Bài tập trắc nghiệm Chương 1 môn Giải tích Lớp 12 (Kèm đáp án)

doc 6 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 06/07/2022 Lượt xem 318Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm Chương 1 môn Giải tích Lớp 12 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập trắc nghiệm Chương 1 môn Giải tích Lớp 12 (Kèm đáp án)
I. TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I giải tích 12
Câu 1: Trong các khẳng định sau về hàm số . Khẳng định nào là đúng. 
A. Hàm số cĩ điểm cực tiểu là x = 0 B. Hàm số cĩ hai điểm cực đại là 
C Cả A và B đều đúng D. Chỉ cĩ A đúng
Câu 2: Gọi M ,N là giao điểm của đường thẳng y =x+1 và đường cong .Khi đĩ hồnh độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng
A. 	B. 2	C. 1	D. 
Câu 3: Đồ thi hàm số đạt cực đại tại x = 2 khi :
A. Khơng tồn tại m	B. m = -1	C. m = 1	D. 
Câu 4: Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 khi :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Đồ thi hàm số nào sau đây cĩ 3 điểm cực trị :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho hàm số y = –x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.	B. Hàm số đạt cực đại tại x = 1;
C. Hàm số luơn luơn đồng biến;	D. Hàm số luơn luơn nghịch biến;
Câu 7: Cho hàm số .Đồ thi hàm số tiếp xúc với đường thẳng y=2x+m khi
A. 	B. m=	C. 	D. m1
Câu 8: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng (–¥; –1) và (–1; +¥).
B. Hàm số luơn luơn đồng biến trên ;
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–¥; –1) và (–1; +¥);
D. Hàm số luơn luơn nghịch biến trên ;
Câu 9: Hàm số đồng biến trên các khoảng
A. và (1;2)	B. và 	C. (0;1) và (1;2)	D. và 
Câu 10: Hệ số gĩc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung bằng:
A. -2	B. 2	C. 1	D. -1
Câu 11: Cho hàm số .Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số cĩ tiệm cận ngang là 	B. Đồ thị hàm số cĩ tiệm cận đứng là 
C. Đồ thị hàm số khơng cĩ tiệm cận	D. Đồ thị hàm số cĩ tiệm cận đứng là x= 1
Câu 12: Cho hàm số .Hàm số cĩ
A. một cực tiểu và một cực đại	B. một cực đại và khơng cĩ cực tiểu
C. một cực tiểu và hai cực đại	D. một cực đại và hai cực tiểu
Câu 13: Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên R?
A. 	B. 
C. 	D. y = tgx
Câu 14: Cho hàm số .Đồ thị hàm số cĩ tâm đối xứng là điểm
A. (1;-1)	B. (2;1)	C. (1;2)	D. (-1;1)
Câu 15: Cho hàm số .Hàm số cĩ hai điểm cực trị x1, x2 .Tích x1.x2 bằng
A. -4	B. -5	C. -1	D. -2
Câu 16: Cho hàm số y = f(x)= ax3+bx2+cx+d ,a0 .Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Đồ thị hàm số luơn cắt trục hồnh	B. Đồ thị hàm số luơn cĩ tâm đối xứng.
C. Hàm số luơn cĩ cực trị	D. 
Câu 17: Điểm cực đại của hàm số : là x =
A. 	B. 	C. 	D. 0
Câu 18: Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ?
A. Cĩ giá trị lớn nhất và cĩ giá trị nhỏ nhất
B. Cĩ giá trị lớn nhất và khơng cĩ giá trị nhỏ nhất
C. Cĩ giá trị nhỏ nhất và khơng cĩ giá trị lớn nhất
D. Khơng cĩ giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
Câu 19: Cho hàm số y=x3-3x2+1.Tích các giá trị cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số bằng
A. -6	B. -3	C. 0	D. 3
Câu 20: Cho hàm số y=x3-4x.Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox bằng
A. 0	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 21: Đồ thị của hàm số y=x4-6x2+3 cĩ số điểm uốn bằng
A. 1	B. 2	C. 0	D. 3
Câu 22: Hàm số : nghịch biến khi x thuộc khoảng nào sau đây:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 23: Khẳng định nào sau đây là đúng về đồ thị hàm số :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Cho hàm số Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. thì hàm số cĩ hai điểm cực trị	B. Hàm số luơn luơn cĩ cực đại và cực tiểu
C. thì hàm số cĩ cực đại và cực tiểu	D. thì hàm số cĩ cực trị
Câu 25: Cho hàm số ( C ). Đường thẳng nào sau đây là tiếp tuyến của ( C ) và cĩ hệ số gĩc nhỏ nhất :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 26: Cho hàm số : . Phương trình y’ = 0 cĩ 2 nghiệm x1 , x2 .Khi đĩ x1 . x2 =
