Giáo án Hình học 7 - Chương 2 - Tiết 17 đến 47

doc 92 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 590Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hình học 7 - Chương 2 - Tiết 17 đến 47", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Hình học 7 - Chương 2 - Tiết 17 đến 47
CHÖÔNG II
TAM GIAÙC
Ngaøy soaïn:25/10/2004
Tieát:17	Baøi daïy: TOÅNG BA GOÙC CUÛA TAM GIAÙC 
I. MUÏC TIEÂU:
Kieán thöùc:HS naém ñöôïc ñònh lí veà toång ba goùc cuûa tam giaùc 
Kó naêng: Bieát vaän duïng ñònh lí trong baøi ñeå tính soá ño caùc goùc cuûa moät tam giaùc 
Thaùi ñoä:Coù yù thöùc vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo caùc baøi toaùn . Phaùt huy trí löïc cuûa HS
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:
GV:Thöôùc thaúng , thöôùc ño goùc , buùt daï, baûng phuï, moät mieùng bìa hình tam giaùc( lôùn), keùo caét giaáy 
HS:Thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc , moät mieáng bìa hình tam giaùc ( nhoû), keùo caét giaáy 
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
1) OÅn ñònh lôùp:( 1/)
2) Kieåm tra baøi cuõ:( 2/) Giôùi thieäu sô löôïc noäi dung chöông II
3) Baøi môùi:
a) Giôùi thieäu baøi:( 1/) Hoâm nay ta nghieân cöùu baøi ñaàu tieân cuûa chöông .
b) Baøi môùi:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
KIEÁN THÖÙC
15/
HÑ 1: Kieåm tra vaø thöïc haønh ño toång 3 goùc cuûa moät tam giaùc 
* Thöïc haønh ño 3 goùc cuûa moät tam giaùc 
GV: Yeâu caàu: 
1. Veõ hai tam giaùc baát kì . Duøng thöôùc ño goùc ño 3 goùc cuûa moãi tam giaùc 
2.Coù nhaän xeùt gì caùc keát quaû treân?
GV: Nhaän xeùt hoaït ñoäng naøy 
* Thöïc haønh caét gheùp 3 goùc cuûa moät tam giaùc 
GV: Söû duïng moät taám bìa lôùn hình tam giaùc . Laàn löôït tieán haønh töøng thao taùc nhö SGK
GV: (?) Haõy neâu döï ñoaùn veà toång 3 goùc cuûa moät tam giaùc ?
GV:( Noùi) Baèng thöïc haønh ño, gheùp hình chuùng ta coù döï ñoaùn : 
HS: 2 HS treân baûng , toaøn lôùp laøm treân vôû trong 5/
 A M
B C N K
Goùc A= goùc M =
Goùc B = goùc N =
Goùc C = goùc K = 
* Nhaän xeùt : 
goùc A+ goùcB+ goùc C = 1800
goùc M + goùc N + goùc K = 1800
HS: Taát caû HS söû duïng taám bìa hình tam giaùc daõ chuaån bò . Caét gheùp theo SGK vaø höôùng daãn cuûa GV
HS: Nhaän xeùt : Toång ba goùc cuûa moät tam giaùc baèng 1800 
Toång 3 goùc cuûa tam giaùc baèng 1800 . Ñoù laø moät ñònh lí raát quan troïng cuûa hình hoïc . Hoâm nay chuùng ta seõ hoïc ñònh líñoù .
10/
HÑ 2: Toång ba goùc cuûa tam giaùc 
GV:(?) Baèng laäp luaän em naøo coù theå chöùng minh ñònh lí naøy?
+) Neáu HS khoâng traû lôøi döôïc thì GV coù theå höôùng daãn HS nhö sau: 
+) Veõ ABC
+) Qua keû xy // BC
+) Chæ ra caùc goùc baèng nhau treân hình ?
+) Toång 3 goùc cuûa tam giaùc ABC baèng toång 3 goùc naøo treân hình ? vaø baèng bao nhieâu?
