Đề kiểm tra chương 1 môn Toán 9 - THCS Lê Lợi

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 764Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương 1 môn Toán 9 - THCS Lê Lợi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương 1 môn Toán 9 - THCS Lê Lợi
Ñeà 1:
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là: A. -3 B. 3 C. ± 3 D. 81
Câu 2: Căn bậc hai của 16 là A. 4 B. - 4 C. 256 D. ± 4
Câu 3: So sánh 5 với ta có kết luận sau:
A. 5> B. 5< C. 5 = D. Không so sánh được
Câu 4: xác định khi và chỉ khi: 
A. x > B. x < C. x ≥ D. x ≤ 
Câu 5:xác định khi và chỉ khi: A. x ≥ B. x < C. x ≥ D. x ≤ 
Câu 6: bằng: A. x-1 B. 1-x C. D. (x-1)2
Câu 7:bằng: A. - (2x+1) B. C. 2x+1 D. 
Câu 8: =5 thì x bằng: A. 25 B. 5 C. ±5 D. ± 25
Câu 9: bằng: A. 4xy2 B. - 4xy2 C. 4 D. 4x2y4
Câu 10: Giá trị biểu thức bằng: A. 1 B. 2 C. 12 D. 
Câu 11: Giá trị biểu thức bằng: A. -8 B. 8 C. 12 D. -12
Câu12: Giá trị biểu thức bằng: A. -2 B. 4 C. 0 D. 
II.TỰ LUẬN
Caâu 2. (2ñ) Ruùt goïn: 
a) b) 
c) 	d) 
Caâu 3. (1ñ) Phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû.
Caâu 3. (2ñ) Tìm bieát.
	a) .	b) .
Caâu 4. (2ñ) Cho bieåu thöùc.
	a) Tìm ñieàu kieän cuûa ñeå bieåu thöùc P coù nghóa.
	b) Ruùt goïn P. 
 c) Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa P
----------------Hết--------------------
ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Học sinh chọn đáp án đúng:
1.Căn bậc hai số học của 9 là:
a. 3	b. –3	c. 81	d. 3 và –3 
2.Căn bậc ba của – 8 bằng:
a. Không có	b. –2	c. 2	d. 2 và –2
3.Cho M = . Điều kiện xác định của biểu thức M là:
a. 	b. 	c. 	d. 
4.Biểu thức nào có giá trị lớn nhất trong các biểu thức sau: ?
a. 	b. 	c. 	d. 
5.Rút gọn biểu thức ta được kết quả cuối cùng là:
a. 	b. 	c. 	d. 
6.Kết quả phép tính là: 
A. 3 - 2 	B. 2 - 	C.- 2 	D. Một kết quả khác
7. Phương trình = a vô nghiệm với :
A. a 0 	C. a = 0 	D. mọi a
8. Với giá trị nào của x thì b.thức sau không có nghĩa
A. x 0 	C. x ≥ 0 	D. x ≤ 0
9. Giá trị biểu thức bằng: ..
10. Biểu thức: với b > 0 bằng: 
A. 	B. a2b 	C. -a2b 	D. 
II. Tự luận: (7,5 điểm)
Bµi 1: Tính giá trị biểu thức: (3 đ)
a. 	b. với 	
c. 	d. với 
Bµi 2: Tìm bieát. (2 đ)
a. 	b.
Bµi 3: (2,5 đ)Cho bieåu thöùc P = ( x > 0; ) 
Ruùt goïn P
Tìm x ñeå P > 0
Tìm x ñeå P = 6
ĐỀ III.
PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: (3®) Chän c©u ®óng: 
 C©u 1: Cho x2 = a 
 a. Víi a Q ta cã b. Víi a R ta cã 
 c. Víi a R+ ta cã d. Víi a R+ ta cã 
 C©u 2: T×m sè thùc x d­íi ®©y ®Ó cã nghÜa: 
	a. b. x = -1 c. d. C¶ 3 c©u trªn ®Òu ®óng 
 C©u 3: Víi gi¸ trÞ nµo cña x ta cã : 
	a. x > 1 b. 0 1 d. x < 1 
 C©u 4: Mét h×nh lËp ph­¬ng cã thÓ tÝch lµ 27 dm3. C¹nh cña h×nh lËp 
 ph­¬ng ®ã cã ®é dµi bao nhiªu dm ? 
	a. 9 	b. 3 	 c. 32 	 d. 
 C©u 5: T×m x biÕt = -8: 
	a. x = -2 	b. x = 2 	c. x = -512 	d. x = 64
C©u 6. b»ng bao nhiªu?
a. -4	b. 4	c. 6	c. -6
PhÇn tù luËn ( 7®)
Câu 1: Với giá trị nào của x thì các căn thức sau có nghĩa: 
 ; b) 
Câu 2: Rút gọn biểu thức : 
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
Câu 4:Giải phương trình sau: 
a) 
b) 
Câu 5: Cho biểu thức 
Tìm điều kiện xác định của A 
Rút gọn A 
c) Tìm x để 
d) Tìm giá trị nhỏ nhất của A 
***Hết***

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_1_dai_so_9.doc