Đề kiểm tra một tiết Tin học lớp 11 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phan Đăng Lưu

docx 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 20/01/2021 Lượt xem 887Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Tin học lớp 11 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phan Đăng Lưu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết Tin học lớp 11 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phan Đăng Lưu
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Họ tên:.............................................
Lớp:...................
KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn thi: Tin học 11
Năm học: 2016 - 2017
Thời gian: 45 phút
Điểm:
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Câu 1: Bộ nhớ cần cấp phát cho khai báo sau là bao nhiêu?
Var c, d: Byte;
 Q: Array[0..5] of Real;
A. 30 Byte 	B. 36 Byte	C. 38 Byte 	 D. 32 Byte 
Câu 2: Biểu thức nào sau đây biểu diễn đúng theo NNLT Pascal?
A. (a >5) or (Sqrt(b-3)<=1)	 	B. (x mod 2 = 0) and (3 +Abs(x)) 
C. Exp(2x) + 3k*Abs(x+y) 	D. Sqrt(x+y)/2x +5sin(3*x)
Câu 3: Để mô tả một dãy số nguyên A gồm tối đa 15 phần tử, ta khai báo:
A. Var A: [1..15] of Integer;	C. Var A: Array[1..15] of Real;
B. Var A: Array[0..14] of Integer;	D. Var A: Array[1..10] of Byte;
Câu 4: Giá trị của 2 biến X và T sau khi thực hiện đoạn lệnh dưới đây là:
x:=3; T:=0;
While T<=30 do 
 Begin T:=T+X;
 X:= X+2;
 End;
A. X=9, T=24 B. X=13, S=35 C. X=11, T=35 D. X=10, T=32 
Câu 5: Câu lệnh nào sau đây phù hợp với khai báo: Var x, y: Byte; z: Real;
A. x:=x +z/y;	B. x:=z mod y;	C. z:=x+y;	D. x:=(x*x +3)/y;
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Viết chương trình tạo mảng K gồm a số thực (a≤50, a được nhập từ bàn phím). Đưa ra màn hình giá trị các số không âm và cho biết có bao nhiêu số âm trong mảng K.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Câu 2 (5 điểm): Cho một mảng 2 chiều A cấp mxn gồm các số nguyên và một số nguyên x. Viết chương trình thực hiện các công việc sau:
	a/ Đếm số lần xuất hiện của x trong A và vị trí của chúng.
	b/ Tính tổng các phần tử lớn nhất của mỗi dòng.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN
Trắc nghiệm ( 2 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
C
A
C
B
C
Tự luận (8 điểm)
 Câu 1 (3 điểm):
Program Cau2_642;
Var K: Array[1..50] of Real;
 i, sl, a: Byte;
Begin
 write('Nhap so phan tu:'); Readln(a);
 For i:=1 to a do 
 Begin write('Nhap K[ ',i, ' ]= ');
 Readln(K[i]);
 End;
 writeln('Cac so khong am:'); sl:=0;
 For i:=1 to a do 
 If K[i] >=0 then write(K[i]:8:2)
 Else Sl:=sl+1;
 writeln;
 write('So luong cac so am trong mang K:', sl); 
 Readln
End. 
Câu 2 (5 điểm):
Uses Crt;
Type Mang = ARRAY[1..10,1..10] Of Integer;
Var	A:Mang;
	m,n,i,j,x,dem,S,max:Integer;
Begin
	{Nhập ma trận}
	Write(‘Nhap số dòng m=’); Readln(m);
	Write(‘Nhap số cột n=’); Readln(n);
	For i:=1 To m Do
	For j:=1 To n Do
	Begin
	Write(‘A[‘,i,j,’]=’); Readln(A[i,j]);
	End;
	{Nhập x}
	Write(‘Nhap x=’); Readln(x);
	{Đếm số lãn xuất hiện của x và vị trí của x}
	dem:=0;
	Writeln(‘Vi tri cua x trong mang A: ‘);
	For i:=1 To m Do
	For j:=1 To n Do	
	If x=A[i,j] Then
	Begin
	Write(i,j,’ ; ‘);
	dem:=dem+1;
	End;
	Writeln(‘So lan xuat hien cua x trong mang A la: ‘,dem);
	{Tính tổng các phần tử lớn nhất của mỗi dòng}
	S:=0;
	For i:=1 To m Do {duyệt qua từng dòng}
	Begin
	{Tìm phần tử lớn nhất của dòng thứ i}
	Max:=A[i,1];
	For j:=2 To n Do	{duyệt từng phần tử của dòng thứ i}
	If max<A[i,j] Then max:=A[i,j];
	{Cộng max vào biến S}
	S:=S+max;
	End;
	Writeln(‘Tong cac phan tu lon nhat cua moi dong la: ‘,S);
	Readln;
End.

Tài liệu đính kèm:

  • docxKiem_Tra_45p_Bai_Kieu_Mang.docx