Đề kiểm tra Đại số 9 - Chương IV lớp 9

doc 11 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 857Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Đại số 9 - Chương IV lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Đại số 9 - Chương IV lớp 9
§Ò kiÓm tra ®¹i sè 9- ch­¬ng IV- líp 9a2 
PhÇn 1 : Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2®):
 Khoanh trßn mét ch÷ c¸i tr­íc ®¸p ¸n thÝch hîp.
	1. Cho hµm sè y = - kÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng ?
A. Hµm sè lu«n nghÞch biÕn
B. Hµm sè lu«n ®ång biÕn
C. Gi¸ trÞ cña hµm sè lu«n ©m
D. Hµm sè nghÞch biÕn khi x>0, ®ång biÕn khi x<0
2. §iÓm A (-2; -1) thuéc ®å thÞ hµm sè nµo ?
A. 
B. 
C. 
D. 
	3. §å thÞ cña hµm sè y = ax2 ®i qua ®iÓm (2; -1) khi hÖ sè a b»ng:
A. a = 
B. a = -
C. a = 
D. a = - 
	4. Ph­¬ng tr×nh x2 – x – 2 = 0 cã nghiÖm lµ: 
A. x = 1; x = 2
B. x = -1; x = 2
C. x = 1; x = -2 
D. V« nghiÖm
	5. Ph­¬ng tr×nh nµo sau ®©y cã 2 nghiÖm ph©n biÖt:
A. x2 – 6x + 9 = 0
B. x2 + 1 = 0
C. 2x2 – x – 1 = 0
D. x2 + x + 1 = 0
	6. Gäi x1, x2 lµ 2 nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh : 2x2 – 3x – 5 = 0 ta cã
A. x1+ x2 = -; x1x2 = -
B. x1+ x2 = ; x1x2 = -
C. x1+ x2 = ; x1x2 = 
D. x1+ x2 = -; x1x2 = 
 7 .Ph­¬ng tr×nh x4 + 5x2 + 4 = 0 cã sè nghiÖm lµ :
A. 2 nghiÖm 
B, 4nghiÖm
C. 1nghiÖm 
D. V« nghiÖm
 8 . Cho ph­¬ng tr×nh 3x2 – 4x +1= 0 NghiÖm cña ph­¬ng tr×nh lµ : 
A. x = 1 , y = 
B. x = 2 , y = 5 
C. x = - 1 , y = 4
D , x = 0 y = 1 
PhÇn II tù luËn ( 8®) 
Bµi 1 : Cho hµm sè y = 2x2 (P) 
a,VÏ ®å thÞ hµm sè 
b,T×m täa ®é giao ®iÓm cña ®å thÞ (P) víi ®­êng th¼ng (d) : y = 3x – 1 
Bµi 2 : Mét «t« vµ xe m¸y xuÊt ph¸t cïng mét lóc, ®i tõ ®Þa ®iÓm A ®Õn ®Þa ®iÓm B c¸ch nhau 180 km . VËn tèc cña «t« lín h¬n vËn tèc cña xe m¸y lµ 10 km/h , nªn «t« ®· ®Õn B tr­íc xe m¸y 36 phót. TÝnh vËn tèc cña mçi xe..
Bµi 3 : 
Cho ph­¬ng tr×nh : x2 – (2m – 3)x + m2 – 3m = 0. 
X¸c ®Þnh m ®Ó ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1 ; x2 tho¶ m·n 1 < x1 < x2 < 6.
§¸p ¸n + biÓu ®iÓm ®Ò 9A2 
PhÇn tr¾c nghiÖm ( 2®) 
C©u 
1
2
3
4
5
6
7
8
§/ A
D
B
D
B
C
B
D
A
PhÇn tù luËn (8®) 
Bµi 
Néi dung 
BiÓu ®iÓm 
Bµi 1 
3,5®
a, VÏ ®å thÞ 
LËp b¶ng xÐt dÊu : 
x
-2
-1,5
-1
0
1
1,5
2
y
8
4,5
2
0
2
4,5
8
VÏ ®å thÞ ®óng , ®Ñp 
b, Ph­¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm cña (d) vµ (P) lµ : 
2x2 = 3x – 1 2x2 - 3x + 1= 0
ta thÊy a + b + c = 2 – 3 + 1 = 0 nªn PT cã nghiÖm
 x1 = 1, x2 = c / a = 0,5
0,5®
1®
1®
1®
Bµi 2 
3,5®
Gäi vËn tèc cña xe m¸y lµ x ( x > 0 , km ) 
VËn tèc lóc cña « t« x + 10 km 
. Thêi gian xe m¸y ®i hÕt qu·ng ®­êng lµ thêi gian xe m¸y ®i hÕt qu·ng ®­êng lµ. 
