Giáo án Lớp 4 - Tuần 11 (Bản đẹp)

doc 10 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 86Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 11 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Lớp 4 - Tuần 11 (Bản đẹp)
TuÇn 10
 NghØ gi÷a häc kú i
TuÇn 11
 Thø 2 ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2009 
 Toán Ôn tập
I/Yêu cầu
	Rèn cho HS kỹ năng thực hiện tính nhanh ; tìm hai số khi biết tổng và hiệu 
II/Chuẩn bị: 
	Soạn bài tập 
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Luyện tập:
 Bài 1 : Bài toán 
 Một tấm bìa hình chữ nhật có nữa chu vi là 216 cm, chiều dài hơn chiều rộng 28 cm . hỏi chiều dài , chiều rộng tấm bìa là bao nhiêu ? 
-Hướng dẫn tìm hiểu đề , tóm tắt đề rồi giải vào vở .
 Bài 2 : Tính bằng cách nhanh nhất 
a) 254 + 689 + 646 ; b) 1728 + 545 + 272 + 455
-Gọi HS phát hiện những cặp số hạng có đơn vị tròn chục . Hướng dẫn HS tìm K/q bằng phương pháp cộng các số tròn chục , tròn trăm , 
-1 em lên bảng sửa bài 
 Bµi 3:Tæng cña hai sè lµ sè lín nhÊt cã ba ch÷ sè . HiÖu lµ sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè .T×m hai sè ®ã .
GV HD HS t×m hiÓu ,tãm t¾t ®Ò to¸n
Gäi HS lªn b¶ng gi¶i - c¶ líp lµm vµo vë .
 *Thu chấm vở , nhận xét .
3/nhận xét tiết học
-Thực hiện theo hướng dẫn .
cả lớp làm vào vở , 1 em lên bảng .
-HS phát hiện bổ sung cho nhau .
-Thực hiện cá nhân .
-Nhận xét ở bảng .
-Lắng nghe
 TiÕng viÖt : «n tËp (2T)
 I. Môc tiªu : 
- HS n¾m ®­îc ý nghÜa cña ®éng tõ: lµ tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i, kh¶ n¨ng ... cña ng­êi, sù vËt, hiÖn t­îng.
- HS nhËn biÕt ®­îc ®éng tõ trong c©u.
HS ®­îc cñng cè vµ më réng vèn tõ thuéc chñ ®iÓm Trªn ®«i c¸nh ­íc m¬.
- HS b­íc ®Çu ph©n biÖt ®­îc gi¸ trÞ nh÷ng ­íc m¬, cô thÓ qua luyÖn tËp sö dông c¸c tõ bæ trî cho tõ ­íc m¬.
 II. Ho¹t ®éng .
Bµi 1 Trong b¶ng xÕp c¸c tõ ®ång nghÜa víi ­íc m¬ d­íi ®©y, mét b¹n ®· xÕp sai mét sè tõ em h·y khoanh trßn c¸c tõ xÐp sai ®ã? 
 a, B¾t ®Çu b»ng tiÕng ­íc 
 b, B¾t ®Çu b»ng tiÕng m¬
­íc muèn , ­íc mong, ­íc ao, ­íc nguyÖn , ­íc l­îng, ­íc chõng.
 m¬ ­íc , m¬ mµng , m¬ t­ëng , m¬ méng, m¬ hå.
Bµi 2 Nèi thµnh ng÷ víi nghÜa phï hîp.
thµnh ng÷
nghÜa cña thµnh ng÷
a, CÇu ®­îc ­íc thÊy
1. muèn nh÷ng ®iÒu tr¸i víi lÏ th­êng 
b,­íc sao ®­îc vËy
2. Kh«ng b»ng lßng víi c¸i hiÖn ®ang cã,l¹i m¬ t­ëng tíi c¸i kh¸c ch­a ph¶i cña m×nh.
c, ­íc cña tr¸i mïa
3. ®iÒu mong muèn ®­îc to¹i nguyÖn.
