Đề thi học sinh giỏi vật lí 8

doc 11 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1807Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi vật lí 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi vật lí 8
ĐỀ THI HSG VẬT LÍ 8
 ĐỀ 1
Câu 1: (2,5 điểm)
Một nhóm học sinh có 5 em, đi từ trường đến sân vận động cách nhau 6 km. Nhưng cả nhóm chỉ có một chiếc xe đạp nên đành phải cử một người liên tục đạp xe đi lại để đưa từng người lần lượt đến nơi. Trong khi người đó đạp xe, số còn lại phải tiếp tục đi bộ cho đến khi người đạp xe chở đến người cuối cùng. Tính tổng quãng đường mà người xe đạp đã đi. Biết rằng vận tốc của xe đạp là 12km/h, vận tốc đi bộ 6 km/h.
Câu 2: (2,0 điểm)
	Trộn hai chất lỏng có nhiệt dung riêng lần lượt c1 = 6000 J/kg.độ, c2 = 4200 J/kg.độ và nhiệt độ ban đầu t1 = 800C, t2 = 400C với nhau. Nhiệt độ của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt bằng bao nhiêu? Biết rằng các chất lỏng trên không gây phản ứng hóa học với nhau và chúng được trộn với nhau theo tỷ lệ (về khối lượng) là 3:2. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.
Câu 3: (2,5 điểm)
Bỏ một quả cầu bằng thép đặc vào một chậu chứa thủy ngân
ngân, tính tỷ lệ % về thể tích của phần quả cầu ngập trong thủy ngân.
Người ta đổ một chất lỏng (không tan trong thủy ngân)
vào chậu thủy ngân đó cho đến khi quả cầu ngập hoàn toàn trong
nó (như hình bên). Phần ngập trong thủy ngân chỉ còn lại 30%.
 	Xác định khối lượng riêng của chất lỏng nói trên. 
Biết khối lượng riêng của thủy ngân và thép lần lượt là: 13,6 g/ml, 7850 kg/m3
Câu 4: (1,5 điểm)
 Cho các dụng cụ sau đây:
Một ăcquy loại 12V, hai bóng đèn trên có ghi 6V – 0,5A , một bóng đèn 12V – 1A
Làm thế nào để mắc chúng vào nguồn điện nói trên mà các đèn đều sáng bình thường. Vẽ sơ đồ mạch điện 
Câu 5: (1,5 điểm)
Vẽ ảnh của một người cao 1,60 m qua một chiếc gương phẳng cao 80 cm, treo thẳng đứng, mép trên cao ngang đỉnh đầu. 
Người này soi gương có thể nhìn thấy bao nhiêu phần cơ thể nếu mắt người đó cách đỉnh đầu 10 cm? 
Phải dịch chuyển gương như thế nào để nhìn thấy toàn bộ cơ thể? (Coi người và gương luôn song song với nhau)
 ĐỀ 2
®Ò thi m«n vËt lý
(Thêi gian 150phót - Kh«ng kÓ giao ®Ò)
Bµi 1/ (4 ®iÓm) Mét ng­êi ®i du lÞch b»ng xe ®¹p, xuÊt ph¸t lóc 5 giê 30 phót víi vËn tèc 15km/h. Ng­êi ®ã dù ®Þnh ®i ®­îc nöa qu·ng ®­êng sÏ nghØ 30 phót vµ ®Õn 10 giê sÏ tíi n¬i. Nh­ng sau khi nghØ 30 phót th× ph¸t hiÖn xe bÞ háng ph¶i söa xe mÊt 20 phót.
Hái trªn ®o¹n ®­êng cßn l¹i ng­êi ®ã ph¶i ®i víi vËn tèc bao nhiªu ®Ó ®Õn ®Ých ®óng giê nh­ dù ®Þnh?
Bµi 2/ (4 ®iÓm) Tõ d­íi ®Êt kÐo vËt nÆng lªn cao ng­êi ta m¾c mét hÖ thèng gåm rßng räc ®éng vµ rßng räc cè ®Þnh. VÏ h×nh m« t¶ c¸ch m¾c ®Ó ®­îc lîi:
a) 2 lÇn vÒ lùc.
b) 3 lÇn vÒ lùc.
Muèn ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã ta ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn g×?
