Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 11 - Năm học 2015-2016 - Trường THPT Ngô Quyền

pdf 9 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 26/01/2021 Lượt xem 455Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 11 - Năm học 2015-2016 - Trường THPT Ngô Quyền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 11 - Năm học 2015-2016 - Trường THPT Ngô Quyền
Tham gia Group Tư Vấn Moon Thanh Nga để nhận thêm nhiều tài liệu bổ ích 
1 
Sở GD & đào tạo Đồng Nai 
Trường THPT Ngô Quyền 
Họ và tên : . Lớp :  ĐỀ 01 
ĐỀ THI HKI, KHỐI 11 (CT CHUẨN) 
MÔN : VẬT LÝ. NIÊN HỌC : 2015 – 2016. 
Trắc nghiệm : 30 câu. Thời gian : 45 phút. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1) Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 6V và điện trở trong r = 1 , mạch ngoài 
là một điện trở thuần R. Biết hiệu suất của nguồn điện là 60%. Giá trị của điện trở R là: 
A. R = 1 . B. R = 1,5 . C. R = 2 . D. R = 3 . 
2) Hai điện tích điểm đặt trong không khí, cách nhau một khoảng r = 4 cm thì hút nhau một lực là F 
= 10-5 N. Để lực hút giữa chúng là F’ = 2,5.10-6 N thì khoảng cách giữa chúng phải là: 
A. 8 cm. B. 6 cm. C. 2,5 cm. D. 1,6 cm. 
3) Hai quả cầu A và B mang điện tích q1 và q2, trong đó q1 > 0, q2 2q . Cho chúng tiếp xúc 
nhau, sau đó tách chúng ra và đưa quả cầu B lại gần quả cầu C mang điện tích âm thì chúng 
A. Hút nhau. B. Đẩy nhau. C. Có thể hút hoặc đẩy nhau. D. Không tương tác. 
4) Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2 (), mạch 
ngoài gồm điện trở R1 = 12 () mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài 
lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 
A. 1 ( ). B. 2 ( ). C. 3 ( ). D. 2,4 ( ). 
5) Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm, electron đi về anốt và 
iôn dương đi về catốt. 
B. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về anốt và các iôn 
dương đi về catốt. 
C. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm đi về anốt và các iôn 
dương đi về catốt. 
D. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về từ catốt về 
anốt, khi catốt bị nung nóng. 
6) Có hai điện tích q1 = 3.10-9 C và q2 = 
64
9
.10-9 C đặt tại B, C của tam giác vuông ABC (vuông tại A) 
trong không khí. Biết AB = 30 cm, BC = 50 cm. Cường độ điện trường tại A có độ lớn 
A. 100 V/m. B. 700 V/m. C. 394 V/m. D. 500 V/m. 
7) Công của lực điện trường khi điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường bằng: 
A. hiệu điện thế giữa hai điểm M và N. B. Hiệu cường độ điện trường giữa hai điểm M 
và N. 
C. độ chênh lệch điện thế giữa hai điểm M và N. D. Hiệu thế năng của điện tích tại M và N. 
Tham gia Group Tư Vấn Moon Thanh Nga để nhận thêm nhiều tài liệu bổ ích 
2 
8) Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số T = 40 (V/K) được đặt trong không khí ở 200C, còn 
mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó 
là 
A. 10,08 mV. B. 8,48 mV. C. 8 mV. D. 9,28 mV. 
9) Một êlectron di chuyển một đoạn đường 1 cm, cùng chiều điện trường dọc theo một đường sức trong 
một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Công của lực điện có giá trị: 
A. +1,6.10-16 J. B. -1,6.10-16 J. C. +1,6.10-18 J. D. -1,6.10-18 J. 
10) Nếu mắc điện trở 16  với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. Nếu mắc điện 
trở 8  vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1,8 A. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ pin. 
A. 12 V ; 1 . B. 20 V ; 4 . C. 18 V ; 1  D. 18 V ; 2 . 
11) Có hai điện tích điểm q1 = 5.10-9 C và q2 = -10-8 C đặt lần lượt tại A, B cách nhau 10 cm trong 
không khí. Cường độ điện trường tại trung điểm M của đoạn AB có độ lớn là: 
A. E = 54000 V/m. B. E = 21600 V/m. C. E = 18000 V/m. D. E = 36000 V/m. 
12) Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho 
A. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện. B. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong 
nguồn điện. 
C. khả năng tích điện cho hai cực của nó. D. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện. 
13) Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, anốt làm bằng đồng. Cường độ dòng điện chạy qua 
bình điện phân là I = 1 A. Cho Cu = 64, n = 2. Lượng đồng được giải phóng ở catốt sau 9650 giây là 
(lấy F = 96500 C/mol): 
A. 3,2 mg B. 1,6 mg C. 3,2 g D. 1,6 g 
14) Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng 
A. làm dịch chuyển các diện tích dương theo chiều điện trường trong nguồn điện. 
B. làm dịch chuyển các điện tích âm ngược chiều điện trường trong nguồn điện. 
C. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực dương của nguồn điện sang cực âm của nguồn điện. 
D. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện. 
15) Chọn phát biểu đúng. Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không 
phụ thuộc 
A. độ lớn điện tích thử. B. độ lớn điện tích đó. 
C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó. D. hằng số điện môi của môi trường. 
16) Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E, r và E, r mắc song song với nhau, mạch ngoài chỉ có 
điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện qua điện trở R là: 
A. 2I
R 2r