d, ®øng nói nµy tr«ng nói nä
4 GÆp ®­îc ®iÒu vui môõng to¹i nguyÖn.
Bµi 3 t×m c¸c ®éng tõ, danh tõ cã trong ®o¹n v¨n sau:
Vua Mi-®¸t thö bÎ mét cµnh såi,cµnh ®ã liÒn biÕn thanhnf vµng. Vua ng¾t mét qu¶ t¸o, qña t¸o còng thµnh vµng nèt.
a, Danh tõ:
b. §éng tõ:
Bµi 4. H·y xÕp ®éng tõ võa t×m ®­îc vµo c¸c dßng sau:
§éng tõ chØ ho¹t ®éng: ..................................................................................
®éng tõ chØ tr¹ng th¸i: ....................................................................................
TiÕt 2 : luyÖn ®äc diÔn c¶m bµi “ ¤ng tr¹ng th¶ diÒu”
I. Môc tiªu : - HS ®äc ®óng, ®äc tr¬n toµn bµi «ng tr¹ng th¶ diÒu. Giäng ®äc chËm r·i, nhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ ca ngîi sù th«ng minh, ®øc tÝnh cÇn cï ch¨m chØ, tinh thÇn v­ît khã cña NguyÔn HiÒn.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc :
 . §äc diÔn c¶m bµi ¤nng tr¹ng th¶ diÒu :
Giäng: chËm r·i, c¶m høng ca ngîi, nhÊn giäng mét sè tõ ng÷ thÓ hiÖn tÝnh c¸ch cña NguyÔn HiÒn: ham th¶ diÒu, kinh ng¹c, l¹ th­êng, hai m­¬i,...
- NhiÒu HS luyÖn ®äc diÔn c¶m c©u. 
- LuyÖn ®äc c¸ nh©n, ®äc nèi ®o¹n, ®äc ®o¹n yªu thÝch, thi ®äc hay nhÊt.
- GV & HS b×nh chän b¹n ®äc hay nhÊt .
- GV ®¸nh gi¸, nhËn xÐt chung.
- 2 HS nªu ý nghÜa cña c©u chuyÖn
III. Cñng cè dÆn dß : NhËn xÐt tiÕt häc 
Khoa häc :BAØI 21 BA THEÅ CUÛA NÖÔÙC.
I/ Muïc tieâu Giuùp HS:
 -Nªu ®­îc nöôùc toàn taïi ôû 3 theå: loûng, khí,raén.
 - Lµm TN vÒ sù chuyÓn thÓ cña n­íc tõ thÓ láng sang thÓ khÝ vµ ng­îc l¹i. 
II/ Ñoà duøng daïy- hoïc:
 -Hình minh hoaï trang 45 / SGK (phoùng to neáu coù ñieàu kieän).
 -Sô ñoà söï chuyeån theå cuûa nöôùc vieát hoaëc daùn saün treân baûng lôùp.
 -Chuaån bò theo nhoùm: Coác thuyû tinh, neán, nöôùc ñaù, gieû lau, nöôùc noùng, ñóa.
III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.OÅn ñònh lôùp:
2.Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 HS leân b/traû lôøi caâu hoûi :
 +Em haõy neâu tính chaát cuûa nöôùc ?
 -Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS vaø cho ñieåm.
3.Daïy baøi môùi:
 * Giôùi thieäu baøi: 
 -Theo em nöôùc t/taïi ôû nhöõng daïng naøo ? Cho ví duï.
 -GV giôùi thieäu: Ñeå hieåu roõ theâm veà caùc daïng toàn taïi cuûa nöôùc, tính chaát cuûa chuùng vaø söï chuyeån theå cuûa nöôùc chuùng ta cuøng hoïc baøi 3 theå cuûa nöôùc.
 * Hoaït ñoäng 1: Chuyeån nöôùc ôû theå loûng thaønh theå khí vaø ngöôïc laïi.
.Muïc tieâu :
 -Neâu ví duï veà nöôùc ôû theå loûng vaø theå khí.
