Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2015-2016 (Có đáp án)

doc 4 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 19/09/2023 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2015-2016 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2015-2016 (Có đáp án)
Ngày tháng 4 năm 2016 KIỂM TRA HỌC KỲ II
TRƯỜNG THCS MÔN: TOÁN 6
 Họ và tên: ........................................................................... THỜI GIAN: 90 phút
 Lớp: 6 .... 	 (Không kể thời gian phát đề) 
Điểm 
Lời phê của giáoviên
	(Học sinh làm trực tiếp vào bài kiểm tra này)
I.Trắc nghiệm: (3 đ)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Hai phân số và bằng nhau khi nào?
A. ad = bc 
B. ad = dc
C. ab = dc
D. bc = ad
Câu 2: Cho biết: , vậy x bằng
A. 1
B. 2
C. 3
D. -2
Câu 3: được kết quả là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 4: Sắp xếp các số nguyên sau: 5; -12; 8; -4; 2; 0. theo thứ tự tăng dần ta được:
A. 12;-4;0;2;5;8
B. 0 ;-12 ;-4 ;2 ;5 ;8
C. -12 ;-4 ;0 ;2 ;5 ;8
D. 8 ;5 ;2 ;0 ;-4 ;-12
Câu 5: Kết quả của phép tính : 5. 2016 – 5. 2015 bằng:
A. - 1
B. 1
C. - 5
D. 5
Câu 6 : Góc có số đo bằng 650 là góc gì ?
A. Góc nhọn
B. Góc vuông
C. Góc tù
D. Góc bẹt 
Bài 3: (2.0 điểm)
Thực hiện phép tính:
a. 	b. 
Tìm x, biết:
a. 	b. 
Bài 4: (2.0 điểm)
Sơ kết Học kỳ I, lớp 6A có 32 học sinh gồm có ba loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh còn lại.
 	a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A.
 	b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.
Bài 5: (2.5 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ; .
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) So sánh và .
c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Bài 6: (0.5 điểm)
 	Tính 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK II – TOÁN 6
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Trắc nghiệm: (3điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp số
A,D
B
A
C
D
A
Bài
Nội Dung
Điểm
1
(2.0 đ)
1. Thực hiện phép tính: 
	a. 
	b 
0,5
0,5
2. Tìm x, biết:
a. –52 + = –46 = –46 + 52 
b. 
0,5
0,5
2
(2.0 đ)
- Tính được số HS Giỏi là 8 HS.
- Tính được số HS Khá là 9 HS.
- Tính được số HS TB 15 HS.
0,5
0,5
0,5
Tỉ số phần trăm của số học sinh TB so với số học sinh cả lớp:
15 : 32 = 46,875 %
0,5
3
(2.5 đ)
Vẽ hình đúng.
0,5
a. Vì tia Oy và Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có (400 < 800), nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy.
0,5
b. Tính được số đo góc yOz bằng 400
0,75
0,25
c. Lý luận được tia Oz là tia phân giác của góc xOy.
0,5
4
(0.5 đ)
 = 
= 
0,25
0,25
Chú ý: (Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.)
PHÒNG GD & ĐT 
TRƯỜNG THCS 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK II – TOÁN 6
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
SỐ NGUYÊN
Biết thứ tự các số nguyên. 
Sử dụng tính chất các phép toán để tính nhanh
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
0.5
5%
2
1
10%
PHÂN SỐ
Biết khái niệm hai phân số bằng nhau
Làm đúng dãy các phép toán với phân số
Giải được các bài tập thuộc dạng ba bài toán cơ bản của phân số
Tính được tổng của dãy số viết theo quy luật
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
2
1.0
10%
5
2.5
25%
1
2.0
20%
1
0.5
5%
9
6
60%
GÓC
Nhận biết được góc, tia nằm giữa hai tia
Xác định được tia phân giác của một góc. Hiểu tính chất của hai góc kề bù.
Giải bài tập về tính số đo góc.
Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,25
12.5%
1
0.75
7.5%
1
1.0
10% 
5
3.0
30%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
2.75
27.5%
7
4.25
37.5%
3
3.5
35%
16
100%

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2015_2016_co_da.doc