Câu hỏi trắc nghiệm Tích phân - Huỳnh Công Dũng

doc 20 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 13/01/2021 Lượt xem 429Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm Tích phân - Huỳnh Công Dũng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi trắc nghiệm Tích phân - Huỳnh Công Dũng
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN 
Câu hỏi 1: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 2: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 3: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 4: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 5: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 6: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 7: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 8: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 9: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 10: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 11: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 12: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 13: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 14: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 15: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 16: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 17: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 18: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 19: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 20: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 21: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 22: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 23: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 24: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 25: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 26: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 27: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 28: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 29: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 30: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 31: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 32: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 33: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 34: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 35: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 36: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 37: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 38: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 	
Câu hỏi 39: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 	
Câu hỏi 40: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 41: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 42: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 43: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 44: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 45: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 46: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 47: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 48: Tính 
	A. B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 49: Tính 
	A. B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 50: Tính 
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu hỏi 51: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 52: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 53: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 54: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 	
Câu hỏi 55: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 56: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 57: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 58: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 59: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 60: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 61: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 62: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 63: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 64: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 65: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 66: Tính 
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu hỏi 67: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 68: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 69: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 70: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 71: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 72: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 73: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 74: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 75: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 76: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 77: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 78: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 79: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 80: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 81: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 82: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 83: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 84: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 85: Tính 
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu hỏi 86: Tính 
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu hỏi 87: Tính 
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu hỏi 88: Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
CÂU HỎI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐÁP ÁN
A
C
B
D
A
D
C
B
A
C
D
B
CÂU HỎI
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ĐÁP ÁN
A
B
D
C
A
D
B
C
A
C
CÂU HỎI
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ĐÁP ÁN
B
D
A
D
C
B
A
B
C
D
CÂU HỎI
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ĐÁP ÁN
A
C
D
B
A
B
C
D
A
D
CÂU HỎI
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ĐÁP ÁN
C
B
A
C
D
B
A
B
D
C
CÂU HỎI
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
ĐÁP ÁN
A
D
B
C
A
C
D
B
A
B
CÂU HỎI
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
ĐÁP ÁN
D
C
A
D
C
B
A
C
B
D
CÂU HỎI
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
ĐÁP ÁN
A
B
D
C
A
D
B
C
A
C
CÂU HỎI
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
ĐÁP ÁN
B
D
A
B
D
C
CÂU HỎI
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
ĐÁP ÁN
Câu hỏi 1: Biết (a và b là các số nguyên). Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 2: Cho (a và b là các số nguyên). Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 3: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 4: Tìm sao cho 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 5: Cho . Tìm a.
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 6: Cho . Tính theo a
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 7: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 8: Cho . Tính theo a
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 9: Cho . Tính theo a
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 10: Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên đoạn , đồng biến trên đoạn này và , . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 11: Cho . Tính theo a
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 12: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 13: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 14: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 15: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 16: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 17: Giả sử . Tính K
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 18: Biến đổi thành với . Khi đó là hàm số nào trong các hàm số sau:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 19: Đổi biến , thì trở thành
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 20: Giả sử và và thì bằng?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 21: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 22: Giả sử và thì bằng?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 23: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 24: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 25: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 26: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 27: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 28: Tìm sao cho 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 29: Tìm sao cho 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 30: Cho f(x) liên tục trên thoả và Tính giá trị của 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 31: Cho và thì bằng?
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu hỏi 32: Cho và thì bằng?
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu hỏi 33: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 34: Giá trị tích phân . Trong đó a có giá trị là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 35: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu hỏi 36: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai
	A. 	
	B. 	
	C. 	
	D. 
Câu hỏi 37: Giá trị tích phân . Trong đó m có giá trị là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 38: Giá trị tích phân . Trong đó a có giá trị là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 39: Giá trị tích phân . Trong đó m có giá trị là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 40: Xét tích phân . Nếu đặt . Ta được: 
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu hỏi 41: Xét tích phân . Nếu đặt . Ta được: 
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu hỏi 42: Giá trị tích phân . Trong đó m có giá trị là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 43: Xét tích phân . Đặt , ta được tích phân . Khi đó g(x) và h(x) là: 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 44: Giá trị tích phân . Trong đó m có giá trị là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 45: Xét tích phân . Đặt , ta được tích phân . Khi đó g(x) và h(x) là: 
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu hỏi 46: Xét tích phân . Nếu đặt , ta được: 
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu hỏi 47: Xét tích phân . Nếu đặt , ta được kết quả nào sau đây: 
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu hỏi 48: Xét tích phân . Nếu đặt với , ta được kết quả nào sau đây: 
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu hỏi 49: Xét tích phân . Nếu đặt với , ta được kết quả nào sau đây: 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 50: Biết , với a, b, c là các số nguyên. Tính giá trị .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 51: Biết . Giá trị của a là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 52: Biết . Giá trị của là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 53: Biết . Giá trị của a là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 54: Biết . Hãy chọn đáp án đúng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 55: Biết . Hãy chọn đáp án đúng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 56: Biết . Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 57: Biết , trong đó a, b là các số nguyên. Giá trị của là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 58: Biết , trong đó a, b là các số nguyên. Giá trị của là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 59: Biết , trong đó a, b là các số nguyên. Giá trị của là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 60: Biết , trong đó a, b là các số nguyên. Giá trị của là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 61: Biết , trong đó a, b là các số nguyên. Giá trị của là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 62: Biết . Giá trị của là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 63: Biết , trong đó a, b là các số nguyên. Giá trị của là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 64: Biết . Giá trị của a là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 65: Biết . Tính giá trị .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 66: Biết . Giá trị của a là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 67: Biết . Giá trị của là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 68: Biết , với a, b là các số nguyên. Tính giá trị .
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 69: Biết . Giá trị của a là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 70: Cho hàm số có đạo hàm trên đoạn và ,. Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 71: Cho hàm số có đạo hàm trên đoạn và ,. Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 72: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 73: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu hỏi 74: Cho . Tính 
	A. 	B. 	C. 	D. 
CÂU HỎI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐÁP ÁN
A
C
B
D
A
D
C
B
A
B
D
C
CÂU HỎI
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ĐÁP ÁN
A
D
C
B
A
C
B
D
A
B
CÂU HỎI
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ĐÁP ÁN
D
C
A
D
B
C
A
C
B
D
CÂU HỎI
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ĐÁP ÁN
A
C
D
B
A
D
B
C
A
B
CÂU HỎI
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ĐÁP ÁN
C
D
A
D
B
C
A
C
B
D
CÂU HỎI
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
ĐÁP ÁN
A
B
D
C
A
D
B
C
A
D
CÂU HỎI
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
ĐÁP ÁN
C
B
A
C
B
D
A
B
C
D
CÂU HỎI
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
ĐÁP ÁN
A
C
CÂU HỎI
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
ĐÁP ÁN

Tài liệu đính kèm:

  • docTICH_PHAN.doc