Đại số 9 - Chương IV: Hàm số, phương trình bậc hai một ẩn

doc 17 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 797Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đại số 9 - Chương IV: Hàm số, phương trình bậc hai một ẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đại số 9 - Chương IV: Hàm số, phương trình bậc hai một ẩn
 CHƯƠNG IV
HÀM SỐ . PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
I. HÀM SỐ 
1. Tập xác định của hàm số
	Hàm số xác định với mọi x Î R.
2. Tính chất biến thiên của hàm số
	· Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x 0.
	· Nếu a 0.
3. Đồ thị của hàm số
	· Đồ thị của hàm số là một đường cong đi qua gốc toạ độ và nhận trục Oy làm 	trục đối xứng. Đường cong đó đgl một parabol với đỉnh O.
	Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.
	Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị.
	· Vì đồ thị luôn đi qua gốc toạ độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng nên để vẽ 	đồ thị của hàm số này, ta chỉ cần tìm một điểm ở bên phải trục Oy rồi lấy các điểm đối xứng 	với chúng qua Oy.
 Cho hàm số . 
	a) 	Chứng minh rằng với mọi a.
	b) Tìm a Î R sao cho .
	ĐS: b) .
Cho hàm số . Tìm giá trị của m để:
	a) Hàm số đồng biến với x < 0.
	b) Có giá trị khi .
	c) Hàm số có giá trị lớn nhất là 0.
	d) Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0.
	ĐS: a) 	b) 	c) 	d) .
 Cho hàm số .
	a) 	Vẽ đồ thị (P) của hàm số.
	b) Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không: ?
	ĐS: b) A, B Î (P).
Cho parabol . Xác định m để các điểm sau nằm trên parabol:
	a) 	b) 	c) 
	ĐS: a) 	b) 	c) .
Xác định m để đồ thị hàm số đi qua điểm . Với m tìm được, đồ thị hàm số có đi qua điểm hay không?
	ĐS: .
	a) Viết phương trình đường thẳng đi qua gốc toạ độ O và điểm .
	b) Viết phương trình parabol dạng và đi qua điểm .
	c) Vẽ parabol và đường tăhngr trên trong cùng một hệ trục toạ độ và tìm toạ độ giao điểm của chúng.
	ĐS: a) 	b) 	c) .
Trên cùng một hệ trục toạ độ, vẽ đồ thị các hàm số và . Dựa vào đồ thị hãy giải các bất phương trình:
	a) 	b) .
	ĐS: 
Cho hàm số .
	a) Xác định a để đồ thị hàm số đi qua điểm .
	b) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.
	c) Tìm các điểm trên đồ thị có tung độ bằng 4.
	d) Tìm các điểm trên đồ thị và cách đều hai trục toạ độ.
	ĐS: a) 	b) 	c) 	d) 
	Chú ý: Tập hợp các điểm cách đều hai trục toạ độ là hai đường thẳng .
Cho hàm số .
	a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.
	b) Dựa vào đồ thị (P) hãy biện luận theo m số nghiệm của phương trình: .
	ĐS: 
	a) 
	ĐS: 
II. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
1. Định nghĩa
	Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng , trong đó x là ẩn; a, b, 	c là những số cho trước gọi là các hệ số và .
2. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
	Đối với phương trình bậc hai và biệt thức :
	· Nếu D > 0 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt .
	· Nếu D = 0 thì phương trình có nghiệm kép .
	· Nếu D < 0 thì phương trình vô nghiệm.
	Chú ý: Nếu phương trình có a và c trái dấu thì D > 0. Khi đó phương trình có 2 nghiệm phân 	biệt.
3. Công thức nghiệm thu gọn
	Đối với phương trình bậc hai và , :
	· Nếu D¢ > 0 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt .
	· Nếu D¢ = 0 thì phương trình có nghiệm kép .
	· Nếu D¢ < 0 thì phương trình vô nghiệm.
4. Hệ thức Viet
	· Định lí Viet: Nếu là các nghiệm của phương trình thì:
	· Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình:
	(Điều kiện để có hai số đó là: ).