GV: Yeâu caàu HS khaùc nhaéc laïi caùch chöùng minh ñònh lí . Ñeå cho goïn , ta goïi toång soá ño 2 goùc laø toång 2 goùc , toång soá ño 3 goùc laø toång 3 goùc . Cuõng nhö vaäy ñoái vôùi hieäu 2 goùc 
HS: Toaøn lôùp ghi baøi : Veõ hình vaø vieát GT-KL 
HS: .
HS: Neâu ñöôïc caùc goùc baèng nhau treân hình 
HS: Traû lôøi ñöôïc 
1. Toång ba goùc cuûa moät tam giaùc 
Ñònh lí: Toång ba goùc cuûa moät tam giaùc baèng 1800
x	A y
 B C
GT: ABC 
KL: goùc A + goùc B + goùc C = 1800 
Chöùng minh:
Qua A keû xy // BC . Ta coù:xy//BC goùc B = goùcA1 (1) ( SLT)
Xy // BC goùc C = goùc A2 (2) ( SLT)
Töø (1) vaø (2) suy ra : 
Goùc BAC+goùc B+ goùc C = goùc BAC+ goùc A1+goùc A2 = 1800
14/
HÑ 3: Cuûng coá toaøn baøi 
GV: AÙp duïng ñònh lí treân ,ta coù theå tìm soá ño cuûa moät goùc trong tam giaùc . Cho hs laøm baøi taäp 1 SGK treân baûng phuï theo nhoùm 
 GV: Cho HS laøm baøi 4 SBT
 O
 I K
 E F
Cho IK // EF. Choïn caâu Ñ.
A.1000 B.700 .C. 800 D. 900
HS: Hoaït ñoäng nhoùm , moãi nhoùm moät caâu . Nhoùm5+6 cuøng laøm treân hình 51 .
HS: Giaûi mieäng baøi taäp 4 SBT treân baûng phuï HS: Caâu D ñuùng 
4) Höôùng daãn hoïc ôû nhaø:(2/) 
+)Hoïc thuoäc ñònh lí toång ba goùc cuûa moät tam giaùc .
+) BTVN: 2 SGK ; 1,2,9 trang 98 SBT.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM – BOÅ SUNG:
Ngaøy soaïn:27/10/2004
Tieát:18	Baøi daïy: TOÅNG BA GOÙC CUÛA TAM GIAÙC ( tieáp theo) 
I. MUÏC TIEÂU:
Kieán thöùc:HS naém ñöôïc ñònh nghóa vaø tính chaát veà goùc cuûa tam giaùc vuoâng , ñònh nghóa vaø tính chaát veà goùc ngoaøi cuûa tam giaùc .
Kó naêng: Bieát vaän duïng ñònh nghóa , ñònh lí trong baøi ñeå trính soá ño goùc cuûa tam giaùc , giaûi moät soá baøi taäp 
Thaùi ñoä:Giaùo duïc tính caån thaän , chính xaùc vaø khaû naêng suy luaän cuûa HS 
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:
GV:Thöôùc thaúng , eâke, thöôùc ño goùc , baûng phuï , phaán maøu.
HS:Thöôùc thaúng , thöôùc ño goùc 
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
1) OÅn ñònh lôùp:( 1/)
2) Kieåm tra baøi cuõ:(8/)
Phaùt bieåu ñònh lí toång ba goùc cuûa moät tam giaùc ? AÙp duïng: Cho tam giaùc ABC coù goùc A = 900;goùc B = 500 . Tính goùc C= ?
3) Baøi môùi:
a) Giôùi thieäu baøi:(1/)AÙp duïng ñònh lí toång ba goùc cuûa tam giaùc vaøo thöïc teá nhö theá naøo? Noäi dung tieát hoïc hoâm nay ta seõ nghieân cöùu.
b) Baøi môùi:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
KIEÁN THÖÙC
10/
HÑ 1: AÙp duïng vaøo tam giaùc vuoâng
GV:Töø kieåm tra baøi cuõ: Tam giaùc ABC coù moät goùc vuoâng, ta goïi tam giaùc ABC laø tam giaùc vuoâng . Tam giaùc vuoâng laø gì?
