Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Phòng GD & ĐT huyện Tứ Kỳ (Có đáp án)

pdf 5 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 17/09/2023 Lượt xem 177Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Phòng GD & ĐT huyện Tứ Kỳ (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Phòng GD & ĐT huyện Tứ Kỳ (Có đáp án)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
HUYỆN TỨ KỲ 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
Năm học 2015-2016 
Môn: TOÁN - LỚP 6 
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Đề này gồm 05 câu, 01 trang) 
Câu 1. (2,0 điểm) 
Thực hiện các phép tính: 
a) ( 3).4 ( 5).3 2016.0    b) 7 5 32 :
10 7 14
       
   
c) 3 15 7 3( )
11 26 13 11

   d) 28 23 7.0,75 25% :
15 20 3
      
Câu. (2,5 điểm) 
Tìm x biết: 
a) 12 20x  b) 
2 3 1
3 4 6
x    
c)    2 4 . 18 3 0x x   d) 3 5 132016
4 2 4
x     
Câu 3. (2,0 điểm) 
Hưởng ứng Tết trồng cây do nhà trường phát động, ba lớp 6A, 6B, 6C trồng 
được tổng số 42 cây xanh. Trong đó, số cây lớp 6A trồng được chiếm 2
7
 tổng số 
cây của cả ba lớp, số cây lớp 6B trồng được chiếm 70% số cây còn lại. 
a) Tính số cây mỗi lớp đã trồng được. 
b) Số cây lớp 6B trồng được chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số cây cả ba 
lớp đã trồng? 
Câu 4. (2,5 điểm). 
Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 
 0xOz = 40 và  0xOy = 110 . 
a) Tính số đo yOz 
b) Vẽ Om là tia phân giác của yOz , tính số đo zOm 
c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Hỏi tia Oy có là tia phân giác của zOt hay 
không? Vì sao? 
Câu 5. (1,0 điểm) 
a) Tìm các giá trị nguyên của n để phân số 3 2
1
nA
n



 có giá trị là số nguyên. 
b) Cho 2 3 2016
1 1 1 1...
2 2 2 2
B      . Chứng tỏ rằng: B < 1. 
-------- Hết -------- 
T-DH01-HKII6-1516 
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
HUYỆN TỨ KỲ 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
Năm học 2015-2016 
Môn: TOÁN - LỚP 6 
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang) 
Câu Ý Đáp án Điểm 
a) 0,5 điểm 
 ( 3).4 ( 5).3 2016.0    
= 12 ( 15) 0    
= 12 15 0   
= 3 + 0 
= 3 
0,5 
b) 0,5 điểm 
 7 5 32 :
10 7 14
       
   
= 20 7 10 3:
10 10 14 14
       
   
= 13 13 13 14: .
10 14 10 13
 
= 7
5
0,5 
c) 0,5 điểm 
 3 15 7 3( )
11 26 13 11

   = 3 15 7 3
11 26 13 11

   
= 3 3 15 14
11 11 26 26
        
   
= 1 10
26 26
  
d) 0,5 điểm 
Câu 1 
(2,0đ) 
 28 23 7 28 3 23 5 7.0,75 25% : . :
15 20 3 15 4 20 20 3
                 
28 3 14 3. .
15 4 10 7
  
7 3 4
5 5 5
   
a) 0,5 điểm Câu 2 
(2,5đ) a) 12 20x  
 12 20x   
 8x   
0,25 
0,25 
T-DH01-HKII6-1516 
b) 0,5 điểm 
2 3 1
3 4 6
x    
 2 9 2
3 12 12
x    
 2 7
3 12
x   
0,25 

7 2
12 3
x   

15
12
x  

5
4
x  
0,25 
c) 0,75 điểm 
   2 4 . 18 3 0x x   
 2 4 0x   hoặc 18 3 0x  
0,25 
+ Trường hợp: 2 4 0x   
 2 4
2
x
x
 
 
 0,25 
+ Trường hợp: 18 3 0x  
 3 18
6
x
x
  

 0,25 
d) 0,75 điểm 
3 5 13
4 2 4
2016x    
 3 3
4 4
2016x   
 02016x  
0,5 
 0
2016
2016
x
x 
 
 0,25 
a) 1,5 điểm 
Số cây xanh lớp 6A trồng được là: 
2 .42 12
7
 (cây) 
Số cây xanh lớp 6B trồng được là: 
770%.(42 12) .30 21
10
   (cây) 
0,5 
Số cây xanh lớp 6C trồng được là: 
30- 21 = 9 (cây) 0,5 
b) 0,5 điểm 
Ta có 21.100% 50%
42
 0,25 
Câu 3 
(2,0đ) 
Vậy số cây lớp 6B trồng được bằng 50% tổng số cây mà cả ba 
lớp đã trồng. 
0,25 
* Vẽ hình 0,5 điểm 
 Vẽ hình đúng (hình 1) 
y
x
z
O
0,5 
a) 1,0 điểm 
Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có hai tia Oy và Oz mà 
xOz < xOy (400<1100) 
Nên tia Oz nằm giữa hai tia OX và Oy 
0,5 
Do vậy,   xOz +zOy =xOy 
 0 040 110yOz  
Nên  070yOz  
0,5 
b) 0,5 điểm 
y
x
z
m
O 
Vì Om là tia phân giác của yOz nên 
  0 070yOm mOz 35
2
   
0,5 
c) 0,5 điểm 
Câu 4 
(2,5đ) 
y
x
z
m
t O 
0,25 
Hình 1 
Vì Ox và Ot là hai tia đối nhau nên 
xOy và yOt là hai góc kề bù 
Suy ra    0 0 0yOt = 180 110 70xOt xOy    
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xt có hai tia 
Oz, Oy mà   xOz xOy xOt  
Nên tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ot 
Lại có   0yOz yOt 70  suy ra tia Oy là tia phân giác của góc zOt 
0,25 
a) 0,5 điểm 
Ta có A =  3 3 53 2 3 3 5 53
1 1 1 1 1
nn n
n n n n n
  
    
    
Để A có giá trị là số nguyên thì 5
1n 
 phải có giá trị là số nguyên 
0,25 
Suy ra n-1 có giá trị là ước của 5. 
 n 1 1;1; 5;5     
 n 0;2; 4;6   
0,25 
b) 0,5 điểm 
B = 2 3 2 0 1 6
1 1 1 1...
2 2 2 2
    
Suy ra 2B = 2 3 2 0 1 5
1 1 1 11 ...
2 2 2 2
     
Do vậy 
2B - B = 2 2015 2 2016
1 1 1 1 1 11 ... ...
2 2 2 2 2 2
        
0,25 
Câu 5 
(1,0đ) 
B = 2016
11
2
 <1 
Vậy B < 1 
0,25 
Chú ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2015_2016_phong.pdf