Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán học

pdf 29 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 603Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán học
Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
1
ÔN THI VÀO LP 10 THPT 
Đ S 01 
Bài 1. 
Cho biu thc: P = x 3 x 2 x 2 x: 1
x 2 3 x x 5 x 6 x 1
  + + +
+ + −  
− − − + +  
 a) Rút gn P. 
 b) Tìm x ∈ đ P < 0. 
 c) Tìm x đ 1
P
 nh nht. 
Bài 2. 
Cho hàm s: y = ax + b. Tìm a và b bit rng đ	 th
 ca hàm s đã cho tha 
mãn mt trong các đi
u kin sau: 
 a) Đi qua đim A(– 1; 3) và B(1; – 1). 
 b) Song song vi đng thng y = – 2x + 1 và qua đim C(1; – 3). 
Bài 3. 
Mt đi công nhân phi làm 216 sn phm trong mt thi gian nht đ
nh. Ba 
ngày đu, mi ngày đi làm đúng theo đ
nh mc. Sau đó mi ngày h đ
u làm 
vt mc 8 sn phm nên đã làm đc 232 sn phm và xong trc thi hn 1 
ngày. Hi theo k hoch mi ngày đi phi làm bao nhiêu sn phm ? 
Bài 4. 
Cho đng tròn (O) đng kính AB c đ
nh, mt đim I nm gia A và O 
sao cho OI < AI. K dây MN ⊥ AB ti I. Gi C là đim tu ý thuc cung ln MN 
sao cho C không trùng vi M, N, B. Gi E là giao đim AC và MN. 
 a) Chng minh rng: T giác IECB ni tip. 
 b) Chng minh rng: ∆AME ∼ ∆ACM và AM2 = AE.AC 
 c) Chng minh rng: AE.AC – AI.BI = AI2. 
d) Xác đ
nh v
 trí ca đim C sao cho khong cách t N đn tâm đng tròn 
ngoi tip ∆MCE nh nht. 
Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
2
Bài 5. 
Gii phng trình sau: x4 = 8x + 7. 
ÔN THI VÀO LP 10 THPT 
Đ S 02 
Bài 1. 
Cho biu thc: P = 2x 2 x x 1 x x 1
x x x x x
+ − +
+ −
− +
. 
 a) Rút gn P. 
 b) So sánh P vi 5. 
c) Vi giá tr
 ca x làm P có ngha, chng minh 8
P
 ch nh n mt giá tr
nguyên. 
Bài 2. 
Cho hàm s: y = (m2 + 2m + 2)x + 1. 
 a) Chng t rng hàm s luôn đ	ng bin vi mi giá tr
 ca m. 
 b) Xác đ
nh giá tr
 ca m đ đ	 th
 hàm s đi qua đim A(1; 5). 
Bài 3. 
Nhà trng t! chc cho 180 hc sinh đi tham quan. Nu dùng loi xe ln 
ch" mt lt ht hc sinh thì phi đi
u ít hn nu dùng loi xe nh là 2 chic. Bit 
rng mi xe ln ch" đc nhi
u hn mi xe nh 15 hc sinh. Tính s xe ln nu 
loi xe đó đc dùng. 
Bài 4. 
Cho đng tròn (O) và đim A c đ
nh nm ngoài đng tròn. T A k hai 
tip tuyn AB, AC và cát tuyn AMN vi đng tròn (B, C, M, N thuc đng 
tròn và AM < AN). Gi E là trung đim ca dây MN và I là giao đim th hai ca 
đng thng CE vi đng tròn. 
Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
3
 a) Chng minh rng: 4 đim A, O, C, E cùng thuc mt đng tròn. 
 b) Chng minh rng: AOC BIC= . 
 c) Chng minh rng: BI // MN. 
d) Xác đ
nh v
 trí ca cát tuyn AMN đ din tích ∆AIN ln nht. 
Bài 5. 
Tìm các giá tr
 ca m đ phng trình: mx4 – 10mx2 + (m + 8) = 0 
có 4 nghim x1, x2, x3, x4 (x1 < x2 < x3 < x4) tha mãn đi
u kin: 
 x4 – x3 = x3 – x2 = x2 – x1. 
ÔN THI VÀO LP 10 THPT 
Đ S 03 
Bài 1. 
Cho biu thc: P = 
2
x 1 x 1 1 x
2x 1 x 1 2 x
 
