Đề thi chương 1 môn Toán

doc 3 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 480Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chương 1 môn Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chương 1 môn Toán
TRƯỜNG THPT EA RÔK
TỔ TOÁN LÍ TIN
ĐỀ THI CHƯƠNG 1 
kiêm tra 1 tiet 
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(25 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Điền đáp án vào khung
1.
6.
11.
16.
21.
2.
7.
12.
17.
22.
3.
8.
13.
18.
23.
4.
9.
14.
19.
24.
5.
10.
15.
20.
25.
Phần cơ bản 
Câu 1: Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm có tọa độ
A. I (1;-4)	B. I (-1;-6)	C. I (0;3)	D. I (2;-6)
Câu 2: Tìm tiệm cận ngang của hàm số: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Hàm số đồng biến trên khoảng :
A. 	B. 	C. (-1 ;0)	D. 
Câu 4: Cho đồ thị hàm số có đồ thị (C), đường thẳng cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt với m bằng
A. 	B. 
C. 	D. 6-2 < <. 6+2
Câu 5: Cho hàm số (C), Phương trình tiếp tuyến của (C) biết rằng tiếp tuyến song song với đường thẳng 
A. ;	B. ;
C. ;	D. ;
Câu 6: Cho hàm số (C). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) đi qua điểm A( 1;-5) là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 7: Hàm số đồng biến trên khoảng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:
A. 	B. 	C. .	D. 
Câu 9: Phương trình tiếp tuyến của hàm số có điểm hoành độ bằng 2 là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Tìm tiệm cận đứng của hàm số: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Tìm tọa độ giao điểm của hàm số : với trục Ox
A. (0;-3)	B. (3;0)	C. (0;3)	D. (-1;0)
Câu 12: Hàm số đồng biến trên khoảng:
A. 	B. 	C. 	D. . 
Câu 13: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là
A. x=2	B. (0;-1)	C. (2;-3)	D. (2;3)
Câu 14: GTLN của hàm số trên 
A. Maxy= 5=y(2)	B. Maxy= 5=y(-1)	C. Maxy= 5=y(5)	D. Maxy= 54
Câu 15: Hàm số đạt cực tiểu tại:
A. x=-4; x=0	B. x=0	C. x=4 ; x= -4	D. x=-4
Câu 16: GTNN của hàm số trên 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Hàm số nghịch biến trên khoảng:
A. (0;2)	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Hàm số có GTLN trên là:
A. Maxy=-126=y(4)	B. Maxy= 18=y(2)	C. Maxy=-423=y(5)	D. Maxy= 18=y(-2)
Câu 19: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-4;4]:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 5	B. 0	C. 3	D. 2
Phần nâng cao 
Câu 20: Tìm m để hàm sô đồng biến trên 1 đoạn có độ dài bằng 2 ?
A. m=- 	B. m=1	C. m= ; m=-1	D. m=-1
Câu 21: Tìm m để hàm sô đồng biến trên 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Cho hàm số có đồ thị (C ) có hai điểm phân biệt P, Q tổng khoảng cách từ P hoặc Q tới hai tiệm cận là nhỏ nhất. Khi đó bằng:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 32	B. 18	C. 42	D. 16
Câu 23: Tìm m để hàm sô có cực đại , cực tiểu lần lượt là; thỏa mãn
A. m=0	B. m=-1	C. m=1	D. m=1 ; m=0
Câu 24: Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x=2
A. 	B. m=-5	C. 	D. m=5
Câu 25: Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị nằm trên đường thẳng y= ax+ b
với a+ b =?
4 B. 4 C.2 D. 2
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_chuong_1.doc