GV:Giôùi thieäu caïnh goùc vuoâng , caïnh huyeàn 
GV: Yeâu caàu HS veõ tam giaùc vuoâng DEF vuoâng taïi E, chæ roõ ñaâu laø caïnh goùc vuoâng , ñaâu laø caïnh huyeàn?
GV: Cho HS laøm ?3 SGK treân baûng con
GV: Töø keát quaû ?3. Coù nhaän xeùt gì veà hai goùc nhoïn cuûa moät tam giaùc vuoâng ?
HS: Neâu ñöôïc ñònh nghóa tam giaùc vuoâng 
HS: Thöïc hieän ñöôïc 
HS: Cho tam giaùc vuoâng ABC vuoâng taïi A, aùp duïng ñònh lí toång ba goùc cuûa tam giaùc tính ñöïoc goùc B + goùc C = 90/
HS: Neâu ñöôïc tính chaát cuûa tam giaùc vuoâng 
2. AÙp duïng vaøo tam giaùc vuoâng 
a) Ñònh nghóa: Tam giaùc vuoâng laø tam giaùc coù moät goùc vuoâng 
 B
	 AB, AC:caïnh goùc
 vuoâng
	 BC : caïnh huyeàn
 A C
b) Tính chaát :
Trong moät tam giaùc vuoâng , hai goùc nhoïn phuï nhau 
ABC, goùc A = 900
goùc B + goùc C = 900 
12/
HÑ 2: Goùc ngoaøi cuûa tam giaùc 
GV: Veõ hình 
 A 
 B C x
3. Goùc ngoaøi cuûa tam giaùc 
a) Ñònh nghóa:
Goùc ngoaøi cuûa moät tam giaùc laø goùc keà buø vôùi moät goùc cuûa tam giaùc aáy 
Ví duï: Goùc Acx laø goùc ngoaøi taïi ñænh C cuûaABC. 
GV: ( giôùi thieäu) Goùc AC x keà buø vôùi goùc C cuûa tam giaùc ABC, goùc AC x goïi laø goùc ngoaøi taïi ñænh C cuûa tam giaùc ABC.Vaäy goùc ngoaøi cuûa tam giaùc laø goùc nhö theá naøo?
GV: Töông töï GV yeâu caàu HS veõ goùc ngoaøi taïi ñænh A, ñænh B cuûa tam giaùc ABC?
GV: Giôùi thieäu caùc goùc ngoaøi, caùc goùc trong cuûa tam giaùc ABC
GV: Töø ñònh lí goùc ngoaøi cuûa tam giaùc :
+) Haõy so saùnh goùc AC x vôùi goùc A
+) goùc AC x vôùi goùc B
HS: Neâu ñöôïc ñònh nghóa goùc ngoaøi cuûa moät tam giaùc 
HS: Thöïc hieän ñöôïc 
HS: Laøm ?4 treân baûng phuï vaø ruùt ra ñöôïc tính chaát goùc ngoaøi cuûa tam giaùc 
HS: Theo tính chaát goùc ngoaøi cuûa tam giaùc , ta coù goùc AC x = goùc A + goùc B; maø goùc A > 0; goùc B > 0 neân : goùc AC x > goùc A; goùc AC x > goùc B
 t
 A
 y	 B C x
b) Tính chaát :
Ñònh lí: Moãi goùc ngoaøi cuûa moät tam giaùc baèng toång hai goùc trong khoâng keà vôùi noù 
Goùc AC x = goùc A+goùc B
* Nhaän xeùt: 
Goùc ngoaøi cuûa tam giaùc lôùn hôn moãi goùc trong khoâng keà vôùi noù 
Goùc AC x > goùc A
Goùc AC x > goùc B
10/
HÑ 3: Cuûng coá 
GV:(Treân baûng phuï)
a) Ñoïc teân caùc tam giaùc vuoâng trong caùc hình sau , chæ roõ vuoâng taïi ñaâu? ( neáu coù)
b) Tìm caùc giaù trò x , y treân caùc hình ?
