Đề kiểm tra 1 tiết Chương IV môn Đại số Lớp 7

doc 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/11/2023 Lượt xem 127Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết Chương IV môn Đại số Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết Chương IV môn Đại số Lớp 7
Ngày dạy :...............
BÀI KIỂM TRA 1TIẾT 
CHƯƠNG IV: ĐẠI SỐ 7
I. MA TRẬN NHẬN THỨC
Chủ đề
Tầm quan trọng
Trọng số
Tổng điểm
Theo ma trận
Thang điểm 10
Khái niệm, giá trị BTĐS
15
2
30
1.0
Đơn thức, đơn thức đồng dạng , cộng trừ các đơn thức
24
3
72
2.5
Đa thức, đa thức một biến ,cộng trừ đa thức
46
3
138
4.5
Nghiệm đa thức một biến
15
4
60
2
300
10.0
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Khái niệm , giá trị BTĐS
1 
Thu gọn biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó
1.0
1
1.0
Đơn thức , đơn thức đồng dạng , cộng, trừ và nhân các đơn thức
2 
-Nhận biết các đơn thức đồng dạng 
- Nhân các đơn thức 
1.5
1 
Cộng trừ các đơn thức
1.0
3
2.5
Đa thức , đa thức một biến ,cộng trừ đa thức
1 
-Thu gọn , tìm bậc,sắp xếp đa thức 
2.5
2 
-Cộng trừ các đa thức 
- Tìm đa thức chưa biết từ các đa thức đã cho
2.0
3
4.5
Nghiệm đa thức một biến
1
-Tìm 1 nghiệm của đa thức
1.0
1
-Tìm hệ số của đa thức 
1
2
2
Tổng
3
4.0
3
3.0
2
2.0
1
1.0
9
10.00
ĐỀ BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV
ĐẠI SỐ 7
Câu 1 : ( 1đ)
Cho A = 13xy + xy – 4xy, tính giá trị của A khi x = 1 và y = -2
Câu 2: (2,5đ)
Cho M= 3x2y ; N= -5xy2
(1đ) Viết 4 đơn thức đồng dạng với đơn thức M.
(0.5đ) Tính M.N
 (1đ) Cho D = 7xy2 +2 x2y , tìm đơn thức E sao cho E + D = M+N.
Câu 3: (4,5đ)
Cho hai đa thức một biến
 F(x) =2x2 – 3x + 2x3 – 4 + 4x – 2x3 – 1
 G(x) = 13 – 12x3 + 1 – x + 12x3 + x2 + 3x
(1.5đ) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo chiều giảm lũy thừa của biến.
(1đ) Tìm bậc của mỗi đa thức.
(1đ) Tính F(x) + G(x)
(1đ) Tìm H(x) sao cho H(x) + F(x) = G(x)
Câu 4 : (2đ)
 	a) (1đ) Cho đa thức A(x) = x2 -3x +2
Kiểm tra xem số nào là nghiệm của đa thức trên trong các số sau: -2; 1; 2. Vì sao ?
b) (1đ) 
Cho đa thức Q(x) = x2 - ax +b, biết Q(0)=2 và Q(x) có nghiệm là 1, tìm hệ số a và b ?
ĐỀ BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV
ĐẠI SỐ 7
Câu 1 : ( 1đ)
Cho A = 13xy + xy – 4xy, tính giá trị của A khi x = 1 và y = -2
Câu 2: (2,5đ)
Cho M= 3 x2y ; N= -5xy2
(1đ) Viết 4 đơn thức đồng dạng với đơn thức M.
(0.5đ) Tính M.N
 (1đ) Cho D = 7xy2 +2 x2y , tìm đơn thức E sao cho E + D = M+N.
Câu 3: (4,5đ)
Cho hai đa thức một biến
 F(x) =2x2 – 3x + 2x3 – 4 + 4x – 2x3 – 1
 G(x) = 13 – 12x3 + 1 – x + 12x3 + x2 + 3x
(1.5đ) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo chiều giảm lũy thừa của biến.
(1đ) Tìm bậc của mỗi đa thức.
(1đ) Tính F(x) + G(x)
(1đ) Tìm H(x) sao cho H(x) + F(x) = G(x)
Câu 4 : (2đ)
 	a) (1đ) Cho đa thức A(x) = x2 -3x +2
Kiểm tra xem số nào là nghiệm của đa thức trên trong các số sau: -2; 1; 2. Vì sao ?
b) (1đ) 
Cho đa thức Q(x) = x2 - ax +b, biết Q(0)=2 và Q(x) có nghiệm là 1, tìm hệ số a và b ?
Bài
Đáp án
Biểu điểm
1
Câu 1 : ( 1đ)
Cho A = 13xy + xy – 4xy, tính giá trị của A khi x = 1 và y = -2
A=10xy thay ... A=-20
1
2
Câu 2: (2,5đ)
Cho M= 3 x2y ; N= -5xy2
Viết 4 đơn thức đồng dạng với đơn thức M là :
Tính M.N=-15x3y3
Cho D = 7xy2 +2 x2y , tìm đơn thức E sao cho E + D = M+N.
E= M+N-D=3x2y +( -5xy2) - (7xy2 +2 x2y)=..= -12xy2 + x2y
1
0.5
1
3
Câu 3: (4,5đ)
Cho hai đa thức một biến
 F(x) =2x2 – 3x + 2x3 – 4 + 4x – 2x3 – 1
 G(x) = 13 – 12x3 + 1 – x + 12x3 + x2 + 3x
a)Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo chiều giảm lũy thừa của biến.
 F(x) =2x2 – 3x + 2x3 – 4 + 4x – 2x3 – 1
 = 2x2 + x – 5
 G(x) = 13 – 12x3 + 1 – x + 12x3 + x2 + 3x
 = x2 + 2x +14
b) Tìm bậc của mỗi đa thức.
 F(x) có bậc 2
 G(x) có bậc 2
c) Tính F(x) + G(x) = 2x2 + x – 5+ x2 + 2x +14= 3x2 + 3x +9
d) Tìm H(x) sao cho H(x) + F(x) = G(x)
H(x)= G(x)-F(x)= (x2 + 2x +14) – (2x2 + x – 5)== -x2 + x +19
0.75
0.75
0.5
0.5
1
1
4
Câu 4 : (2đ)
 	a) (1đ) Cho đa thức A(x) = x2 -3x +2
Kiểm tra xem số nào là nghiệm của đa thức trên trong các số sau: -2; 1; 2. Vì sao ?
Số -2 và 1 là nghiệm vì
b) (1đ) 
Cho đa thức Q(x) = x2 - ax +b, biết Q(0)=2 và Q(x) có nghiệm là 1, tìm hệ số a và b ?
Q(0)=b=2
Q(1)=1-a + b = 0 => a = -3
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_chuong_iv_mon_dai_so_lop_7.doc