Đề và đáp án kiểm tra giữa học kì II Toán lớp 4 - Năm học 2016-2017- Trường Tiểu học Phú Long

doc 4 trang Người đăng dothuong Lượt xem 363Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề và đáp án kiểm tra giữa học kì II Toán lớp 4 - Năm học 2016-2017- Trường Tiểu học Phú Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề và đáp án kiểm tra giữa học kì II Toán lớp 4 - Năm học 2016-2017- Trường Tiểu học Phú Long
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LONG
Lớp : 4 ..
Học sinh : .
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: Toán
Thời gian: 40 phút 
Chữ kí giám thị
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Chữ kí giám thị
Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
 Phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình là: 
 A B C D 
Câu 2: ( 1 điểm) Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: 
 ..
Câu 3 (1 điểm ): Tính 
a) ................................................................. b) = ...................................................................
Câu 4: ( 1 điểm) Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống 
Đọc
Viết
Bốn trăm hai mươi lăm ki-lô-mét vuông
Hai nghìn không trăm chín mươi ki-lô-mét vuông
921 km2
324 000 km2
Câu 5 ( 1 điểm ): Tính giá trị biểu thức : 
 a) = 	 b) =
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: (1 điểm) Tìm x 
 a) x = b) : x = 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: (1 điểm) 	Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
 85m27dm2 = ........... dm2
 A. 857 B. 85070 C. 85007 D. 8507
Câu 8: (1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp 
Lớp 4A có 20 học sinh, trong đó số học sinh được xếp loại Hoàn thành tốt. Tính số học sinh xếp loại Hoàn thành tốt của lớp 4A.
Trả lời. Số học sinh nam của lớp 4A là:.
Câu 9 (1 điểm ): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng 
chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó ? 
	Giải
................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: (1điểm): Một cửa hàng có 65 tấn gạo. Buổi sáng bán được 15 tấn gạo, buổi chiều bán 
được số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu tấn gạo? 
................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Giải
HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 4
NĂM HỌC 2016 – 2017
Câu 1: ( 1 điểm) Học sinh khoanh vào câu trả lời đúng là : C. được 1 điểm
Câu 2: ( 1 điểm) Học sinh viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: được 1 điểm.
Câu 3: ( 1 điểm) Học sinh tính đúng mỗi bài được 0,5 điểm.
 a) b) = 
Câu 4: ( 1 điểm) Viết số hoặc chữ thích hợp vào mỗi ô trống được 0,25 điểm
Đọc
Viết
Bốn trăm hai mươi lăm ki-lô-mét vuông.
425 km2
Hai nghìn không trăm chín mươi ki-lô-mét vuông.
2090 km2
Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông.
921 km2
Ba trăm hai mươi bốn nghìn ki-lô-mét vuông.
324 000 km2
Câu 5: (1 điểm). Học sinh tính đúng mỗi bài được 0,5 điểm.
 a) = 	
	 b) = = 
Câu 6: (1 điểm) Học sinh tính đúng mỗi bài được 0,5 điểm.
 a) x = b) : x = 
Câu 7: (1 điểm) Học sinh khoanh vào câu trả lời đúng là : D. 30040 dam2  được 1 điểm
Câu 8: (1 điểm) Viết đúng vào chỗ chấm thích hợp được 1 điểm
Trả lời. Số học sinh nam của lớp 4A là: 12 học sinh
Câu 9: ( 1 điểm)
 Giải
 Chiều rộng mảnh vườn là: 
 60 x = 36 (m) 
 Diện tích mảnh vườn là: 
 60 x 36 = 2160 ( m2 ) 
 Đáp số: 2160 ( m2 ) 
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
Câu 10: ( 1 điểm) Mỗi câu lời giải và phép tính đúng được 0,25 điểm, nếu lời giải sai mà phép tính đúng thì không cho điểm, đáp số đúng 0,25 điểm.
 Số tấn gạo cửa hàng còn lại:
65-15= 50 (tấn gạo)
Số tấn gạo buổi chiều bán được là: 
 50 x = 20 (tấn gạo) 
 Số tấn gạo cả hai buổi bán được là:
 20 + 10 = 30 (tấn gạo) 
 Đáp số: 30 ( tấn gạo ) 
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
 (0,25 điểm)
(0,25 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KIEM_TRA_TOAN_LOP_4_GIUA_HOC_KI_II.doc