Đề cương ôn tập tháng 9, 10 - Toán 7

pdf 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 641Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập tháng 9, 10 - Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn tập tháng 9, 10 - Toán 7
Phòng GD - ĐT Q11 Năm học 2016 - 2017 Trường THCS Phú Thọ 
GV: Lê Văn Thiết 1 Chúc các bạn học tốt 
Ngủ dậy muộn thì phí mất cả ngày, ở tuổi học sinh mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời. Bạn có đang lãng 
phí cuộc đời? 
Bài 1: Thực hiện phép tính: 
a. 25% + 
3
8
 - 
5
6
b. 1
7
9
 + 
5
18
 - 
11
12
c. 
-15
18
 + 
6
9
 - 25% 
d. 0,5 + 
3
4
 - 
1
3
e. 
5
24
 + 
5
9
 + 0,75 
f. 
4
15
 - 
5
6
 + 2 -
1
10
g. 
2
5
 - 
1
4
 -1 + 
3
10
h. 
2
7
 + 2 - 
1
6
 - 
5
21
i. 
1
8
 - 
1
3
 +1 + 
-5
12
j. 
4
15
 +1- 
5
6
 - 
7
10
k. 
3 3 2
.
4 4 3
 
l. 
2 3 6
:
5 5 5
 
m. 1 3 5:
5 10 6
 
n. 10 5 2:
7 14 3
 
o. 
1 6 9
3 5 4
 
 
 
p. 7 15 5
5 14 7
  
 
 
q. 4 20 5:
9 9 6
  
 
 
r. 3 3 5:
4 4 6
 
 
s. 3 40,7 :
4 5

 
t. 
2 3
: 0,5
5 4

 
u. 
2
2 1 1
:
5 2 75
 
 
 
v. 
2
3 2 3
1 :
5 5 5
 
  
 
w. 
3
5 5 4
2
6 6 3
 
  
 
x. 
2
1 5
1 : 0,4 75%
3 9
 
   
 
y. 
3
1 5
2 25% 0,8
2 9
 
   
 
z. 
1 3 5 2 7 5
: :
3 4 8 3 4 8
   
     
   
aa. 
1 2 7 3 8 7
. .
4 5 9 4 5 9
   
     
   
bb. 
1 4 13 2 3 13
: :
3 7 19 3 7 19
    
     
   
Bài 2: Rút gọn: 
a) 
915 .25
43
2710 .5
85
b) 
2545 .5
43
12544 
c) 
430 .3
43
257 .27
15
d) 
221 .9
17
334 .8
6
e) 
169 .27
13
341 .8
12
f) 
345 .25
19
540 .27
15
g) 
218 .8
15
 .16
4
3216 
h) 
924 .27
13
365 .81
5
i) 
410 .8
7
240 
j) 
915 
314 .27
6
k) 
25 .49
2
43 .7
3
l) 
367 .8
16
648 .3
21
m) 
623 .3
19
922 .8
7
n) 
235 .3
19
617 .8
6
o) 
2715 .6
21
410 .9
34
p) 
819 .14
11
496 .2
68
q) 
7 8
3 5
5 6
   
   
   
r) 
3 3
1 1
:
39 13
   
   
   
s) 
38 39
7 11
11 7
    
   
   
t) 





5
3
27
. 





3
5
30
u) 





3
7
28
. 





7
3
27
v) 





2
3
21
. 





3
2
19
Người hỏi về điều mình chưa biết là nhà bác học; người xấu hổ không dám hỏi là kẻ thù của chính mình. 
Bài 3: Tìm x, biết: 
a) 
-5
6
 + x = 
1
9
b) 
7
12
 - x = 
3
4
c) x - 
5
12
 = 
7
9
d) x + 
4
15
 = 
3
10
e) 
4
15
 - x = 2 
1
3
f) 
2
3
 x - 
1
4
 = 
3
5
g) 
3
4
 x - 
2
5
 = 
1
2
h) 
5
6
 x + 
3
4
 = 
1
3
i) 
2
3
 - 2 
5
8
x = 
3
4
j) 
2
3
 x + 
1
2
 = 
1
5
k) 
-3
2
 - 
1
2
x = 
1
10
l) 
1
2
 + 
2
3
 :x = 
-5
4
m) 
7
8
 + 4 
1
2
 :x = 
-13
40
n) 
8
11
 - 
2
5
 :x = 
-3
11
o) 1 
3
5
 +x: 
7
12
 = 
-9
4
p) ( x + 
2
3
 ) + 
4
5
 = 1 
1
2
q) ( 
2
5
 + x) - 
1
4
 = 
3
10
r) 
1
6
 + (x + 
2
7
 ) = 
5
21
s) 
5
12
 - (x + 
1
6
 ) = 
3
8
t) (x - 
2
3
 ) : 
-9
14
 = 
-7
27
u) (x - 
11
24
 ). 
18
39
 = 
-12
39
v) (x - 
2
3
 ) : 
-3
9
 = -1 
5
9
w) 
2
3
 .(x + 3) = 1 
3
5
x) 
1
2
 (x - 
3
5
 ) = 
7
4
y) 
2
3
 :(x + 
2
5
 ) = 
4
3
Bài 4: Tìm x, biết: 
a) 
3
10 5
x 
 