Bµi 3/ (4 ®iÓm) Trong tay ta cã mét qu¶ c©n 500gam, mét th­íc th¼ng b»ng kim lo¹i cã v¹ch chia vµ mét sè sîi d©y buéc. Lµm thÕ nµo ®Ó x¸c nhËn l¹i khèi l­îng cña mét vËt nÆng 2kg b»ng c¸c vËt dông ®ã? VÏ h×nh minh ho¹
Bµi 4/ (4 ®iÓm) Hai g­¬ng ph¼ng G1 , G2 quay mÆt ph¶n x¹ vµo nhau vµ t¹o víi nhau mét gãc 600. Mét ®iÓm S n»m trong kho¶ng hai g­¬ng.
 a) H·y nªu c¸ch vÏ ®­êng ®i cña tia s¸ng ph¸t ra tõ S ph¶n x¹ lÇn l­ît qua G1, G2 råi quay trë l¹i S ?.
 b) TÝnh gãc t¹o bëi tia tíi xuÊt ph¸t tõ S vµ tia ph¶n x¹ ®i qua S ?
Bµi 5: (4 ®iÓm) Th¶ 1,6kg n­íc ®¸ ë -100C vµo mét nhiÖt l­îng kÕ ®ùng 2kg n­íc ë 600C. B×nh nhiÖt l­îng kÕ b»ng nh«m cã khèi l­îng 200g vµ nhiÖt dung riªng lµ 880J/kg.®é.
a) N­íc ®¸ cã tan hÕt kh«ng?
b) TÝnh nhiÖt ®é cuèi cïng cña nhiÖt l­îng kÕ?
BiÕt Cn­íc ®¸ = 2100J/kg.®é , Cn­íc = 4190J/kg.®é , ln­íc ®¸ = 3,4.105J/kg, 
 ĐỀ 3
Thêi gian: 150 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò.
C©u1.(2,5®iÓm) 
Trªn mét ®o¹n ®­êng th¼ng cã ba ng­êi chuyÓn ®éng, mét ng­êi ®i xe m¸y, mét ng­êi ®i xe ®¹p vµ mét ng­êi ®i bé ë gi÷a hai ng­êi ®i xe ®¹p vµ ®i xe m¸y. ë thêi ®iÓm ban ®Çu, ba ng­êi ë ba vÞ trÝ mµ kho¶ng c¸ch gi÷a ng­êi ®i bé vµ ng­êi ®i xe ®¹p b»ng mét phÇn hai kho¶ng c¸ch gi÷a ng­êi ®i bé vµ ng­êi ®i xe m¸y. Ba ng­êi ®Òu cïng b¾t ®Çu chuyÓn ®éng vµ gÆp nhau t¹i mét thêi ®iÓm sau mét thêi gian chuyÓn ®éng. Ng­êi ®i xe ®¹p ®i víi vËn tèc 20km/h, ng­êi ®i xe m¸y ®i víi vËn tèc 60km/h vµ hai ng­êi nµy chuyÓn ®éng tiÕn l¹i gÆp nhau; gi¶ thiÕt chuyÓn ®éng cña ba ng­êi lµ nh÷ng chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu. H·y x¸c ®Þnh h­íng chuyÓn ®éng vµ vËn tèc cña ng­êi ®i bé?
C©u2. (2,5®iÓm)
Mét c¸i nåi b»ng nh«m chøa n­íc ë 200C, c¶ n­íc vµ nåi cã khèi l­îng 3kg. §æ thªm vµo nåi 1 lÝt n­íc s«i th× nhiÖt ®é cña n­íc trong nåi lµ 450C. H·y cho biÕt: ph¶i ®æ thªm bao nhiªu lÝt n­íc s«i n­íc s«i n÷a ®Ó nhiÖt ®é cña n­íc trong nåi lµ 600C. Bá qua sù mÊt m¸t nhiÖt ra m«i tr­êng ngoµi trong qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt, khãi l­îng riªng cña n­íc lµ 1000kg/m3. 
C©u3.(2,5®iÓm)
Mét qu¶ cÇu cã träng l­îng riªng d1=8200N/m3, thÓ tÝch V1=100cm3, næi trªn mÆt mét b×nh n­íc. Ng­êi ta rãt dÇu vµo phñ kÝn hoµn toµn qu¶ cÇu. Träng l­îng riªng cña dÇu lµ d2=7000N/m3 vµ cña n­íc lµ d3=10000N/m3.
 a/ TÝnh thÓ tÝch phÇn qu¶ cÇu ngËp trong n­íc khi ®· ®æ dÇu.
 b/ NÕu tiÕp tôc rãt thªm dÇu vµo th× thÓ tÝch phÇn ngËp trong n­íc cña qu¶ cÇu thay ®æi nh­ thÕ nµo?
C©u4.(2,5®iÓm) G1
Hai g­¬ng ph¼ng G1 vµ G2 ®­îc bè trÝ hîp víi
nhau mét gãc nh­ h×nh vÏ. Hai ®iÓm s¸ng A
.
 A
. 
