Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan – Toán 9 - Tuần 24

doc 6 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1955Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan – Toán 9 - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan – Toán 9 - Tuần 24
Phòng GD ViệtTrì Đề kiểm tra TNKQ – Toán 9 - Tuần 24
	 Người ra đề:Nguyễn Thị Hùng – GV trường THCS Hạc Trì.
	 Người thẩmđịnh lần 1: Vi Mạnh Tường – PHT trường THCS Văn Lang
 Người thẩmđịnh lần 2: Lê Thị Thoa – GV trường THCS Tiên Cát
Em hãy chọn phương án đúng và đánh dấu X vào phiếu trả lời:
Câu 1: Hàm số sau là hàm số có dạng y = ax2 :
	A. y = ;	B. y = x2 ; 	
C. y = 1- 2x2 ; 	D.y = 4 x2 + 1.
Câu 2: Với a> 0 hàm số y = ax2 là hàm số:
	A. nghịch biến khi x > 0;	B. đồng biến khi x < 0;	
C.nghịch biến khi x< 0;	D. đồng biến khi x = 0.
Câu 3: Hàm số y = –5x2 là hàm số đồng biến khi :
	A. x ;	B. x = 0;	C. x > 0:	D. x < 0.
Câu 4: Trong một tứ giác nội tiếp ta có:
	A. Tổng số đo 2 góc kề bằng 1800;	B .Tổng số đo 3 góc bằng 1800;
	C. Tổng số đo 2 góc đối bằng 1800;	D. Tổng số đo hai góc đối bằng 3600.
Câu 5: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) , có góc B bằng 700 thì số đo góc D là:
	A. 1200;	B. 1400;
	C. 1100;	D. 1800.
Câu 6 : Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
	A.Hình bình hành và hình chữ nhật là tứ giác nội tiếp ;
	B. Hình chữ nhật và hình thang là tứ giác nội tiếp ;
	C. Hình vuông và hình thang vuông là tứ giác nội tiếp;
	D. Hình chữ nhật , hình vuông và hình thang cân là tứ giác nội tiếp.
Câu 7*: Hàm số sau có giá trị lớn nhất bằng 0:
	A. y = -5x2: 	B. y = 5x2;	
C. y = 2x – 1;	D.y = -5x.
Câu 8*: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) , AB cắt CD ở M. Ta có:
	A.MA.MB = MC.MD;	B. MA. MD = MC. MD;
	C. MB. MD = MC. MA;	D. MA. MC = MB. MD.
Câu 9**: Cho hàm số y = f(x) = x2, biết f(2a) = 4. Giá trị của a bằng:
	A.1;	B. –1;	C. 1 và –1;	D. 2 và -2.
Câu10**: Hình thoi ABCD có cạnh AB cố định, quỹ tích giao điểm O hai đường 
chéo hình thoi đó là:
A. Cung chứa góc 900 dượng trên AC:	 B.Cung chứa góc 900 dựng trên BC
C. Đường tròn đường kính AB;	 D. Cung chứa góc 1350.
Phòng GD ViệtTrì Đề kiểm tra TNKQ – Toán 9 - Tuần 25
	 Người ra đề:Nguyễn Thị Hùng – GV trường THCS Hạc Trì.
	 Người thẩmđịnh lần 1: Vi Mạnh Tường – PHT trường THCS Văn Lang
 Người thẩmđịnh lần 2: Lê Thị Thoa – GV trường THCS Tiên Cát
 Em hãy chọn phương án đúng và đánh dấu X vào phiếu trả lời
Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax2 ( a ạ 0) là:
	A.Đường thẳng;	B. Parabol với đỉnh O;
	C. Đường cong cắt trục hoành;	D.Đường cong cắt trục tung. 
Câu 2: Gọi (P) là đồ thị hàm số y = - x2 .Chọn khẳng định đúng trong các khẳng 
định sau :
A. (P) nằm phía trên trục hoành;	B. (P) nằm phía dưới trục hoành;
C. (P) cắt ox;	D. (P) song song với oy.
Câu 3: Cho hàm số y = các điểm sau thuộc đồ thị hàm số:
	A. (2 ; 2);	B.(1; 1);	C.(3 ; 3);	D.(4 ; 4).
Câu 4: Đường tròn ngoaị tiếp đa giác là đường tròn:
	A.Tiếp xúc với các cạnh đa giác ;	 B. Đi qua tất cả các đỉnh của đa giác;
	C. Có tâm trùng với đỉnh đa giác ;	 D. Cả A,B,C đều sai.
Câu 5: Các đa giác sau có tâm đường tròn ngoại tiếp và tâm đường tròn nội tiếp trùng
 nhau:
	A. Tam giác vuông	;	B. Hình bình hành;
	C. Hình vuông;	D.Tam giác cân.
Câu 6: Hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O;1) có cạnh bằng:
	A. 2 ;	B. 2 ;	C. ;	D. 4.
Câu 7*: Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm A ( 3;12 ). Giá trị của hệ số a bằng:
	A.4 ; 	 B. 3 ;	 C. ;	D. .
