Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 1 - Đề 1 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù (Có đáp án)

docx 4 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/11/2023 Lượt xem 292Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 1 - Đề 1 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 1 - Đề 1 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù (Có đáp án)
Trường Tiểu học số 1 Thủy Phù
Họ và tên: ..................................
Lớp:............................
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
 NĂM HỌC: 2016 - 2017
Môn: TOÁN – Lớp 1
Thời gian: 40 phút
Điểm 
	Lời phê của cô giáo 
ĐỀ 1
Câu 1:	
a) Trong các số : 72, ,69, 85,47 số nào bé nhất 
 A. 72                  B. 69                 C. 85 D. 47
b)Số “Ba mươi sáu “viết là 
A. 306
B . 36
C . 63
D . 66
Câu 2 :	
a) Số liền sau của 78 là : 
A . 68
B . 77
C . 79
D . 76
b) Phép cộng 30+20 có kết quả bằng 
A . 10
B . 55
C . 50
D . 52
Câu 3: 
Các số 28,76,54,74 theo thứ tự từ bé đến lớn là:	
A. 28,76,54,74 B. 76,74,54,28 
C. 28, 54, 76, 74 D. 28, 54, 74, 76
Câu 4 :	
 70 - 50 + 20 
 A. 50 B. 40 C. 10 D. 60
Câu 5: (1 điểm – M2): Điền số thích hợp vào ô trống:
 96 - 	= 62
A . 33
B . 34
C . 60
D . 24
Câu 6: Tính 	
 a) 78 – 7 - 1 = .......... b) 23+ 10 +15 =...........
Câu 7 : 
Lấy số tròn chục liền sau của số 30 cộng với 40 ta được:
A . 70
B . 80
C . 10
D . 50
Câu 8 : (1 điểm – M3):Đặt tính rồi tính :	
63+25
 94-34
9+30
 55-33
Câu 9 : (1 điểm – M3):Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà?	
Giải
.
.
.
.
.
.
Câu 10 : (1 điểm – M4):Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác? Khoanh vào ý đúng 
 A. 3 Hình tam giác
 B. 4 Hình tam giác
 C. 5 Hình tam giác
 D. 6 Hình tam giác	
 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 
Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: 	M1
a) Ý D b) Ý B (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm)
Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: 	M1
Ý C b)Ý C (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm)
Câu 3: M1
 Ý D (Đúng cho 1 điểm)
Câu 4 : Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: M2
 Ý B ( Đúng cho 1 điểm)
Câu 5 : Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: 	M2
 Ý B ( Đúng cho 1 điểm)
Câu 6: Tính M2
a)78- 7 – 1 = 70 
b)23+10+15= 48 ( Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm)
Câu 7 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: M3
 Ý B ( Đúng cho 1 điểm)
Câu 8 : Đặt tính rồi tính : M3
( Đúng mỗi ý cho 0,25 điểm)
Câu 9 M 3
 Bài giải
 	 Số gà còn lại là : 	(Đúng 0,3 điểm)
 34 – 12 = 22 (con gà )	(Đúng 0,4 điểm)
 Đáp số : 22 con gà (Đúng 0,3 điểm)
Câu 10 : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng M4
Ý D ( Đúng cho 1 điểm)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 1
NĂM HỌC: 2016-2017
Nội dung kiểm tra
(Mạch kiến thức, kĩ năng)
Số câu và số điểm
Mức 1
(Nhận biết)
Mức 2
(Thông hiểu)
Mức 3
(Vận dụng cơ bản)
Mức 4
(Vận dụng nâng cao)
Tổng 
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
1. SỐ HỌC
- Đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số trong phạm  vi 100.
- Cộng trừ không nhớ các số trong phạm vi 100.
Số câu
3
2
1
1
1
6
2
Số điểm
3
2
1
1
6
2
Câu số
1,2,3
4,5
6
7
8
2. ĐẠI LƯỢNG:
Số câu
Số điểm
Câu số
3.YẾU TỐ HÌNH HỌC: 
-Đếm hình tam giác
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1
Câu số
10
4. GIẢI TOÁN:
- Giải toán có lời văn bằng 1 phép tính .
Số câu
1
1
Số điểm
1
1
Câu số
9
Tổng
Số câu
3
2
1
1
2
1
7
3
Số điểm
3,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0
7,0
3,0
Tỉ lệ %
30%
30%
30%
10%
100%

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_1_de_1_nam_hoc_2016.docx