Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Giải tích Lớp 12 - Mã đề 192 - Năm học 2016-2017 - Trường THPT Lê Quý Đôn

doc 5 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 07/07/2022 Lượt xem 43Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Giải tích Lớp 12 - Mã đề 192 - Năm học 2016-2017 - Trường THPT Lê Quý Đôn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Giải tích Lớp 12 - Mã đề 192 - Năm học 2016-2017 - Trường THPT Lê Quý Đôn
Sở GD-ĐT DAKLAK ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN NĂM HỌC 2016-2017
 Trường THPT Lê Quý Đôn Chương 1- Giải Tích - Lớp 12 
 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: . . .
 (Đề kiểm tra gồm có 04 trang , 25 câu)
 Mã đề: 192
 Câu 1. Số tiệm cận của đồ thị hàm số hàm số bằng:
	A.1	B.2	C.0	D.3
 Câu 2. Biết đường thẳng cắt đường cong tại hai điểm phân biệt A và B. Khi đó trung điểm của đoạn thẳng AB là :
	A.	B.	C.	D.
 Câu 3. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực tiểu của hàm số là:
	A. 	B. 
	C. 	D. 
 Câu 4. Giá trị của để tiệm cận ngang của đồ thị hàm số: đi qua điểm là 
	A.	B.	C.	D.
 Câu 5. Hàm số: nghịch biến khi thuộc khoảng nào ? 
	A. 	B.	C. 	D. 
 Câu 6. Hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D có đồ thị là đường cong dưới đây ? 
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
 Câu 7. Người ta cần làm một khung ảnh hình chữ nhật và đặt khung ảnh này nội tiếp trong một đường tròn có bán kính bằng .Tìm hai kích thước a,b của khung ảnh sao cho khung ảnh hình chữ nhật này có diện tích lớn nhất.
	A. 	B.	
	C. 	D.
 Câu 8. Hàm số có đạo hàm là :
	A.	B.	
	C.	D.
 Câu 9. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng:
	A. Đồ thị hàm số có một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu . 
	B. Đồ thị hàm số có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu . 
	C. Đồ thị hàm số có một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.
	D. Đồ thị hàm số có một điểm cực tiểu và hai điểm cực đại.
 Câu 10. Cho hàm số . Chọn khẳng định đúng.
	A. 	B. 	
	C. 	D.
 Câu 11. Cho hàm số . Tọa độ điểm cực đại là :
	A.	B.
	C. Hàm số không có điểm cực đại.	D.	
 Câu 12. Khẳng định nào sau đây là sai về hàm số 
	A.Đồ thị của hàm số có tiệm cận đứng là 
	B.Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tọa độ 
	C.Hàm số có đạo hàm .
	D.Đồ thị của hàm số có tiệm cận ngang là 
 Câu 13. Hàm số có hai cực trị khi:
	A. 	B. 
	C.	D. 
 Câu 14. Hàm số đồng biến trên khoảng nào ?
	A. 	B.	
	C.	D.
 Câu 15. Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D. Hàm số đó là hàm số nào? 
-
+
 +
 +
-2
+
-
 -2
A.	B.	
C.	D.
 Câu 16. Hàm số xác định , liên tục trên và có bảng biến thiên như sau:
x
-¥ -1 0 1 +¥
y’
 - 0 + 0 - 0 + 
y
+¥ 2 +¥
 1 1
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ? 
	A.	B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2.
	C. Hàm số có đúng một cực trị.	D. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
 Câu 17. Tìm các giá trị của để hàm số nghịch biến trên khoảng 
	A. hoặc 	B. hoặc 	
	C. 	D. 
 Câu 18. Giá trị của tham số để hàm số đạt cực tiểu tại điểm là:	
	A.	B. 	
	C.	D. 
Câu 19. Các giá trị của tham số để hàm số không có cực trị là:	
	A.	B.	
	C.	D.
 Câu 20. Hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D có đồ thị là đường cong dưới đây? 
	A.	B.	
	C.	D. 
 Câu 21. Gọi là đạo hàm của hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
 Câu 22. Đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại 3 điểm phân biệt khi:
	A.	B.	C.	D.
 Câu 23. Phương trình có 3 nghiệm khi:
	A.	B.	C.	D.
 Câu 24. Tiếp tuyến tại điểm giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung có hệ số góc bằng: 
	A.	B.	C.	D.
 Câu 25. Số giao điểm của đường cong và đường thẳng bằng : 
	A.0	B.1	C.2	D.3
H ẾT.....................
Đáp án mã đề: 192
	01. - / - -	08. - / - -	15. - / - -	22. ; - - -
	02. ; - - -	09. - / - -	16. - - - ~	23. - / - -
	03. - - - ~	10. - - - ~	17. ; - - -	24. - - = -
	04. - / - -	11. - / - -	18. ; - - -	25. - / - -
	05. ; - - -	12. - - - ~	19. ; - - -
	06. ; - - -	13. ; - - -	20. - - - ~
	07. ; - - -	14. - - = -	21. ; - - -

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_chuong_1_mon_giai_tich_lop_12_ma_de_192_n.doc