Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phù Ủng

docx 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 291Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phù Ủng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phù Ủng
Trường THCS Phù Ủng KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ 2 
Tên: NĂM HỌC 2016-2017
Lớp:. MÔN Vật lí 8 
 Điểm	 Lời phê của giáo viên
Đề chẵn:
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN :(5 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho làđúng 
Câu 1. Số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị cho biết
A. Công suất định mức của dụng cụ hay thiết bị đó. B. Công thực hiện được của dụng cụ hay thiết bị đó
C. Khả năng tạo ra lực của dụng cụ hay thiết bị đó D. Khả năng dịch chuyển của dụng cụ hay thiết bị đó
Câu 2. Hai vật có cùng khối lượng đang chuyển động trên sàn nằm ngang, thì	
A. Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng lớn. B. Vật có thể tích càng nhỏ thì động năng càng lớn.
C. Vật có tốc độ càng lớn thì động năng càng lớn. D. Hai vật có cùng khối lượng nên động năng hai vật như nhau.
C©u3.Trong dao động của con lắc vẽ ở hình 1. 
Khi nào chỉ có một hình thức chuyển hóa năng lượng từ thế năng sang động năng?
 A. Khi con lắc chuyển động từ A đến C.
 B.Khi con lắc chuyển động từ C đến A. Hình 1
 C. Khi con lắc chuyển động từ B đến C.
 D.Khi con lắc chuyển động từ A đến B. 
C©u 4. §Ó thùc hiÖn mét c«ng lµ 7,2.10J trong 1 giê, ta cÇn mét c«ng suÊt:
A.7,2.10W. B. 720 KW. C. 200 KW. D. 7,2 MW.
C©u 5. (0,5®). Trong c¸c vËt sau ®©y, vËt nµo kh«ng cã thÕ n¨ng?
A. Viªn ®¹n ®ang bay	B. Lß xo ®Ó tù nhiªn ë mét ®é cao so víi mÆt ®Êt.
C. Hßn bi ®ang l¨n trªn mÆt ®Êt.	D. Lß xo bÞ Ðp ®Æt ngay trªn mÆt ®Êt.
C©u 6. Tr­êng hîp nµo sau ®©y cã sù chuyÓn ho¸ tõ ®éng n¨ng thµnh thÕ n¨ng vµ ng­îc l¹i:
A VËt r¬i tõ trªn cao xuèng.	B.VËt ®­îc nÐm lªn råi r¬i xuèng.
C.VËt l¨n tõ ®Ønh dèc xuèng.	 D.VËt chuyÓn ®éng trªn mÆt bµn n»m ngang. 
 C©u 7: Mét vËt ®­îc nÐm lªn cao theo ph­¬ng th¼ng ®øng. Khi nµo vËt võa cã thÕ n¨ng, võa cã ®éng n¨ng?
 A. C¶ khi vËt ®ang ®i lªn vµ ®ang r¬i xuèng.	B. ChØ khi vËt ®ang ®i lªn.
C. ChØ khi vËt ®ang r¬i xuèng	 D. ChØ khi vËt lªn tíi ®iÓm cao nhÊt.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây về cấu tạo chất đúng?
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt. B. Các chất ở thể rắn thì các phân tử không chuyển động.
C. Phân tử là hạt chất nhỏ nhất. D. Giữa các phân tử, nguyên tử không có khoảng cách.
Câu 9. Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:
A. Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng. 	
B. Nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh thì vật cũng chuyển động càng nhanh.
C. Nhiệt độ càng cao thì nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh.	
D. Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm Bơ-rao là do các phân tử nước chuyển động va chạm vào.