− +
− − 
+ − 
. 
 a) Rút gn P. 
 b) Tìm x đ P 2
x
> . 
Bài 2. 
Cho hàm s: y = x2 có đ	 th
 là parabol (P) và đng thng (d) có phng 
trình y = 2mx – m + 1 (m là tham s khác 0). Tìm m sao cho đng thng (d) c#t 
parabol (P) ti hai đim phân bit có hoành đ x1, x2 mà |x1 – x2| = 2. 
Bài 3. 
Mt tàu thu$ chy trên khúc sông dài 120 km, c đi và v
 mt 6 gi 45 phút. 
Tính v n tc ca tàu thu$ khi nc yên l%ng, bit rng v n tc dòng nc là 4 
km/h. 
Bài 4. 
Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
4
Cho ∆ABC cân ti A và 0A 90< . V& mt cung tròn BC nm trong ∆ABC 
đ	ng thi tip xúc vi AB ti B, tip xúc AC ti C. Trên cung BC ly đim M và 
gi I, K, H ln lt là hình chiu vuông góc ca M trên BC, AB, AC. MB c#t IK 
ti E; MC c#t IH ti F. 
 a) Chng minh rng: T giác BIMK và t giác CIMH ni tip. 
 b) Chng minh rng: Tia đi ca tia MI là phân giác ca HMK . 
 c) Chng minh rng: T giác MEIF ni tip và EF // BC. 
d) V& đng tròn (O1) đi qua M, E, K và đng tròn (O2) đi qua M, F, H. 
Gi N là giao đim th hai ca (O1) và (O2); D là trung đim ca BC. 
Chng minh rng: 3 đim M, N, D thng hàng. 
Bài 5. 
 Gii phng trình: 
2 2
2 2
(1995 x) (1995 x)(x 1996) (x 1996) 19
(1995 x) (1995 x)(x 1996) (x 1996) 49
− + − − + −
=
− − − − + −
. 
ÔN THI VÀO LP 10 THPT 
Đ S 04 
Bài 1. 
Cho biu thc: P = x 1 x 2 x 1
x 1 x x 1 x x 1
+ + +
− −
−
− + +
. 
 a) Rút gn P. 
 b) Tìm giá tr
 ln nht ca biu thc Q = 2 x
P
+ . 
Bài 2. 
Trong m%t phng ta đ Oxy, cho đng thng (d): y = mx + 1 và parabol 
(P): y = x2. 
a) Vit phng trình đng thng (d), bit nó đi qua đim A(1; 2). 
b) Chng minh rng: Vi mi giá tr
 ca m, đng thng (d) luôn đi qua mt 
đim c đ
nh và c#t parabol (P) ti hai đim phân bit A, B. 
Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
5
Bài 3. 
Nu hai vòi nc cùng chy vào mt b cn thì sau 12 gi đy b. Sau khi 
hai vòi cùng chy 8 gi, ngi ta khoá vòi mt còn vòi hai tip t'c chy. Do tăng 
công sut lên gp đôi nên vòi hai đã chy đy phn còn li ca b trong 3,5 gi. 
Hi nu mi vòi chy mt mình vi công sut bình thng thì phi bao lâu mi 
đy b ? 
Bài 4. 
Cho đng tròn (O; R) và hai đng kính AB, CD vuông góc vi nhau. 
Trong đon OB ly đim M (khác O). Tia CM c#t (O) ti đim th hai là N. Đng 
thng vuông góc vi AB ti M c#t tip tuyn qua N ca (O) ti đim P. 
 a) Chng minh rng: T giác OMNP ni tip. 
 b) Chng minh rng: T giác CMPO là hình bình hành. 
 c) Chng minh rng: CM.CN không ph' thuc v
 trí đim M. 
d) Chng minh rng: Tâm đng tròn ni tip ∆CND di chuyn trên cung 
tròn c đ
nh khi M di chuyn trên đon OB. 
Bài 5. 
 Cho ( )( )2 23 3x x 3 y y 3 3+ + + + = . Tính giá tr
 ca: A = x + y. 
ÔN THI VÀO LP 10 THPT 
Đ S 05 
Bài 1. 
Cho biu thc: P = 
2x x 2x x 2(x 1)
x x 1 x x 1
− + −
− +
+ + −
. 
 a) Rút gn P. 
 b) Tìm giá tr
 nh nht ca P. 
 c) Tìm x đ Q = 2 x
P
 nh n giá tr
 nguyên. 
Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
6
Bài 2. 
Trong m%t phng ta đ Oxy, cho parabol (P): y = – x2 và đng thng (d) 
đi qua đim I(0; – 1), có h s góc k. 
a) Vit phng trình đng thng (d). 
b) Chng minh rng: Vi mi giá tr
 ca k, đng thng (d) c#t parabol (P) 
ti hai đim phân bit A, B. Gi x1, x2 là hoành đ ca A và B. Chng 
minh rng: |x1 – x2| ≥ 2. 
Bài 3. 
Hai bn sông A và B cách nhau 126 km. Mt tàu thu$ kh"i hành t A xuôi 
dòng v
 B. Cùng lúc đó có mt đám bèo trôi t( do theo cùng chi
u vi tàu. Khi tàu 
đn B li
n quay ngay v
 và khi còn cách A mt khong 28 km thì g%p li đám bèo 
trên. Tính v n tc riêng ca tàu thu$ và v n tc ca dòng nc, bit rng v n tc 
ca tàu thu$ ln hn v n tc ca dòng nc 14km/h. 
Bài 4. 
Cho ∆ABC nhn, tr(c tâm H. V& hình bình hành BHCE và D là đim đi 
xng ca H qua BC. Gi O là tâm đng tròn ngoi tip tam giác ABC. 
 a) Chng minh rng: 5 đim A, B, D, E, C cùng thuc mt đng tròn. 
b) Gi I là trung đim ca BC và F là giao đim ca BE và CD. Chng minh 
rng: 3 đim O, I, F thng hàng. 
c) Gi G là giao đim ca HO và AI. Chng minh rng: G là trng tâm ca 
∆ABC. 
d) Gi s) OH // BC, hãy tìm h thc liên h gia cotgB và cotgC ca ∆ABC. 
Bài 5. 
 Tìm c%p s (a; b) tha mãn đng thc: 2a 1.b b a 1− = − − sao cho a đt 
GTLN. 
ÔN THI VÀO LP 10 THPT 
Đ S 06 
Bài 1. 
Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
7
Cho biu thc: P = ( )( )
a 3 a 2 a a 1 1
:
a 1 a 1 a 1a 2 a 1
 
