Đề thi thử quốc môn Toán - Đề 2

doc 2 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 461Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử quốc môn Toán - Đề 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi thử quốc môn Toán - Đề 2
SỞ GDĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT AN PHƯỚC
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2017 
MÔN TOAN DE 2 (03-04-2017)
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(16 câu trắc nghiệm)03/04/2017
Mã đề thi TOAN DE 2 (03-04-2017)
Câu 1: Cho số phức z = 3 - 4i. Chọn khẳng định sai:
A. .	B. Phần thực của z là 3.
C. Phần ảo của z là - 4	D. 
Câu 2: Tìm cặp số ( x , y) biết 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Cho z = 6 - 5i, số phức liên hợp của z là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn 
A. Đường tròn tâm I(3;0),R= 4	B. Đường tròn tâm I(0;3),R=4
C. Đường thẳng y = 4	D. Đường tròn tâm I(-3,0) , R =4
Câu 5: Chọn khẳng định sai:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Tính có kết qủa là:
A. -2 + 2i	B. 0	C. 2-2i	D. i
Câu 7: Tính có kết qủa là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Tìm số phức Z biết 
A. z=15-5i	B. z=15+5i	C. z=15+3i	D. 12-5i
Câu 9: Cho z = 1+2i số phức nghịch đảo của z là:
A. 	B. 	C. 2-3i	D. 1+4i
Câu 10: Tính có kết quả là:
A. 	B. 	C. 	D. 1+5i
Câu 11: Cho z=2+5i, điểm M biểu diễn z có tọa độ là:
A. M(2;5)	B. M(2;-5)	C. M(5;2)	D. M(-2;-5
Câu 12: Chọn khẳng định sai:
A. Ox là trục ảo	B. Mặt phẳng Oxy là mặt phẳng phức
C. Ox là trục thực	D. Số 0 là số thực và là số ảo.
Câu 13: Số nào trong các số sau đây là số thuần ảo:
A. .	B. (2+3i)+(2-3i)	C. (2+3i).(2-3i)	D. (2-5i).(2+3i).
Câu 14: Tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn là:
A. Đường thẳng d có phương trinh 2x+4y-5=0
B. Đường thẳng d có phương trinh-2x-4y+6=0
C. Đường thẳng d có phương trinh x+y-7=0
D. Đường tròn có phương trinh 
Câu 15: Phương trình có nghiệm là:
A. và	B. và
C. và 	D. .và 
Câu 16: Phương trình có nghiệm là:
A. z=-1 và và 	B. z = -1 và và 
C. Z = -1	D. Z = -1 và z = -i
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN 12 ĐS (03-04-2017)_TOAN DE 2 (03-04-2017)_DECHUAN.doc