Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 6 - Trường THCS Tân Trường (Có đáp án)

doc 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 22/07/2022 Lượt xem 251Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 6 - Trường THCS Tân Trường (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán Lớp 6 - Trường THCS Tân Trường (Có đáp án)
TRƯỜNG THCS TÂN TRƯỜNG
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM, LỚP 6
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 60 phút
Câu I (3,0 điểm): Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nhất
a) 64 × 23 + 37 × 23 – 23	
b) 33,76 + 19,52 + 6,24
c) 	
Câu II (1,5 điểm): Tìm x biết:
	a) 2012 : x + 23 = 526
	b) x + 9,44 = 18,36
	c) x - = x 
Câu III (2,0 điểm):
Một xe lửa đi từ A lúc 6 giờ 45 phút để đến B với vận tốc 40,5 km/giờ. Dọc đường xe lửa nghỉ tại các ga hết 36 phút. Hỏi xe lửa đến B vào lúc nào, biết rằng quãng đường AB dài 97 km 200m?
Câu IV (2,5 điểm):
	Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM gấp rưỡi MB, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN bằng một nửa AC. Biết diện tích tam giác AMN là 36 cm2. Tính diện tích tứ giác BMNC
Câu V (1,0 điểm): Tính nhanh:
-----------------------------Hết------------------------------
Họ và tên thí sinh :............................................. ; Số báo danh :.............................
Chữ kí giám thị 1 :...............................................; Chữ kí giám thị 2 :....................
TRƯỜNG THCS TÂN TRƯỜNG
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM, LỚP 6
Môn thi: TOÁN
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
I
a
 64 × 23 + 37 × 23 – 23	 = 23.(64+37-1)=23.100=2300
1,0
b
33,76 + 19,52 + 6,24 = (33,76+6,24)+19,52 = 40 + 19,52= 59,52
1,0
c
1,0
II
a
2012 : x + 23 = 526
2012 : x = 526-23	
2012 : x = 503
 x = 2012: 503
 x = 4
0,25
0,25
b
x + 9,44 = 18,36
x = 18,36 - 9,44
x = 8,92
0,25
0,25
c
x - 6 × 
0,25
0,25
III
Đổi 97km 200m = 97,2 km	 Thời gian xe lửa đi từ A đến B là: 
 97,2 : 40,5 = 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút
Thời gian xe lửa đi từ A đến B kể cả lúc nghỉ tại các ga là: 
 2 giờ 24 phút + 36 phút = 3 giờ 
Vậy xe lửa đến ga B vào lúc: 
 6 giờ 45 phút + 3 giờ = 9 giờ 45 phút
 Đáp số: 9 giờ 45 phút
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
IV
- Vẽ hình đúng
0,5
Vì AM gấp rưỡi MB tức là AM = MB nên AM = AB
Có AN bằng một nửa AC tức là AN= AC
Nối B với N
Xét hai tam giác ANM và ANB có: 
AM = AB, có chung đường cao hạ từ N xuống AB nên SANM= SANB
Do đó diện tích tam giác ANB là : 36: 3x 5 = 60 (cm2)
Xét hai tam giác ANB và ABC có : chung chiều cao hạ từ đỉnh B xuống đáy AC và có đáy AN = AC, do đó diện tích tam giác ABC là:
60 x 2 = 120 (cm2)
Vậy diện tích tứ giác BMNC là: 
120 - 36 = 84 (cm2)
 Đáp số: 84 cm2
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
V
0,25
0,25
0,25
0,25
*Chú ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_khao_sat_chat_luong_dau_nam_mon_toan_lop_6_truon.doc