Đề cương ôn tập học kì I môn Tiếng Anh 7

doc 12 trang Người đăng haibmt Lượt xem 1262Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kì I môn Tiếng Anh 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn tập học kì I môn Tiếng Anh 7
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I 
MÔN TIẾNG ANH 7 
1.Các từ để hỏi: What , when , why, who,which,how, where..
What? (gì ,ngheà gì) / Where? (ôû ñaâu)/When? (khi naøo) Why? (taïi sao) /Which +N? (vaät naøo,moân naøo,lôùp naøo?)What time?( Maáy giôø)/How?(baèng phöông tieän gì/Nhö theá naøo.) How far is it from  to?( bao xa)/How Long? (bao laâu )/How much +...? (giaù bao nhieâu)/How often ?Bao laâu 1 laàn?
2.Hỏi và trả lời vè thời gian: What time is it?
 It is giờ + phút
What time is it ? ( What is the time ? )
ðIt’s + giôø + phuùt ( 5:20à It’s five twenty / 3:15 à It’s three fifteen )
ð‚ It’s +phuùt + past (hôn ) +giôø : (5:10à It’s ten past five /3:15à It’s a quarter past three)
 To (keùm) : (5:50à It’s ten to six /11:45à It’s a quarter to twelf )
( 15 phuùt =a quarter / 30 phuùt = half past à11:30= It’s half past eleven. )
3.Các trạng từ chỉ tần suất: always, usually, sometimes, often, never..
Đứng trước động từ thường Eg: She usually has breakfast
Đứng sau động tobe : Eg: Nam is never late for school.
Đứng giữa trợ động từ và động từ chính: Eg: What do you often do after school?
4. Hói giá cá đồ vật
How much +do/does +it/ they + cost? Ex: How much does it cost to go to school?
How much +is/are.? Ex: How much is this stamp? - It’s 2000d
5.Thì hiện tại tiếp diễn:
*Structure: 
S+am/is/are +V+ing +O
S+am/is/are +not+V+ing +O
Am/Is/Are +S+ V+ing +O ?
 ñang
Ex1:I’m teaching (teach)now
Ex2:She is reading(read)a book at the moment. 
Thöôøng duøng vôùi adv ( nhận biết):now=at the moment =at the present:baây giôø.
1: teachà teaching /readà reading/ studyà studying 
2:wrireàwriting/comeà coming (boû “e” cuoái ) 
3:chatà chatting /swimà swimming /skip àskipping /runà running
6.Thì hiện tại đơn:
Structure: S + V1 (s/es)+O; 
S + do/does+not+V.1 + O; 
Do/Does+ S + V.1 + O?
I/We/You/They/danh từ số nhiều +V (bare-inf ) +O
He/She/ It / N (số ít) + Vs/es +O
Vôùi chuû töø laø ngoâi ba soá ít neáu taän cuøng cuûa ñ.töø =Z,X O,S ,SH,CH thì theâm”es” cuoái ñ.töø ñoù.Neáu taän cuøng laø “y”maø tröôùc “y” laø 1,2 phuï aâm thì “y” à “i+es”
 Ex: workà My father works  fixà He fixes  watchà Nam watches 
 washà She washes 	 Goà He goes	 worryà He worries  
 miss à She misses  Study à Na studies Nhöng :stayà Ba stays 
take care ofà My mother takes care of (vôùi ñoäng töø keùp theâm s vaøo chöõ ñaàu )
Dieãn taû haønh ñoäng xaûy ra haøng ngaøy ,thoùi quen, coâng vieäc hay söï thaät hieån nhieân.
Thường đi với các Adv ( nhận biết):- every+(day/ night /week/month/year)
 -Always/usually/ often /sometimes/never/ rarely
S+will +V (bare-inf) +O
S+will + not+V (bare-inf) +O
Will +S+ V (bare-inf) +O?
7.Thì tương lai đơn (thường):
Ex1:We will go(go) to Lan’s house next week.
Ex2:She will visit (visit) her parents tomrrow.
