Đề kiểm tra 1 tiết môn : Vật lý 8 trường THCS Phú Cát

doc 2 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 923Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn : Vật lý 8 trường THCS Phú Cát", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn : Vật lý 8 trường THCS Phú Cát
Trường THCS Phú Cát
Họ và tên : ...............................................	 
Lớp 8.......
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN : VẬT LÝ
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
Phần I : Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1.(0,5®). Số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị cho biết
A. Công suất định mức của dụng cụ hay thiết bị đó.
B. Công thực hiện được của dụng cụ hay thiết bị đó
C. Khả năng tạo ra lực của dụng cụ hay thiết bị đó
D. Khả năng dịch chuyển của dụng cụ hay thiết bị đó
Câu 2.(0,5®). Hai vật có cùng khối lượng đang chuyển động trên sàn nằm ngang, thì	
A. Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng lớn.
B. Vật có thể tích càng nhỏ thì động năng càng lớn.
C. Vật có tốc độ càng lớn thì động năng càng lớn.
D. Hai vật có cùng khối lượng nên động năng hai vật như nhau.
C©u 3.(0,5®). §Ó thùc hiÖn mét c«ng lµ 7,2.10J trong 1 giê, ta cÇn mét c«ng suÊt:
 A.7,2.10W. B. 720 KW. C. 200 KW. D. 7,2 MW.
C©u 4. (0,5®). Trong c¸c vËt sau ®©y, vËt nµo kh«ng cã thÕ n¨ng?
A. Viªn ®¹n ®ang bay C. Hßn bi ®ang l¨n trªn mÆt ®Êt.
 B. Lß xo ®Ó tù nhiªn ë mét ®é cao so víi mÆt ®Êt. D. Lß xo bÞ Ðp ®Æt ngay trªn mÆt ®Êt.
C©u 5:(0,5®). Mét vËt ®­îc nÐm lªn cao theo ph­¬ng th¼ng ®øng. Khi nµo vËt võa cã thÕ n¨ng, võa cã ®éng n¨ng?
A. C¶ khi vËt ®ang ®i lªn vµ ®ang r¬i xuèng. C. ChØ khi vËt ®ang r¬i xuèng
B. ChØ khi vËt ®ang ®i lªn.	 D. ChØ khi vËt lªn tíi ®iÓm cao nhÊt.
Câu 6.(0,5®). Phát biểu nào sau đây về cấu tạo chất đúng?
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt. C.Giữa các phân tử, không có khoảng cách.
B. Các chất ở thể rắn thì các phân tử chuyển động. D. Phân tử là hạt chất nhỏ nhất.
Câu 7.(0,5®).Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:
A. Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng. 	
B. Nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh thì vật cũng chuyển động càng nhanh.
C. Nhiệt độ càng cao thì nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh.	
D. Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm Bơ-rao là do các phân tử nước chuyển động va chạm vào.
Câu 8.(0,5®). Khi mở lọ nước hoa trong lớp học, sau một lúc cả phòng đều ngửi thấy mùi thơm. Lí giải không hợp lí là
A. Do sự khuếch tán của các phân tử nước hoa ra khắp lớp học
B. Do các phân tử nước hoa chuyển động hỗn độn không ngừng, nên nó đi ra khắp lớp học
C. Do các phân tử nước hoa nhẹ hơn các phân tử không khí nên có thể chuyển động ra khắp lớp 
D. Do các phân tử nước hoa có nhiều hơn các phân tử không khó ở trong lớp học nên ta chỉ ngửi thấy mùi nước hoa.
Câu 9.(0,5®). Khi ®æ 50cm3 r­îu vµo 50cm3 n­íc ta thu ®­îc mét hçn hîp r­îu n­íc cã thÓ tÝch
A. B»ng 100cm3. 	B. Lín h¬n 100cm3. 
C. Nhá h¬n 100cm3.	D. Cã thÓ b»ng hoÆc nhá h¬n 100cm3 
Câu 10.(0,5®). Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt. Bởi vì
A. khi khuấy đều nước và đường cùng nóng lên.
B. khi khuấy lên thì các phân tử đường xen vào các khoảng cách giữa các phân tử nước.
C. khi bỏ đường vào và khuấy lên thể tích nước trong cốc tăng.
D. đường có vị ngọt
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 11.(1,5đ).Tại sao nhỏ một giọt mực vào một chén nước thì nước trong chén chuyển dần thành màu mực? 
Câu 12.(3,5đ) Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để đưa một vật có khối lượng 75kg lên cao 4m 
a. Nếu không có ma sát thì người đó phải tác dụng một lực kéo là 250N. 
- Tính công phải dùng để đưa vật lên cao.
- Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng.
- Tính công suất của người đó. Biết thời gian kéo vật lên là 10 giây.
b.Thực tế có ma sát và lực kéo vật là 300N. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng.

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem tra Vat ly 8 tiet 27.doc