 A
B H C	
 Hình 1
 M
 N D I
HS: Hoaït ñoäng nhoùm
Nhoùm 1+2+3 : hình 1
Nhoùm 4+5+6 : hình 2
+) Hình 1: 
a) Tam giaùc vuoâng ABC vuoâng taïi A.
Tam giaùc vuoâng AHB vuoâng taïi H.
Tam giaùc vuoâng AHC vuoâng taïi H
b) x = 400 ; y = 400 
+) Hình 2: 
a) Khoâng coù tam giaùc naøo vuoâng
b) x = 1130 ; y = 240 
4) Höôùng daãn hoïc ôû nhaø:(3/) 
+) Hoïc thuoäc caùc ñònh nghóa, caùc ñònh lí trong baøi 
+) Laøm caùc baøi taäp: 3,4,5,6 SGK ; baøi taäp 3,5,6 trang 98 SBT
+) GV treo baûng phuïbaøi taäp 5 SGK vaø giôùi thieäu khaùi nieäm tam giaùc nhoïn, tam giaùc tuø . Muoán bieát tam giaùc naøo laø tam giaùc nhoïn, tuø, vuoâng ta phaûi laøm sao? ( Tính goùc coøn laïi)
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM – BOÅ SUNG:
Ngaøy soaïn: 01/11/2004	 Tuaàn : 11
Tieát:19	 Baøi daïy: LUYEÄN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU:
Kieán thöùc: Cuûng coá: Toång 3 goùc cuûa moät tam giaùc ; moái quan heä cuûa hai goùc nhoïn trong tam giaùc vuoâng; goùc ngoaøi cuûa tam giaùc .
Kó naêng: Reøn kó naêng tính soá ño caùc goùc ; reøn kó naêng suy luaän .
Thaùi ñoä: Giaùo duïc tính caån thaän khi tính toaùn, veõ hình.
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:
GV:Thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc , baûng phuï, phaán maøu.
HS:Thöôùc thaúng, compa.
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
1) OÅn ñònh lôùp:( 1/)
2) Kieåm tra baøi cuõ:(6/)
Caâu 1: Neâu moái quan heä giöõa hai goùc nhoïn cuûa moät tam giaùc vuoâng? AÙp duïng: Cho tam giaùc ABC coù goùc A = 900 ; goùc B = 350 . Tính soá do cuûa goùc C?
Caâu 2: Neâu ñònh nghóa goùc ngoaøi cuûa moät tam giaùc vaø caùc tính chaát lieân quan? Haõy veõ goùc ngoaøi taïi caùc ñænh cuûa tam giaùc ABC?
3) Baøi môùi:
a) Giôùi thieäu baøi:(1/) Vaän duïng moái quan heä giöõa caùc goùc cuûa moät tam giaùc vaøo vieäc giaûi baøi taäp nhö theá naøo? Hoâm nay ta tieán haønh luyeän taäp.
b) Baøi môùi:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
KIEÁN THÖÙC
15/
HÑ 1: Tìm soá ño goùc ôû caùc hình ñaõ coù saün
GV: Cho HS laøm baøi taäp 6 SGK vôùi caùc hình 55,57,58?Hình veõ treân baûng phuï.
GV: (löu yù) Moãi hình cho HS quan saùt , suy nghó trong 1 phuùt roài traû lôøi mieäng.
+) Tìm giaù trò x trong hình 55 nhö theá naøo? Töông töï ñoái vôùi caùc hình khaùc.
GV: Treo baûng phuï vaø cho HS thöïc hieän baøi taäp sau:
Cho hình veõ
Moâ taû hình veõ
Tìm caùc caëp goùc phuï nhau trong hình veõ?
Tìm caùc caëp goùc nhoïn baèng nhau trong hình veõ
HS:.
HS: Quan saùt vaø traû lôiø ñöôïc.
HS:Thöïc hieän 
A
B H C
Baøi 6(SGK)
10/
HÑ 2: Chöùng minh hai ñöôøng thaúng song song
GV: Vöøa veõ hình vöøa höôùng daãn HS veõ hình theo ñaàu baøi cuûa baøi taäp 8 SGK
Baøi taäp 8(SGK)
+)Yeâu caàu 1 HS vieát GT-KL
+) Quan saùt hình veõ , döïa vaøo caùch naøo ñeå chöùng minh A x // BC?
