Chuyên đề tương giao hàm số trắc nghiệm

doc 4 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 545Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề tương giao hàm số trắc nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên đề tương giao hàm số trắc nghiệm
CHUYÊN ĐÈ TƯƠNG GIAO HÀM SỐ
TRẮC NGHIỆM
--------
Câu 1. Đồ thị hàm số y= cắt đường thẳng (d):y= -1. Tại các giao điểm cĩ hồnh độ dương là :
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 2. Tìm m để đường thẳng cắt đờ thị hàm sớ tại 2 điểm phân biệt.
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 3. Tìm m để đường thẳng cắt đờ thị (C) của hàm sớ tại ba điểm phân biệt 
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 4. Cho hàm sớ (C). Tìm m để đường thẳng cắt (C) tại 2 điểm M, N sao cho đợ dài MN nhỏ nhất
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 5. Tìm m để phương trình có đúng 2 nghiệm.
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 6. Cho hàm sớ (C). Đờ thị (C) đi qua điểm nào?
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 7. Sớ giao điểm của đờ thị hàm sớ với trục hoành là:
	A. 2	B. 3
	C.0	D.1
Câu 8. Đờ thị hàm sớ 
	A. Cắt đường thẳng tại hai điểm	B. cắt đường thẳng tại hai điểm
	C. Tiếp xúc với đường thẳng 	D. khơng cắt đường thẳng 
Câu 9. Sớ giao điểm của hai đường cong và 
	A. 0	B. 1
	C. 3	D. 2
Câu 10. Các đờ thị của hai hàm sớ và tiếp xúc với nhau tại điểm M có hoành đợ là.
	A. 	B. 
	C. 	D. 	
Câu 11: Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt khi :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Cho hàm số y=x3-3x2+1.Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y=m tại 3 điểm phân biệt khi
A. -31	D. m<-3
Câu 13. Tìm m để đờ thị (Cm) của hàm sớ cắt trục ox tại ba điểm phân biệt .
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 14. Tìm m để đờ thị (Cm) của hàm sớ cĩ 3 giao điểm với trục hồnh..
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 15. Giá trị m làm đờ thị hàm sớ cắt trục tung tại A cĩ tung độ bằng 5
	A. 2	B. 3
	C.5	D.4
CHUYÊN ĐỀ TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG CONG
TRẮC NGHIỆM
Câu1:Cho (Cm):y=.Gọi A(Cm) có hoành độ là -1. Tìm m để tiếp tuyến tại A song song với (d):y= 5x ?
a.m= -4 b.m=4 c.m=5 d.m= -1
Câu 2. Đường thẳng là tiếp tuyến của đường cong khi m bằng
	A. 1 hoặc -1	B. 4 hoặc 0
	C. 2 hoặc -2	D. 3 hoặc -3
Câu 3. Tiếp tuyến của parabol tại điểm tạo với hai trục tọa đợ mợt tam giác vuơng. Diện tích tam giác vuơng đó là 
	A.	B. 
	C.	D. 
Câu 4. Hai tiếp tuyến của parabol đi qua điểm có các hệ sớ góc là
	A. 2 hoặc 6	B. 1 hoặc 4
	C. 0 hoặc 3	D. -1 hoặc 5
Câu 5. Cho hàm sớ . Phương trình tiếp tuyến tại điểm 
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 6. Cho hàm sớ có đờ thị (C). Tìm trên (C) những điểm M sao cho tiếp tuyến tại M của (C) cắt hai tiệm cận của (C) tại A, B sao cho AB ngắn nhất.
	A. 	B. 
	C. 	D. ;
Câu 7. Cho hàm sớ (C). Tìm phương trình tiếp tuyến của đờ thị (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng 
	A. 	B. 
	C. 	C. Câu A và B đúng
Câu 8. Cho hàm sớ (C). Tìm phương trình tiếp tuyến của đờ thị (C), biết tiếp tuyến đó đi qua 
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 9. Hệ sớ góc của tiếp tuyến của đờ thì hàm sớ tại giao điểm của đờ thị hàm sớ với trục tung bằng.
	A. -2	B. 2
	C. 1	D. -1
Câu 10. Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đờ thị hàm sớ 
	A. song song với đường thẳng 	B. song song với trục hoành
	C. Có hệ sớ góc dương	D. Có hệ sớ góc bằng -1
Câu 11: Cho hàm số .Tiếp tuyến tại điểm uốn của đồ thị hàm số ,cĩ phương trình là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Cho hàm số ( C ). Đường thẳng nào sau đây là tiếp tuyến của ( C ) và cĩ hệ số gĩc nhỏ nhất :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Tiếp tuyến của đồ thi hàm số cĩ hệ số gĩc K= -9 ,cĩ phương trình là:
A. y-16= -9(x +3)	B. y-16= -9(x – 3)	C. y+16 = -9(x + 3)	D. y = -9(x + 3)
Câu 14: Hệ số gĩc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm cĩ hồnh độ 
x0 = - 1 bằng:
A. -2	B. 2	C. 0	D. Đáp số khác
Câu 15: Cho đồ thi hàm số ( C ) . Gọi là hồnh độ các điểm M ,N 
trên ( C ), mà tại đĩ tiếp tuyến của ( C ) vuơng gĩc với đường thẳng y = - x + 2016 . Khi đĩ là:
A. 	B. 	C. 	D. -1

Tài liệu đính kèm:

  • doc1515_bai_toan_trac_nghiem_lop_12.doc