Đề thi kết thúc học phần môn Toán - Mã đề thi 712

doc 3 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 532Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kết thúc học phần môn Toán - Mã đề thi 712", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi kết thúc học phần môn Toán - Mã đề thi 712
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Tên học phần: KIỂM TRA 45 PHÚT THÁNG 3
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(25 câu trắc nghiệm)
Mã học phần: - Số tín chỉ (hoặc đvht): 
Lớp: 
Mã đề thi 712
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
Câu 1: Cho số phức thỏa mãn: Giá trị là:
A. 0	B. 6	C. 1	D. 5
Câu 2: Cho hai số phức . Mô đun của số phức là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Gọi và lần lượt là nghiệm của phươngtrình: . Tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Cho số phức z có phần ảo âm và thỏa mãn . Mô đun của số phức: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Tìm số phức z biết rằng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Trên mp Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức thoả mãn điều kiện là
A. Đường tròn 	B. Đường thẳng: 
C. Đường thẳng: 	D. Đường thẳng: 
Câu 7: Điểm M biểu diễn số phức có tọa độ là :
A. M(4;-3)	B. (3;4)	C. (-4;3)	D. (3;-4)
Câu 8: Ký hiệu là bốn nghiệm của phương trình . Tính tổng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Trong C, phương trình có nghiệm là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Ký hiệu là bốn nghiệm của phương trình . Tính tổng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Tìm số phức z biết rằng 
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 12: Trên mp Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức thoả mãn điều kiện là
A. Đường tròn 	B. Đường tròn 
C. Đường tròn 	D. Đường tròn 
Câu 13: Biểu diễn về dạng của số phức là số phức nào?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Cho số phức z thỏa mãn . Phần thực và phần ảo của z là:
A. -2; 3	B. 2; -3	C. -2; -3	D. 2; 3
Câu 15: Cho hai số phức . Mô đun của số phức là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Cho số phức thỏa . Biểu diễn số phức trên một đường tròn thì đường tròn này có bán kính là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Cho số phức . Trong các kết luận sau kết luận nào đúng?
A. .	B. là số thuần ảo.
C. Mô đun của bằng 1	D. có phần thực và phần ảo đều bằng 0.
Câu 18: Xét số phức thoả mãn .Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Cho số phức z thỏa mãn: . Tìm môđun của .
A. 	B. 	C. 8	D. 4
Câu 20: Ký hiệu là bốn nghiệm của phương trình . Tính tổng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21: Ký hiệu là bốn nghiệm của phương trình . Tính tổng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Câu 3 Cho số phức z thỏa mãn Mô đun của số phức là:
A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 23: Gọi là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình . Tọa độ điểm M biểu diễn số phức là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Cho hai số phức . Mô đun của số phức là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25: Cho số phức thỏa . Trong các số phức thỏa thì số phức có mô đun nhỏ nhất là
A. 	B. 	C. 	D. 
--------------------------------------------------------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_45_so_phuc.doc