 B
vµ B ®­îc ®Æt vµo gi÷a hai g­¬ng.
 a/ Tr×nh bµy c¸ch vÏ tia s¸ng suÊt ph¸t	
tõ A ph¶n x¹ lÇn l­ît lªn g­¬ng G2 ®Õn g­¬ng
G1 råi ®Õn B.
 b/ NÕu ¶nh cña A qua G1 c¸ch A lµ
12cm vµ ¶nh cña A qua G2 c¸ch A lµ 16cm. G2
Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ¶nh ®ã lµ 20cm. TÝnh gãc .
 ĐỀ4
 ĐÒ kh¶o s¸t häc sinh giái n¨m häc 2008-2009
 M«n : VËt Lý Líp 8
 (Thêi gian: 120 phót )
I, Tr¾c nghiÖm : (3 ®iÓm)
(Mçi c©u cã 4 ph­¬ng ¸n tr¶ lêi trong ®ã chØ cã mét ph­¬ng ¸n ®óng , em h·y ghi l¹i ch÷ c¸i ë ®Çu ph­¬ng ¸n mµ em cho lµ ®óng vµo bµi lµm cña m×nh )
C©u 1
Khi treo vËt vµo lùc kÕ ®Æt ë ngoµi kh«ng khÝ th× lùc kÕ chØ P = 2,4 N. Khi nhóng vËt vµo trong n­íc th× lùc kÕ chØ P = 1,3N. Lùc ®Èy ¸c si mÐt t¸c dông vµo vËt cã gi¸ trÞ:
A: 2,4 N B : 1,3N C: 1,1 N D: 3,7 N
C©u 2:
C«ng xuÊt cña m¸y b¬m n­íc lµ 1000W , m¸y thùc hiÖn 1 c«ng:
A: 3600 000 J B: 600 000J C: 3600 J D: 1000J
C©u 3:Trén 5 lÝt n­íc ë 10 C vµ 5 lÝt n­íc ë 30 C vµo mét nhiÖt l­îng kÕ th× cã ®­îc 10 lÝt n­íc cã nhiÖt ®é lµ:
A, 10 C B, 15 C C, 20 C D, 25 C
C©u 4: Tèc ®é 36km/h b»ng gi¸ trÞ nµo d­íi ®©y 
A, 36 m/s	B, 36000 m/s C, 100 m/s	D, 10 m/s
C©u 5: §Ó cã n­íc ë nhiÖt ®é 40 C th× ph¶i pha n­íc l¹nh 20 C víi n­íc s«i 100 C theo tØ lÖ nh­ thÕ nµo: 
A: 	 B: C: 	 	D: 
C©u 6: mét ng­êi dïng 1 rßng räc ®Ó n©ng mät vËt lªn cao 10m víi lùc kÐo ë ®Çu d©y tù do lµ 150N. Hái ng­êi ®ã ®· thùc hiÖn mét c«ng lµ bao nhiªu:
A, A = 3400 J B, A = 3200J C, A = 3000 J D, A= 2800J
II Tù LuËn: ( 17 ®iÓm) 
Bµi 1: (6 ®iÓm) Lóc 10h hai xe m¸y cïng khëi hµnh tõ hai ®Þa ®iÓm A vµ B c¸ch nhau 96Km ®i ng­îc chiÒu nhau , vËn tèc xe ®i tõ A lµ 36Km, cña xe ®i tõ B lµ 28Km
a, x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ thêi ®iÓm hai xe gÆp nhau
b, Hái: - Tr­íc khi gÆp nhau, sau bao l©u hai xe c¸ch nhau 32 km.
	 - Sau khi gÆp nhau, sau bao l©u hai xe c¸ch nhau 32 km
Bµi 2: (5 ®iÓm) Mét c¸i b×nh b»ng ®ång cã khèi l­îng b»ng 120g chøa 0.8lÝt n­íc ë nhiÖt ®é 18C. ng­êi ta th¶ vµo b×nh n­íc mét thái ch× cã khèi l­îng 450g vµ nhiÖt ®é 95C .TÝnh nhiÖt ®é cña thái ch× , n­íc vµ b×nh khi cã c©n b»ng nhiÖt.
Cho biÕt nhiÖt dung riªng cu¶ n­íc lµ 4200J/Kg.K
Cña ch× lµ 130 J/kg.K ,cña ®ång lµ380 J/kg.K
Bµi 3 ( 6 ®iÓm )
Mét khèi n­íc ®¸ h×nh lËp ph­¬ng c¹nh 3cm, khèi l­îng riªng 0.9 g /cm. Viªn ®¸ næi trªn mÆt n­íc. TÝnh tû sè gi÷a thÓ tÝch phÇn næi vµ phÇn ch×m cña viªn ®¸, tõ ®ã suy ra chiÒu cao cña phÇn næi. BiÕt khèi l­îng riªng cña n­íc lµ 1g /cm.
 ĐỀ 5
A. PhÇn tr¾c nghiÖm
Chän ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt b»ng c¸ch ghi ch÷ c¸i ®øng tr­íc ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng vµ bµi lµm.