V× thêi gian xe m¸y ®i nhiÒu h¬n thêi gian « t« ®i lµ 
3,6 phót = 3/5 h ta cã PT : 
Gi¶i PT ta ®­îc : x1 = 50 (tm®k) , x2 = - 60 ( lo¹i ) 
VËy vËn tèc cña xe m¸y lµ 50 km/h vËn tèc « t« 60km/h 
0,5®
0,75®
1,25®
1®
0,5®
Bµi 3
1®
VËy 4 < m < 6 th× PT cã 2 nghÖm tháa m·n 1 < x1 < x2 < 6.
0,5®
0,5®
§Ò kiÓm tra ®¹i sè 9- ch­¬ng IV- líp 9a5 
PhÇn I:Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: (2 ®iÓm)
H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®óng
C©u 1: Sè nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh 2x2+5x-3=0 lµ:
 A.1NghiÖm B. 2 nghiÖm C. 3 nghiÖm D. V« sè nghiÖm
C©u 2: Hµm sè y = -.Hµm sè ®ång biÕn khi
 A. x > 0 B. x < 0 C. D.
C©u 3.Tæng vµ tÝch c¸c nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh 4x2 + 2x – 5 = 0 lµ 
A.x1 + x2=; x1.x2= B.x1+x2=; x1.x2=
C. x1+x2=; x1.x2= D.x1+x2=; x1.x2=
C©u 4. Ph­¬ng tr×nh x2 - 2x + m = 0 cã nghiÖm khi 
 A. B. 	 C. 	 D. 
C©u 5. Ph­¬ng tr×nh 2x2 - 5x + 3 = 0 cã nghiÖm lµ:
A. x1 = 1; x2 = 	 B. x1 = - 1; x2 = 	
C. x1 = - 1; x2 = - 	 D. x = 1
 C©u 6. Tæng hai sè b»ng 7, tÝch hai sè b»ng 12 . Hai sè ®ã lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh. 
 	 A. x2 - 12x + 7 = 0	 B. x2 + 12x – 7 = 0	
 C. x2 - 7x – 12 = 0	 D. x2 - 7x +12 = 0
C©u7: §iÓm nµo sau ®©y thuéc ®å thÞ hµm sè y= x2
 A.(2;4) B.(3;6) C.(4;15) D.(7;24)
C©u 8 Hµm sè y = -x2. Khi ®ã f(-2) b»ng : 
 A. 3	 B. -3	 C. -6	 D. 6
PhÇn II.Tù luËn ( 8 ®iÓm )
 Bµi 1: (3,5 ®iÓm).
 Cho hai hµm sè: y = x2 (P) vµ y = - 2x + 3 (d).
 a/ VÏ (P) trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é.
 b/ T×m to¹ ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (d) b»ng ph­¬ng ph¸p ®¹i sè.
 Bµi 2: (3,5 ®iÓm).
Mét tµu thuû xu«i dßng mét khóc s«ng dµi 48km råi ng­îc dßng s«ng Êy 48 km th× mÊt 5 giê.TÝnh vËn tèc riªng cña tµu thuû nÕu vËn tèc cña dßng n­íc lµ 4 km/h.
 Bµi 3: (1 ®iÓm).
 Cho ph­¬ng tr×nh : x2 - 2(m +1) x – 3 = 0 (*) (víi m lµ tham sè).
 T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó PT (*) cã 2 nghiÖm x1; x2 tho¶ m·n: x12 + x22 = 10.