+ + + 	 
− + 	 
− + −+ − 
. 
 a) Rút gn P. 
 b) Tìm a đ 1 a 1 1
P 8
+
− ≥ . 
Bài 2. 
Cho hàm s: y = 2x2 (1) 
a) V& đ	 th
 hàm s (1) và tìm trên parabol đim cách đ
u hai tr'c ta đ. 
b) Tìm các giá tr
 ca m đ đng thng y = mx – 1 c#t parabol ti hai đim 
phân bit. 
c) Vit phng trình đng thng qua đim N(0; – 2) và tip xúc vi parabol. 
Bài 3. 
Tìm mt s có ba ch s sao cho khi ta ly ch s hàng đn v
 đ%t v
 bên 
trái ca s g	m hai ch s còn li ta đc mt s mi có ba ch s và ln hn ch 
s đu 765 đn v
. 
Bài 4. 
Cho ∆ABC nhn ni tip đng tròn (O). Đim M bt kì thuc cung BC 
nh. K MA', MB', MC' ln lt vuông góc vi BC, CA, AB. 
 a) K tên các t giác ni tip trên hình v& và gii thích. 
b) Chng minh rng: 3 đim A', B', C' thng hàng (đng thng Simson). 
c) Tìm v
 trí ca đim M đ B'C' ln nht. 
d*) Gi A1, B1, C1 ln lt là các đim đi xng ca M qua BC, CA, AB. 
Chng minh rng: 
• A1, B1, C1 thng hàng (đng thng Steiner). 
• Đng thng cha ba đim A1, B1, C1 luôn đi qua mt đim c 
đ
nh. 
Bài 5. 
 Cho ba s dng a, b, c, đ
u nh hn 1. Chng minh rng: Có ít nht mt 
trong ba bt đng thc sau là sai: 
1 1 1
a(1 b) ; b(1 c) ; c(1 a)
4 4 4
− > − > − > . 
Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
8
ÔN THI VÀO LP 10 THPT 
Đ S 07 
Bài 1. 
Cho biu thc: P = x 1 2 x1 : 1
x 1 x 1 x x x x 1
  