 -T/haønh ch/nöôùc ôû theå loûng th/theå khí vaø ngöôïc laïi.
.Caùch tieán haønh:
 -GV tieán haønh hoaït ñoäng caû lôùp.
1) Haõy m/taû nh/gì em nhìn thaáy ôû h/veõ soá 1 vaø soá 2.
2) H/veõ soá 1 vaø soá 2 cho thaáy nöôùc ôû theå naøo ?
3) Haõy laáy moät ví duï veà nöôùc ôû theå loûng ?
 -Goïi 1 HS leân baûng. GV duøng khaên öôùt lau baûng, yeâu caàu HS nhaän xeùt.
 -Vaäy nöôùc treân maët baûng ñi ñaâu ? Chuùng ta cuøng laøm thí nghieäm ñeå bieát.
 -Toå chöùc HS laøm thí nghieäm theo ñònh höôùng:
 +Ñoå nöôùc noùng vaøo coác vaø yeâu caàu HS:
 § Quan saùt vaø noùi leân hieän töôïng vöøa xaûy ra.
 § UÙp ñóa leân maët coác nöôùc noùng khoaûng vaøi phuùt roài nhaác ñóa ra. Quan saùt maët ñóa, nhaän xeùt, noùi teân hieän töôïng vöøa xaûy ra.
 § Qua hieän töôïng treân em coù nhaän xeùt gì ?
 * GV giaûng: Khoùi traéng moûng maø caùc em nhìn thaáy ôû mieäng coác nöôùc noùng chính laø hôi nöôùc. Hôi nöôùc laø nöôùc ôû theå khí. Khi coù raát nhieàu hôi nöôùc boác leân töø nöôùc soâi taäp trung ôû moät choã, gaëp khoâng khí laïnh hôn, ngay laäp töùc, hôi nöôùc ñoù ngöng tuï laïi vaø taïo thaønh nhöõng gioït nöôùc nhoû li ti tieáp tuïc bay leân. Heát lôùp noï ñeán lôùp kia bay leân ta môùi nhìn thaáy chuùng nhö söông muø, neáu hôi nöôùc boác hôi ít thì maét thöôøng khoâng theå nhìn thaáy ñöôïc. Nhöng khi ta ñaäy ñóa leân, hôi nöôùc gaëp laïnh, ngöng tuï laïi thaønh nhöõng gioït nöôùc ñoïng treân ñóa.
 § Vaäy nöôùc ôû treân maët baûng ñaõ bieán ñi ñaâu ?
 § Nöôùc ôû quaàn aùo öôùt ñaõ ñi ñaâu ?
 § Em haõy neâu nhöõng hieän töôïng naøo chöùng toû nöôùc töø theå loûng chuyeån sang theå khí ?
 -GV chuyeån vieäc: Vaäy nöôùc coøn toàn taïi ôû daïng naøo nöõa caùc em haõy cuøng laøm thí nghieäm tieáp.
 * Hoaït ñoäng 2: Chuyeån nöôùc töø theå loûng sang theå raén vaø ngöôïc laïi. 
.Muïc tieâu: -Neâu caùch n/chuyeån töø theå loûng th/theå raén vaø ngöôïc laïi. -Neâu ví duï veà nöôùc ôû theå raén.
.Caùch tieán haønh : -GV toå chöùc cho HS hoaït ñoäng nhoùm theo ñònh höôùng. -Neáu nhaø tröôøng coù tuû laïnh thì thöïc hieän laøm nöôùc ñaù, neáu khoâng yeâu caàu HS ñoïc thí nghieäm, quan saùt hình veõ vaø hoûi.
 1) Nöôùc luùc ñaàu trong khay ôû theå gì ?
 2) Nöôùc trong khay ñaõ bieán thaønh theå gì ?
 3) Hieän töôïng ñoù goïi laø gì ?
 4) Neâu nhaän xeùt veà hieän töôïng naøy ?
 -Nhaän xeùt yù kieán boå sung cuûa caùc nhoùm.