5. Dấu nghiệm số của phương trình bậc hai
	Cho phương trình bậc hai:	(1)
	(1) có hai nghiệm trái dấu 	Û 
	(1) có hai nghiệm cùng dấu 	Û 
	(1) có hai nghiệm dương phân biệt	Û 
	(1) có hai nghiệm âm phân biệt	Û 
	Chú ý: Giải phương trình bằng cách nhẩm nghiệm:
	· Nếu nhẩm được: thì phương trình có nghiệm .
	· Nếu thì phương trình có nghiệm .
	· Nếu thì phương trình có nghiệm .
 Giải các phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	f) 
	ĐS: 
 Giải các phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) f) 
	ĐS: 
Giải các phương trình sau:
	a) 	b) 
	c) 	d) 
	e) 	f) 
	g) 	h) 
	i) 	k) 
	ĐS: 
Tìm m để các phương trình sau:
	i) có nghiệm	ii) có 2 nghiệm phân biệt	iii) có nghiệm kép	iv) vô nghiệm
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 
	ĐS: 
Giải các hệ phương trình sau:	
	a) 	b) 	c) 
	ĐS: a) 	b) 	c) 
Cho phương trình:	.
	a) Giải phương trình với .
	b) Tìm các giá trị của m để phương trình có một trong các nghiệm bằng –1.
	c) Tìm các giá trị của m để phương trình trên có nghiệm kép.
	ĐS: 
Cho phương trình:	.
	a) Giải phương trình với .
	b) Tìm các giá trị của m để phương trình có một trong các nghiệm bằng –4.
	c) Tìm các giá trị của m để phương trình trên có nghiệm kép..
	ĐS: 
Cho phương trình: 	.
	a) Giải phương trình với và .
	b) Tìm m để phương trình có một trong các nghiệm bằng 4.
	c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
	ĐS: 
 Xác định m để mỗi cặp phương trình sau có nghiệm chung:
	a) và 	
	b) và 
	ĐS: 
Không giải phương trình, hãy nhẩm nghiệm các phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	f) 
	g) 	h) 	i) 
	ĐS: 
 Lập các phương trình bậc hai có các nghiệm là các cặp số sau:
	a) 10 và 8	b) 10 và –8	c) 3 và 
	d) và 	e) và 	f) và 
	ĐS: 
 Với các phương trình sau, tìm m để phương trình có một trong các nghiệm bằng . Tìm nghiệm còn lại:
	a) 	b) 
	c) 	d) 
	ĐS: 
 Cho phương trình:	.
	a) Giải phương trình với .
	b) Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.
	c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm thoã mãn điều kiện .
	ĐS: 
 Cho phương trình:	.
	a) Giải phương trình với .
	b) Với giá trị nào của m thì phương trình có một trong các nghiệm bằng –4.
	c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm thoã mãn điều kiện .
	ĐS: 
 Cho phương trình:	.
	a) Giải phương trình với .
	b) Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.
	c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm thoã mãn điều kiện .
	ĐS: 
 Giả sử là các nghiệm của mỗi phương trình sau. tính giá trị của các biểu thức:
	;	;	;	
	a) 	b) 	c) 
	ĐS: 
 Cho phương trình:	.	
	a) Tìm m để biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất.
	b) Tìm m để biểu thức đạt giá trị lớn nhất.
	c) Tìm m để biểu thức đạt giá trị lớn nhất.
	ĐS: 
 Tìm m để mỗi phương trình sau có các nghiệm thoả hệ thức đã cho:	
	a) ;	.
	b) ;	.
	c) ;	.
	ĐS: 
 Cho phương trình:	.
	a) Tìm m để phương trình có một trong các nghiệm bằng –2. Tìm nghiệm còn lại.
	b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm thoả mãn .
	c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
	ĐS: 
 Cho phương trình:	.
	a) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của a.
	b) Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào a.
	c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
	ĐS: 
 Cho phương trình:	.
	a) Xác định m để phương trình có các nghiệm thoả mãn .
	b) Tìm hệ thức giữa mà không phụ thuộc vào m.
	ĐS: 
 Cho phương trình:	.
	a) Tìm m để phương trình có hiệu hai nghiệm bằng 2.
	b) Tìm hệ thức liên hệ giữa không phụ thuộc m. 