Câu 8*: Tam giác đều ABC cạnh a =3 ngoại tiếp đường tròn (O; r) . Độ dài r là:
	A.;	B. ;	C. ;	D. .
Câu 9**: Giao điểm của đồ thị 2 hàm số y = 2x2 và y = x là:
	A. 0 và 2;	C. (0;2);	
B. (0;0) và (0,5; 0,5). 	D.Cả A, B, C đều sai.
Câu 10** : Hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O;2) . Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp hình vuông là:
A. 1 ;	B. 2 ; 	C. 2;	D. .
Phòng GD ViệtTrì Đề kiểm tra TNKQ – Toán 9 - Tuần 26
	 Người ra đề:Nguyễn Thị Hùng – GV trường THCS Hạc Trì.
	 Người thẩmđịnh lần 1: Vi Mạnh Tường – PHT trường THCS Văn Lang
 Người thẩmđịnh lần 2: Lê Thị Thoa – GV trường THCS Tiên Cát
 Em hãy chọn phương án đúng và đánh dấu X vào phiếu trả lời
Câu 1: Phương trình sau là phương trình bậc hai một ẩn :
	A. 4x – 5 = 0 ;	B. x2 + 2 = 0;	
C. 3x3 + 2x2 – 4 = 0;	D. + 2x + 2 = 0.
Câu 2: Phương trình x2 – 4 = 0 có nghiệm là:
	A. 4;	B. –4;	
C. 2 và -2;	D. 4 và - 4.
Câu 3 : Phương trình 2x2 – 4x = 0 có nghiệm là:
	A. 0 và -2;	B . 0 và 4;	
C. 2 và 4;	D. 0 và 2.
Câu 4: Chu vi đường tròn có bán kính 4cm là ( với = 3,14) :
	A. 25,12 cm;	B. 25,12 cm2;	
C. 12,56 cm;	D. 12,56 cm2.
Câu 5: Số đo của cung tròn có độ dài 3,6cm của đường tròn bán kính 12 cm là :
	A.;	B. ;	C. ;	D.5,4.
Câu 6: Cung tròn 600 của đường tròn bán kính 9 cm có độ dài là ( với= 3,14):
A. 3,14 cm;	B. 9,42 cm ; 	
C.9,42 ;	D. 9,42 dm.
Câu 7*: Giá trị của m để phương trình : (m2 – 1) x2 + 2x + 5 = 0 là phương trình 
bậc hai là:
	A. m = 1;	 	B. m = -1;	 
C . m = 1và m= -1;	D. m 1và m-1.
Câu 8*: Chu vi đường tròn tăng thêm 10 cm thì bán kính đường tròn tăng thêm:
	A. cm ;	B. 5cm;	
C. cm ;	D. cm.
Câu 9**: Phương trình x2- 6x + 5 = 0 có nghiệm là:
	A. – 3 và -2 ;	B. 3 và 2 ;	
C .1 và 5 ;	D. –1 và -5.
Câu 10**: Độ dài của đường tròn ngoại tiếp lục giác đều có cạnh bằng 4 là:
	A. 4;	B. 6;	
C. 8;	D. 10.
Phòng GD ViệtTrì Đề kiểm tra TNKQ – Toán 9 - Tuần 27
	 Người ra đề:Nguyễn Thị Hùng – GV trường THCS Hạc Trì.
	 Người thẩmđịnh lần 1: Vi Mạnh Tường – PHT trường THCS Văn Lang
 Người thẩmđịnh lần 2: Lê Thị Thoa – GV trường THCS Tiên Cát
 Em hãy chọn phương án đúng và đánh dấu X vào phiếu trả lời
Câu 1: Phương trình sau có hai nghiêm phân biệt:
	A. -2x2 - 5x + 1 = 0 ;	B. 5x2 - x + 2 = 0;
	C. 4x2 + 2x + 1 = 0;	D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 2: Phương trình – 3x2 +2x + 8 = 0 có các hệ số a, b ,c là :
	A.3; 2; 8 ;	B. –3; 1 ; 8;
	C. –3; 2 ; 8	;	D. –3; -2; 8.
Câu 3: Phương trình 2x2 – 7x + 3 = 0 có nghiệm là:
	A. 3 và 0,5; 	B. 1 và -6; 	
C. –1 và -6;	D. –1 và 6.
Câu 4: Diện hình tròn có bán kính 5 cm là:
	A. 5cm ;	 	 B. 25cm ;	
 C . 25 cm2 ; 	D. 25 cm2 .
