GV moâ taû theâm veà caûnh luõ luït vaøo muøa möa, tình traïng thieáu nöôùc ngoït vaøo muøa khoâ ôû ÑB Nam Boä .
4.Cuûng coá : 
 -Yªu êcầu HS ñoïc phaàn baøi hoïc.
5.Toång keát - Daën doø:
 -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi: “Ngöôøi daân ôû ÑB Nam Boä”.
 -Nhaän xeùt tieát hoïc .
-HS trả lời.
-HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi.
-HS thảo luận và traû lôøi c©u hỏi.
 +HS leân chæ BÑ.
-HS nhaän xeùt, boå sung.
HS traû lôøi caâu hoûi .
-HS nhaän xeùt, boå sung.
-Laéng nghe . 
-HS traû lôøi .
-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.
3 HS ñoïc .
 Mü thuËt : VEÕ TRANH : ÑEÀ TAØI NGAØY HOÄI QUEÂ EM
I/ MUÏC TIEÂU:
	-HS hieåu bieát sô löôïc veà nhöõng ngaøy leã truyeàn thoáng cuûa queâ höông.
	-HS bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc tranh veà ñeà taøi ngaøy hoäi theo yù thích .
	-HS theâm yeâu queâ höông ,ñaát nöôùc qua caùc h/ñoäng leã hoäi mang baûn saéc daân toäc V/Nam 
II/ CHUAÅN BÒ : SGK , SGV 
-Moät soá tr/aûnh veà caùc h/ñoäng leã hoäi truyeàn thoáng -Hình gôïi yù caùch veõ tranh . Giaáy veõ
-Moät soá tr/aûnh veõ cuûa hoaï só vaø cuûa HS veà leã hoäi tr/thoáng -Tranh in trong boä ÑDDH 
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY –HOÏC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1/ OÅn ñònh :
2/ KTBC :
3/ Baøi môùi a) Giôùi thieäu baøi :
HÑ 1 : TÌM CHOÏN ND ÑEÀ TAØI 
GV Y/C HS xem tranh ,aûnh ôû trang 46 ,47 SGK ñeå caùc em nhaän ra :
+ Trong ngaøy hoäi coù nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau 
+Moãi ñòa phöông laïi coù nh/troø chôi ñ/bieät mang baûn saéc rieâng 
+GV gôïi yù HS nhaän xeùt caùc hình aûnh ,maøu saéc cuûa ngaøy hoäi trong aûnh vaø y/c caùc em keå veà ngaøy hoäi ôû queâ mình 
 * GV toùm taét 
HOAÏT ÑOÄNG 2 : CAÙCH VEÕ TRANH GV gôïi yù HS 
+ Choïn moät ngaøy hoäi ôû queâ höông maø em thích ñeå veõ 
+ Coù theå chæ veõ moät 1 ñoäng cuûa leã hoäi nhö :thi naáu aên,keùo co
+Hình aûnh chính phaûi theå hieän roõ ND nhö : choïi gaø ,muùa sö töû ,caùc hình aûnh phuï phaûi phuø hôïp vôùi caûnh ngaøy hoäi nhö côø hoa 
Y/C HS + Veõ phaùc hoaï h/aûnh chính ,tröôùc ,hình aûnh phuï sau 
+Veõ maøu theo yù thích ,m/saéc caàn töôi v/röïc rôõ vaø coù ñ/coù nhaït
 Cho HS xem moät vaøi tranh ,aûnh veà ngaøy hoäi cuûa hoaï só ,cuûa HS lôùp tröôùc 
HOAÏT ÑOÄNG 3 : THÖÏC HAØNH 
 Ñ/vieân HS veõ veà ngaøy hoäi queâ mình : leã ñaâm traâu,ñua thuyeàn
-

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_20_ban_dep.doc