+ − −  
+
− + − −  
. 
 a) Tìm đi
u kin ca x đ P có ngha và rút gn P. 
 b) Tìm x nguyên đ Q = P x− nh n giá tr
 nguyên. 
Bài 2. 
Gii h phng trình: 
2 2x y 11
x xy y 3 4 2

 + =

+ + = +
Bài 3. 
Trong mt bu!i liên hoan mt lp mi 15 v
 khách đn d(. Vì lp đã có 40 
hc sinh nên phi kê thêm mt dãy gh na thì mi đ ch ng	i. Bit rng mi dãy 
gh đ
u có s ngi ng	i nh nhau và không ng	i quá 5 ngi. Hi lp hc lúc 
đu có bao nhiêu dãy gh ? 
Bài 4. 
Cho n)a đng tròn tâm O đng kính AB. M là mt đim bt kì trên cung 
AB (khác A, B). Gi H là đim chính gia ca cung AM. K tip tuyn Ax trên 
n)a m%t phng có cha n)a đng tròn (O). BH c#t AM ti I và c#t Ax ti K; BM 
c#t AH ti S. 
 a) Chng minh rng: ∆BAS cân. 
b) Chng minh rng: S thuc cung tròn c đ
nh và KS tip xúc vi đng 
tròn c đ
nh khi M di chuyn trên cung AB. 
c) Đng tròn ngoi tip ∆BIS c#t đng tròn (B; BA) ti đim N. Chng 
minh rng: Đng thng MN luôn đi qua mt đim c đ
nh. 
Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
9
Bài 5. 
 Cho m ≠ 0 và phng trình: 2 2
1
x mx 0
2m
− − = . 
 Chng minh rng: Phng trình trên luôn có hai nghim phân bit x1, x2 và 
4 4
1 2x x 2 2+ ≥ + . 
ÔN THI VÀO LP 10 THPT 
Đ S 08 
Bài 1. 
Cho biu thc: P = 2x x x x x x x 1 x.
x 1x x 1 2x x 1 2 x 1
 + − + −
− + 
−
− + − − 
. 
 a) Rút gn P. 
 b) Vi giá tr
 nào ca x thì P nh nht và tìm giá tr
 nh nht đó. 
Bài 2. 
Gii h phng trình: 
2
2
1
x y 0
4
1
x y 0
4
+ + =