Thường dùng adv( nhận biết):-tomorrow(ngaøy mai)/tonight (toái nay)/soon(sôùm).
 -next (Sunday/week/month/year) tôùi/this afternoon /this everning /to night/ oneday(1 ngaøy naøo ñoù)
8.Số thứ tự: 1st= first , 2nd = second
Dùng để nói thứ hạng, và các ngày trong tháng
1st=first ;2nd=second ;3rd=third ;4th=fourth ;5th=fifth ; 6th=sixth ;7th= seventh ;8th=eighth ;9th=ninth 10th=tenth ;11th=eleventh ;12th=twelfth ;13th=thirteenth ;14th=fourteenth ;15th=fifteenth 
16th=sixteenth; 17th=seventeenth ;18th=eighteenth ;19th=nineteenth ;20th=twentieth 21st =twenty-first;22nd=twenty-second ;23rd= twenty-third ; 24th=twenty-fourth ;25th= twenty-fifth ;26th= twenty-sixth ;27th = twenty-seventh ;28th= twenty-eighth 29th=twenty-ninth ; 30th=thirthieth ;31st=thirty-first.
9.there is/ there are
There is + Danh từ số ít. There are + Danh từ số nhiều.
Questions: Is/ are + there
 Yes, there is /are..
 10.Câu gợi ý/ Lời đề nghị: 
Let’s + V
Why don’t you/we + V ?
What about + V-ing ?
Shall we + V ?
Yes ,let’s
Ok ./ Great / Good idea
No, let’s not
I’m sorry .I can’t
 11.Lời mời:
Would you like + to V..? / Will you + V- ?
àAnswer:
a.Agree:(ñoàng yù) b.Disagree:(töø choái)
 OK /That’s a good idea . I’m sorry.Ican’t
 I’d love to /All right 	 I’m sorry.I’m busy.
	 	 I’d love to. But I
12 Giới từ: -be interested in / be good at / to take care of /
13.Hỏi khoáng cách từ nơi này đến nơi khác: 
How far is it ..from..to.?
It’s about..
14. Câu cảm thán 
Form :
What + a/an + Adj + noun ! Eg: - What a beautiful hat !
What + adj + nouns ! - What expensive hats !
15. Hình thức so sánh
1.comparative (s.s hơn )
a.Short adj (t.t ngaén):Coù 1 aâm,hoaëc 2 aâm neáu taän cuøng=”y , er , ow”
S1+be+ADJ+ER+THAN+S2
hơn	( Nguyeân aâm: u ,e ,o ,a , i )
Ex1:She is taller than I. (tall )
Ex2:Nam’ house is older than mine.(old).
 Qt1:shortà shorter/cheapàcheaper smallà smaller .Qt2:large à larger (chæ theâm “r”)
Qt3: hotà hotter ;bigàbigger (gaáp ñoâi phuï aâm cuoái neáu tröôùc noù laø nguyên âm
 Qt4: happyà happier ; easyà easier. (“y”à “i+er” neáu tröôùc noù laø:1 ,2ø phuï aâm )
Baát quy taéc :goodà better ; bad à worse ; a little à less ; many/much à more. 
a few / few à fewer 
b.Long adj (t.t daøi ) 2 âm tiết ä trở lên
S1+ BE +MORE +ADJ +THAN +S2
Ex1:The new shoes style is more popular than the normal style.(popular)
Ex2:Mr Green’s house is more comfortable than Mr Black’s house.(comfortable)
2.superlative (s.s nhất )
a.short adj :
S+BE +THE +ADJ+EST
nhất
Ex1:The villa is the oldest home .
Ex2:The house is the biggest.
Qt1:cheapà the cheapest /smallà the smallest . Qt2:bigà the biggest /hotàthe hottest.
Qt3:largeà the largest. Qt4:happyàthe happiest / easyàeasiest
 Baát quy taéc: goodàthe best ; badà the worst ;a littleà the least ;many/muchà the most.
b.Long adj:
S+BE +THE MOST +ADJ.