	ĐS: 
 Với mỗi phương trình sau, tìm m để phương trình:
	i) Có hai nghiệm trái dấu	ii) Có hai nghiệm dương phân biệt
	iii) Có đúng một nghiệm dương.
	a) 	b) 
	c) 	d) 
	ĐS: 
 Cho phương trình:	.
	a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thoả mãn .
	b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm âm phân biệt .
	c) khi phương trình có hai nghiệm , tìm hệ thức giữa không phụ thuộc vào m.
	ĐS: 
	a) 
	ĐS: 
III. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
1. Phương trình trùng phương
	Phương trình trùng phương là phương trình có dạng () .
	Cách giải: Đặt , đưa về phương trình bậc hai .
2. Phương trình bậc bốn dạng: với 
	Cách giải: Đặt , đưa về phương trình bậc hai .
3. Phương trình bậc bốn dạng: 
	Cách giải: Đặt , đưa về phương trình trùng phương theo t.
	Chú ý: .
4. Phương trình bậc bốn dạng: 
	Cách giải: 
	– Nhận xét không phải là nghiệm của phương trình.
	– Với , chia 2 vế của phương trình cho ta được: .
	Đặt , đưa về phương trình bậc hai theo t.
5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức
	Cách giải: Thực hiện các bước sau:
	Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.
	Bước 2: Quy đồng mẫu thức hai vế rồi khử mẫu thức.
	Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
	Bước 4: Trong các giá trị tìm được của ẩn, loại các giá trị không thoả mãn điều kiện xác định, 	các giá trị thoả mãn điều kiện xác định là nghiệm của phương trình đã cho.
6. Phương trình tích
	Phương trình tích là phương trình có dạng .
	Cách giải: 	
7. Phương trình chứa căn thức
	· 	· 
8. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
	Cách giải: Có thể dùng các phương pháp sau để bỏ giá trị tuyệt đối:
	· Dùng định nghĩa hoặc tính chất giá trị tuyệt đối.
	· Đặt ẩn phụ.
9. Phương trình dạng 
	Cách giải:	
Giải các phương trình sau: 
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	f) 
	g) 	 
	ĐS: 
 Giải các phương trình sau:
	a) 	b) 	
	c) 	d) 	
	e) 	f) 
	ĐS: 
 Giải các phương trình sau:
	a) 	b) 
	c) 	d) 
	e) 	f) 
	ĐS: 
 Giải các phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	f) 
	ĐS: 
 Giải các phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	f) 
	ĐS: 
 Tìm m để các phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt:
	a) 	b) 
	ĐS: 
 Tìm m để các phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt:
	a) 	b) 
	ĐS: 
 Giải các phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 
	ĐS: 
 Giải các phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	f) 
	ĐS: a) 	b)	c) 
 Giải các hệ phương trình sau: (Đưa về dạng )
	a) 	b) 	
	ĐS: 
 Giải các phương trình sau:
	a) 
	ĐS: 
IV. GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
Bước 1: Lập phương trình
	a) Chọn ẩn số và nêu điều kiện thích hợp của ẩn số.
	b) Biểu thị các dữ kiện chưa biết qua ẩn số.
	c) Lập phương trình biểu thị tương quan giữa ẩn số và các dữ kiện đã biết.
Bước 2: Giải phương trình
Bước 3: Đối chiếu nghiệm của phương trình (nếu có) với điều kiện của ẩn số để trả lời.
Dạng 1: Toán về quan hệ giữa các số
Tìm hai số biết rằng hai lần số thứ nhất hơn ba lần số thứ hai là 9 và hiệu các bình phương của chúng bằng 119.
	ĐS: 
Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, tổng các chữ số bằng 11, nếu đổi chỗ hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì số đó tăng thêm 27 đơn vị.
	ĐS: 
Tìm một số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 7 lần chữ số hàng đơn vị của nó và nếu số cần tìm chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 4 và số dư là 3.
	ĐS: 
Nếu tử số của một phân số được tăng gấp đôi và mẫu số thêm 8 thì giá trị của phân số bằng . Nếu tử số thêm 7 và mẫu số tăng gấp 3 thì giá trị phân số bằng . Tìm phân số đó.
