Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2013-2014

docx 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 19/11/2023 Lượt xem 151Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2013-2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2013-2014
 phßng Gd & §T tÜnh gia
TỈNH THANH HÓA
BΜI THI KH¶O S¸T CHÊT L­¥NG HỌC K× II
N¨m häc 2013-2014
M«n : To¸n Líp 7
Thêi gian lµm bµi : 90 phót
Hä vµ tªn ................................................................
SBD:Gi¸m thÞ .............................................................................
Sè ph¸ch
®iÓm
Gi¸m kh¶o sè 1.....................................................
Sè ph¸ch
Đề bài:
Câu 1 (2 đ): Thực hiện phép tính
	b) 24.(34 -19) – 34.(24 -19) ; 	c) 
Câu 2 (1,5 đ): Điểm kiểm tra học kỳ I môn toán lớp 7A như sau
5
8
5
7
6
2
7
9
7
6
10
5
4
8
5
6
3
9
6
8
9
3
6
8
6
5
5
4
3
5
5
7
4
7
8
6
7
2
9
5
Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ?
Tìm số trung bình cộng ?
Tìm mốt của dấu hiệu ?
Câu 3 (1 đ): Tìm x, y biết
 và x + y = 14	b) và 2x –y =16
Câu 4 (1,5 đ): Cho đa thức f(x) = x6 – 5x2 – 2x4 + 3 +3x4 – x6 +3x
Thu gọnvà sắp xếp đa thức theo lũy thữa giảm dần của biến
Tìm đa thức Q(x) biết Q(x) = f(x) + 5x2 – x4
Tìm nghiệm của đa thức Q(x)
Câu 5 (3 đ): Cho vuông tại A có AB = 8cm, AC = 6cm, M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = 8 cm, Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 2cm
Tính độ dài BC
Chứng minh DBEC = DDEC
Chứng minh ba điểm D,E,M thẳng hàng
Câu 6 (1 đ): Với gía trị nguyên nào của x thì biểu thức sau có giá trị lớn nhất 
A =

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2013_2014.docx