Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán 9 năm học: 2013 - 2014 Trường Thcs Long Hưng

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1135Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán 9 năm học: 2013 - 2014 Trường Thcs Long Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán 9 năm học: 2013 - 2014 Trường Thcs Long Hưng
	PHỊNG GD&ĐT BÙ GIA MẬP	 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
	TRƯỜNG THCS LONG HƯNG 	Mơn : TỐN 9
ĐỀ CHÍNH THỨC
	Năm học: 2013 - 2014
 	Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian phát đề)
I . LÝ THUYẾT: (2 điểm) (Chọn một trong hai đề sau để làm)
Đề 1. a) Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi tương đương bất phương trình.
 b) Phát biểu định lí Ta – lét trong tam giác.
Đề 2. a) Phát biểu định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn.
 b) Phát biểu định lí về tính chất đường phân giác trong của tam giác . 
II . BÀI TẬP :( Bắt buộc) (8 điểm). 
Câu 1: (3 điểm) Giải các phương trình sau : 
a) 2013x - 9 = -10 	 	 b) (x + 3)(x – 2) = 0
c) | 2x + 5| + | x - 4| = 3x + 13
Câu 2: (1 điểm) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số :
Câu 3: (1 điểm) Tìm các hệ số a và b để đa thức f(x) = 3x4 + ax3 +9x2 +bx + 16 chia hết cho đa thức g(x) = x2 – 5x + 2 . Viết đa thức thương của phép chia đĩ
Câu 4: (3 điểm) 
 Cho ABC vuơng tại A, cĩ AB = 6 cm; AC = 8 cm. Kẻ đường cao AD (DBC). Đường phân giác BE cắt AD tại F.
a) Vẽ hình, ghi giả thuyết và kết luận của bài tốn?
b) Chứng minh: DBA ഗ ABC;
c) Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AD;
d) Chứng minh rằng: .
-------------Hết------------
Cán bộ coi thi khơng cần giải thích gì thêm
ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 
Câu
Đáp án
Điểm
Lí thuyết 
(2 điểm )
 (Chọn một trong hai đề sau)
Đề1: a) Phát biểu đúng quy tắc (1 đ )
 b) Phát biểu đúng định lí . (1 đ ) 
Đê2: a) Phát biểu được định nghĩa (1 đ)
 b) Phát biểu đúng định lí . (1 đ)
(1 đ )
(1 đ)
Câu 1
a)
 2013x = – 10 + 9
 2013x = – 1 
 x = 
0,25
0,25
0,5
b)
 x + 3 = 0 hoặc x – 2 = 0
 x = – 3 hoặc x = 2
Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = {–3; 2}
0,5
0,25
0,25
c)
ĐKXĐ: x Ỵ R
Với x < -2,5 Phương trình (*) trở thành -2x - 5 + 4 - x = 3x + 13
 6x = -14 x = -7/3 (khơng thuộc vùng đang xét ) 
Với -2,5≤ x < 4 Phương trình (*) trở thành 2x + 5 + 4 - x = 3x + 13
 2x = - 4 x = - 2 (thuộc vùng đang xét ) 
Với x ≥ 4 Phương trình (*) trở thành 2x + 5 + x - 4 = 3x + 13
 0x = 12 S = 
Vậy pt cĩ một nghiệm duy nhất x = -2 
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 2
 – 5(1 – 2x) 7x – 11 
 – 5 + 10x 7x – 11 
 10x – 7x 5 – 11	
 x –2
S = {x | x –2}
 -2 0 
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 3
Để đa thức f(x) = 3x4 + ax3 +9x2 +bx + 16 
chia hết cho đa thức g(x) = x2 – 5x + 2
thì a = -14 cịn b = -38 
Đa thức thương là 3x2 + x + 8
0,5( đ)
0,5( đ) 
Vì AD là phân giác của  của DABC
nên 
hay (cm)
Vậy cạnh DC cĩ độ dài là 6cm
0,25
0,25x2
0,25
Câu 4
a)
Vẽ hình đúng
 A
 E
 6 8
 F
 B D C
Ghi GT KL chính xác 
0,25
0,25
b)
Xét DBA vàABC: 
gĩc ADB = gĩc BAC = 900 ; gĩc ABC chung 
Vậy DBA ഗ ABC (g.g)
0,5
0,5
c)
Tính được: BC = 10 cm (định lý Py-ta-go)
Do DBA ഗ ABC 
0,5
0,25
0,25
d)
BF là đường phân giác của ABD 	(1)
BE là đường phân giác của ABC 	(2)
Mặt khác do DBA ഗ ABC 	(3)
Từ (1), (2), (3) .
0,5
(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
*Lưu ý:Câu 3 linh động khi châm1,khơng chia nhỏ điểm câu 5d hơn nữa

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KHAO_SAT_CHAT_LUONG_DAU_NAM_KHOI_9_NAM_HOC_2013.doc