 
B. 2I
2R r


C. I
R r


2
D. I
R 2r


17) Khi một điện tích q = -5.10-7 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện 
sinh công 12.10-6 J. Hiệu điện thế UMN bằng 
A. 6 V. B. 24 V. C. -6 V. D. -24 V. 
18) Một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r được mắc với một biến trở R thành một 
mạch kín. Thay đổi R, ta thấy với hai giá trị 1R 1  và 2R 4  thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 
như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là: 
A. r = 2 . B. r = 3 . C. r = 4 . D. r = 6 . 
Tham gia Group Tư Vấn Moon Thanh Nga để nhận thêm nhiều tài liệu bổ ích 
3 
19) Một hạt bụi tích điện có khối lượng m = 10-8 g nằm cân bằng trong một điện trường đều thẳng 
đứng hướng xuống có cường độ E = 1000 V/m. Lấy g = 10 m/s2. Điện tích của hạt bụi có giá trị nào sau 
đây? 
A. -10-10 C. B. 10-10 C. C. -10-13 C. D. 10-13 C. 
20) Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 6V và điện trở trong r, mạch ngoài là 
một điện trở thuần R = 3 . Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài là 4,5V. Điện trở trong của nguồn có giá 
trị : 
A. r = 4  B. r = 2  C. r = 1  D. r = 0,5  
21) Khi hai điện trở giống nhau có cùng giá trị R = 4  mắc nối tiếp với nhau rồi mắc vào một nguồn 
điện có suất điện động E và điện trở trong r thì công suất tiêu thụ của chúng là P = 16 (W). Nếu mắc 
chúng song song với nhau rồi mắc vào nguồn điện nói trên thì công suất tiêu thụ của chúng là P’ = 25 
W. Điện trở trong r của nguồn có giá trị bằng: 
A. 1 . B. 1,5 . C. 2 . D. 3 . 
22) Hai điện tích điểm q1, q2 được giữ cố định tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng a trong một 
điện môi. Điện tích q3 đặt tại điểm C trên đoạn AB cách A một khoảng 
3
a
. Để điện tích q3 đứng yên ta 
phải có: 
A. q2 = 2q1. B. q2 = -2q1. C. q2 = 4q3. D. q2 = 4q1. 
23) Một nguồn điện có suất điện động E = 6V, điện trở trong r = 1,5  được nối với một điện trở R = 
3  thành một mạch kín. Công suất của nguồn điện là 
A. 7,2 W B. 8 W C. 4,5 W D. 12 W 
24) Một điện trở R = 4 Ω mắc vào nguồn có E = 4,5 V tạo thành mạch kín có công suất tỏa nhiệt trên 
điện trở R là P = 2,25 W. Điện trở trong của nguồn và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R là: 
A. 1 Ω ; 1,2 V. B. 2 Ω ; 4,5 V. C. 1 Ω ; 3 V. D. 2 Ω ; 3 V. 
25) Trên vỏ của một tụ điện có ghi 20 F – 200 V. Nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện thế U. 
Điện tích của tụ điện là 2,4.10-3 C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là: 
A. 100 V. B. 120 V. C. 150 V. D. 200 V. 
26) Bản chất dòng điện trong chất khí là: 
A. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện 
trường. 
B. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều 
điện trường. 
C. Dòng chuyển dời có hướng của các electron ngược chiều điện trường. 
D. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, electron ngược 
chiều điện trường. 
27) Một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r, được mắc với một điện trở R tạo thành 
một mạch kín. Khi tăng dần giá trị của điện trở R thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện 
A. giảm dần. B. tăng dần. 
C. lúc đầu giảm, sau đó tăng dần. D. lúc đầu tăng, sau đó giảm dần. 
28) Một tam giác đều ABC cạnh a = 10 cm đặt trong điện trường đềuE