Câu 10. Khi mở lọ nước hoa trong lớp học, sau một lúc cả phòng đều ngửi thấy mùi thơm. Lí giải không hợp lí là:
A. Do sự khuếch tán của các phân tử nước hoa ra khắp lớp học
B. Do các phân tử nước hoa chuyển động hỗn độn không ngừng, nên nó đi ra khắp lớp học
C. Do các phân tử nước hoa nhẹ hơn các phân tử không khí nên có thể chuyển động ra khắp lớp học
D. Do các phân tử nước hoa có nhiều hơn các phân tử không khó ở trong lớp học nên ta chỉ ngửi thấy mùi nước hoa.
Câu 11. Khi ®æ 50cm3 r­îu vµo 50cm3 n­íc, ta thu ®­îc mét hçn hîp r­îu n­íc cã thÓ tÝch:
 A. B»ng 100cm3. B. Lín h¬n 100cm3. C. Nhá h¬n 100cm3. D. Cã thÓ b»ng hoÆc nhá h¬n 100cm3. 
Câu 12. Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt. Bởi vì
A. khi khuấy đều nước và đường cùng nóng lên.
B. khi khuấy lên thì các phân tử đường xen vào các khoảng cách giữa các phân tử nước.
C. khi bỏ đường vào và khuấy lên thể tích nước trong cốc tăng. D. đường có vị ngọt
Câu 13: Vật nào sau đây vừa có thế năng, vừa có động năng
A. Hòn bi đang lăn dưới đất. B.Quạt đang treo trên tường
C. Máy bay đang bay. D. Lò xo ở trạng thái tự nhiên đang treo trên dây.
Câu 14. Động năng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Hình dạng của vật. B. Khối lượng của vật. 
C.Vật tốc của vật. D.Cả khối lượng và vận tốc của vật
B. TỰ LUẬN(5điểm)
Câu 15.(2đ).Tại sao nhỏ một giọt mực vào một chén nước thì nước trong chén chuyển dần thành màu mực? 
Câu 16. (1đ). Búa đập vào đinh làm đinh ngập sâu vào gỗ. Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ năng lượng nào? Đó là dạng năng lượng gì?
Câu 17.(2đ) .Tính công suất của dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25 m xuống dưới, biết rằng lưu lượng dòng nước
Là 120m3/phút, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.
Trường THCS Phù Ủng KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ 2 
Tên: NĂM HỌC 2016-2017
Lớp:. MÔN Vật lí 8 
 Điểm	 Lời phê của giáo viên
Đề lẻ:
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN :(5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là đúng 
Câu 1. Số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị cho biết
A. Công suất định mức của dụng cụ hay thiết bị đó. B. Công thực hiện được của dụng cụ hay thiết bị đó
C. Khả năng tạo ra lực của dụng cụ hay thiết bị đó D. Khả năng dịch chuyển của dụng cụ hay thiết bị 
C©u2.Trong dao động của con lắc vẽ ở hình 1. 
Khi nào chỉ có một hình thức chuyển hóa năng lượng từ thế năng sang động năng?
 A. Khi con lắc chuyển động từ A đến C.
 B.Khi con lắc chuyển động từ C đến A. Hình 1
 C. Khi con lắc chuyển động từ B đến C.
 D.Khi con lắc chuyển động từ A đến B. 
C©u 3. (0,5®). Trong c¸c vËt sau ®©y, vËt nµo kh«ng cã thÕ n¨ng?
A. Viªn ®¹n ®ang bay	B. Lß xo ®Ó tù nhiªn ë mét ®é cao so víi mÆt ®Êt.
C. Hßn bi ®ang l¨n trªn mÆt ®Êt.	D. Lß xo bÞ Ðp ®Æt ngay trªn mÆt ®Êt.
C©u 4: Mét vËt ®­îc nÐm lªn cao theo ph­¬ng th¼ng ®øng. Khi nµo vËt võa cã thÕ n¨ng, võa cã ®éng n¨ng?
 A. C¶ khi vËt ®ang ®i lªn vµ ®ang r¬i xuèng.	B. ChØ khi vËt ®ang ®i lªn.
C. ChØ khi vËt ®ang r¬i xuèng	 D. ChØ khi vËt lªn tíi ®iÓm cao nhÊt.
Câu 5. Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:
A. Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng. 	
B. Nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh thì vật cũng chuyển động càng nhanh.
C. Nhiệt độ càng cao thì nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh.	
D. Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm Bơ-rao là do các phân tử nước chuyển động va chạm vào.
Câu 6. Khi ®æ 50cm3 r­îu vµo 50cm3 n­íc, ta thu ®­îc mét hçn hîp r­îu n­íc cã thÓ tÝch:
 A. B»ng 100cm3. B. Lín h¬n 100cm3. C. Nhá h¬n 100cm3. D. Cã thÓ b»ng hoÆc nhá h¬n 100cm3. 
Câu 7: Vật nào sau đây vừa có thế năng, vừa có động năng
A. Hòn bi đang lăn dưới đất. B.Quạt đang treo trên tường
C. Máy bay đang bay. D. Lò xo ở trạng thái tự nhiên đang treo trên dây.
Câu 8. Hai vật có cùng khối lượng đang chuyển động trên sàn nằm ngang, thì	
A. Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng lớn. B. Vật có thể tích càng nhỏ thì động năng càng lớn.
C. Vật có tốc độ càng lớn thì động năng càng lớn. D. Hai vật có cùng khối lượng nên động năng hai vật như nhau.
C©u 9. §Ó thùc hiÖn mét c«ng lµ 7,2.10J trong 1 giê, ta cÇn mét c«ng suÊt:
A.7,2.10W. B. 720 KW. C. 200 KW. D. 7,2 MW.
C©u 10. Tr­êng hîp nµo sau ®©y cã sù chuyÓn ho¸ tõ ®éng n¨ng thµnh thÕ n¨ng vµ ng­îc l¹i:
A VËt r¬i tõ trªn cao xuèng.	B.VËt ®­îc nÐm lªn råi r¬i xuèng.
C.VËt l¨n tõ ®Ønh dèc xuèng.	 D.VËt chuyÓn ®éng trªn mÆt bµn n»m ngang. 
Câu 11. Phát biểu nào sau đây về cấu tạo chất đúng?
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt. B. Các chất ở thể rắn thì các phân tử không chuyển động.
C. Phân tử là hạt chất nhỏ nhất. D. Giữa các phân tử, nguyên tử không có khoảng cách.
Câu 12. Khi mở lọ nước hoa trong lớp học, sau một lúc cả phòng đều ngửi thấy mùi thơm. Lí giải không hợp lí là:
A. Do sự khuếch tán của các phân tử nước hoa ra khắp lớp học
B. Do các phân tử nước hoa chuyển động hỗn độn không ngừng, nên nó đi ra khắp lớp học
C. Do các phân tử nước hoa nhẹ hơn các phân tử không khí nên có thể chuyển động ra khắp lớp học
D. Do các phân tử nước hoa có nhiều hơn các phân tử không khó ở trong lớp học nên ta chỉ ngửi thấy mùi nước hoa.
Câu 13. Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt. Bởi vì
A. khi khuấy đều nước và đường cùng nóng lên.
B. khi khuấy lên thì các phân tử đường xen vào các khoảng cách giữa các phân tử nước.
C. khi bỏ đường vào và khuấy lên thể tích nước trong cốc tăng. D. đường có vị ngọt
Câu 14. Động năng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Hình dạng của vật. B. Khối lượng của vật. 
C.Vật tốc của vật. D.Cả khối lượng và vận tốc của vật
B. TỰ LUẬN(5điểm)
Câu 15.(2đ).Tại sao nhỏ một giọt mực vào một chén nước thì nước trong chén chuyển dần thành màu mực? 
Câu 16. (1đ). Búa đập vào đinh làm đinh ngập sâu vào gỗ. Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ năng lượng nào?
 Đó là dạng năng lượng gì?
Câu 17.(2đ) .Tính công suất của dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25 m xuống dưới, biết rằng lưu lượng dòng nước
Là 120m3/phút, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.

Tài liệu đính kèm:

  • docxktra_45p_ki_2.docx