§¸p ¸n (®Ò 9A5)
PhÇn I:Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: (2 ®iÓm).Mçi c©u ®óng 0,25 ®iÓm
C©u
1
2
3
4
5
6
7
8
P/¸n
B
B
B
B
A
D
A
B
PhÇn II:Tù LuËn
C©u
§¸p ¸n
§iÓm
 Bµi 1
3,5 ®iÓm
a/ VÏ (P) trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é.
LËp b¶ng gi¸ trÞ ®óng: 
X
-3
-2
-1
0
1
2
3
Y=x2
9
4
1
0
1
4
9
VÏ ®óng 
0,75
0,75
 b/ T×m to¹ ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (d) b»ng ph­¬ng ph¸p ®¹i sè.
Hoµnh ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (d) lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh:
 x2= - 2x + 3 ó x2+ 2x – 3 = 0 cã a + b+ c = 1 + 2 – 3 = 0
=> x1=1 ; x2 = -3
Thay x1=1 ; x2 = -3 vµo (P) hoÆc (d) T×m ®óng 2 to¹ ®é: (1; 1) vµ (-3; 9)
1 ®iÓm
1 ®iÓm
Bµi 2: 3,5 ®iÓm
Gäi vËn tèc riªng cña tµu thuû lµ x ( x > 4 ,®¬n vÞ :km/h)
VËn tèc cña tµu thuû khi xu«i dßng lµ x + 4 (km/h)
VËn tèc cña tµu thuû khi ng­îc dßng lµ x - 4 (km/h).
Ta cã ph­¬ng tr×nh: 	 ó
Gi¶i ph­¬ng tr×nh nµy t×m ®­îc :x1=20 ;x2= - 4
x1=20 (TM§K) ;	x2= - 4 (KTM§K) 
VËy vËn tèc riªng cña ca n« lµ 20km/h
2 ®iÓm
1®iÓm
0,5 ®
 Bµi3: 
 1 ®iÓm
Pt (*) cã 2 nghiÖm x1; x2 tho¶ m·n: x12 + x22 = 10 
+) D’ 0 m2 + 2m + 4 lu«n ®óng. 
+) 
Theo bµi: x12 + x22 = 10 ó=10 
	ó4m.(m + 2) = 0 ó m = 0 ; m = -2
VËy víi m =0 hoÆc m = -2 th× .
§Ò kiÓm tra ®¹i sè 9 - ch­¬ng IV- líp 9a3 
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm (2 ®iÓm)	Khoanh trßn vµo ch÷ ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óngC©u 1. Cho hµm sè y = 
A. Hµm sè lu«n ®ång biÕn.
B. Hµm sè lu«n nghÞch biÕn.
C. Hµm sè ®ång biÕn khi x 0.
D. Gi¸ trÞ cña hµm sè lu«n d­¬ng
C©u 2. Cho ph­¬ng tr×nh 4x2 – 8x – 1= 0. BiÖt thøc D’ lµ:
A. D’ = 18
B. D’ = 12	
C. D’ = 10
D. D’ = 0
C©u 3. Ph­¬ng tr×nh x2 - 5x + 4 = 0 cã mét nghiÖm lµ:
A. x = -1	 B. x = 4	 C. x = - 4	 D. x = 5
C©u 4. Ph­¬ng tr×nh nµo sau ®©y cã hai nghiÖm lµ -5 vµ -3:
A. x2 – 5x + 3 = 0	B. x2 + 5x + 3 = 0
C. x2 – 8x + 15 = 0	D. x2 + 8x + 15 = 0
C©u 5. Ph­¬ng tr×nh nµo sau ®©y v« nghiÖm:
A. 2x2 – 9 = 0	C. x2 + x + 1 = 0
B. 9x2 – 6x + 1 = 0	D. C¶ ba ph­¬ng tr×nh trªn.
C©u 6: Gi¸ trÞ nµo cña a th× ph­¬ng tr×nh x2 – 12x + a = 0 cã nghiÖm kÐp 
A. a = 36
B. a = 12
C. a = 144
D. a = -36
C©u 7: Phương trình mx2 – 3x + 2m + 1 = 0 có một nghiệm x = 2. Khi đó m bằng
A. .
B. .
C. .
D. .
C©u 8: Cho phương trình x2 – (a + 1)x + a = 0. Khi đó phương trình có 2 nghiệm là:
A. x1 = 1; x2 = - a.
B. x1 = -1; x2 = - a.
C. x1 = -1; x2 = a.
D. x1 = 1; x2 = a.
PhÇn II. Tù luËn (8 ®iÓm)
C©u 9. (3,5 ®iÓm) Cho hµm sè y = - x2 vµ y = x - 2
a) VÏ ®å thÞ hµm sè trªn cïng mÆt ph¼ng to¹ ®é
b) T×m to¹ ®é giao ®iÓm hai ®å thÞ. KiÓm tra l¹i b»ng ph­¬ng ph¸p ®¹i sè.