*Keát luaän: Khi ta ñoå n/vaøo nôi coù nh/ñoä 00C hoaëc döôùi 00C vôùi moät th/gian nh/ñònh ta coù n/ôû theå raén. H/töôïng n/töø theå loûng bieán th/theå raén ñöôïc goïi laø ñoâng ñaëc. Nöôùc ôû theå raén coù hình daïng nhaát ñònh.
-Em coøn nh/thaáy ví duï naøo ch/toû n/toàn taïi ôû th/raén ?
 -T/chöùc cho HS laøm thí/ng n/töø theå raén chuyeån s/theå loûng.
 1) Nöôùc ñaõ chuyeån thaønh theå gì ?
 2) Taïi sao coù hieän töôïng ñoù ?
 3) Em coù nhaän xeùt gì veà hieän töôïng naøy ?
 -Nhaän xeùt yù kieán boå sung cuûa caùc nhoùm.
*Keát luaän: N/ñaù b/ñaàu n/chaûy thaønh n/ôû th/loûng khi nhieät ñoä treân 00C. H/töôïng naøy ñ/goïi laø noùng chaûy.
* Hoaït ñoäng 3: Sô ñoà söï chuyeån theå cuûa nöôùc.
.Muïc tieâu : -Noùi veà 3 theå cuûa nöôùc. -Veõ vaø trình baøy sô ñoà söï chuyeån theå cuûa nöôùc.
.Caùch tieán haønh : GV tieán haønh hoaït ñoäng cuûa lôùp.
 1) Nöôùc toàn taïi ôû nhöõng theå naøo ?
 2) Nöôùc ôû caùc theå ñoù coù tính chaát chung vaø rieäng nhö theá naøo ?
 -GV nhaän xeùt, boå sung cho töøng caâu traû lôøi cuûa HS.
 -Yeâu caàu HS veõ sô ñoà söï chuyeån theå cuûa nöôùc, sau ñoù goïi HS leân chæ vaøo sô ñoà treân baûng vaø trình baøy söï chuyeån theå cuûa nöôùc ôû nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh.
 -GV nhaän xeùt, tuyeân döông, cho ñieåm nhöõng HS coù söï ghi nhôù toát, trình baøy maïch laïc.
3.Cuûng coá- daën doø:
 -G/HS gi/thích h/töôïng n/ñoïng ôû v/noài côm, n/canh.
 -GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhöõng HS, nhoùm HS tích cöïc tham gia xaây döïng baøi, nhaéc nhôû nhöõng HS coøn chöa chuù yù.
 -Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc muïc Baïn caàn bieát.
 -Daën HS chuaån bò giaáy A4 vaø buùt maøu cho tieát sau.
-HS traû lôøi.
-HS traû lôøi.
-HS laéng nghe.
-Traû lôøi:
1) Hình veõ soá 1 veõ caùc thaùc nöôùc ñang chaûy m/töø treân cao xuoáng. H/veõ soá 2 veõ trôøi ñ/möa,ta nh/thaáy nh/gioït nöôùc möa vaø b/nhoû coù theå höùng ñöôïc möa.
2)H/veõ soá 1 vaø 2 ch/thaáy n/ôû theå loûng.
3) N/möa,gieáng, maùy,bieån, soâng, ao, 
-Khi duøng khaên öôùt lau baûng em thaáy maët baûng öôùt, coù nöôùc nhöng chæ moät luùc sau maët baûng laïi khoâ ngay.
-HS laøm thí nghieäm.
+Chia nhoùm vaø nhaän duïng cuï.
+Quan saùt vaø neâu hieän töôïng.
§ Khi ñoå n/noùng vaøo coác ta thaáy coù khoùi moûng b/leân. Ñoù laø hôi n/boác leân.
§ Quan saùt maët ñóa, ta thaáy coù raát nhieàu haït n/ñoïng treân maët ñóa. Ñoù laø do hôi nöôùc ngöng tuï laïi thaønh nöôùc.