C©u 1: Ba vËt chuyÓn ®éng víi vËn tèc t­¬ng øng sau: 
v1= 54km/h; v2 = 10m/s; v3 = 0,02km/s
Sù s¾p xÕp nµo sau ®©y lµ ®óng:
A. v1<v2<v3
B. v3<v2<v1
C. v2<v1<v3
D. v2<v3<v1
C©u 2: Mét vËt cã khèi l­îng m = 4 kg ®Æt trªn mÆt bµn n»m ngang. DiÖn tÝch mÆt tiÕp xóc cña vËt víi mÆt bµn lµ S = 60 cm2 th× ¸p suÊt t¸c dông lªn mÆt bµn cã gi¸ trÞ lµ:
A. P = 2/3.104N/m2
 B. P = 3/2.104N/m2
C. P = 2/3.105N/m2
D. Mét ®¸p ¸n kh¸c
C©u 3: Khi chuyÓn ®éng cña c¸c ph©n tö cÊu t¹o nªn vËt chÊt chËm ®i th× ®¹i l­îng nµo sau ®©y thay ®æi:
A. Khèi l­îng cña vËt.
B. NhiÖt ®é cña vËt.
C. Träng l­îng cña vËt.
D. C¸c ®¹i l­îng trªn ®Òu thay ®æi
C©u 4: NhiÖt tõ c¬ thÓ con ng­êi cã thÓ truyÒn ra m«i tr­êng bªn ngoµi b»ng c¸ch: 
A. DÉn nhiÖt.
B. §èi l­u.
C. Bøc x¹ nhiÖt.
D. B»ng c¶ ba h×nh thøc trªn
B. PhÇn tù luËn:
C©u 5: Mét ng­êi ®i xe m¸y ®i tõ ®Þa ®iÓm A ®Õn ®Þa ®iÓm B c¸ch nhau 45km. Trong nöa ®o¹n ®­êng ®Çu chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc v1, trong nöa ®o¹n ®­êng sau chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc v2 = 23 v1. H·y x¸c ®Þnh vËn tèc v1 vµ v2 ®Ó sau 1 giê 30 phót ng­êi ®ã ®Õn ®­îc B.
C©u 6: Mét qu¶ cÇu cã träng l­îng riªng Do=8200N/m3, thÓ tÝch Vo = 102 dm3 næi trªn mÆt mét b×nh n­íc. Ng­êi ta rãt dÇu vµo phñ kÝn hoµn toµn qu¶ cÇu. TÝnh thÓ tÝch phÇn qu¶ cÇu ngËp trong n­íc khi ®· ®æ dÇu. Cho träng l­îng riªng vµ cña n­íc lÇn l­ît lµ D2=7000N/m3 vµ D3 = 10000N/m3. Gi¶ thiÕt r»ng qu¶ cÇu kh«ng thÊm dÇu vµ n­íc.
Bµi 7: Ng­êi ta th¶ ®ång thêi 150g S¾t ë 20oC vµ 500g §ång ë 25oC vµo 250g N­íc ë nhiÖt ®é 95oC. TÝnh nhiÖt ®é khi c©n b»ng nhiÖt. Cho biÕt nhiÖt dung riªng cña S¾t, §ång, N­íc lÇn l­ît lµ: C1=460 J/kg, C2=380 J/kg, C3=4200 J/kg.
Bµi 8: Mét bÕp ga dïng khÝ ®èt cã hiÖu suÊt H= 65%
a, TÝnh nhiÖt l­îng cã Ých khi dïng bÕp nµy ®èt ch¸y hoµn toµn 2,4 kg khÝ ®èt. Cho n¨ng suÊt to¶ nhiÖt cña khÝ lµ 44.106J/kg
b, Dïng bÕp nµy víi nhiªn liÖu trªn cã thÓ ®un s«i bao nhiªu lÝt n­íc nhiÖt ®é 28oC.
 ĐỀ 6
PhÇn I . Tr¾c nghiÖm(2 ®iÓm)
C©u 1 Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:
1.VËn tèc tµu ho¶ lµ 72km/h, vËn tèc xe « t« lµ 18m/s th×. H·y so s¸nh vËn tèc cña hai xe?
