Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 9 (Có đáp án) - Trường THCS Võ Thị Sáu

doc 6 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 22/01/2021 Lượt xem 227Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 9 (Có đáp án) - Trường THCS Võ Thị Sáu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 9 (Có đáp án) - Trường THCS Võ Thị Sáu
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HẢI
TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU
ĐỀ KIỂM TRA HKI 
MÔN VẬT LÝ 9
Thời gian 45 phút
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm).
1 . Cho maïch ñieän coù caáu truùc sau ( R1 nt R2 ) // R3 . Trong ñoù R1 = 5 W ; R 2 =5 W R3 = 10 W U AB = 15V . ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch AB nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau :
	A. RAB = 5 W 	 
B. RAB = 10W 	
C. RAB = 15 W	 
D. Moät keát quaû khaùc 
2-Khi hieäu ñieän theá ñaët vaøo 2 ñaàu daây daãn taêng leân 1,5 laàn thì cöôøng ñoä doøng ñieän seõ:
 	A- Khoâng thay ñoåi . 	 
B- Taêng leân 1,5 laàn. 
 	C- Giaûm ñi 3 laàn.	 	 
D - Khoâng theå xaùc ñònh chính xaùc ñöôïc
3.Bieán trôû laø duïng cuï duøng ñeå ñieàu chænh :
 	A- Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch 
B- Nhieät ñoä cuûa ñieän trôû trong maïch.
 	C-Hieäu ñieän theá trong maïch. 
D- Chieàu daøi cuûa bieán trôû.
4. Quy taéc baøn tay traùi duøng ñeå:
	 A. Xaùc ñònh chieàu cuûa löïc töø 	 
	 C. Xaùc ñònh chieàu cuûa ñöôøng söùc töø
 B. Xaùc ñònh chieàu cuûa doøng ñieän 	 
 D. Xác định cả ba yếu tố trên
5 Thöïc haønh thí nghieäm nhö hình veõ ta thaáy cuoän daây vaø nam chaâm huùt nhau . Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau 
A Caû F& G ñeàu laø cöïc Baéc
B. F Nam G Baéc 
C. F Baéc G Nam 
D. Caû F &ø G ñeàu laø cöïc Nam 
E F G H
+ _
6. Löïc ñieän töø taùc duïng leân daây daãn khi coù doøng ñieän chaïy qua trong caùc hình veõ sau. Choïn hình ñuùng 
 I I
 ¤ 
 I I
 (A ) (B) (C) (D) 
7/ Moät baøn laø ñöôïc söû duïng ñuùng hieäu ñieän theá ñònh möùc , trong 10 phuùt thì tieâu thuï moät löôïng ñieän naêng laø 540KJ . coâng suaát ñieän cuûa baøn laø nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau ?
	A P = 900KW 	 
	B. P = 900W	 	 
	C	 P = 900J	
	D	P = 900N
8/ Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua đèn có cường độ là 600mA. Công suất tiêu thụ của bóng đèn này là :
 	A. P = 2,7W	
	B. P = 7, 2W	
	C. P = 2700W	
	D. P = 7200W
9 . Moät daây nhoâm ñoàng chaát tieát dieän ñeàu daøi 5m coù ñieän trôû laø 1W ñöïôc caét laøm hai ñoaïn . Ñoaïn thöù nhaát daøi 3m ñoaïn thöù hai daøi 2m .Tính dieän trôû cuûa moãi doaïn daây :
	A. R1 = 0,8W ; R2 = 0,2 W 	 
B. R1 = 0,6W ; R2 = 0,4 W 	 
C . R1 = 0,3W ; R2 = 0,2 W 
D. R1 = 0,6W ; R2 = 0,5 W 
10. Định luật Jun – Len-Xơ cho biết điện năng biến đổi thành:
A. Cơ năng 
B. Năng lượng ánh sáng
C. Nhiệt năng 
D. Hóa năng 
11. Cường độ dòng điện chạy qua hai đầu dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế hai đầu dây dẫn đó.
 	A. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế.
 	B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế.
 	C. Giảm khi tăng hiệu điện thế. 
 	D. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.
12/ Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp có điện trở tương đương là:
 A. 
 B. 
C. 
 	 D. 
13 : Nếu nhiệt lượng tính bằng calo thì phải dùng biểu thức nào trong các biểu thức sau ?
Q = I2 . R . t 	
Q = U . I . t 	
C . Q = 0,24 I2 . R . t	
D . Q = 0.42 I2 . R . t
14: Trên bóng đèn có ghi ( 6V – 3W ) . Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là :
 A .I2 =1,8 A 	
B. I2 = 1,5A 	
C. I2 = 2A 	
D. I2 = 0,5A 	
15 : Một dòng điện có cường độ 0,002A chạy qua điện trở R = 3000W trong thời gian 600 giây . Nhiệt lượng do dây điện trở tỏa ra là :
	A. Q =	60J	
	B. Q = 7,2J	
	C. Q = 120J	
	D. Q =3600J
 S
 N
16 : Trong hình bên S và N là hai cực của nam châm chữ U , AB là đoạn dây có dòng điện chạy qua . Lực từ tác dụng lên đoạn dây có phương , chiều như thế nào ? 
Phương nằm ngang , chiều hướng vào trong 
Phương thẳng đứng chiều hướng lên A B
Phương thẳng đứng chiều hướng xuống 
Phương vuông góc với trang giấy , chiều hướng ra ngoài 
II. Tự luận (6 điểm):
 1. Phát biểu nôi dung định luật Jun-LenXơ ? Viết công thức tính ? Chú thích các đại lượng có trong công thức ? ( 1, điểm )
 2. Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1=5mm2 và điện trở R1=8,5 Ω. Dây thứ hai có tiết diện S2= 0.5mm2. Tính điện trở R2?
3. Một bóng đèn có điện trở R1= 600 Ω được mắc nối tiếp với
 Bóng đèn thứ hai có điện trở R2 = 900 Ω vào hiêu điện thế 220V
Như hình bên. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có 
chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S= 0.2mm2. Bỏ qua điện trở 
dây nối từ 2 bóng đèn tới A, B. ( biết đồng có điện trở suất là 1,7.10-8 Ωm) 
 a/ Tính điện trở đoạn mạch MN
 b/ Tính hiệu điện thế dặt vào 2 dầu dây dẫn của mổi đèn.
Trên một biến trở con chạy có ghi 50 Ω – 2,5A
 a/ Hãy cho biết ý nghĩa hai số ghi này.
 b/ Tính hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây.
 c/ Biến trở làm bằng hợp kim có điện trở suất 1,1.10-6 Ωm và có chiều dài 50m. tính tiết diện của dây dẫn dùng làm dây dẫn.
ĐÁP ÁN
I. Phần trắc nghiệm (4điểm):
 Mỗi câu trã lời đúng được 0,25 điểm.
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
A
D
C
A
C
B
9
10
11
12
13
14
15
16
B
C
D
A
C
D
B
D
II. Phần tự luận (6 điểm):
 1. 1(điểm)
 Đinh luật:
 Nhiệt lượng toả ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở dây dẫn, và thời gian dòng điện chạy qua. 
Q =I2Rt 
 Hệ thức 
 Trong đó:
 I đo bằng ampe (A)
 R đo bằng ôm () 
 t đo bằng giây (s)
 thì: Q đo bằng( J)
 2. Hai dây dẫn có cùng chiều dài cùng chất liệu, nên điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây: => . (1 điểm)
 3. Đoạn mạch MN gồm dây dẫn nối tiếp với đoạn mạch AB có( R1//R2)
 a) Áp dụng công thức 
 Ta có điện trở Rd của dây nối là 
 Đoạn mạch AB gồm có R1 //R2 Nên : RAB= (0,5 đ)
 RMN = Rd + RAB = 17 + 360 =377()(0,5 đ)
 Vậy điện trở của đoạn mạch MN là 377 
 b) Áp dụng công thức : 
 I = => IMN = = (0,5 đ)
 UAB =IMN .RAB =.360 = 210(V)
 U1 =U2=UAB = 210V (0,5 đ)
 Vậy hiệu điện thế đặt vào đầu mỗi đèn là 210V 
4.
 a.Các số cho biết điện trở lớn nhất của biến trở và cường độ dòng điện tối da cho phép chạy qua của biến trở . (0,5 điểm)
 b. Hiệu điện thế lớn nhất được đặt vào biến trở:
 U= RI= 2,5.50= 125V (0,5 điểm)
 c. Tiết diện của dây dẫn dùng làm dây dẫn. (1 điểm)
 S==1,1.10-6

Tài liệu đính kèm:

  • docNgan_hang_de.doc