b) 
4
6 3
x


c) 
2
3 9
x
 
d) 
5 4
20x

 
e) 
2
3 4
x
 
f) 
3 2
5x



g) 
2
39 3
x 
 
h) 
2 34
3 x


i) 2 16
3 81
x
 
 
 
j) 2 8
3 27
x
  
 
 
k) 1 1
2 64
x
 
 
 
l) 3 27
5 125
x
 
 
 
m) 
2
32
8
x
 
n) 243 3
3x
 
o) 5 25
125
x
 
p) 
 3
81
27
x

  
q) 8x : 2x = 4 
r) 12x : 4x = 81 
s) 6x : 3x = 32 
t) 15x : 3x = 125 
u) 8x : 2x = 1 
v) 93 : 4
16
x x  
w) 
16
2 :3
81
x x  
x) 
2
1 4
5 25
x
 
  
 
y) 
3
1 8
3 27
x
 
  
 
z) 
2
4 9
7 49
x
 
  
 
aa) 
3
5 8
3 27
x
 
  
 
Nếu một người đổ hết ví vào đầu, không ai có thể cướp được nó khỏi anh ta. 
Phòng GD - ĐT Q11 Năm học 2016 - 2017 Trường THCS Phú Thọ 
GV: Lê Văn Thiết 2 Chúc các bạn học tốt 
Bài 5: Tìm x, biết: 
a) 
2 3
3 5
x   
b) 
2 1
1
7 4
x   
c) 
3 5
8 6
x  
d) 
5 2
1
12 9
x  
e) 
7 5 3
15 6 10
x   
f) 
3 1 1
5 4 10
x    
g) 
1 2 7
8 3 12
x   
h) 
3 1 8
7 6 21
x   
i) 
1 2 2
2 3 5
x

   
j) 
5 3 1
1
6 4 2
x   
k) 
1 4 3
4 7 14
x    
l) 
4 7 5
15 10 6
x   
m) 
5 7
: 0,125
12 24
x   
n) 
5 4
0,75
12 9
x   
o) 
5 4 3
:
6 5 8
x  
p) 
5 7
75% .
9 18
x  
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và để tự khẳng định mình. 
Bài 6: So sánh: 
a) 5500 và 3500 
b) 4222 và 2444 
c) 3222 và 2333 
d) 3420 và 4315 
e) 2450 và 5180 
f) 3240 và 5160 
g) 7240 và 2600 
h) 333444 và 4333 
i) (-99)20 và 999910 
j) 333333 và 555222 
k) 55222 và 2255 
l) 222444 và 4222 
Bài 7: Cho hình vẽ sau: biết �̂�1=500. Tính số đo các 
góc còn lại 
Bài 8: Cho hình vẽ sau: biết �̂�1=1400. Tính số đo các 
góc còn lại 
Bài 9: Cho hình vẽ sau, biết a // b và �̂�2=1200 Tính 
số đo các góc �̂�1, �̂�3, �̂�1, �̂�2 
Bài 10: Cho hình vẽ sau, biết m // n và �̂�1=750 Tính 
số đo các góc �̂�2, �̂�2, �̂�3 
Bài 11: Cho hình vẽ sau: a) Vì sao a // b. 
b) Tính số đo các góc của đỉnh M và N. 
Bài 12: Cho hình vẽ sau, biết m // n. Tính số đo các 
góc, �̂�1, �̂�2, �̂�3, �̂�4 
4
3
2
1500
O
x'
x
y
y'
4
3
2
1
1400
A
x'
x
y
y'
c
b
a
23
4 1
1200
23
4 1
B
A
d
n
m
750
32
41
2
3 4
1
F
E
600
c
b
a
600
3 2
4 1
23
4 1
M
N
m
n
c
500
32
1
44
2
1
3 HG

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDe_cuong_on_tap_thang_9_10.pdf