C©u 10 (3,5 ®) : Trong mét phßng cã 80 ng­êi häp, ®­îc s¾p xÕp ngåi ®Òu trªn c¸c d·y ghÕ. NÕu ta bít ®i 2 d·y ghÕ th× mçi d·y ghÕ cßn l¹i ph¶i xÕp thªm hai ng­êi míi ®ñ chç. Hái lóc ®Çu cã mÊy d·y ghÕ vµ mçi d·y ghÕ ®­îc xÕp bao nhiªu ng­êi ngåi ?
C©u 11. (1,0 ®iÓm) Cho ph­¬ng tr×nh:	x2 + 2(m + 5)x + 6m - 30 = 0
Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt. Khi ®ã h·y t×m mét hÖ thøc liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm kh«ng phô thuéc vµo m. 
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm ( §Ò 9A3 )
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm Mçi c©u ®óng cho 0.25 ®iÓm
C©u
1
2
3
4
5
6
7
8
§¸p ¸n
C
A
B
D
C
A
C
D
PhÇn II. Tù luËn
C©u 9.	a) vÏ ®óng hai ®å thÞ 1,5®
	b) ChØ ra hai giao ®iÓm qua ®å thÞ (1;-1) , ( -2 ; -4) 	0,5®
	 KiÓm tra b»ng ph­¬ng ph¸p ®¹i sè:	1,5®
 Täa ®é giao ®iÓm lµ nghiÖm cña hpt:
C©u 10: 
Gäi x (x>2, x ÎN) lµ sè d·y ghÕ lóc ®Çu
0,5®
Lóc ®Çu, sè ng­êi ngåi trªn mét d·y ghÕ lµ 80/x, lóc sau lµ 80/(x-2), ta cã pt:
1,5®
1®
Lóc ®Çu cã 10 d·y ghÕ vµ mçi d·y ghÕ xÕp 8 ng­êi
0,5®
C©u 11. TÝnh D = víi mäi m.	0,5®
Kh¼ng ®Þnh ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt víi mäi m	0,5®
TÝnh ®­îc 3x2 + 3x1 + x2 x1=0
§Ò kiÓm tra ®¹i sè 9 - ch­¬ng IV- líp 9a7
I. Phaàn traéc nghieäm khaùch quan (2 ñieåm)
Câu 1. 
Cho haøm soá 
Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng ? 
(A). Haøm soá treân luoân nghòch bieán 
(B). Haøm soá treân luoân ñoàng bieán 
(C). Giaù trò cuûa haøm soá bao giôø cuõng aâm 
(D). Haøm soá treân nghòch bieán khi x>0 vaø ñoàng bieán khi x<0 
Câu 2. 
Phöông trình x2 – 5x – 6 = 0 coù 2 nghiệm laø
(A).. x1 = – 1; x2 = 6 	; (B). x1 = 1; x2 = 6 
(C).. x1 = – 1; x2 = -6 	; (D).. x1 = 1; x2 = -6 	
Câu 3. 
Bieät thöùc D' cuûa phöông trình 4x2 – 6x – 1 = 0 laø: 
(A). D' = 5 	; 	(B). D' = 13 
(C). D' = 52 	; 	(D). D' = 20
Câu 4. Phöông trình coù toång hai nghieäm laø: 
(A). 	;	(B). 	;	(C). 	;	(D). 