 + + =

Bài 3. 
Mt ngi mua hai loi m%t hàng A và B. Nu tăng giá m%t hàng A thêm 
10% và giá m%t hàng B thêm 20% thì ngi đó phi tr tt c là 232 nghìn đ	ng. 
Nhng nu gim giá c hai loi m%t hàng 10% thì ngi đó phi tr tt c 180 
nghìn đ	ng. Tính giá ti
n mi loi hàng lúc đu. 
Bài 4. 
Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
10
Cho ∆ABC cân ti A ni tip đng tròn (O); M là đim bt kì trên đáy BC. 
Qua M v& đng tròn (D) tip xúc vi AB ti B và đng tròn (E) tip xúc vi AC 
ti C. Gi N là giao đim th hai ca (D) và (E). 
 a) Chng minh rng: N thuc (O). 
b) Chng minh rng: MN luôn đi qua A và tích AM.AN không đ!i khi M di 
chuyn trên cnh BC ca ∆ABC. 
c) Chng minh rng: T!ng hai bán kính ca hai đng tròn (D) và (E) có giá 
tr
 không đ!i. 
d) Tìm qu* tích các trung đim I ca đon DE. 
Bài 5. 
 Cho biu thc E = 99999 + 66666 3 . 
Chng minh rng: Không t	n ti các s nguyên A, B đ E = ( )2A B 3+ . 
 ÔN THI VÀO LP 10 THPT 
Đ S 09 
Bài 1. 
Cho biu thc: P = x 2 x 1 1
x x 1 x x 1 x 1
+ +
+ −
− + + −
. 
 a) Rút gn P. 
 b) Tính P khi x = 33 8 2− . 
 c) Chng minh rng: P < 1
3
. 
Bài 2. 
Gii h phng trình: 
2 2
2 2
2x 15xy 4y 12x 45y 24 0
x xy 2y 3x 3y 0

 − + − + − =

+ − − − =
Bài 3. 
Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
11
Hai canô kh"i hành cùng mt lúc và đi t A đn B. Canô th nht chy vi 
v n tc 20 km/h. Trên đng đi, canô th hai dng li 40 phút sau đó tip t'c chy. 
Tính chi
u dài AB, bit rng hai canô đn B cùng mt lúc và canô th hai chy 
nhanh hn canô th nht 4 km mi gi. 
Bài 4. 
Cho đng tròn (O; R) và AB < 2R c đ
nh. Mt đim M di chuyn trên 
cung ln AB (M khác A và B). Gi I là trung đim ca AB; (O') là đng tròn đi 
qua M và tip xúc vi AB ti A. Đng thng MI c#t (O) và (O') ln lt ti N và 
P. Chng minh rng: 
 a) IA2 = IP.IM. 
b) T giác ANBP là hình bình hành. 
c) IB là tip tuyn ca đng tròn ngoi tip ∆MBP. 
d) Khi M di chuyn trên cung ln AB thì trng tâm G ca ∆PAB chy trên 
mt cung tròn c đ
nh. 
Bài 5. 
 Tìm GTLN và GTNN ca biu thc: 
 A = ( )2x x 6− bit 0 ≤ x ≤ 3. 
ÔN THI VÀO LP 10 THPT 
Đ S 10 
Bài 1. 
Cho biu thc: P = 3x 9x 3 1 1 12 :
x 1x x 2 x 1 x 2
 + −
+ + − 
−+ − − + 
. 
 a) Rút gn P. 
 b) Tìm các s t( nhiên x đ 1
P
 là s t( nhiên. 
 c) Tính P khi x = 4 – 2 3 . 
Bài 2. 
Gii h phng trình: 
Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
12
( )
( )
2 2 2 2
2 2 2 2
x xy y . x y 185
x xy y . x y 65

 + + + =

− + + =
Bài 3. 
Mt công nhân d( đ
nh làm 72 sn phm trong thi gian đã đ
nh. Nhng 
th(c t xí nghip li giao 80 sn phm nên m%c dù ngi đó đã làm mi gi thêm 1 
sn phm mà thi gian hoàn thành công vic v+n ch m hn so vi d( đ
nh 12 phút. 
Tính năng sut d( đ
nh, bit rng mi gi ngi đó làm không quá 20 sn phm. 
Bài 4. 
Cho ∆ABC vuông cân ti A, trung tuyn AD. M là đim bt kì trên đon 
AD. Gi N, P ln lt là hình chiu ca M trên AB, AC; H là hình chiu ca N trên 
DP. Trên n)a m%t phng b AB có cha đim C, k Bx ⊥ BA và gi E là giao 
đim ca DP và Bx. 
 a) Chng minh rng: ∆EBN vuông cân. 
b) Chng minh rng: 3 đim B, M, H thng hàng và t giác AHDB ni tip. 
c) Xác đ
nh v
 trí ca đim M đ din tích ∆AHB là ln nht. 
d) Chng minh rng: Đng thng HN luôn đi qua mt đim c đ
nh khi M 
thay đ!i trên đon AD. 
Bài 5. 
 Tìm GTNN ca biu thc: A = 
2
5 3x
1 x
−
−
. 


