Giáo án Đại số 7 - §1: Tập hợp Q các số hưũ tỉ

doc 5 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 739Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - §1: Tập hợp Q các số hưũ tỉ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Đại số 7 - §1: Tập hợp Q các số hưũ tỉ
Tuaàn : 01 	Ngaøy soaïn : /../201..
Tieát : 01 	Ngaøy daïy : /../201... 
§1: TAÄP HÔÏP Q CAÙC SOÁ HÖUÕ TÆ
A. MUÏC TIEÂU : 
 1. Kieán thöùc troïng taâm:
	- Hoïc sinh hieåu ñöôïc khaùi nieäm soá höuõ tæ , caùch bieãu dieãn soá höuõ tæ treân truïc soá vaø so saùnh caùc soá höuõ tæ .
 2. Kæ naêng:
 	-Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá N Z Q.
 	- Hoïc sinh bieát bieãu dieãn soá höuõ tæ treân truïc soá, bieát so saùnh hai soá höuõ tæ .
 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc tính caån thaän, chính xaùc.
 B. CHUAÅN BÒ : 
	1. Ñoái vôùi GV : thöôùc thaúng coù chia khoaûng . Baûng phuï ghi sô ñoà quan heä giöaõ 3 taäp hôïp soá : N, Z, Q. Ñeà BT 1 trang 7 . BT traéc nghieäm 
 	 Phöông phaùp: Gôïi mô, û vaán ñaùp, neâu vaán ñeà, nhoùm.
	2. Ñoái vôùi HS : thöôùc keû coù chia khoaûng , baûng phuï . OÂn taäp caùc kieán thöùc :phaân soá baèng nhau, tính chaát cô baûn cuûa phaân soá, qui ñoàng maãu caùc soá ,so saùnh soá nguyeân, so saùnh phaân soá, bieåu dieãn soá nguyeân truïc soá .
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
	I. OÅn ñònh lôùp (1’) : Kieåm dieän
 II. Kieåm tra baøi cuõ:
Hoạt động 1: Giới thiệu (2’)
- Gv giôùi thieäu chöông trình ñaïi soá lôùp 7 ( 4 chöông )
	- Gv yeâu caàu hoïc sinh veà saùch, vôû, duïng cuï hoïc taäp yù thöùc vaø phöông phaùp hoïc boä moân toaùn 
	- Gv giôùi thieäu sô löôïc veà chöông I : soá höuõ tæ - soá thöïc
III.Noäi dung baøi môùi:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
GHI BAÛNG
Hoaït ñoäng 2: Soá höõu tæ (10’)
- GV: Giaû söû coù caùc soá 3, -0.5, 0, ,2.
- GV: Haõy vieát caùc soá treân thaønh 3 phaân soá baèng noù ?
- GV: cho HS khaùc nhaän xeùt.
- GV: Coù theå vieát moãi soá treân thaønh bao nhieâu phaân soá baèng noù? 
- GV: boå sung vaøo cuoái caùc daõy soá daáu (........)?
- GV: vaäy moãi moät soá ta coù theå vieát döôùi daïng phaân baèng vôùi noù.
- GV: Caùc phaân soá baèng nhau laø caùc caùch vieát khaùc nhau cuûa cuøng moät soá . Soá ñoù ñöôïc goïi laø sht.
- GV: Vaäy caùc soá 3, -0.5, 0, ñeàu laø sht.
- GV: Theá naøo laø sht?
- GV: Giôùi thieäu taäp hôïp caùc sht kí hieäu : Q
- GV: Yeâu caàu HS laøm ?1
- GV: ñeå chöùng toû nhöõng soá ñaõ cho laø sht ta laøm nhö theá naøo?
- GV: goïi 3 HS leân baûng.
- GV: cho HS khaùc nhaän xeùt.
- GV: nhaän xeùt, khen khuyeán khích HS.
- GV: Yeâu caàu HS laøm ?
Soá töï nhieân n coù phaûi laø sht khoâng ? vì sao ?
- GV: caùc em coù nhaän xeùt gì veà quan heä giöaõ caùc taäp hôïp soá N,Z,Q
- Gv giôùi thieäu sô ñoà bieåu thò moái quan heä giöõa 3 taäp hôïp soá 
- GV: Yeâu caàu HS laøm BT 1 SGK / 7 (baûng phuï )
- HS: €
- HS 1: 3=
- HS 2: 
-Coù theå vieát moãi soá treân thaønh voâ soá phaân soá baèng noù 
- HS: ñoïc nhöõng phaân soá vaøo...