§ Qua hai hieän töôïng treân em thaáy nöôùc coù theå chuyeån töø theå loûng sang theå hôi vaø töø theå hôi sang theå loûng.
-HS laéng nghe.
-Traû lôøi:
§ Nöôùc ôû treân maët baûng bieán thaønh hôi nöôùc bay vaøo khoâng khí maø maét thöôøng ta khoâng nhìn thaáy ñöôïc.
§ Nöôùc ôû quaàn aùo öôùt ñaõ boác hôi vaøo khoâng khí laøm cho quaàn aùo khoâ.
§ Caùc hieän töôïng: Noài côm soâi, coác nöôùc noùng, söông muø, maët ao, hoà, döôùi naéng, 
-Hoaït ñoäng nhoùm.
-HS thöïc hieän.
1) Theå loûng.
2) Do nhieät ñoä ôû ngoaøi lôùn hôn trong tuû laïnh neân ñaù tan ra thaønh nöôùc.
3) Hieän töôïng ñoù goïi laø ñoâng ñaëc.
4) Nöôùc chuyeån töø theå raén sang theå loûng khi nhieät ñoä beân ngoaøi cao hôn.
-Caùc nhoùm boå sung.
-HS laéng nghe.
-Baêng ôû Baéc cöïc, tuyeát ôû Nhaät Baûn, Nga, Anh, 
-HS thí nghieäm vaø q/saùt hieän töôïng.
-HS traû lôøi.
-HS boå sung yù kieán.
-HS laéng nghe.
-HS traû lôøi.
1) Theå raén, theå loûng, theå khí.
2) Ñeàu trong suoát, khoâng coù maøu, khoâng coù muøi, khoâng coù vò. Nöôùc ôû theå loûng vaø theå khí khoâng coù hình daïng nhaát ñònh. Nöôùc ôû theå raén coù hình daïng nhaát ñònh.
-HS laéng nghe.
-HS veõ.
 Söï chuyeån theå cuûa nöôùc töø daïng naøy sang daïng khaùc döôùi söï aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä. Gaëp nhieät ñoä thaáp döôùi 00C nöôùc ngöng tuï thaønh nöôùc ñaù. Gaëp nhieät ñoä cao nöôùc ñaù noùng chaûy thaønh theå loûng. Khi nhieät ñoä leân cao nöôùc bay hôi chuyeån thaønh theå khí. ÔÛ ñaây khi hôi nöôùc gaëp khoâng khí laïnh hôn ngay laäp töùc ngöng tuï laïi thaønh nöôùc.
 KHÍ
 Bay hôi Ngöng tuï 
 LOÛNG LOÛNG
 Noùng chaûy Ñoâng ñaëc
 RAÉN
-3-4HS traû lôøi.
-Laéng nghe .
*******************************************************************************
 Thø 4 ngµy 4 th¸g 11 n¨m 2009 
 To¸n : ¤n tập (2T)
I/Yêu cầu
Rèn cho hs kỹ năng về kỹ năng cộng , trừ nhân 2 số có nhiều chữ số . giải toán có lời văn 
II/Chuẩn bị: 
	Soạn đề bài. 
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Luyện tập:
 Bài 1/57VBT : 
-Ghi từng phép tính , HS thực hiện vào bảng con // 1 em lên bảng .
 GV KL ghi điểm tuyên dương .
 Bài 2/57 VBT : 
-HS đọc đề
-Gọi HS nêu cách tính nhanh .
a).3478 + 899 + 522 = 
b)7955 + 685 + 1045 =
Bài 3/57
-Gọi HS đọc đề , hướng dẫn HS tìm hiểu đề. Nhận dạng đề , nêu cách giải . Làm vở bài tập .
-Gọi HS nêu miệng , YHS khác nhận xét , GV ghi điểm .
Bài 1/59 : GV đọc dề
-Mỗi dãy làm 1 bài
Bài 2/59
-HS nêu đề , GV ghi tóm tắt
 Có 3 bao gạo
 bao 1 : 5 yến
 bao 2 : 45 kg
 bao 3 : 25 kg
 Hỏi TB 1 bao nặng bao nhiêu ?