Ex1:The villa is the most expensive.(expensive)
Ex2: The house is the most beautiful.(beatiful)
Ex3 :What is the hotest month of the year? (hot)
17. EXCLAMATIONS(Caâu caûm thaùn)
*Ñeå dieãn ta ûtaâm tö ,tình caûm- complain:(phaøn naøn)/compliment(khen ngôïi) >
Structure:1
What +a/an +adj +N!
 FEx1 :beautiful pictureà What a beautiful piture!
 F Ex2:awful day à What an awful day!
Structure:2
What + adj +Ns!
 FEx1:nice colorsàWhat nice colors !
 F Ex2:cold warteràWhat cold warter !
18/ SUBJECTS :(Moân hoïc )
Œ1.Math:Toaùn /2.Physics:Lyù /3.Chemistry:Hoaù /4.Literature:Vaên /5.History :Söû /6.Geography:Ñòa /7.Biology:Sinh/8.English:T.Anh /9.Physical Education:T.Duïc /10.Civic Education :C.Daân/11.Art:Myõ thuaät/12.Music :Nhaïc /13.Technology:Kyõ thuaät/14.Electronics:Moân ñieän/15.Computer Science:Moân vi tính
19/Prepositions of position: (Giới từ chỉ vị trí, nơi trốn)
- Thường đứng trước các danh từ hoặc cụm danh từ.
«in : bên trong
+ in + tên tỉnh/thành phố/ nước (in Binh Dương/ In Viet nam)
+ in + tháng/ năm (in may/ in 2011)
+ in the morning/ afternoon/ evening
+ in the middle of: ở giữa
«on: Trên
+ on + thứ trong tuần (on Monday), ngày trong tháng.
+ on + a/ the: phương tiện giao thông
+ on + tên con phố (on Trân Hung Dao street)
+ on the first/ second floor: ở tầng thứ nhất/ hai
+ on time..
+ on the way to: trên đường đến..
+ on the right/ left
+ on T.V/ on radio/ on the phone
«at:ở tại
+ at + số nhà (at 123 Tran Hung Dao Street)
+ at + thời gian (at 6 o’clock)
+ at home/ school/ work
+ at night
+ at present/ at the moment (ngay bây giờ, ngay lúc này)
in front of : ở phía trước
behind: ở phía sau
to the right/ left of: bên phải/ bên trái
next to: bên cạnh
near: ở gần
opposite: đối diện
between.... and: ở giữa..và
20/ CÁCH NHỚ 10 LUẬT DẤU NHẤN: ( Cách ghi nhớ 10 luật dấu nhấn khi làm bài )
Nhấn vào vần gốc đối với các từ có thêm tiền tố, hậu tố.
+ Teacher [ 'ti: t∫ə]
+ unhappy [ ʌnhappy]
Thường nhấn vào vần đầu đối với danh từ và tính từ 2 hoặc 3 âm tiết.
+ Human
+ Company
+ Lucky
+ Difficult
Thường nhấn vào vần 3 kể từ sau lên với những từ hơn 3 âm tiết
+ International [ intə'næ∫enl ]
+ American [əmerikən]
Thường nhấn vào vần 2 kể từ sau lên đối với các từ có đuôi:
“ion, ian, ic, ive, ial, tal, cient, tient.”
+ invention [in'ven∫n]
+ electric [i' lektrik]
Thường nhấn vào vần cuối với những từ có đuôi:
“ eer, ese, ee, een, oo, oon, ade, ette, ain, naire, self, isque, esque.”
+ Career [kə'riə]
+ Chinese [t∫ai'ni:z]
Thường nhấn vào vần đầu với danh từ có tiền tố “tele”
+telephone ['telefəun]
Danh từ ghép thường nhấn vào vần đầu 
+ school-boy ['sku:lboy]
Thường nhấn vào vần đầu đối với động từ 2 âm tiết mà tận cùng bằng các đuôi: “en, er, el, le, ow, ish.”