A. V©n tèc tµu ho¶ lín h¬n.	 B. VËn tèc « t« lín h¬n.
C. Hai xe cã vËn tèc b»ng nhau	 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc vËn tèc xe nµo lín h¬n.
	2. Cho 2 khèi kim lo¹i A vµ B . TØ sè khèi l­îng riªng cña A vµ B lµ 2/5. Khèi l­îng cña B gÊp 2 lÇn khèi l­îng cña A. VËy thÓ tÝch cña A so víi cña B lµ:
A. 0,8 lÇn 	B. 1,25 lÇn	C. 0,2 lÇn	D. 5 lÇn
	3. Cã mét b×nh thuû tinh nh­ trªn h×nh vÏ(h×nh1) ®ùng n­íc ®Õn ®é cao 7h. §iÓm A ë ®é s©u h, ®iÓm B c¸ch ®¸y mét kho¶ng h. TØ sè ¸p suÊt cña n­íc t¹i ®iÓm A (pA) vµ B (pB) tøc lµ pA:pB lµ:
A. 1:1	B. 1:7	C. 1: 6	D. 6:7
 H×nh1 H×nh 2
4.§Ó hai vËt Avµ B cã cïng khèi l­îng vµ cïng nhiÖt ®é gÇn bÕp than, sau mét thêi gian nhiÖt ®é cña vËt A cao h¬n vËt B. Ta cã thÓ kÕt luËn.
NhiÖt dung riªng cña A lín h¬n nhiÖt dung riªng cña B.
B.NhiÖt dung riªng cña B lín h¬n nhiÖt dung riªng cña A.
 	C.ThÓ tÝch cña vËt A lín h¬n thÓ tÝch cña vËt B. 
D. ThÓ tÝch cña vËt B lín h¬n thÓ tÝch cña vËt A.
PhÇn II. Tù luËn(8 ®iÓm).
C©u2. Mét « t« khèi l­îng P= 1200N, cã c«ng suÊt ®éng c¬ lµ kh«ng ®æi. Khi ch¹y trªn ®o¹n ®­êng n»m ngang s= 1km víi vËn tèc kh«ng ®æi v= 54km/h «t« tiªu thô mÊt v= 0,1 lÝt x¨ng.
	Hái khi « t« Êy chuyÓn ®éng ®Òu trªn mét ®o¹n ®­êng dèc lªn phÝa trªn th× nã ch¹y víi vËn tèc lµ bao nhiªu?
	 BiÕt r»ng cø ®i hÕt chiÒu dµi l= 200m th× chiÒu cao cña dèc t¨ng thªm 1 ®o¹n lµ 
h= 7m. §éng c¬ cã hiÖu suÊt 28%. Khèi l­îng riªng cña x¨ng lµ D= 800kg/m3. N¨ng suÊt to¶ nhiÖt cña x¨ng lµ q= 4,5. 107 J/kg. Gi¶ sö lùc c¶n cña giã vµ ma s¸t t¸c dông lªn « t« trong lóc chuyÓn ®éng lµ kh«ng ®æi.
C©u 3. Ng­êi ta dïng mét c¸i xµ beng cã d¹ng nh­ h×nh vÏ (H×nh2) ®Ó nhæ mét c©y ®inh c¾m s©u vµo gç. 
a,Khi t¸c dông mét lùc F =100N vu«ng gãc víi OB t¹i ®Çu B ta sÏ nhæ ®­îc ®inh. TÝnh lùc gi÷ cña ®inh lóc nµy? BiÕt OB= 10.OA.(Cã biÓu diÔn lùc trong h×nh vÏ)
b, NÕu lùc t¸c dông vµo ®Çu B cã h­íng vu«ng gãc víi tÊm gç th× ph¶i cã ®é lín lµ bao nhiªu míi nhæ ®­îc ®inh.(Cã biÓu diÔn lùc trong h×nh vÏ).
C©u 4. Trong mét b×nh b»ng ®ång khèi l­îng m1= 400g cã chøa m2 = 500g n­íc ë cïng nhiÖt ®é 400C. Th¶ vµo ®ã mét mÈu n­íc ®¸ ë nhiÖt ®é t3= -100 C . Khi cã c©n b»ng nhiÖt ta thÊy cßn xãt l¹i m' = 75g n­íc ®¸ ch­a tan . X¸c ®inh khèi l­îng ban ®Çu m3 cña n­íc ®¸ . NhiÖt dung riªng cña ®ång lµ, n­íc vµ n­íc ®¸ lÇn l­ît lµ : C1= 400J.kg.K; C2=4200J/kg.K; C3= 2100J/kg.K. NhiÖt nãng ch¶y cña n­íc ®¸ lµ : 3,4.105J/kg
 ĐỀ 7
I/Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (5,0®iÓm)
Chän mét ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ph­¬ng ¸n ë mçi c©u hái råi ghi vµo bµi lµm:
C©u1:§Ó ®i lªn tÇng 5 cña mét toµ nhµ, hai b¹n ®i theo hai cÇu thang kh¸c nhau. Gi¶ sö träng l­îng hai b¹n nh­ nhau th×:
A.B¹n nµo ®i cÇu thang cã nhiÒu bËc sÏ tèn nhiÒu c«ng h¬n.