- HS: theo doõi
- HS: theo doõi
- HS: theo doõi
- HS: neâu khaùi nieäm sht
- HS: theo doõi
- HS laøm ?1
- HS: vieát chuùng ñöôïc döôùi daïng phaân soá.
- HS: €
 HS1: 0,6 =...
 HS2: -1.25 =... 
 HS3: =...
- HS: laøm ?2
Vôí n N thì 
- HS: N Z; Z Q
- HS: quan saùt sô ñoà , hieåu ñöôïc moái quan heä giöõa N; Z; Q.
- HS: theo dõi.
- HS laøm BT1/7
 -3 N -3 Z
-3 Q 
 NZ Q
1. Soá höuû tæ 
Ta coù theå vieát : 
3=
Vaäy caùc soá 3, -0.5, 0, ñeàu laø sht.
Soá höuõ tæ laø soá ñöôïc vieát döôùi daïng vôí a,b Z, b 0
Taäp hôïp caùc soá höuõ tæ . Kí hieäu : Q
?1 
0.6 = =..
-1.25 = =....
=....
?2
Vôí a Z thì a = 
Hoaït ñoäng 3: Bieåu dieãn soá höõu tæ treân truïc soá.(12’)
- GV: yeâu caàu HS laøm ?3
- GV: Töông töï nhö ñoái vôí soá nguyeân ta coù theå bieãu dieãn moïi sht treân truïc soá . 
- GV: Bieåu dieãn soá höuõ tæ treân truïc soá.
- GV: Yeâu caàu HS hoaït ñoäng nhoùm VD1 ñeã tìm caùch bieãu dieãn . Sau ñoù GV cho 1 HS leân bieåu dieãn
- GV: nhaän xeùt, nhaéc laïi moät laàn caùch veõ: chia ñoaïn ñôn vò theo maãu soá . Xaùc ñònh ñieåm bieåu dieãn soá höuõ tæ theo töû soá .
- GV: Bieãu dieãn sht treân truïc soá .
- GV: Vieát döôùi daïng phaân soá coù maãu soá döông ?
- GV: Chia ñoaïn thaúng ñôn vò thaønh maáy phaàn ?
- GV: Ñieåm bieãu dieãn sht xaùc ñònh nhö theá naøo ?
- GV: Ñeå bieåu dieãn sht x treân truïc soá ta laøm nhö theá naøo?
- GV: Yeâu caàu HS laøm BT 2/7 SGK , neâu caùch laøm?
- GV: HD: ruùt goïn phaân soá, ñöa phaân soá veà ps maãu döông.
- GV : Goïi 2 HS leân baûng moãi em 1 caâu.
- GV: nhaän xeùt cho ñieåm (neáu ñöôïc), ñeã khuyeán khích HS.
- HS: € laøm ?3 
- HS: theo doõi
- HS ñoïc SGK caùch bieãu dieãn soá treân truïc soá 
- HS ¿ VD1 ñeã tìm caùch bieãu dieãn 
HS leân bieåu dieãn treân truïc soá GV veõ saún
- HS: theo doõi.
- HS: ghi VD2
- HS: = 
- HS: Chia ñoïan thaúng thaønh 3 phaàn baèng nhau veà chieàu aâm.
- HS: Laáy veà beân traùi ñieåm 0 moät ñoaïn thaúng baèng 2 ñôn vò môí .
- HS: traû lôøi
- HS: neâu caùch laøm
- HS: € BT 2
HS1: a) 
HS2: b) 
2. Bieãu dieãn soá höuõ tæ treân truïc soá 
? 3 
Ví duï 1 : Bieãu dieãn sht treân truïc soá 
Ví duï 2 : Bieãu dieãn soá höuõ tæ treân truïc soá 
Ta coù : = 
- Treân truïc soá ñieåm bieåu dieãn sht x ñöôïc goïi laø ñieåm x, ñieåm x laø duy nhaát.
Hoaït ñoäng 4: So saùnh hai soá höõu tæ.(12’)
- GV: Yeâu caàu HS laøm ?4
- GV: Muoán so saùnh 2 phaân soá ta laøm theá naoø ?