	ĐS: 
Nếu thêm 4 vào tử và mẫu của một phân số thì giá trị của phân số giảm 1. Nếu bớt 1 vào cả tử và mẫu thì phân số tăng . Tìm phân số đó.
	ĐS: 
	a) 
	ĐS: 
Dạng 2: Toán chuyển động
Một canô đi xuôi dòng 45 km, rồi ngược dòng 18 km. Biết rằng thời gian đi xuôi dòng lâu hơn thời gian đi ngược dòng là 1 giờ và vận tốc đi xuôi lớn hơn vận tốc đi ngược là 6 km/h. Tính vận tốc canô lúc đi ngược dòng.
	ĐS: 
Một ôtô đi từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì đến chậm mất 2 giờ. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì đến sớm hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB và thời gian dự định đi lúc đầu.
	ĐS: 
Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 120 km với vận tốc dự định trước. Sau khi được quãng đường AB, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại. Tìm vận tốc dự định và thời gian xe lăn bánh trên đường, biết rằng người đó đến B sớm hơn dự định 24 phút.
	ĐS: 
Một canô xuôi từ bến sông A đến bến sông B với vận tốc 30 km/h, sau đó lại ngược từ B trở về A. Thời gian xuôi ít hơn thời gian đi ngược 1 giờ 20 phút. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B. Biết rằng vận tốc dòng nước là 5 km/h và vận tốc riêng của canô lúc xuôi và lúc ngược bằng nhau.
	ĐS: 
Một canô xuôi một khúc sông dài 90 km rồi ngược về 36 km. Biết thời gian xuôi dòng sông nhiều hơn thời gian ngược dòng là 2 giờ và vận tốc khi xuôi dòng hơn vận tốc khi ngược dòng là 6 km/h. Hỏi vận tốc canô lúc xuôi và lúc ngược dòng.
	ĐS: 
	a) 
	ĐS: 
Dạng 3: Toán làm chung công việc
Hai đội cùng đào một con mương. Nếu mỗi đội làm một mình cả con mương thì thời gian tổng cộng hai đội phải làm là 25 giờ. Nếu hai đội cùng làm chung thì công việc hoàn thành trong 6 giờ. Tính xem mỗi đội làm một mình xong cả con mương trong bao lâu?
	ĐS: 10 giờ và 15 giờ.
Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong 7 giờ 12 phút thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 5 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì cả hai người chỉ làm được công việc. Hỏi một người làm công việc đó trong mấy giờ thì xong?
	ĐS: 
Nếu mở cả hai vòi nước chảy vào một bể cạn thì sau 2 giờ 55 phút sẽ đầy bể. Nếu mở riêng từng vòi thì vòi thứ nhất làm đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì mỗi vòi chảy bao lâu đầy bể?
	ĐS: 5 giờ và 7 giờ.
Nếu vòi A chảy 2 giờ và vòi B chảy trong 3 giờ thì được hồ. Nếu vòi A chảy trong 3 giờ và vòi B chảy trong 1 giờ 30 phút thì được hồ. Hỏi nếu chảy một mình mỗI vòi chảy trong bao lâu mới đầy hồ (giả thiết hồ ban đầu không có nước0.
	ĐS: 
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 6 giờ đầy bể. Nếu mỗi vòi chảy một mình cho đầy bể thì vòi II cần nhiều thời gian hơn vòi I là 5 giờ. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể?
	ĐS: 
	a) 
	ĐS: 
Dạng 4: Toán có nội dung hình học
Một đa giác lồi có tất cả 170 đường chéo. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh?
	ĐS: 20 cạnh. Số đường chéo của n-giác là .
Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 280 m. Người ta làm lối đi xung quanh vườn (thuộc đất trong vườn) rộng 2 m. Tính kích thước của vườn, biết rằng đất còn lại trong vườn để trồng trọt là 4256 .
	ĐS: 
Cho một hình chữ nhật. Nếu tăng chiều dài lên 10 m, tăng chiều rộng lên 5 m thì diện tích tăng 500 . Nếu giảm chiều dài 15 m và giảm chiều rộng 9 m thì diện tích giảm 600 . Tính chiều dài, chiều rộng ban đầu.