B.B¹n nµo ®i cÇu thang cã Ýt bËc sÏ tèn nhiÒu c«ng h¬n.
C.B¹n nµo mÊt Ýt thêi gian h¬n th× sÏ tèn Ýt c«ng h¬n.
D.C«ng cña hai b¹n nh­ nhau.
C©u2: Ba vËt lµm b»ng ba chÊt kh¸c nhau: ®ång, s¾t, nh«m cã khèi l­îng b»ng nhau, khi nhóng ngËp chóng vµo trong n­íc th× lùc ®Èy cña n­íc t¸c dông vµo vËt nµo lµ lín nhÊt, bÐ nhÊt? Chän thø tù ®óng vÒ lùc ®Èy Acsimet tõ lín nhÊt ®Õn bÐ nhÊt ?
A. Nh«m – S¾t - §ång	B. Nh«m - §ång – S¾t
C. S¾t – Nh«m - §ång	D. §ång – Nh«m – S¾t
C©u 3: §Ó ®o ®é cao cña mét ®Ønh nói ng­êi ta sö dông khÝ ¸p kÕ ®Ó ®o ¸p suÊt. KÕt qu¶ c¸c phÐp ®o cho thÊy: ë ch©n nói ,¸p kÕ chØ 75cmHg, ë ®Ønh nói ¸p kÕ chØ 71,5cmHg. BiÕt träng l­îng riªng cña kh«ng khÝ lµ 12,5N/m3 vµ träng l­îng riªng cña thuû ng©n lµ 136000N/ m3. §é cao cña ®Ønh nói lµ bao nhiªu?
A. h = 360,8m	B. h = 380,8m 	C. h = 370,8m	D. h = 390,8m
C©u 4 :Hai b×nh A vµ B th«ng nhau. B×nh A ®ùng dÇu, b×nh B ®ùng n­íc tíi cïng mét ®é cao nèi th«ng ®¸y b»ng mét èng nhá. Hái sau khi më kho¸ ë èng nèi, n­íc vµ dÇu cã ch¶y tõ b×nh nä sang b×nh kia kh«ng?
A.Kh«ng, v× ®é cao cña cét chÊt láng hai b×nh b»ng nhau
B.DÇu ch¶y sang n­íc v× l­îng dÇu nhiÒu h¬n.
C.DÇu ch¶y sang n­íc v× l­îng dÇu nhÑ h¬n.
D.N­íc ch¶y sang dÇu v× ¸p suÊt cét n­íc lín h¬n ¸p suÊt cét dÇu do träng l­îng riªng cña n­íc lín h¬n cña dÇu.
C©u 5 :Hµnh kh¸ch trªn tµu A thÊy tµu B ®ang chuyÓn ®éng vÒ phÝa tr­íc, cßn hµnh kh¸ch trªn tµu B l¹i thÊy tµu C còng ®ang chuyÓn ®éng vÒ phÝa tr­íc.VËy, hµnh kh¸ch trªn tµu A sÏ thÊy tµu C :
A.§øng yªn	B.Ch¹y lïi vÒ phÝa sau.
C.TiÕn vÒ phÝa tr­íc.	D.TiÕn vÒ phÝa tr­íc råi sau ®ã lïi vÒ phÝa sau
II/ PhÇn tù luËn ( 15 ®iÓm)
Bµi 1: ( 8 ®iÓm )
T¹i hai ®iÓm A vµ B trªn cïng mét ®­êng th¼ng c¸ch nhau 120 km. 	 Hai «t« cïng khëi hµnh 1 lóc ch¹y ng­îc chiÒu nhau. Xe ®i tõ A cã vËn tèc v1 = 30 km/h , xe ®i tõ B cã vËn tèc v2 = 50 km/h.
a./ LËp c«ng thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña hai xe ®èi víi A vµo thêi ®iÓm t kÓ tõ lóc hai xe khëi hµnh.
b./ X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ hai xe gÆp nhau.
c./ X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ hai xe c¸ch nhau 40 km.
Bµi 1: (7 ®iÓm)
Trong hai b×nh c¸ch nhiÖt cã chøa hai chÊt láng kh¸c nhau ë hai nhiÖt ®é ban ®Çu kh¸c nhau. Ng­êi ta dïng mét nhiÖt kÕ lÇn l­ît nhóng ®i nhóng l¹i vµo b×nh 1, råi l¹i vµo b×nh 2. ChØ sè cña nhiÖt kÕ lÇn l­ît lµ 400C ; 80C ; 390C ; 9,50C.
a./ §Õn lÇn nhóng tiÕp theo nhiÖt kÕ chØ bao nhiªu?
b./ Sau mét sè rÊt lín lÇn nhóng nh­ vËy, nhiÖt kÕ sÏ chØ bao nhiªu?