cùng hướng với BC

và E = 5000 
V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là 
A. UAB = 250 V. B. UAB = - 250 V. C. UAB = 500 V. D. UAB = - 500 V. 
Tham gia Group Tư Vấn Moon Thanh Nga để nhận thêm nhiều tài liệu bổ ích 
4 
29) Hai quả cầu nhỏ tích điện đặt cách nhau 3 m trong chân không, hút nhau lực 6.10-9 N, điện tích 
tổng cộng của chúng là -10-9 C. Điện tích của mỗi quả cầu là 
A. 3.10-9 C và -2.10-9 C. B. -0,6.10-9 C và -0,4.10-9 C. C. -3.10-9 C và 2.10-9 C. D. -
1,6.10-9 C và 0,6.10-9 C. 
30) Nguyên nhân gây ra hiện tượng tỏa nhiệt trong dây dẫn kim loại khi có dòng điện chạy qua là: 
A. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion (+) khi va chạm. 
B. Do năng lượng dao động của ion (+) truyền cho eclectron khi va chạm. 
C. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion (-) khi va chạm. 
D. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron, ion (-) truyền cho ion (+) khi va chạm. 
............HẾT............ 
Tham gia Group Tư Vấn Moon Thanh Nga để nhận thêm nhiều tài liệu bổ ích 
5 
Sở GD & đào tạo Đồng Nai 
Trường THPT Ngô Quyền 
Họ và tên : . Lớp :  ĐỀ 02 
ĐỀ THI HKI, KHỐI 11 (CT CHUẨN) 
MÔN : VẬT LÝ. NIÊN HỌC : 2015 – 2016. 
Trắc nghiệm : 30 câu. Thời gian : 45 phút. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1) Có hai điện tích q1 = 5.10-9 C và q2 = 3,75.10-9 C đặt tại B, C của tam giác vuông cân ABC (vuông 
cân tại A) trong không khí. Biết BC = 50 cm. Cường độ điện trường tại A có độ lớn 
A. 630 V/m. B. 700 V/m. C. 450 V/m. D. 500 V/m. 
2) Công của lực điện trường khi điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường bằng: 
A. hiệu điện thế giữa hai điểm M và N. 
B. Hiệu cường độ điện trường giữa hai điểm M và N. 
C. độ chênh lệch điện thế giữa hai điểm M và N. 
AD. Hiệu thế năng của điện tích tại M và N. 
3) Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động 6T 42.10 V / K
  , được đặt trong không khí 
ở 20O C, còn mối hàn kia được nung nóng đến 320O C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện 
khi đó là 
A. 13,60 mV B. 12,60 mV C. 13,64 mV D. 12,64 mV. 
4) Một vật nhỏ tích điện có khối lượng m = 0,1 g nằm cân bằng trong một điện trường đều thẳng đứng 
hướng xuống có cường độ E = 2.104 V/m. Lấy g = 10 m/s2. Điện tích của vật có giá trị nào sau đây? 
A. 5.10-5 C. B. 5.10-8 C. C. - 5.10-5 C. D. - 5.10-8 C. 
5) Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 4,5V và điện trở trong r, mạch ngoài là 
một điện trở thuần R = 6 . Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài là 3,6V. Điện trở trong của nguồn có giá 
trị : 
A. r = 1,5  B. r = 2  C. r = 1  D. r = 0,5  
6) Khi hai điện trở giống nhau có cùng giá trị R = 6  mắc nối tiếp với nhau rồi mắc vào một nguồn 