Thường nhấn vào vần 2 đối với động từ 2 âm tiết mà tận cùng bằng các đuôi:
“ade, ide, ode, ude, mit, ect, ent, ceive, duce, form, port, nounce, pose, press, scribe, solve, volve, voke, y.”
+ Invade [in'veid]
+ divide [di'vaid]
+ Expect [iks'pekt]
Không thay đổi dấu nhấn cũ đối với từ có hậu tố sau:
“er,ly, ness, ing, less, hood, ship, some, ful, ed, dom.”
+ traveler ['trævlə]
+ happily ['hæpili]
Note: Ngoài các quy luật trên, các trường hợp còn là ngoại lệ
Ví dụ: Study ['stʌdi]
« Rules of Word Stress in English
There are two very simple rules about word stress:
1. One word has only one stress. 
2. We can only stress vowels, not consonants.
________________________________________
Here are some more, rather complicated, rules that can help you understand where to put the stress. But do not rely on them too much, because there are many exceptions. It is better to try to "feel" the music of the language and to add the stress naturally.
1. Nhấn vào âm tiết đầu
– Most 2-syllable nouns: 
e.g: PRESent, EXport, CHIna, TAble
– Most 2-syllable adjectives: 
e.g: PRESent, SLENder, CLEVer, HAPpy
2. Nhấn vào âm tiết cuối
– Most 2-syllable verbs: 
e.g: to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN
3. Nhấn vào âm tiết thứ hai tính từ cuối
– Words ending in -ic: 
e.g: GRAPHic, geoGRAPHic, geoLOGic
– Words ending in -sion and -tion: 
e.g: contriBUtion, reveLAtion
Ngoại lệ: TElevision, CAtholic
4. Nhấn vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối
– Words ending in -cy, -ty, -phy and -gy: 
e.g: deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOLogy
– Words ending in -al: 
e.g: CRItical, geoLOGical
5. Từ ghép
– For compound nouns, the stress is on the first part: 
e.g: BLACKbird, GREENhouse
– For compound adjectives, the stress is on the second part: 
e.g: bad-TEMpered, old-FASHioned
– For compound verbs, the stress is on the second part: 
e.g: to underSTAND, to overflow
« Với những từ có 2 âm tiết :- Động từ : trọng âm rơi vào tiếng thứ 2 
Ex : de'stroy
pe'rmit
- Danh từ, Tính từ , Trạng từ : trọng âm rơi vào tiếng đầu tiên 
Ex : do'ctor
« Những từ có 3 âm tiết trở lên thì trọng âm rơi vào tiếng thứ 3 từ phải sang trài 
Ex : geography -> geo'graphy
- Các từ có tận cùng là : tion , sion, ity,ety,ic,ical,ous,ian,al thì trọng âm rơi trước những từ này
Ex : preparation -> prepara'tion
- Các từ có tận cùng là : ese,ee,eer,oo,oon,ique,ed,esque thì trọng âm rơi vào những từ này 
Ex : Vietnamese' , employee'
- Một số tiền tố và hậu tố ko ảnh hưởng đến trọng âm . Lúc đó ta phải xét đến từ gốc : re , dis,un,in,il,im,ir,ing,ful,ness,less,able,uos,ly,m ent.
Ex : Từ : uncomfortable -> xét từ : comfort ( bỏ từ "un" và " able" ) đây là tính từ có 2 âm tiết nên trọng âm ở tiếng đầu tiên .
:evil: :twisted:
Only When + S V, Vaux + S V : Chỉ khi làm gì
I didn't know she had been well-known until her friends told me.
=> Only when her friends told me did I know she had been well-known.