Câu 5: Diện tích quạt tròn có số đo cung 360 bán kính 6 cm là:
	A.3,6 ;	B. 3,6 cm ;	
C. 3,6 cm2;	D. 3,6 dm2.
Câu 6: Diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông cạnh 8 cm là:
	A. 16 cm2 ;	B. 1,6 cm2 ;	
C. 4cm2 ;	D. 4.
Câu 7*: Phương trình x2 – 5x – 2x +12 = 0 có nghiệm là:
	A.3 và 4 ;	B. -3 và 4 ;
	C. -3 và -4 ;	D. 4 và -3 .
 Câu 8*: Cho đường tròn (O ; 2) góc ở tâm AOB bằng 600 . Tính diện tích hình 
viên phân giới hạn bởi cung AB và dây AB là:
A.; 	B. - ;	
C. + ;	D.Cả A, B, C đều sai.
Câu 9**: Giá trị của m để phương trình x2 –2 ( m – 1 )x + m2 – 1 =0 có nghiệm
 kép là:
A.1;	B. –1 ; 	C. 2 ; 	D. –2.
Câu 10**: Diện tích của hình tròn có chu vi bằng 20cm là:
	A.110;	B.110dm2;	
C.10cm2;	D. dm2.
Phòng GD ViệtTrì Đề kiểm tra TNKQ – Toán 9 - Tuần 28
	 Người ra đề:Nguyễn Thị Hùng – GV trường THCS Hạc Trì.
	 Người thẩmđịnh lần 1: Vi Mạnh Tường – PHT trường THCS Văn Lang
 Người thẩmđịnh lần 2: Lê Thị Thoa – GV trường THCS Tiên Cát
 Em hãy chọn phương án đúng và đánh dấu X vào phiếu trả lời
Câu1: Phương trình 4x2 – 4x + 1 =0 có các hệ số a, b', c lần lượt là:
	A.4 ; -4 ; -1 ;	B. 4; 2; 1;	
C. 4; -2 ; 1;	D. –4 ; 2 ; 1.
Câu 2: Phương trình 5x2 – 6x + 1 = 0 có nghiệm là:
	A.1 và 0,2;	B. –1 và 0,2;	
C. 1 và -0,2;	D. – 1 và - 0,2.
Câu 3: Phương trình – 7x2 + 5x = - x+ 3 có nghiệm là:
	A. và ;	B. - và -;	
C. và -;	D. vô nghiệm.
Câu 4 : Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh 4 dm là:
	A. 2dm ; 	B.dm;	
C. 2dm;	D. - 2dm.
Câu 5: Diện tích phần hình vành khăn khi R =1,5cm , r = 1 cm là:
	A.1,25 cm;	B. ;	
C.1,25;	D. 1,25cm2
Câu 6: Tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn đường kính AM , có góc B bằng 
700 . Số đo góc MOC là:
A. 400;	B. 200;	C. 800;	D. 700;
Câu 7*: Giá trị của m để phương trình x2 –2 ( m+3) x + m2 +3 = 0 có 2 nghiệm
	phân biệt là:
	A.1,5 và -1,5;	B. m < -1;	
C. m > -1; 	D. cả A, B ,C đều sai.
Câu 8*: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) , tia BC và tia AD cắt nhau ở F 
góc DCF bằng 800 . góc CFD bằng 200 . Số đo góc ABC là:
A. 1000 ; 	B.800 ;	 	
C.600;	D.400.
Câu9**: Giá trị của m để phương trình 2x2 + m2 x + 6m = 0 có một nghiệm x = -2 là:
A. –1 và 4 ;	B. 1và 4 ;	
C. –1và-4 ;	D. 1 và -4.
Câu 10**: Cho đoạn thẳng AB cố định , I là trung điểm AB . Tìm quỹ tích các điểm M sao cho MI = AB là :
	A. Đường tròn đường kính MI ;	C. Đường tròn đường kính AB ;	
	B. Đường tròn đường kính IB ;	D. Cả A,B,C đều sai.
Phòng GD ViệtTrì 
Đáp án đề kiểm tra TNKQ – Toán 9
	 Người ra đáp án:Nguyễn Thị Hùng- GV trường THCS Hạc Trì.
	Người thẩmđịnh lần 1: Vi Mạnh Tường – PHT trường THCS Văn Lang
 Người thẩmđịnh lần 2: Lê Thị Thoa – GV trường THCS Tiên Cát
Tuần
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24
B
C
D
C
C
D
A
A
C
C
25
B
B
D
B
C
C
C
D
B
D
26
B
C
D
A
A
B
D
D
C
C
27
A
C 
A
C
C
A
A
B
A
D
28
C
A
D
C
D
A
C
B
A
C

Tài liệu đính kèm:

  • docDetoan9T2428truong_van_LANG.doc