Câu 5. Đồ thị của hàm số y = ax2 đi qua điểm M(1; 3). Khi đó hệ số a bằng: 
 A. . a = 1	B. a = 2	C. a = 3	D. . a = 4
Câu 6. Phương trình x2 + 4x + m = 0 (m là tham số) có nghiệm là 2 khi:
A. . m = 12	B. . m = –12	C. . m = 8	D. . m = – 8 
Câu 7. Phương trình x2 – 7x + 6 = 0 có tổng và tích các nghiệm là :
A. . S = 7; P = 6	B. S =– 7; P =–6	 C. S = 7; P =–6 	D. S =– 7; P = 6 
Câu 8. Hai số có tổng bằng 14 và tích bằng 45 là nghiệm của phương trình:
A.. x2 + 14x + 45 = 0	B. x2 – 14x + 45 = 0
C. x2 + 14 – 45 = 0	 D. x2 – 14x – 45 = 0
II. Phaàn töï luaän (8ñieåm)
Baøi 1.(3,5 ñieåm) Cho haøm soá y = x2 
a. Veõ ñoà thò haøm soá treân maët phaúng toaï ñoä.
b. Tìm toaï ñoä giao ñieåm cuûa hai ñoà thò haøm soá y = x2 vaø y = 2x -1ù. 
Baøi 2. (3,5 ñieåm)
Moät xe khaùch vaø moät xe du lòch khôûi haønh ñoàng thôøi töø A ñeå ñi ñeán B. Bieát vaän toác cuûa xe du lòch lôùn hôn vaän toác khaùch laø 20km/h. Do ñoù noù ñeán B tröôùc xe khaùch 50 phuùt. Tính vaän toác moãi xe, bieát quaõng ñöôøng AB daøi 100km. 
Baøi 3. (1 ñieåm): Cho phương trình x2 – 6x + 2m-1 = 0.
Tìm m để PT có 2 nghiệm thoả mãn 
ÑAÙP AÙN TOÙM TAÉT VAØ BIEÅU DIEÃN ( §Ò 9A7 )
I.Phaàn traéc nghieäm khaùch quan(2d)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
A
B
C
C
B
A
B
II. Phaàn töï luaän 
Baøi 1. (3 ,5ñieåm)
a.-Lập bảng (0,75 ñieåm)
 -Veõ ñoà thò haøm soá: y = x2 (0,75 ñieåm)
b. Toaï ñoä giao ñieåm cuûa hai ñoà thò laø: . (2ñieåm)
A(-1 ; 1) ; B(2 ; 4)	 
Baøi 2 (3,5 ñieåm)
Goïi vaän toác cuûa xe khaùch laø x (km/h) ÑK: x>0	0,5 ñieåm
Vaäy vaän toác cuûa xe du lòch laø x + 20 (km/h)	0,5 ñieåm
Thôøi gian xe khaùch ñi laø: 
Thôøi gian xe du lòch ñi laø: 	0,5 ñieåm
Ñoåi 50 phuùt 
Ta coù phöông trình:
	0,5 ñieåm
Giaûi phöông trình ta ñöôïc:
	x1 = 40; x2 = -60	1.ñieåm.
Ñoái chieáu ñieàu kieän
	x1 = 40 (nhaän ñöôïc).
	x2 = -60 (loaïi).
Traû lôøi: Vaän toác cuûa xe khaùch laø 
 Vaän toác cuûa xe du lòch laø 	0,5 ñieåm
Baøi 3. (1 ñieåm): Cho phương trình x2 – 6x + 2m-1 = 0.
Tìm m để PT có 2 nghiệm thoả mãn 
-Giải Đ/k của m theo D' (1) 0,25 ñieåm
- Biến đổi x1 + x2 -2 x1x2 =0 suy ra m=2	0,5 ñieåm
đưa về dạng tổng vµ tích nghiệm +Giải Đ/k của m theo Vi –et (1)	
-Kết hợp Đ/k (1) vµ (2) Kết luận 	0,25 ñieåm
§Ò kiÓm tra ®¹i sè 9 - ch­¬ng IV- líp 9a4
I.Tr¾c NghiÖm ( 2®iÓm )
Câu 1: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số: y = 2x2:
A(3;18) B(3;-18) C(-2; 4) D(-2;- 4)
Câu 2: Cho hàm số: y = -3x2. Phát biểu nào sau đây là đúng :
Hàm số đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x < 0; C. Đồ thị hs nằm phía trên trục hoành
Hàm số đồng biến khi x 0; D. Đồ thị hàm số nhận điểm O(0;0) 
 là điểm thấp nhất.	