-HS nêu cách làm 
-GV lưu í đơn vị .
-Thu chấm vở , nhận xét .
3/nhận xét tiết học
-Thực hiện vào bảng con .
-2 em
-2-3 em
-Thực hiện cá nhân .
-Thực hiện cá nhân .
-2-3 em đọc
-Thực hiện
-Nhận xét , lắng nghe .
-Lắng nghe
-Lắng nghe nhận xét ở bảng .
-Thực hiện
-Lắng nghe
 TiÕng ViÖt: LuyÖn viÕt bµi 10;11
1. Môc tiªu 
HS viÕt ®óng cì chò.
HS viÕt ®Ñp, ®óng tèc ®é.
2. Ho¹t ®éng :
Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch viÕt.
HS viÕt, GV kiÓm tra, uèn n¾n cho nh÷ng em viÕt sai.
3. Cñng cè dÆn dß : NhËn xÐt tiÕt häc
Anh v¨n : C« HiÒn d¹y 
ThÓ dôc :BAØI 21 OÂN 5 ÑOÄNG TAÙC CUÛA BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG 
 TROØ CHÔI “ NHAÛY OÂ TIEÁP SÖÙC ”
I. Muïc tieâu :
 -OÂn vaø kieåm tra thöû 5 ñoäng taùc ñaõ hoïc cuûa baøi ph/trieån chung. Yeâu caàu thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc. 
 -Troø chôi: “Nhaûy oâ tieáp söùc ” Yeâu caàu HS tham gia vaøo troø chôi nhieät tình chuû ñoäng. 
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän. 
Phöông tieän : Chuaån bò 1- 2 coøi, keû saân chôi ñeå toå chöùc troø chôi.
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu:
 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.
 -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. 
 -Khôûi ñoäng: 
 +Ñöùng taïi choã xoay caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai. 
 +Giaäm chaân taïi choã haùt vaø voã tay 
 +Troø chôi: “Troø chôi hieäu leänh”. 
2. Phaàn cô baûn:
 a) Baøi theå duïc phaùt trieån chung:
 * OÂn 5 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung 
 +Laàn 1 : GV hoâ nhòp vöøa laøm maãu cho HS taäp 5 ñoäng taùc 
 +Laàn 2: Môøi caùn söï leân laøm maãu vaø hoâ nhòp cho caû lôùp taäp ( GV nhaän xeùt caû hai laàn taäp) 
 +GV chia toå, nhaéc nhôû töøng ñoäng taùc, phaân coâng vò trí roài cho HS veà vò trí taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån. Trong quaù trình taäp theo nhoùm GV vöøa quan saùt söûa chöõa sai soùt cho HS caùc toå vöøa ñoäng vieân HS. 
 -Kieåm tra thöû 5 ñoäng taùc , GV goïi laàn löôït 3-5 em leân ñeå kieåm tra thöû vaø coâng boá keát quaû kieåm tra ngay tröôùc lôùp
b) Troø chôi : “Nhaûy oâ tieáp söùc ”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi. 
 -Neâu teân troø chôi. 
 -GV giaûi thích caùch chôi vaø phoå bieán luaät chôi. 
 -GV nhaéc nhôû HS thöïc hieän ñuùng quy ñònh cuûa troø chôi. 
 -Chia ñoäi toå chöùc cho HS thi ñua chôi chính thöùc. 
 -GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông ñoäi thaéng cuoäc.
3. Phaàn keát thuùc:
 -GV chaïy nheï nhaøng cuøng HS treân saân tröôøng (coù theå chaïy luoàn laùch qua caùc caây hoaëc caùc vaät laøm moác) sau ñoù kheùp thaønh voøng troøn ñeå chôi troø chôi thaû loûng. 
 -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc. 
 -GV nhaéc nhôû, phaân coâng tröïc nhaät ñeå chuaån bò giôø sau kieåm tra. 
