Đề kiểm tra chương I môn: Hình học lớp 7

docx 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 839Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương I môn: Hình học lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương I môn: Hình học lớp 7
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 7
Thời gian làm bài 45 phút
 ĐỀ 1
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
 Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất của các câu sau :
Câu 1: Hai góc đối đỉnh thì :
 A . Bù nhau B. Phụ nhau C. Bằng nhau D. Cùng bằng 900 
Câu 2: Cho hai góc đối đỉnh xÔy và x’Ôy’ , biết rằng x’Ôy’ = 600 thì :
 A . xÔy = 600 B . xÔy’ = 1200 
 C. Cả hai ý A và B đều đúng D . Cả hai ý A và B đều sai 
Câu 3. Hai đường thẳng vuông góc thì chúng cắt nhau và trong các góc tạo thành có: 
 A . 4 góc vuông B . 1 góc vuông C . 2 góc vuông D . Cả 3 ý trên đều đúng 
Câu 4. Đường trung trực của đoạn thẳng A B là : 
 A. Đường thẳng vuông góc với AB B. Đường thẳng qua trung điểm của AB 
 C. Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB D. Cả 3 ý trên đều đúng 
Câu 5. Cho 3 đường thẳng a , b , c . Biết a // bvà a // c , suy ra:
 A . b // c B . b cắt c C. b c D. b và c phân biệt 
Câu 6. Cho 3 đường thẳng a , b , c phân biệt . Biết a c và b c , suy ra 
 A . a trùng với b B. a và b cắt nhau C. a // b D . a b 
Câu 7: Hai đường thẳng song song là :
A. hai đường thẳng không cắt nhau B. hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung 
 C. hai đường thẳng có hai điểm chung D. hai đường thẳng không trùng nhau 
Câu 8: Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a có thể vẽ mấy đường thẳng song song với đường thẳng a : 
 A . Hai B . một C. Ba D . Vô số 
Câu 9: Cho hình vẽ , biết a // b , Â = 900, = 600. Số đo các góc B và C là : 
 A. = 900 , = 1300 
 B. = 900 , = 1400 
 C. = 900 , = 1000 
 D. = 900 , = 1200 
Câu 10: Cho hình vẽ bên , có 1 =1300 thì: Số đo của góc Â1 là: A. 500 B. 400 C. 700 D. 1300 
Số đo của góc Â2 là: A. 500 B. 700 C. 1300 D. 1800 
Câu 11: Điền vào chỗ trống trong các câu sau : 
 a) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng 
thứ ba thì................................................................
 b) Nếu a // b và c a thì ...............................
 c) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng và trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau thì................................................................................ 
Câu 12: Điền chữ Đ(đúng) hoặc S (sai ) vào cuối các câu sau :
a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh 
c) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc d) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau 
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Bài 1: (3.0 điểm) Cho hình vẽ: Biết a // b. A = 700, C = 900. Tính số đo của góc B1 và D1
Bài 2: (2.0 điểm) Cho hình vẽ sau: Biết A = 300 ; B = 450; AOB = 750.
 Chứng minh rằng : a//b

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_on_kiem_tra_1_tiet_chuong_1_hinh_7.docx