	ĐS: 
Cho một tam giác vuông. Nếu tăng các cạnh góc vuông lên 2 cm và 3 cm thì diện tích tam giác tăng 50 . Nếu giảm cả hai cạnh đi 2 cm thì diện tích sẽ giảm đi 32 . Tính hai cạnh góc vuông.
	ĐS: 
	a) 
	ĐS: 
Dạng 5: Các dạng khác
Trong một phòng có 80 người họp, được sắp xếp ngồi đều trên các dãy ghế. Nếu bớt đi hai dãy ghế thì mỗi dãy ghế còn lại phải xếp thêm hai người mới đủ chỗ. Hỏi lúc đầu có mấy dãy ghế và mỗi dãy ghế được xếp bao nhiêu người ngồi?
	ĐS: 10 dãy ghế và mỗi dãy ghế xếp 8 người.
Một phòng học có một số dãy ghế tổng cộng 40 chỗ ngồi. Do phải xếp 55 chỗ nên người ta kê thêm 1 dãy ghế và mỗi dãy ghế thêm 1 chỗ. Hỏi lúc đầu trong phòng có mấy dãy ghế?
	ĐS: .
Trong tháng giêng hai tổ sản xuất được 720 chi tiết máy. Trong tháng hai, tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt mức 12% nên sản xuất được 819 chi tiết máy. Tính xem trong tháng giêng mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?
	ĐS: 
Năm ngoái tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu người. Dân số tỉnh A năm nay tăng 1,2%, còn tỉnh B tăng 1,1%. Tổng số dân của cả hai tỉnh năm nay là 4.045.000 người. Tính số dân của mỗi tỉnh năm ngoái và năm nay?
	ĐS: 
	a) 
	ĐS: 
V. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI	(*)
Dạng 1: Hệ bậc hai giải bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số
	· Từ phương trình bậc nhất rút một ẩn theo ẩn kia.
	· Thế vào phương trình bậc hai để đưa về phương trình bậc hai một ẩn.
	· Số nghiệm của hệ tuỳ theo số nghiệm của phương trình bậc hai này.
Giải các hệ phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) e) 	f) 
	g) 	h) 	i) 	
	ĐS: 
Giải các hệ phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	f) 
	g) 	h) 
	ĐS: 
Giải các hệ phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	f) 
	ĐS: 
Giải các hệ phương trình sau:
	a) 
	ĐS: 
Dạng 2: Hệ đối xứng loại 1
	Hệ có dạng:	(I) 	(với f(x, y) = f(y, x) và g(x, y) = g(y, x)).
	(Có nghĩa là khi ta hoán vị giữa x và y thì f(x, y) và g(x, y) không thay đổi).
	· Đặt S = x + y, P = xy.
	· Đưa hệ phương trình (I) về hệ (II) với các ẩn là S và P.
	· Giải hệ (II) ta tìm được S và P.
	· Tìm nghiệm (x, y) bằng cách giải phương trình: .
Giải các hệ phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	f) 
	ĐS: 
Giải các hệ phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	f) 
	ĐS: 
Giải các hệ phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 
	ĐS: 
Giải các hệ phương trình sau:
	a) 
	ĐS: 
Dạng 3: Hệ đối xứng loại 2
	Hệ có dạng:	(I) 
	(Có nghĩa là khi hoán vị giữa x và y thì (1) biến thành (2) và ngược lại).
	· Trừ (1) và (2) vế theo vế ta được:
	(I) Û 
	· Biến đổi (3) về phương trình tích:	
	(3) Û Û .
	· Như vậy, 	(I) Û .
	· Giải các hệ trên ta tìm được nghiệm của hệ (I).
Giải các hệ phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	f) 
	ĐS: 
Giải các hệ phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	 
	ĐS: 
Giải các hệ phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	
	ĐS: 
Giải các hệ phương trình sau:
	a) 
	ĐS: 
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG IV
Cho phương trình:	.
	a) Tìm m để phương trình 2 có nghiệm trái dấu.
	b) Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
	c) Chứng minh biểu thức M = không phụ thuộc vào m.