 -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø.
 -GV hoâ giaûi taùn. 
6 – 10 phuùt
1 – 2 phuùt
2 – 3 phuùt
1 – 2 phuùt 
18 – 22 phuùt 5 – 7 phuùt
moãi ñoäng taùc 2 laàn 8 nhòp 
2 laàn 
6 – 8 phuùt 
4 – 6 phuùt 
1 – 2 phuùt 
 1 phuùt 
1 – 2 phuùt
1 phuùt
3-5 phuùt
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo. 
====
====
====
====
5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
==========
==========
==========
==========
5GV
-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.
T1
T2
T3
T4
5GV
-HS ngoài theo ñoäi hình haøng ngang. 
 = ===
 = 5GV ===
 = ===
 = ===
 = ===
==========
==========
==========
==========
5GV
VXP
= =
= =
= =
= =
= =
5GV
-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc. 
==== 
==== 
==== 
==== 
5GV
-HS hoâ “ khoûe”.
***************************************************************************************
 Thø 7 ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2009 
ThÓ dôc : OÂN 6 ÑOÄNG TAÙC CUÛA BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG
 TROØ CHÔI “KEÁT BAÏN”
I/ MUÏC TIEÂU 
Troø chôi “kÕt b¹n”. Yeâu caàu HS chôi nhieät tình, chuû ñoäng
Hoïc ñoäng taùc thaêng baèng : HS naém ñöôïc kyõ thuaät ñoäng taùc vaø thöïc hieän töông ñoái ñuùng ñoäng taùc vaø ñuùng thöù töï.
II/ ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN 
Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.
Phöông tieän: C/bò moät coøi, ñaùnh daáu 3 - 5 ñieåm theo haøng ngang, moãi ñieåm caùch nhau 1 – 1,5m baèng phaán treân saân taäp
III/ NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP
NOÄI DUNG
ÑÒNHLÖÔÏNG
PHÖÔNGPHAÙP TOÅCHÖÙC
1.Phaàn môû ñaàu
-GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu vaø caùch oân thöùc tieán haønh ñaõ hoïc.
-Giaäm chaân taïi choã theo nhòp, voã tay : 
-Xoay caùc khôùp :. 
2.Phaàn cô baûn : 
a/OÂn 6 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung : moãi ñoäng taùc :.
-OÂn 6 ñoäng taùc baøi theå duïc phaùt trieån chung.
Moãi HS thöïc hieän 5 ñoäng taùc theo ñuùng thöù töï.
b.Troø chôi vaän ñoäng: 
-Troø chôi “Keát baïn”. GV neâu teân troø chôi, taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi, nhaéc laïi caùch chôi.
Caû lôùp chôi, cuoái cuøng cho caû lôùp thi ñua chôi 2-3 laàn.
GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông toå thaéng cuoäc.
3.Phaàn keát thuùc:
-Cho HS haùt moät baøi vaø voã tay theo nhòp 
-GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc. 
6-10 phuùt :
2 - 3 phuùt
1 -2 phuùt
2 phuùt
18-22 phuùt
14-18 phuùt
1-2 laàn (2 x 8 nhòp)
6-8 phuùt
1-2 laàn
4-6 phuùt
1-2phuùt
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp thaønh 4. haøng-Caû lôùp chuùc GV khoeû.
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV
-L/tröôûng ñ/kieån. 
-Caû lôùp taäp. 
-Caû lôùp laøm theo kh/leänh c/Lôùp tr. 
-Caû lôùp th/gia chôi.
-Lôùp trg ñ/khieån.
-HS thöïc hieän. 
 To¸n : ¤n tËp (2T)
I/Yêu cầu
	Rèn cho HS kỹ năng thực hiện nhân với số có tận cùng là không . biết vận dung tính chất K/hợp , giao hoán để tính toán . đổi đúng đơn vị diện tích .