- GV: So saùnh 2 sht -0.6 vaø ?
- GV: Ñeå so saùnh 2 sht ta laøm theá naøo ?
- GV: So saùnh 2 sht 0 vaø 
- GV: Qua 2 VD treân em haõy cho bieát ñeå so saùnh 2 sht ta laøm nhö theá naøo ?
- GV: giôùi thieäu veà sht döông, sht aâm, soá 0
- GV: Yeâu caàu HS laøm ?5
coù theå cho HS trao ñoåi noùm nhoû tìm sht döông, aâm, sht khoâng döông cuõng khoâng aâm.
- GV: löu yù HS veà daáu, traùnh nhaàm laãn sht aâm, sht döông.
- GV: ruùt ra nhaän xeùt : neáu a, b cuøng daáu , neáu a, b traùi daáu
- HS: laøm ?4
- HS: nhaéc laïi caùch so saùnh 2 phaân soá.
- HS: töï ñoïc vaø tìm hieåu VD1 vôùi baïn keá beân.
-0.6 = 
vaäy -0.6 < 
- HS: Vieát chuùng döôùi daïng 2 ps roài so saùnh 2 ps ñoù 
-HS: töï laøm vaøo vôû 
1 HS leân baûng laøm 
0 > 
-HS traû lôøi
- HS theo doõi
- HS laøm ?5
 + sht döông laø : 
 + sht aâm laø:
 + sht khoâng döông cuõng khoâng aâm : 
- HS: theo doõi, ghi chuù ñeå aùp duïng laøm baøi taäp cho chính xaùc.
3/- So saùnh 2 soá höuõ tæ 
?4 
vì 
vaäy 
Ví duï 1: (SGK)
Ví duï 2: (SGK)
Ñeå so saùnh 2 sht ta laøm nhö sau :
- Vieát 2 soá höuõ tæ döôùi daïng 2 phaân soá coù cuøng maãu soá döông 
- So saùnh 2 töû soá sht naøo coù töû lôùn hôn thì lôùn hôn
- Neáu x < y thi treân truïc soá, ñieåm x ôû beân traùi ñieåm y
- Sht lôùn hôn 0 goïi laø sht döông 
VD: Soá höuõ tæ laø sht döông 
- Sht nhoû hôn 0 goâi laø sht aâm 
VD : laø nhöõng sht aâm
-Soá 0 khoâng laø sht döông, cuõng khoâng laø sht aâm 
 IV/ Cuûng coá- luyeän taäp: ( 7’)
- GV: Theá naøo laø sht Cho VD
- GV: Ñeå so saùnh 2 sht ta laøm theá naøo ?
- ?Cho 2 sht: -0.75 vaø 
a) So saùnh 2 soá ñoù 
b) Bieãu dieãn caùc soá ñoù treân truïc soá (1)
- GV: Treo baøi taäp traéc nghieäm leân baûng . 
1.a) sht döông laø soá töï nhieân 
 b) sht aâm laø soá lôùn hôn 0
2. Trong caùc soá sau soá naøo bieãu dieãn sht 
a) b) 
c) d) 
-HS: neâu khaùi nieäm sht vaø cho VD
- HS: neâu caùch so saùnh 2 sht
 -2 HS leân baûng moãi em 1 caâu
- HS: 
1a
2b
- ?Cho 2 soá höuõ tæ:
 -0.75 vaø 
a) So saùnh 2 soá ñoù 
b) Bieãu dieãn caùc soá ñoù treân truïc soá 
Giaûi
a) -0.75 < 
b) 
- ? Choïn caâu ñuùng nhaát
 V. Höôùng daãn veà nhaø: (1’)
 - Naém vöõng ñònh nghóa sht, caùch bieãu dieãn sht treân truïc soá, so saùnh 2 sht
 - 1BT 3; 4; 5/8SGK.
 HD: BT 3: töông töï VD1, löu yù caâu b) ruùt goïn.
 BT4: döïa vaøo nhaän xeùt treân.
 BT5: daønh cho HS khaù, gioûi. Döïa vaøo HD SGK. 
 - OÂn taäp qui taêùc coäng, tröø ps, qui taéc ' daáu ngoaëc " , qui taéc " chuyeån veá ".
 - Xem tröôùc baøi môùi: coäng, tröø sht

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_TIN_7.doc