điện có suất điện động E và điện trở trong r thì công suất tiêu thụ của chúng là P = 16 (W). Nếu mắc 
chúng song song với nhau rồi mắc vào nguồn điện nói trên thì công suất tiêu thụ của chúng là P’ = 25 
W. Điện trở trong r của nguồn có giá trị bằng: 
A. 1 . B. 1,5 . C. 2 . D. 3 . 
7) Hai điện tích điểm q1, q2 được giữ cố định tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng a trong một điện 
môi. Điện tích q3 đặt tại điểm C trên đoạn AB cách A một khoảng 
3
a
. Để điện tích q3 đứng yên ta phải 
có: 
A. q2 = 2q1. B. q2 = -2q1. C. q2 = 4q3. D. q2 = 4q1. 
8) Một êlectron di chuyển một đoạn đường 1 cm, ngược chiều điện trường dọc theo một đường sức 
trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Công của lực điện có giá trị: 
Tham gia Group Tư Vấn Moon Thanh Nga để nhận thêm nhiều tài liệu bổ ích 
6 
A. +1,6.10-16 J. B. -1,6.10-16 J. C. +1,6.10-18 J. D. -1,6.10-18 J. 
9) Nếu mắc điện trở 10  với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. Nếu mắc điện 
trở 6  vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1,5 A. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ pin. 
A. 12 V ; 1 . B. 14 V ; 4  C. 12 V ; 2 . D. 18 
V ; 2 . 
10) Có hai điện tích điểm q1 = 5.10-9 C và q2 = -10-8 C đặt lần lượt tại A, B cách nhau 10 cm trong 
không khí. Cường độ điện trường tại trung điểm M của đoạn AB có độ lớn là: 
A. E = 54000 V/m. B. E = 21600 V/m. C. E = 18000 V/m. D. E = 36000 V/m. 
11) Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho 
A. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện. 
B. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện. 
C. khả năng tích điện cho hai cực của nó. 
D. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện. 
12) Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, anốt làm bằng bạc. Cường độ dòng điện chạy qua bình 
điện phân là I = 2 (A). Cho Ag = 108, n = 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là: 
A. 1,08 (mg). B. 2,16 mg. C. 1,08 (g). D. 2,16 g. 
13) Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng 
A. làm dịch chuyển các diện tích dương theo chiều điện trường trong nguồn điện. 
B. làm dịch chuyển các điện tích âm ngược chiều điện trường trong nguồn điện. 
C. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực dương của nguồn điện sang cực âm của nguồn điện. 
D. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện. 
14) Chọn phát biểu đúng. Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không 
phụ thuộc 
A. độ lớn điện tích thử. B. độ lớn điện tích đó. 
C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó. D. hằng số điện môi của môi trường. 
15) Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E 1, r1 và E 2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có 
điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: 
A. 
21
21
rrR
I