II/Chuẩn bị: 
	Soạn bài tập 
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Luyện tập:
 Bài 1/63VBT : 
-GV nêu đề , HS nêu cách thực hiện , HS thực hiện vào bảng con // 1 em lên bảng . một dãy làm 1 bài
 -270 x 30 ; 4300 x 200 ; 13480 x 400
 Bài 3/63
-Chia nhóm 2 tìm hiểu đề
 7 xe ô-tô ? Kg (tấn)
 1 xe chở 60 bao gạo
 1 bao nặng 50 Kg
Cách 1 :
 Số bao 7 xe chở : 60 x 7 = 420 (bao)
 Khối lượng gạo 7 xe chở : 420 x 50 = 21000 (Kg )
 = 21 (Tấn)
Cách 2 :
 Khối lượng gạo 1 xe chở : 50 x 60 = 3000 (Kg)
 Khối lượng gạo 7 xe chở : 3000 x 7 = 21000 (Kg)
 = 21 (Tấn)
Bài 2/65 : viết số thích hợp . HS làm bảng con
-Gọi HS nêu lại quan hệ các đơn vị diện tích .
 6 m2 = dm2 ; 990 m2 = dm2
 500 dm2 = m2 ; 2500 dm2 = m2
 11 m2 = cm2 ; 15 dm2 2 cm2 = cm2
Bài 3/65 : GV đọc đề , GV tóm tắt
 Sân vận động có : 
 a = 150 m ; b = 120 m . Tính : P ; S
Bài 4/65
 -HS làm vở // 1 em lên bảng
-Thu chấm vở , nhận xét .
Bài 7 : Bài toán 
 Năm năm trước tuổi mẹ và tuổi con là 38 tuổi và tuổi mẹ hơn tuổi con là 32 tuổi . hỏi tuổi mẹ và tuổi con hiện nay là bao nhiêu ? 
-HS đọc đề
-HS tóm tắt đề theo nhóm 2 em .
-Đai diện nhóm nêu miệng tóm tắt đề , GV ghi bảng 
-Nêu miệng bài giải 
-Nhận xét ghi điểm 
3/nhận xét tiết học
-Thực hiện vào bảng con .
.-Thực hiện theo nhóm .
-Nhận xét , lắng nghe .
-HS thực hiện
-Lắng nghe
-Lắng nghe nhận xét ở bảng .
-Thực hiện
-Thực hiện .
-2-3 em đọc
-Thực hiện
-Thực hiện
-Nhận xét , lắng nghe .
-Lắng nghe
 TiÕng viÖt: «n tËp
I. Môc tiªu : - Häc sinh n¾m ®­îc mét sè tõ bæ sung ý nghÜa thêi gian cho ®éng tõ.
- B¾t ®Çu biÕt sö dông c¸c tõ bæ sung ý nghÜa thêi gian cho ®éng tõ.
Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ tÝnh tõ.
- BiÕt t×m ®­îc tÝnh tõ trong ®o¹n v¨n, biÕt ®Æt c©u cã dïng tÝnh tõ.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
C©u 1. T×m c¸c ®éng tõ vµ tõ bæ sung ý nghÜa cho c¸c ®éng tõ ®ã trong c¸c c©u v¨n sau: 
TÕt ch­a ®Õn mµ hoa ®µo ®· në trong v­ên.
Trêi s¾p sang xu©n mµ tiÕt trêi cßn l¹nh gi¸ .
Nh÷ng h«m trêi m­a to nh­ng bè em vÉn ®Õn c«ng x­ëng 
c©u
®éng tõ
Tõ bæ nghÜa
a.
b.
c.
Häc sinh lµm bµi – NhËn xÐt – GV ch÷a bµi
C©u 2: XÕp c¸c tõ bæ nghÜa cho ®éng tõ t×m ®­îc ë c©u 1 vµo nhãm d­íi ®©y:
a . cho biÕt sù viÖc diÔn ra trong thêi gian rÊt gÇn:.................................
b . Cho biÕt sù viÖc ®ang diÔn ra: ............................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_11_ban_dep.doc