GV: Haõy trình baøy cuï theå?
GV:Qua baøi taäp 8 , ngoaøi caùch chöùng minh treân ta coøn coù caùch chöùng minh naøo khaùc ?
GV:(Löu yù) Caùch chöùng minh hai ñöôøng thaúng song song thöôøng söû duïng daáu hieäu nhaän bieát hai ñöôøng thaúng song song
HS: 1 em ñoïc to ñeà baøi 
HS: Ñeå chöùng minh A x //BC , caàn chæ ra A x vaø BC hôïp vôùi caùt tuyeán AB taïo ra hai goùc so le trong hoaëc hai goùc ñoàng vò baèng nhau.
HS: Trình baøy cuï theå
HS:  Suy nghó..
HS: Vaän duïng caëp goùc ñoàng vò baèng nhau.
HS: Lónh hoäi
y
x 1 A 
 2
B C
GT: ABC, goùc B= goùc C = 400 . A x laø phaân giaùc goùc ngoaøi taïi A
KL: A x // BC
Ta coù: 
ABC : goùc B = goùc C = 400 (gt) (1)
goùc yAB = goùc B + goùc C = 400 +400 = 800( theo ñònh lí goùc ngoaøi cuûa tam giaùc ) 
A x laø tia phaân giaùc cuûa goùc yAB 
 goùc A1 = goùc A2 = goùc yAB: 2= 800 : 2 = 400 (2)
Töø (1) vaø (2) goùc B = goùc A2 = 400. Maø goùc B vaø goùc A2 ôû vò trí so le trong A x // BC ( theo ñònh lí veà hai ñöôøng thaúng song song)
5/
HÑ 3: Baøi taäp coù öùng duïng thöïc teá 
GV: Cho HS laøm baøi taäp 9 SGK treân baûng phuï
GV: Haõy neâu caùch tính goùc MOP?
HS: Thöïc hieän ñöôïc vaø coù keát quaû goùc MOP = 320 
Baøi 9(SGK)
Goùc MOP = 32 0 
5/
HÑ 4: Cuûng coá 
+) Caùc daïng toaùn cô baûn: Tính soá ño goùc cuûa tam giaùc; chöùng minh hai ñöôøng thaúng song song?
HS: Qua quaù trình laøm baøi taäp HS neâu ñöôïc
4) Höôùng daãn hoïc ôû nhaø:(2/) Hoïc oân ñònh lí toång 3 goùc cuûa moät tam giaùc, ñònh lí goùc ngoaøi cuûa tam giaùc, ñònh nghóa, ñònh lí veà tam giaùc vuoâng.
+) BTVN: 14,15,16,17,18 SBT
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM – BOÅ SUNG:
Ngaøy soaïn: 3/11/2004 Tuaàn: 11
Tieát:20	Baøi daïy: HAI TAM GIAÙC BAÈNG NHAU
I. MUÏC TIEÂU:
Kieán thöùc:HS hieåu ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau vaø bieát vieát kí hieäu veà söï baèng nhau cuûa hai tam giaùc theo quy öôùc vieát teân caùc ñænh töông öùng theo cuøng moät thöù töï
Kó naêng: Bieát söû duïng ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau ñeå suy ra caùc ñoaïn thaúng baèng nhau, caùc goùc baèng nhau.
Thaùi ñoä:Reøn luyeän khaû naêng phaùn ñoaùn , nhaän xeùt .
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:
GV:Thöôùc thaúng,compa, phaán maøu, baûng phuï .
HS: Thöôùc thaúng, compa , thöôùc ño ñoä .