Not until + N + Vaux+ S V : Mãi đến khi
Man didn't fly into space until the early 1960s
=> Not until the early 1960s đi man fly into space
Not until S V , Vaux + S V : Cho đến khi
They couldn't go on working until the rain stopped
=>Not until the rain stopped could they go on working
EXERCISES:
A-PRONUNCIATIONS:
1. a. middle	 b. mile	 c. kind	d. time
2. a. books	b. cats	c. papers	d. maps
3. a. everything	b. both	 c. theater	d. they
4. a. marbles	b. classes	c. teaches	d. changes
5. a. great	b. beautiful	c. teacher	d. meat
6. a. wet	b. better	c. rest	d. pretty
7. a. horrible	b. hour	 c. house	d. here
8. a. party	b. lovely	c. my	d. empty
9.a. stove	 b. moment	c. sometimes	d. close
 10.a.study b.lunch c.unpopular d.music
B- VOCABULARY AND GRAMMAR :
 I/ Choose the best answer to complete the following sentences :
 1. Would you like __________ to Lan’s house?
a. going b. to go c. go	 d. to going
 2. We learn about different countries and their people in _________ class. 
a. Literature b. Geography c. History 	 d.Sciences
 3. In physics class the students do some __________
a. example b. exercises c. experiments d.entertainment
 4. Tuan learns to repair household appliances in _________ class
a. Physics b. Electonics c. Biology d.History
 5. The boys are playing _________ after school.
a. skipping b. marbles c. soccer	d.maths
 6. Mai enjoys _______ tennis.
a. to play b. playing c. play d.to playing
 7. Ba often _______ stamp. Maybe he is a stamp collector.
a. collects b. sells c. buys d.draws
 8. ________ do you watch T.V. - I sometimes watch T.V
a. When b. How often c. what time d.How far
 9 In the USA students ________ school uniform 
a. wear b. wearing c. don't wear d. not wear
 10 You can borrow books from the _______ 
a. Bookshop b. library c. canteen d.shoes store
 11.Hue lives ..... her aunt and uncle ..... Dalat.
 a, At / in b. with / at c. with / in d. at / at
 12. What about . to the movie theater tonight?.
 a. go	 b. to go	 c. is going	 d. going
 13. Would you like .... a cartoon with us tonight?
 a. to watch b. watch c. watching d. watches
 14. .His idea is quite different_______mine.
 a.with b.of c .on d .from 
 15 .Students usually have a____each year.
 a. 3-months vacation b. 3-month vacations 
 c. 3- month vacation d. 3- months vacations
 16.Would you like_____ to music? 
a.listening b. listen c. to listen d.listens 
17.In ____________________, We do some experiments.
a.Math b.History c.Physics d.English 
 18.Does Nam play soccer_____recess ?
a.in b.on c. at d. with 
19.Hoa ’s new school is....... than her old school.
a. big b . bigger c.the biggest.	 d.the bigger
20. ............beautiful girl.
a. What a b. What c. How	 d. Which
21. we..........a test next week.
 a. will have 	 b. have	 c . having	d. has.
22. Hung is........... student in his class.
a. taller b. tallest c. the tallest.	d. the taller	
23. Let’s ____________ to the park.
	a. go	b. going	c. goes d. to go
24. Nam is ____________ boy in my class.
	a. the taller	b. the tallest	c. tallest d. taller
25. It’s ____________ in the winter.
	a. cold b. hot	c. warm d. hotter 	 d. the hottest
26. What about ___________football this afternoon?
a. play b. playing c. to play. d. to playing
27. Hoa likes acting. She is a(an) ..of the school theater group.
a. person	b. player	c. actor	d. member
28. Mai is very ..in computers.
 a. interest	b. interesting	c. interested	d. interestedly.
29.The doctor usually takes care.the sick.
