Đề kiểm tra một tiết chương 1 Giải tích 12 (Có đáp án)

doc 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 14/01/2021 Lượt xem 384Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết chương 1 Giải tích 12 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết chương 1 Giải tích 12 (Có đáp án)
Họ và tên: . . Lớp:..
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH CHƯƠNG 1
Anh (chị) hãy đánh dấu X vào đáp án đúng
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
A
B
C
D
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu1 4
Câu 15
Câu 16
Câu 17
Câu 18
Câu1 9
Câu 20
A
B
C
D
Câu 1: Với giá trị nào của m thì tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đi qua điểm A(- 3; 1). 
	A 	B 	C 	D 
Câu 2: Tọa độ giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số là: 
	A Kết quả khác 	B (0; 1) 	C (0; -1); (4; 3)	D (4; -3)	
Câu 3: Với giá trị nào của m thì hàm số có 3 điểm cực trị. 
	A 	B 	C 	D 	
Câu 4: Đường tiệm cận ngang của đồthị hàm số là: 
	A Trục Oy	B 	C Trục Ox	D 
Câu 5: Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại điểm đó có hệ số góc bằng 9. 
	A (1; 1)	B (1; 3)	C (3; -1) 	D (-3; 3)	
Câu 6: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là: 
	A 	B 	C 	 	D 	
Câu 7: Số giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số là: 
	A 4	B 1	C 3	D 2	
Câu 8: Số lượng đường tiệm cận đồ thị hàm số là: 
	A 1	B 4 	C 3	D 2	
Câu 9: Với giá trị nào của m thì đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt. 
	A 	B 	C 	D 
Câu 10: Với giá trị của m thì hàm số đồng biến trên 
	A 	B C. 	C 	D 
Câu 11: Với giá trị nào của m thì đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt. 
	A 	B 	C 	D 
Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là: 
	A 3 	B 0	C 1	D 	
Câu 13: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là: 
	A 	B 0	C 2	D 	
Câu 14: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào? 
	A 	B 	C 	D 	
Câu 15: Giá trị cực tiểu của hàm số là: 
	A 	B 	C 	D 4	
Câu 16: Với giá trị nào của m thì hàm số có một cực đại và một cực tiểu. 
	A 	B 	C 	D 
Câu 17: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là: 
	A 	B (3; 2)	C (3; -2)	D 	
Câu 18: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của nó với Ox có phương trình là: 
	A 	B 	C 	D 
Câu 19: Số cực trị của hàm số trên khoảng là: 
	A 4 	B 1	C 3	D 2	
Câu 20: Hàm số đồng biến trên khoảng nào? 
	A 	B 	C 	D 
Đáp án : 
	1. C	2. C	3. D	4. C	5. A	6. A	7. B	8. C	9. D	10. A	11. A	12. C	13. D	14. A	15. B	16. D	17. B	18. B	19. D	20. B	

Tài liệu đính kèm:

  • docde kiem tra 1 tiet chuong 1 toan 12 co dap an.doc