Câu 3: Phương trình (m2 – 1)x2 + 2x -1 = 0 là phương trình bậc hai mét Èn khi: 
A. m1; B. m -1; 
C. m 1; D. Một đáp án khác
Câu 4: Phương trình nào sau đây vô nghiệm:
 A. 4x2 - 5x + 1 = 0	B. 2x2 + x – 1 = 0	C. 3x2 + x + 2 = 0	 D. x2 + x – 1 = 0
Câu 5 :Vôùi giaù trò naøo cuûa a thì phöông trình : x2+ x – a = 0 coù hai nghieäm phaân bieät ?
A. a > - ; 	 B . a ; 	 D. a < -
C©u 6: Phương trình x2 - 7x + 6 = 0 có nghiệm là:
 A. x1 = 1 ; x2 = 6.	B. x1 = 1 ; x2 = - 6.	C. x1 = -1 ; x2 = 6	D. x1 = -1 ; x2 = -6 
C©u 7 : Ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp khi k b»ng:
A. 9 hoÆc -7 B. -7 C. 9 hoÆc 7 D. -9 hoÆc 7 
C©u 8: Ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm tr¸i dÊu lµ 
A. B. C. D. 
II.Tù luËn ( 8®iÓm )
Bài 1: (3,5 điểm). Cho hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và hàm số y = - x+ 2 có đồ thị là (d)
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. 
b) Xác định toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng tÝnh to¸n 
Bµi 2 : (3,5 ®iÓm ) 
Mét xe « t« ®i tõ A ®Õn B c¸ch nhau 150km råi sau ®ã tõ B trë vÒ A hÕt tÊt c¶ 5 giê. 
BiÕt r»ng v©n tèc lóc vÒ h¬n vËn tèc lóc ®i lµ 25km/h.TÝnh vËn tèc lóc ®i cña « t« .
Bµi 3 (1®iÓm )  : Cho ph­¬ng tr×nh Èn x , tham sè m : 
T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm , sao cho cã gi¸ trÞ nhá nhÊt 
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm ( §Ò 9A4 ) 
I.Tr¾c nghiÖm (2 ®iÓm ) – Mçi c©u 0,25®
C©u
1
2
3
4
5
6
7
8
§¸p ¸n
a
b
c
c
A
a
d
c
II.Tù luËn ( 8®iÓm )
Bµi 1 : ( 3,5® )
VÏ ®å thÞ : 1,5 ®iÓm 
b)Phu¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (d) lµ : (1) ( 0,5 ® )
Hoµnh ®é giao ®iÓm cña cña (P) vµ (d) lµ nghiÖm cña (1) ( 0,5® )
Ta cã : 
Nªn : ( 0,5® )
VËy : täa ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (d) lµ ( 1 ; 1 ) ; (-2 ; 4) ( 0,5® )
Bµi 2 : (3,5®)
Gäi vËn tèc cña « t« lóc ®i lµ x(km/h) ; ®/k : x> 0 
VËn tèc lóc vÒ cña « t« lµ : x + 25 (km/h) 
Thêi gian lóc ®i lµ : (giê )
Thêi gian lóc vÒ lµ : (giê )
V× tæng céng thêi gian c¶ ®i vµ vÒ lµ 5giê , ta cã ph­¬ng tr×nh :
Gi¶i ph­¬ng tr×nh ta ®­îc : (TM§K) ; (lo¹i )
Tr¶ lêi : VËn tèc cña « t« lóc ®i lµ 50 km/ h 
Bµi 3 : ( 1®iÓm )
XÐt ph­¬ng tr×nh 
Cã : víi mäi gi¸ trÞ cña m 
VËy ph­¬ng tr×nh ®· cho lu«n lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt víi mäi gi¸ trÞ cña m
Theo hÖ thøc Viet ta cã 
Ta cã :
DÊu ( = ) x¶y ra khi vµ chØ khi 
VËy : Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña b»ng 

Tài liệu đính kèm:

  • doc5 ĐỀ KIỂM TRA 45 ' ĐẠI 9 - CHƯƠNG 4 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT.doc