Đề thi trắc nghiệm Chương 1 môn Giải tích 12

docx 3 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 474Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi trắc nghiệm Chương 1 môn Giải tích 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi trắc nghiệm Chương 1 môn Giải tích 12
 ĐỀ 4
Câu 1:  Hàm số y = x4 - 2x2 + 1 đồng biến trên các khoảng nào?
 A. (-1; 0)	 B. (-1; 0) và (1; +∞)	C.  (1; +∞) 	 D. ∀x ∈ R
Câu 2:  Các khoảng nghịch biến của hàm số là
 A. (-∞; 1) B. (1; +∞)	 C. (-∞; +∞) 	 D. (-∞; 1) và (1; +∞)
Câu 3:  Hàm số y = x3 + 3x2  nghịch biến trên khoảng nào?
 A. (-∞; 2)	B. (0; +∞)	C. (-2; 0) 	 D. (0; 4)
Câu 4: Hàm số  đồng biến trên khoảng nào?
 A. R	 B. (-∞; 1)	 C. (1; +∞)	 D. (-∞; 1) và (1; +∞)
Câu 5: Hàm số   nghịch biến trong khoảng   thì m là
 A. 1	 B. 2	 C. m 1 	 D.  -1
Câu 6: Hàm số   nghịch biến trên R thì điều kiện của m là:
 A. 	 B. 	 C. 	 D.  
Câu 7:  Hàm số   đồng biến trên miền   khi giá trị của m là:
 A.  	B.  	C.  	D.  
Câ u 8. Tìm tham số m để đồ thị hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó
 A) B) m > 0 . C ) D) Đáp số khác
Câu 9:  Trong các khẳng định sau về hàm số   khẳng định nào là đúng?
A. Hàm số có điểm cực đai tại  x = 0 B. Hàm số có hai điểm cực tiểu là x = 1; x = -1
C. Hàm số không có cực trị D. Hàm số có ba cực trị
Câu 10:  Điểm cực đại của hàm số là
 A. x = 0 B. x = √2; x = -√2 C. (0; -3) D. (√2; -5); (-√2; -5)
Câu 11:  Cho hàm số   Hàm số có
A. Một cực đại và hai cực tiểu B. Một cực tiểu và hai cực đại
C. Một cực đại và không có cực tiểu D. Môt cực tiểu và một cực đại
Câu 12:  Cho hàm số   Hàm số có
A. Một cực đại . B. Một cực tiểu và một cực đại
C. Không có cực trị D. Môt cực tiểu.
Câu 13:  Hàm số có số cực trị là
 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câ u 14. Cho hàm số . Hàm số đạt cực đại tại x = 1 khi m là
 a) m = -1 b) c ) d) Đáp số khác
Câ u 15. Cho hàm số . Hàm số có một cực trị khi m thỏa
 a) m = -1 b) c ) d) Đáp số khác
Câu 16:  Đồ thị hàm số có phương trình tiếp tuyến tại điểm M ( 2 ; -2 ) là
 x =2 B . y = 2 C. y = 2x D. y = -2
Câu 17:  Đồ thị hàm số có phương trình tiếp tuyến tại điểm có tung độ y = 3 là 
 y = -x+2 B . y = 2x -3 C. y = -x + 5 D. y = -2x
Câu 18:  Đồ thị hàm số có phương các tiệm cận là
 y = 0 , x =1 B . y = -1 , y = 1 , x =0 C. y = 0 , x =-1 , x = 1 D. y = 2
Câu 19:  Đồ thị hàm số có phương trình tiện cận ngang là 
 y = 0 , B . x =1 C. x = D. y = 
Câu 20. Trên [ -1 ; 1 ] hàm số có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là 
 B) . d) Đáp số khác
Câu 21. Trên [ 0 ; 1 ] hàm số có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là 
 B) . d) Đáp số khác
Câu 22:  Cho hàm số  ( C ) . Đường thằng d y = 5 -  cắt đồ thị ( C ) tại ba điểm phân biệt
 B) . d) Đáp số khác
Câu 23:  Đồ thị hàm số có ba cực trị tạo thành tam giác đều khi m thỏa 
 m > 0 B . C. m = D. 
Câu 24:  Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt nhưng 
 trong đó có hai điểm hoành độ âm khi m thỏa 
 m > -1 B . C. m = -1 D. 

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_thi_giai_tich_Trac_nghiem_chuong_I.docx