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
1) OÅn ñònh lôùp:( 1/)
2) Kieåm tra baøi cuõ:(10/)
+) Cho hai tam giaùc ABC vaø A/B/C/ .Haõy duøng thöôùc chia khoaûng vaø thöôùc ño goùc ñeå kieåm nghieäm raèng treân hình ta coù:AB=A/B/; AC=A/C/; BC=B/C/ vaø goùcA = goùc A/; goùcB = goùcB/,goùc C= goùcC/
+) GV yeâu caàu HS khaùc leân ño kieåm tra . Gv nhaän xeùt cho ñieåm.
3) Baøi môùi:
a) Giôùi thieäu baøi:(1/) Hai tam giaùc nhö vaäy goïi laø hai tam giaùc baèng nhau. Ñeå hieåu roõ hôn hai tam giaùc baèng nhau , noäi dung tieát hoïc hoâm nay ta seõ nghieân cöùu.
b) Baøi môùi:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
KIEÁN THÖÙC
10/
HÑ 1: Ñònh nghóa
GV: ABC vaø ABC coù maáy yeáu toá baèng nhau?maáy yeáu toá veà caïnh ? maáy yeáu toá veà goùc?
GV: Giôùi thieäu tam giaùc ABC vaø tam giaùc ABC nhö vaäylaø hai tam giaùc baèng nhau 
GV: Giôùi thieäu caùc ñænh töông öùng, caùc caïnh töông öùng, caùc goùc töông öùng .
GV(?) Hai tam giaùc baèng nhau laø hai tam giaùc nhö theá naøo?
HS: 6 yeáu toá baèng nhau, 3 yeáu toá veà caïnh , 3 yeáu toá veà goùc.
HS: Ghi baøi 
HS: Lónh hoâïi kieán thöùc 
HS: Traû lôøi ñöôïc- 2 HS nhaéc laïi ñònh nghóa
1. Ñònh nghóa:
 A A/
B C B/ C/
Hai tam giaùc baèng nhau laø hai tam giaùc coù caùc caïnh töông öùng baèng nhau, caùc goùc töông öùng baèng nhau.
10/
HÑ 2: Kí hieâïu
GV: Ngoaøi vieäc duøng lôøi ñeå dieãn taû hai tam giaùc baèng nhau ta coù theå duøng kí hieäu ñeå chæ söï baèng nhau cuûa hai tam giaùc 
GV: Yeâu caàu HS ñoïc muïc 2> SGK
GV: Ghi nhö SGK
+) Cho HS laøm ?2; ?3 treân 
HS: Traû lôøi mieäng:
a) ABC = MNP
b) Ñænh töông öùng vôùi A laø ñænh M
+) Goùc töông öùng vôùi goùc N laø goùc B
+) Caïnh töông öùng vôùi caïnh AC laø caïnh MP
c) ACB=MPN
2. Kí hieäu
ABC = A/B/C/ 
AB=AB; AC=AC;BC=BC
A = A/; B = B/ ; C = C/
baûng phuï
GV:( gôïi y)ùABC = DEF
Thì goùc D töông öùng vôùi goùc naøo?caïnh BC töông öùng vôùi caïnh naøo?Haõy tính goùc A cuûa tam giaùc ABC. Töø ñoù tìm soá ño goùc D ?
AC=MP ; goùc B = goùc N
HS: ABC coù gocaù A = 600. 
ABC = DEF
goùc A = goùc D = 600; BC = EF = 3.
10/
HÑ 3: cuûng coá
GV: Treo baûng phuï vaø cho HS choïn caâu ñuùng nhaát :
Baøi 1: Hai tam giaùc baèng nhau laø:
A.hai tam giaùc coù caùc goùc töông öùng baèng nhau.
B. Hai tam giaùc coù caùc goùc töông öùng baèng nhau, caùc caïnh töông öùng baèng nhau
C. Hai tam giaùc coù caùc caïnh töông öùng baèng nhau, caùc goùc töông öùng baèng nhau .
D. Caû B,C ñeàu ñuùng .
Baøi 2:
Cho ABC vaA/B/C/ coù AB=A/B/; AC=A/C/; BC=B/.C/; A=A/,B=B/,C=C/
Ñeå kí hieäu söï baèng nhau cuûa hai tam giaùc ABC vaø A/B/C/ ta vieát :
A. ABC = A/B/C/
B. ABC = C/B/A/
C. ABC = A/C/B/
D. Caû A,B,C ñeàu ñuùng.
GV: Treo baûng phuï vaø cho HS laøm baøi 10) SGK
HS: Thöïc hieän treân baûng con vaø cho bieát keát quaû.