 ĐỀ 8
A.Tr¾c nghiÖm 3 ®iÓm
C©u 1(1,5 ®iÓm): Mét xe chuyÓn ®éng trªn ®o¹n ®­êng AB. Nöa thêi gian ®Çu xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc V1= 30 km/h, nöa thêi gian sau xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc V2= 40km/h. VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n ®­êng AB lµ:
 A/ 70km/h B/ 34,2857km/h C/ 30km/h D/ 40km/h
C©u 2 (1,5 ®iÓm): Mét vËt chuyÓn ®éng trªn ®o¹n AB chia lµm hai giai ®o¹n AC vµ CB víi AC = CB víi vËn tèc t­¬ng øng lµ V1vµ V2. VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n ®­êng AB ®­îc tÝnh bëi c«ng thøc nµo sau ®©y? H·y chän ®¸p ¸n ®óng vµ gi¶i thÝch kÕt qu¶ m×nh chän.
 A/. Vtb=
 B/. Vtb=
C/. Vtb=
D/. Vtb=
B.Tù l­Ën 7 ®iÓm
C©u 3 (1,5 ®iÓm): Mét Can« ch¹y tõ bÕn A ®Õn bÕn B råi l¹i trë l¹i bÕn A trªn mét dßng s«ng.TÝnh vËn tèc trung b×nh cña Can« trong suèt qu¸ tr×nh c¶ ®i lÉn vÒ? 
C©u 4 (2 ®iÓm): Lóc 6 giê s¸ng mét ng­êi ®i xe g¾n m¸y tõ thµnh phè A vÒ phÝa thµnh phè B ë c¸ch A 300km, víi vËn tèc V1= 50km/h. Lóc 7 giê mét xe « t« ®i tõ B vÒ phÝa A víi vËn tèc V2= 75km/h.
a/ Hái hai xe gÆp nhau lóc mÊy giê vµ c¸ch A bao nhiªu km?
b/ Trªn ®­êng cã mét ng­êi ®i xe ®¹p, lóc nµo còng c¸ch ®Òu hai xe trªn. BiÕt r»ng ng­êi ®i xe ®¹p khëi hµnh lóc 7 h. Hái.
-VËn tèc cña ng­êi ®i xe ®¹p?
-Ng­êi ®ã ®i theo h­íng nµo?
-§iÓm khëi hµnh cña ng­êi ®ã c¸ch B bao nhiªu km?
C©u 5(2 ®iÓm): Hai h×nh trô A vµ B ®Æt th¼ng ®øng cã tiÕt diÖn lÇn l­ît lµ 100cm2 vµ 200cm2 ®­îc nèi th«ng ®¸y b»ng mét èng nhá qua kho¸ k nh­ h×nh vÏ. Lóc ®Çu kho¸ k ®Ó ng¨n c¸ch hai b×nh, sau ®ã ®æ 3 lÝt dÇu vµo b×nh A, ®æ 5,4 lÝt n­íc vµo b×nh B. Sau ®ã më kho¸ k ®Ó t¹o thµnh mét b×nh th«ng nhau. TÝnh ®é cao mùc chÊt láng ë mçi b×nh. Cho biÕt träng l­îng riªng cña dÇu vµ cña n­íc lÇn l­ît lµ: d1=8000N/m3 ; d2= 10 000N/m3;
B
A
k
Bµi 6 (1,5 ®iÓm): Mét chiÕc vßng b»ng hîp kim vµng vµ b¹c, khi c©n trong kh«ng khÝ cã träng l­îng P0= 3N. Khi c©n trong n­íc, vßng cã träng l­îng P = 2,74N. H·y x¸c ®Þnh khèi l­îng phÇn vµng vµ khèi l­îng phÇn b¹c trong chiÕc vßng nÕu xem r»ng thÓ tÝch V cña vßng ®óng b»ng tæng thÓ tÝch ban ®Çu V1 cña vµng vµ thÓ tÝch ban ®Çu V2 cña b¹c. Khèi l­îng riªng cña vµng lµ 19300kg/m3, cña b¹c 10500kg/m3.
==========HÕt==========
 ĐỀ 9
ĐÒ thi häc sinh n¨ng khiÕu
M«n: Vật lý 8 - N¨m häc 2009-2010.
(Thêi gian: 150’)
Câu 1. (3đ) 
Lúc 6 giờ, hai xe cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 24km, chúng
chuyển động thẳnh đều và cùng chiều từ A đến B, Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc là 42km xe thứ hai từ B với vận tốc 36km/h.
	a) Tìm khoảng cách giữa hai xe sau 45 phút kể từ lúc xuất phát.
	b) Hai xe có gặp nhau không? Nếu có, chúng gặp nhau lúc mấy giờ? ở đâu?