	 

− − +
+

 


 	≥ 

 
 !
"	
	#$%&'

Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
13
 
( 
) *
 
 
− =


− + =

 + ,%&'


 
"		$-$ ./0!
1 
	
+ ,
23%%&'

4
567.89(:
!5; &
8
%,
?/
> 	67@5 A67%,9
> :B)
!CDE67	F/
	
# B; BG
H5
7
I
8-4
&J
KLM 

	0
NO/		 B; PGQR
<%
/0<GBGS@ &J
KLM 

 I #GTGG; P-D/0	QLM 

	0N@UO/	B; 

BS
/4 4
&J
KE

 + 	 "	S@ GM BG5V@5WX 5
/ "	; 
I #
IM X GBM X VW4
<%

 I 2#X &J
KLM 

	0N@UO/	B; 
S
/YO/	 E
.
 ; ; G	 @
C"	
1 M -∠ GS::
	
+ ,%&'

 

( T

 Z (
 
 
−
=
− +	
/
I
 
 ( ) ( T
#
[  
  
  
  + − +
− − −   
−
− + − −  

 	
 

 
 
"	\]
 
 
"	T(:

	
+ ,
23%%&'

Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
14
^ 	&J67_%
P` <a	/:Q @ b 4
@3
Ec &d
TO/e&J&J
I!
f67>.P_T:%
-Y
YO/	0@?
` ; &J
I	@U
<%
g@ @U
Eh@5
 a3 '&J
I!

@?
 ` 5(:%
^ f@3
E&J67_%<
Y
Y	'67_%5
:Q 

	#	 ` BaB
> 4
&J
H
7
I
8!0@5&J
H.
@/Y-@ ` 
_` i j&J
K&JQCa@5
>-!0 !

Q	k
&J
H.
_l m	` k
&J
K
_ 
I	; m	
l ak
&J
K
_ 
I	G
 I #I` al 4
<%&d

 I #Cl QY%g
/4@5@
C 

 I` G; l 5n_D	n
.
 I 

1 + "	
	 ` a_0
> 4
&J

KE

	

 i jo
5 DE06TLG


 $DE-"	&J
Hk

g
/
_ -
/42p
D	&J
H!0#
• k
LG

_	 
• <%6@ LG

• X Yk
LG
	
/
I
 
T) T) ) T
 #
T) : T )
  
  
  
− − − +
− − −   
− + − − +  

 	
 

Đ ÔN THI VÀO LP 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hà Vân (Su tm) Toan6789.wordpress.com 
15
 
 
"		q
 
 
 !
"	
	
+ ,
23%%&'

l $
C
	2(: TB?/	2* r ?/.5
_.0"	-B</_0'Qs 	/) 
	
 		 T ( + − − = 
 !	" #$%
 T T
Z
**:
 
 
+ + =


+ =

 & ' ( 

	
#∆` a1L` a` 
4
<%&J
KLM 
c 
/4/
f` B65
	O/	
 I #` 5
	%1"	-
	a6

 + l 5 E6I"	` O/	M >
	-"	
	a!0^ 
I #l ^ 

 + X @5V
7
I
85
/ "	^ @5a ?/
E ` BVBBX 
.
 X /04
>/f` B
 
3%d%
/ t "	
a
	)
 u%L	B

, e#
   − = − − 
 v		_

 !


	
	
/
I
 
( T (
#
T T T
  

  
  
− + −
= + −   
− − −  

 	
 
G
Đ ÔN THI VÀO LP 10 
-------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

 • pdf30_DE_TOAN_LUYEN_THI_VAO_LOP_10.pdf