HS:
Caâu D
HS:
Caâu A
HS: Hoaït ñoäng nhoùm.
HS: Cöû ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy baøi laøm cuûa nhoùm mình , caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt .
4) Höôùng daãn hoïc ôû nhaø:(3/)
+) Hoïc thuoäc , hieåu ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau.
+) Bieát vieát kí hieäu hai tam giaùc baèng nhau moät caùch chính xaùc 
+) Laøm caùc baøi taäp : 11,12,13,14 SGK
+) Baøi taäp: 19,20,21 trang 100 SBT
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM – BOÅ SUNG:
Ngaøy soaïn: 08/11/2004 Tuaàn: 12
Tieát: 21	Baøi daïy: 	 LUYEÄN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU:
Kieán thöùc: Cuûng coá ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau 
Kó naêng: Reøn kó naêng aùp duïng ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau ñeå nhaän bieát hai tam giaùc baèng nhau , töø hai tam giaùc baèng nhau chæ ra caùc goùc töông öùng , caùc caïnh töông öùng baèng nhau 
Thaùi ñoä:Giaùo duïc tính caån thaän , chính xaùc trong hoïc toaùn .
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:
GV:Thöôùc thaúng , compa, baûng phuï , phaán maøu.
HS: Thöôùc thaúng.
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
1) OÅn ñònh lôùp:( 1/)
2) Kieåm tra baøi cuõ:( 6/)
+) Neâu ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau? Toùm taét ñònh nghóa baèng kí hieäu?
( GV giöõ laïi ôû goùc baûng )
3) Baøi môùi:
a) Giôùi thieäu baøi:(1/) Vaän duïng ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau vaøo vieäc giaûi caùc baøi taäp nhö theá naøo ?
b) Baøi môùi:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
KIEÁN THÖÙC
10/
Daïng 1: Baøi taäp ñieàn khuyeát 
GV: Treo baûng phuï cho HS laøm baøi taäp sau:( Giaûi mieäng) :Ñieàn tieáp vaøo daáu deå ñöôïc caâu ñuùng .
1) Neáu ABC = C1A1B1 thì ..
2) A/B/C/ vaø ABC coù :
A/B/= AB; A/C/ = AC; B/C/ = BC vaø goùc A/ = goùc A; goùc B/ = goùc B; goùc C/ = goùc C thì..
3) NMK vaø ABC coù : NM=AC; NK = AB; MK = BC; goùc N= goùc A, goùc M = goùc C, goùc K = goùc B thì .
HS: Vaän duïng ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau baèng kí hieäu thöïc hieän 
HS: Suy nghó 
HS: A/B/C/ = ABC
HS: NMK = ACB
Daïng 1: Baøi taäp ñieàn khuyeát 
10/’
Daïng 2: Tìm soá ño caùc caïnh, caùc goùc
GV: Cho HS laøm baøi taäp 12 SGK treân baûng phuï ( hoaït ñoäng nhoùm)
GV: ( gôïi yù ) Töø ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau theo kí hieäu, ta suy ra nhöõng caïnh naøo? nhöõng goùc naøo cuûa tam giaùc HIK baèng nhöõng caïnh naøo, goùc naøo
HS: Hoaït ñoäng nhoùm
HS: 
Daïng 2: Tìm soá ño caùc caïnh, caùc goùc
Baøi 12 SGK:
ABC = HIK 
HI = AB = 2 cm; IK = BC = 4 cm; goùc I = goùc B = 400 .
Cuûa tam giaùc ABC?
GV: Nhaän xeùt vieäc laøm cuûa töøng nhoùm.
GV: Cho HS laøm baøi 13 SGK
GV: ( gôïi yù ) Chu vi cuûa moät tam giaùc laø gì?
GV(?) Haõy tính toång chu vi cuûa hai tam giaùc ñoù ?
