Đề kiểm tra Chương II môn Số học Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Nguyễn Du

doc 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 19/09/2023 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Chương II môn Số học Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Nguyễn Du", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Chương II môn Số học Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Nguyễn Du
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN : SỐ HỌC LỚP 6 Năm học: 2016 – 2017
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1:
Số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.
Biết được tập hợp số nguyên
Hiểu được tập hợp số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.
Vận dụng khi thực hiện phép tính có giá trị tuyệt đối
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
2
1
10%
1
1
10%
5
3,0
30%
Chủ đề 2:
Thứ tự trong Z, Các quy tắc: bỏ dấu ngoặc, chuyển vế
Hiểu và thực hiện khi bỏ dấu ngoặc; đổi dấu khi chuyển vế.
Vận dụng qui tắc bỏ dấu ngoặc; chuyển vế để giải các bài tập tìm x, hoặc y,...
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
1
1
10%
3
2,0
20%
Chủ đề 3:
Các phép tính trên tập hợp số nguyên và các tính chất.
Nắm được các qui tắc cộng , trừ , nhân các số nguyên
Thực hiện được các phép tính: cộng , trừ , nhân các số nguyên
Phối hợp các phép tính trong Z
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
2
1
10%
3
3
30%
7
5,0
50%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%
6
3
30%
5
5
50%
15
10
100%
Trường THCS Nguyễn Du	KIỂM TRACHƯƠNG II. Năm học: 2016 – 2017
	MÔN : SỐ HỌC .	LỚP 6
	( Thời gian làm bài : 45 phút – không kể thời gian phát đề )
Họ và tên :
Lớp : 
Điểm bằng số
Lời phê của giáo viên
ĐỀ:
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (5điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Số nguyên liền sau số –12 là 
A.-13	B.-11	C –14	D –10
Tìm aÎZ để 
	A. 3	B –3	C. 3;-3	D Đáp số khác 
 Số 0 là 
	A. Số nguyên dương	B. Số nguyên âm 	C. Bội mọi số nguyên	D. A,B,C sai 
Tính là 
	A. –81	B. 81	C. 54	D. –54
Tích của là:
	A. 45	B.-45	C.45và –45	 	D. Đáp số khác 
Tính là: 
A. 208	B.-100	C. 100	D. Đáp số khác
Tập hợp các Ư(5) có số phần tử là:
A. 2	B. 4	C. 3	 	D. 5
Kết quả của phép tính (-3).(+4).(-5).(-7) 
A. Âm	B. Dương	C. 0	 	D.420
Tìm ước của –10 
A. 1	B. -5	C. –2	 	D. Cả A,B,C đúng
Tìm x biết 2x + 10 = 10
	A. 10	B. 0	C. -10	 	D. 20
II- TỰ LUẬN : (5điểm)
Bài 1: (3điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể)
a) 5.(–8) +( –2).(–3) 	b) 4.(–5)2 + 2.(–15) 
c) (-57) .(67 - 34) – 67.(34 - 57)
Bài 2: (1,5điểm) Tìm xZ , biết: 
a) 15 – x = 1 – (– 9) 	b) 
Bài 3: (0,5điểm) Tính giá trị của biểu thức: ax + ay với a = 10 , x + y = - 2 
Bài làm:
......
....
Đáp án: SỐ HỌC 6.
Đề :
TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
1.B	2.C	3.D	4.B	5.A	6.A	7.B 	8.A	9.D	10.B
TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Kết quả :
a/ –36	(1 điểm)
b/ 70	(1 điểm)
c/(-57) .67 + 57.34 – 67. 34+67 .57 = 34( 57-67) = 34.(-10) = -340	(1 điểm)
Bài 2: (1,5 điểm)
	a/ - Tính được :	15 – x = 10 	(0,25 điểm)
	 - Tính được :	x = 5	(0,5 điểm)
	b/ - Tính được :	x + 4 = 17 hoặc x + 4 = – 17	(0,25 điểm)
	 - Tính được :	x = 13 ; x = – 21	(0,5 điểm)
Bài 3: (0,5điểm) Biến đổi đựơc:	a.(x + y)	= 10.(-2) = - 20 	(0,5 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_ii_mon_so_hoc_lop_6_nam_hoc_2016_2017_tru.doc