Câu2. (3đ) 
Một xe tải khối lượng 9 tấn có 12 bánh xe, diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe với mặt đường là 7,2 cm3 tính áp suất của xe lên mặt đường khi xe đứng yên có mặt đường là phẳng. 
Câu 3. (4đ) 
Một ống thuỷ tinh hình trụ một đầu kín, một đầu hở có diện tích đáy là 4cm3 chứa đầy dầu trong ống là 60 cm3, khối lượng riêng của dầu là Dd = 0,8 g/Cm3. Áp suất khí quyển là Po = 10 5 Pa. Tính.
	a, Áp suất tại đáy ống khi đặt ống thẳng đứng trong không khí khi miệng ống hướng lên.
	b, Tính áp suất tại điểm trong dầu cách miệng ống 10 cm khi đặt ống thẳng đứng trong không khí, miệng ống hướng lên trên.
	c, Áp suất tại đáy ống khi dìm ống thẳng đứng trong nước, miệng ống hướng xuống, cách mặt thoáng nước70 cm. Biết khối lượng riêng của nước là Dn=g/cm3.
 ĐỀ 10
 §Ò thi häc sinh giái Líp 8
 M«n VËt lÝ
 ( Thêi gian:150 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
C©u I: ( 5 ®iÓm) Lóc 6 giê s¸ng, mét ng­êi ®¹p xe tõ thµnh phè A vÒ phÝa thµnh phè B ë c¸ch thµnh phè A : 114 Km víi vËn tèc 18Km/h. Lóc 7h , mét xe m¸y ®i tõ thµnh phè B vÒ phÝa thµnh phè A víi vËn tèc 30Km/h . 
Hai xe gÆp nhau lóc mÊy giê vµ n¬i gÆp c¸ch A bao nhiªu Km ?
Trªn ®­êng cã mét ng­êi ®i bé lóc nµo còng c¸ch ®Òu xe ®¹p vµ xe m¸y, biÕt r»ng ng­êi ®ã còng khëi hµnh tõ lóc 7h . Hái :
VËn tèc cña ng­êi ®ã .
Ng­êi ®ã ®i theo h­íng nµo ?
§iÓm khëi hµnh cña ng­êi ®ã c¸ch A bao nhiªu Km ?
C©uII: (4 ®iÓm ) Mét thái hîp kim cã thÓ tÝch 1 dm3 vµ khèi l­îng 9,850kg t¹o bëi b¹c vµ thiÕc . X¸c ®Þnh khèi l­îng cña b¹c vµ thiÕc trong hîp kim ®ã , biÕt r»ng khèi l­îng riªng cña b¹c lµ 10500 kg/m3, cña thiÕc lµ 2700 kg/m3 . NÕu :
ThÓ tÝch cña hîp kim b»ng tæng thÓ tÝch cña b¹c vµ thiÕc
ThÓ tÝch cña hîp kim b»ng 95% tæng thÓ tÝch cña b¹c vµ thiÕc .
C©u III. ( 6 ®iÓm) Mét b×nh th«ng nhau h×nh ch÷ U tiÕt diªn ®Òu S = 6 cm2 chøa n­íc cã träng l­îng riªng d0 =10 000 N/m3 ®Õn nöa chiÒu cao cña mçi nh¸nh .
Ng­êi ta ®æ vµo nh¸nh tr¸i mét l­îng dÇu cã träng l­îng riªng d = 8000 N/m3 sao cho ®é chªnh lÖch gi÷a hai mùc chÊt láng trong hai nh¸nh chªnh lÖch nhau mét ®o¹n 10 cm.T×m khèi l­îng dÇu ®· rãt vµo ?
NÕu rãt thªm vµo nh¸nh tr¸i mét chÊt láng cã träng l­îng riªng d1 víi chiÒu cao 5cm th× mùc chÊt láng trong nh¸nh tr¸i ngang b»ng miÖng èng . T×m chiÒu dµi mçi nh¸nh ch÷ U vµ träng l­îng riªng d1 BiÕt mùc chÊt láng ë nh¸nh ph¶i b»ng víi mÆt ph©n c¸ch gi÷a dÇu vµ chÊt láng míi ®æ vµo ?
C©u IV. ( 5®iÓm ) Dïng mÆt ph¼ng nghiªng ®Èy mét bao xi m¨ng cã khèi l­îng 50Kg lªn sµn « t« . Sµn « t« c¸ch mÆt ®Êt 1,2 m.
TÝnh chiÒu dµi cña mÆt ph¼ng nghiªng sao cho ng­êi c«ng nh©n chØ cÇn t¹o lùc ®Èy b»ng 200N ®Ó ®­a b× xi m¨ng

Tài liệu đính kèm:

  • doctai_lieu_day_them_ly_8_chon_loc_2015.doc