GV: Cho HS giaûi mieäng baøi taäp 14 SGK
GV: ( gôïi yù) Haõy tìm caùc ñænh töông öùng cuûa hai tam giaùc ñoù?
HS: Hoaït ñoäng nhoùm 
HS: Laø toång ñoä daøi 3 caïnh cuûa noù.
HS: 30 cm
HS: Ñænh B töông öùng K; A töông öùng I; C töông öùng H.
ABC = IKH
Baøi taäp 13 SGK:
Ta coù :ABC = DEF
AB = DE = 4 cm; AC = DF= 5 cm; BC = EF= 6 cm.
Do ñoù PABC = AB+BC+CA = 4+ 6 + 5= 15 cm
PDEF = 15 cm
Baøi taäp 14SGK:
ABC = IKH
10/
Daïng 3: Nhìn hình veõ xaùc ñònh caùc tam giaùc baèng nhau
GV: Treo baûng phuï: Chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau töø caùc hình veõ sau:
 A A/
B C B/	 C/
Hình 1
C D
 A B
 Hình 2
HS: Hoaït ñoâng caù nhaân.
HS: 
Hình 1: ABC = A/B/C/
( theo ñònh nghóa)
Hình 2: ACB= BDA
Daïng 3: Nhìn hình veõ xaùc ñònh caùc tam giaùc baèng nhau
5/
HÑ 4: Cuûng coá 
GV: +) Ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau ?
+) Khi vieát kí hieäu hai tam giaùc baèng nhau caàn chuù yù ñieàu gì ?
HS: Traû lôøi caùc caâu hoûi.
4) Höôùng daãn hoïc ôû nhaø:(2/)
Baøi taäp: 22,23,24,25,26 trang 100, 101 SBT
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM – BOÅ SUNG:
Ngaøy soaïn: 10/11/2004 Tuaàn:12
Tieát:22	Baøi daïy:TRÖÔØNG HÔÏP BAÈNG NHAU THÖÙ NHAÁT CUÛA TAM 
	GIAÙC CAÏNH- CAÏNH – CAÏNH ( C. C. C )
I. MUÏC TIEÂU:
Kieán thöùc:Naém vöõng tröôøng hôïp baèng nhau c. c .c cuûa hai tam giaùc 
Kó naêng: Bieát söû duïng tröôøng hôïp c.c.c ñeå chöùng minh hai tam giaùc baèng nhau , töø ñoù suy ra caùc goùc töông öùng baèng nhau . Reøn kó naêng söû duïng duïng cuï.
Thaùi ñoä:Giaùo duïc tính caån thaän, chính xaùc trong veõ hình .
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS:
GV:Thöôùc thaúng, compa, thöôùc ño goùc.
HS: Thöôùc thaúng, compa, thöôùc ño goùc.
 +) OÂn laïi caùch veõ tam giaùc bieát ba caïnh.
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
1) OÅn ñònh lôùp:( 1/)
2) Kieåm tra baøi cuõ:(4/)
+) Neâu ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau? Toùm taét ñònh nghóa baèng kí hieäu?
3) Baøi môùi:
a) Giôùi thieäu baøi:(2/) Ñeå kieåm tra xem hai tam giaùc coù baèng nhau hay khoâng ta kieåm tra 6 ñieàu kieän( 3 ñieàu kieän veà caïnh, 3 ñieàu kieän veà goùc). Trong baøi hoïc hoâm nay ta seõ thaáy , chæ caàn coù 3 ñieàu kieän veà caïnh cuõng coù theå nhaän bieát ñöôïc hai tam giaùc baèng nhau?
b) Baøi môùi:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
KIEÁN THÖÙC
10/
HÑ 1: Veõ tam giaùc bieát ba caïnh 
GV: Cho 1 HS ñoïc baøi toaùn SGK
GV:Ghi caùch veõ leân baûng
HS: Ñoïc ñeà 
HS: Neâu caùch veõ. Sau ñoù caû lôùp thöïc

Tài liệu đính kèm:

  • docsh7 c2 (17-46)-47.doc