	ĐS: 
Tìm m để phương trình:
	a) có hai nghiệm dương phân biệt.
	b) có hai nghiệm âm phân biệt.
	c) có hai nghiệm trái dấu.
	ĐS: 
Cho phương trình:	.
	a) Chứng minh rằng với mọi a, phương trình trên có 2 nghiệm trái dấu.
	b) Gọi hai nghiệm của phương trình là . Tìm giá trị của a để đạt giá trị nhỏ nhất
	ĐS: 
Cho phương trình:	.
	a) Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm.
	b) Tìm m sao cho phương trình có hai nghiệm thoả mãn .
	ĐS: 
Cho phương trình:	.
	a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm .
	b) Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm , hãy tìm một hệ thức liên hệ giữa mà không phụ thuộc vào m.
	c) Tìm giá trị của m để biểu thức A = đạt giá trị nhỏ nhất.
	ĐS: 
Với giá trị nào của m thì hai phương trình sau có ít nhất một nghiệm chung:
	a) 	b) 	c) 
	ĐS: 
Cho parabol (P): và đường thẳng (d): .
	a) Vẽ parabol (P).
	b) Xác định m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B.
	c) Xác định phương trình đường thẳng (d¢) song song với đường thẳng (d) và cắt (P) tại điểm có tung độ bằng –4.
	ĐS: 
Cho parabol (P): và điểm M (1; –2).
	a) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua M và có hệ số góc là m.
	b) Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B khi m thay đổi.
	c) Gọi lần lượt là hoành độ của A và B . Xác định m để đạt giá trị nhỏ nhất và tính giá trị đó.
	ĐS: 
Giải các phương trình sau:
	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	f) 
	g) 	h) 	
	ĐS: 
Giải các phương trình sau:
	a) 	b) 	
	ĐS: 
 Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 160 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Tìm vận tốc của mỗi ô tô biết rằng nếu ô tô đi từ A tăng vận tốc thêm 10 km/h sẽ bằng hai lần vận tốc ôtô đi từ B. 
	ĐS: 
 Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 9km/h . Khi đi từ B về A người ấy đi đường khác dài hơn 6 km, với vận tốc 12km/h, nên thời gian ít hơn thời gian khi đi là 20 phút. Tính quãng đường AB?
	ĐS: 
 Hai ca nô cùng khởi hành từ hai bến A, B cách nhau 85 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1 giờ 40 phút. Tính vận tốc riêng của mỗi ca nô biết rằng vận tốc của ca nô xuôi dòng lớn hơn vận tốc của ca nô ngược dòng là 9 km/h (có cả vận tốc dòng nước) và vận tốc dòng nước là 3 km/h.
	ĐS: 
 Có hai thùng đựng dầu. Thùng thứ nhất có 120 lít, thùng thứ hai có 90 lít. Sau khi lấy ra ở thùng thứ nhát một lượng dầu gấp ba lượng dầu lấy ra ở thùng thứ hai, thì lượng dầu còn lại trong thùng thứ hai gấp đôi lượng dầu còn lại trong thùng thứ nhất. Hỏi đã lấy ra bao nhiêu lít dầu ở mỗi thùng?
	ĐS: 
 Hai trường A, B có 250 HS lớp 9 dự thi vào lớp 10, kết quả có 210 HS đã trúng tuyển. Tính riêng tỉ lệ đỗ thì trường A đạt 80%, trường B đạt 90%. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu HS lớp 9 dự thi vào lớp 10.
	ĐS: 
 Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 2 giờ 55 phút thì đầy bể. Nếu chảy riêng thì vòi thứ nhất cần ít thời gian hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Tính thời gian để mỗi vòi chảy riêng thì đầy bể.
	ĐS: 
 Hai tổ cùng làm chung một công việc hoàn thành sau 15 giờ. Nếu tổ một làm trong 5 giờ, tổ hai làm trong 3 giờ thì được 30% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi tổ hoàn thành trong bao lâu.
	ĐS: 
	a) 
	ĐS: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDS9 C4 PTbachai.doc