 a.in	b. of	c.from	d. for
30. My younger sister ...........ten on her next birthday .
 a. will be b. is c. will d. be
 31. What is your .. subject? – It’s English .
 	a. popular	b. better	c. favorite	d. interesting
 32. Thank you  inviting me to your party.
	a. for	b. at	c. on	d. in
	33. Would you like to see a movie with me? - .
	a. no. ok	b. yes, I’d love to	c. yes, please	d. yes, but I can’t come
	34. What’s your date of birth? - 
	a. Eight September	b. September eight
 c. September 8th	d. The eight of September
	35. What is your .. , Hoa? – It’s Nguyen
	a. full name	b. name	c. family name	d. address
 36. Farmer have . Vacations than students. 
	a. few	b. fewer 	c. a few	d. more
	37. The 2nd of September is a . in Vietnam.
	a. day	b. weekend	c. night	d. public holiday
	38. The English books are  the back of the library.
	a. in	b. on	c. at	d. of
	39. Mr. Lam usually .. vegetables on his farm.
	a. grows	b. meets	c. plays	d. raises
II/ Supply the correct form of verbs 
1. He often (play) _________________ volleyball in his free time.
2. Let’s (visit)_________________ our oldfriends tomorrow.
3. Mai (do) __________________ her homework at the moment.
4. She (go) ____________________ to Nguyen Ba Ngoc school next year.
He ( do) _________________morning exercises regularly.
He (meet) __________________the dentist next week.
He (swim) ______________________ overthere now.
She (come)_________________________ here next month.
He often  (get) up late.
Mr. Brown (listen) _________________to music now
What about ( go)  to Huong Pagoda?
Would you like ( play) .. badminton this afternoon?
C/ READING: 
I/ Read the passage. Then answer the questions 
Quang Trung Junior High School is big. It is in the country. It is opposite the Culture House. It has three floors and ten classrooms. The school-yard is large so students can do physical exercises and play there at recess. Classes always begin at 7.15 and end at 11.15 in the morning, but in the afternoon classes start at 1.15 pm and finish at 5.15 pm. Students have to wear school-uniform when they go to school. 
Questions:
Where is Quang Trung Junior High School?_______________________________
How many floors does it have?_______________________________________
Where can students play at recess?____________________________________
What do students have to wear at school?_______________________________
II- Read the passage then answer the questions below (2,5p).
Hoang goes to Quang Trung school. He is in class 7A and he enjoys school very much. His favorite subject is Electronics. In this class, he learns to repair household appliances. Now Hoang can help his mother and father at home. He can fix the lights, the washing machine and the refrigerator. He is good at fixing things.
	* Questions:
1. Which subject does Hoang like best?
.
2. Does Hoang like other subjects at school? .
3. What does he learn to do in Electronics?
.
4. How does this subject help Ba?
.
5. Is Hoang good at fixing things? 
.
III/ Read carefully the passage below then choose one the most correct answer :
It’s a quarter past five. The students of the school of Le Loi come out of their classrooms. Many of them go home. Some sit in the cafeteria and wait for their parents.
The students join many different after-school activities. Some students stay at school and play sports. They change their clothes and play soccer or table tennis. Now and then they go swimming.
Not all after-school activities are sports.There is a music and drama society. Members of this group practice playing musical instruments or rehearse for a play.
 	Others try to help the community. They learn how to do first aids. They all enjoy working together.
1. the students go home after school.
 	a. All 	 b. A lot of 	c. Some 	 d. Any
2 Some of the students wait in the .
 	a. classroom 	b. cafeteria 	c. community 	 d. school
3. collect some children
 	a. The teacher 	b. Friends 	c. Mothers 	d. Sisters
4 A few sporty students go swimming.
 	a. sometimes 	b. usually 	c. always 	d. never
5 . of the after- school activities are sports.
 	a. All 	 b. Some 	c. None 	d. A lot
IV/ Read the passage carefully.
My name is Hoa. My family has six people: my grandfathers, my parents, my elder brother and I . My grandparents are over seventy years old. They often take care of the plants and flowers in the garden in their free time. My father is a teacher. He teaches English at a high school in the city center. My mother is a nurse. She works at a big hospital, and she takes care of sick people. My elder brother is an engineer. He works in a factory making washinh machines. My brother and I often go to the movie theater on the weekend.
Check T/ F
There are six people in Hoa’s family. .
Her parents often take care of the plants and flowers in the garden. 
Her father works in a big hospital in the city center. ..
Her mother is a nurse 
Her brother and Hoa often go to museum on the weekend. .
Her elder brother works in a school . 
D/ WRITING:
I/ Supply the correct form of words in the brackets
HCM City i

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap.doc