 B.
21
21
rrR
I


 C.
21
21
rrR
I


 D. 
21
21
rrR
I


 
16) Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 6V và điện trở trong r = 1 , mạch 
ngoài là một điện trở thuần R. Biết hiệu suất của nguồn điện là 75%. Giá trị của điện trở R là: 
A. R = 1 . B. R = 1,5 . C. R = 2 . D. R = 3 . 
17) Hai điện tích điểm đặt trong không khí, cách nhau một khoảng r = 4 cm thì đẩy nhau một lực là F 
= 1,6.10-4 N. Để lực đẩy giữa chúng là F’ = 2,5.10-4 N thì khoảng cách giữa chúng phải là: 
A. 5 cm. B. 8 cm. C. 2,5 cm. D. 3,2 cm. 
18) Hai quả cầu nhỏ tích điện đặt cách nhau 3 m trong chân không, hút nhau lực 6.10-9 N, điện tích 
tổng cộng của chúng là 10-9 C. Điện tích của mỗi quả cầu là 
A. 3.10-9 C và -2.10-9 C. B. 0,6.10-9 C và 0,4.10-9 C. C. -3.10-9 C và 2.10-9 C. D. 1,6.10-9 C và 
-0,6.10-9 C. 
19) Nguyên nhân gây ra hiện tượng tỏa nhiệt trong dây dẫn kim loại khi có dòng điện chạy qua là: 
A. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion(+) khi va chạm. 
B. Do năng lượng dao động của ion (+) truyền cho eclectron khi va chạm. 
Tham gia Group Tư Vấn Moon Thanh Nga để nhận thêm nhiều tài liệu bổ ích 
7 
C. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion (-) khi va chạm. 
D. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron, ion (-) truyền cho ion (+) khi va chạm. 
20) Hai quả cầu A và B mang điện tích q1 và q2, trong đó q1 > 0, q2 < 0 và q1 < 2q . Cho chúng tiếp 
xúc nhau, sau đó tách chúng ra và đưa quả cầu B lại gần quả cầu C mang điện tích âm thì chúng 
A. Hút nhau. B. Đẩy nhau. C. Có thể hút hoặc đẩy nhau. D. Không tương tác. 
21) Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2 (), mạch 
ngoài gồm điện trở R1 = 6 () mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài 
lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị 
A. 1 ( ). B. 2 ( ). C. 3 ( ). D. 2,4 ( ). 
22) Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm, electron đi về anốt và 
iôn dương đi về catốt. 
B. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về anốt và các iôn 
dương đi về catốt. 
C. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm đi về anốt và các iôn 
dương đi về catốt. 
D. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về từ catốt về 
anốt, khi catốt bị nung nóng. 
23) Khi một điện tích q = -5.10-7 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện 
sinh công 12.10-6 J. Hiệu điện thế UMN bằng : 
A. 6 V. B. 24 V. C. -6 V. D. -24 V. 
24) Một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r được mắc với một biến trở R thành một 
mạch kín. Thay đổi R, ta thấy với hai giá trị 1R 1  và 2R 9  thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 
như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là: A. r = 2 . B. r = 3 . C. r = 4 .
 D. r = 6 . 
25) Một nguồn điện có suất điện động E = 6V, điện trở trong r = 2  được nối với một điện trở R = 3 
 thành một mạch kín. Công suất của nguồn điện là 
A. 7,2 W B. 8 W C. 4,5 W D. 12 W 
26) Một điện trở R = 4 Ω mắc vào nguồn có E = 4,5 V tạo thành mạch kín có công suất tỏa nhiệt trên 
điện trở R là P = 2,25 W. Điện trở trong của nguồn và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R là: 
A. 1 Ω ; 1,2 V. B. 2 Ω ; 4,5 V. C. 1 Ω ; 3 V. D. 2 Ω ; 3 V. 
27) Trên vỏ của một tụ điện có ghi 40 F – 250 V. Nối hai bản của tụ với một hiệu điện thế U. Điện 
tích của tụ điện là 6.10-3 C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là: 
A. 100 V. B. 120 V. C. 150 V. D. 200 V. 
28) Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là: 
A. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều điện trường. 
B. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trường. 
C. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo chiều điện trường và các lỗ trống ngược chiều điện 
trường. 
D. Dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện 
trường. 
Tham gia Group Tư Vấn Moon Thanh Nga để nhận thêm nhiều tài liệu bổ ích 
8 
29) Một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r, được mắc với một điện trở R tạo thành 
một mạch kín. Khi tăng dần giá trị của điện trở R thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện 
A. giảm dần. B. tăng dần. 
C. lúc đầu giảm, sau đó tăng dần. D. lúc đầu tăng, sau đó giảm dần. 
30) Một tam giác đều ABC cạnh a = 20 cm đặt trong điện trường đều E

cùng hướng với BC

và E = 3000 
V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là 
A. UAB = 600 V. B. UAB = - 600 V. C. UAB = 300 V. D. UAB = - 300 V. 
............HẾT............ 
Tham gia Group Tư Vấn Moon Thanh Nga để nhận thêm nhiều tài liệu bổ ích 
9 
ĐỀ 1 
Câu Đáp Án Câu Đáp Án Câu Đáp Án 
1 B 11 A 21 C 
2 A 12 B 22 D 
3 A 13 C 23 B 
4 D 14 D 24 D 
5 C 15 A 25 B 
6 D 16 B 26 D 
7 D 17 D 27 B 
8 B 18 A 28 B 
9 D 19 C 29 C 
10 D 20 C 30 A 
ĐỀ 2 
Câu Đáp Án Câu Đáp Án Câu Đáp Án 
1 C 11 B 21 C 
2 D 12 D 22 C 
3 B 13 D 23 D 
4 D 14 A 24 B 
5 A 15 D 25 A 
6 D 16 D 26 D 
7 D 17 D 27 C 
8 C 18 A 28 D 
9 C 19 A 29 B 
10 A 20 B 30 D 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfVat_Ly_11_De_thi_HKI_Dap_an.pdf