A. 5	B. 8	C. -5	D. -8
Câu 27: Hàm số nghịch biến trên khoảng
A. 	B. 	C. (-1;2)	D. 
Câu 28: Tiếp tuyến của đồ thi hàm số cĩ hệ số gĩc K= -9 ,cĩ phương trình là:
A. y-16= -9(x +3)	B. y-16= -9(x – 3)	C. y+16 = -9(x + 3)	D. y = -9(x + 3)
Câu 29: Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số với trục Oy. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại điểm M là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Cho hàm số .Toạ độ điểm cực đại của hàm số là
A. (-1;2)	B. (3;)	C. (1;-2)	D. (1;2)
Câu 31: Trên khoảng (0; +¥) thì hàm số :
A. Cĩ giá trị nhỏ nhất là Min y = 3	B. Cĩ giá trị lớn nhất là Max y = –1
C. Cĩ giá trị nhỏ nhất là Min y = –1	D. Cĩ giá trị lớn nhất là Max y = 3
Câu 32: Hệ số gĩc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm cĩ hồnh độ 
x0 = - 1 bằng:
A. -2	B. 2	C. 0	D. Đáp số khác
Câu 33: Tiếp tuyến của đồ thi hàm số tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung phương trình là:
A. y = x - 1	B. y= x + 1	C. y= x	D. y = -x
Câu 34: Trong các mệnh đề sau, hãy tìm mệnh đề sai:
A. Hàm số khơng cĩ cực trị;
B. Hàm số cĩ hai cực trị.
C. Hàm số y = –x3 + 3x2 – 3 cĩ cực đại và cực tiểu;
D. Hàm số y = x3 + 3x + 1 cĩ cực trị;
Câu 35: Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số :
A. Đạt cực tiểu tại x = 0	B. Cĩ cực đại và cực tiểu
C. Cĩ cực đại và khơng cĩ cực tiểu	D. Khơng cĩ cực trị.
A. 1	B. 0	C. 2	D. 3
Câu 36: Cho hàm số y = x4 + 2x3 + 2. Số cực trị của hàm số là 
A) 0 ;	B) 2 ;	C) 1 	D) 3.
Câu 37: Cho hàm số và các khoảng 
(I) 	(II) 	(III) 	(IV) 
Hàm số trên đồng biến trên các khoảng
A.(I) và (II)	B. (II) và (III)	C. (III) và (IV)	D. (IV) và (I)
Câu 38: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
	A.	B. 	C. 	D. 
Câu 39: Cho hàm số đạo hàm y’ của hàm số là 
A) 
Câu 40: Cho hàm số.Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm cĩ hồnh độ bằng 2 cĩ hệ số gĩc là: 
a) k = 1 ;	b) k = -1 ;	c) k = 2 ;	d) k = -2. 
Câu 41: Hiệu các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là
A) B) C) D) kq khác
Câu 42: Cho hàm số cĩ giá trị lớn nhất là M và giá trị nhỏ nhất là N. M+N cĩ giá trị là 
A) 4 B) C) D) 
Câu 43: Hàm số 
A) Đồng biến trên R B) Đồng biến trên 
C. Nghịch biến trên R D) Nghịch biến trên và đồng biến trên 
Câu 44: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x tại điểm cĩ hồnh độ x=2 cĩ hệ số gĩc bằng:
 	 A) B)-3 C) 3 D)- 
Câu 45: : Cho hàm số giá trị nào của m thì hàm số luơn đồng biến trên tập xác định của nĩ
A) 	 B) m 1 	 C) - 2 2
Câu 46: Hàm số y=
 	 A) luơn luơn đồng biến với mọi m. B) luơn luơn đồng biến nếu m0
 	 C) luơn luơn đồng biến nếu >1 D) đồng biến trên từng khoảng xác định của nĩ.
Câu 47: Hàm số cĩ giá trị cực đại là 
 A) 3 	 B) -5 	C) -1 	D ) 3
Câu 48: GTLN của hàm số trên [0; 2].
	A) 	B) 	C) 	D) 
Câu 49: 
Cho hàm số cĩ đồ thị . Chọn phương án Khơng đúng?
A) Hàm số đồng biến trên 	B) TT của tại điểm cĩ hồnh độ bằng 0 cĩ hệ số gĩc bằng 0
C) 	D) TT của tại điểm cĩ hồnh độ bằng 0 song song với trục hồnh
Câu 50: Hàm số cĩ bao nhiêu điểm cực trị 
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_trac_nghiem_chuong_1_mon_giai_tich_lop_12_kem_dap_an.doc