Bài tập Tính giá trị của biểu thức

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1047Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Tính giá trị của biểu thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập Tính giá trị của biểu thức
Tính giá trị của biểu thức 
Phần1 :Biểu thức số
Bài tập 1: Tính A =
 B =
 C =
 D =
Bài tập 2: Tính A = 
 B = 
 C = (2
 D =
Bài tập 3: Tính S =
Bài tập 4: Cho x0= . CMR x0 là nghiệm của PT 
 x3 + 6x – 20 = 0
Bài tập 5: Biết x=. Tính giá trị của biểu thức 
S = x4-16x
Phần 2 : Biểu thức được tính qua biểu thức khác
Bài tập 1 : Cho các số a,b thoả mãn các hệ thức a2+b2 = 1 và a3+b3 = 1 . Tính
T = a2005+b2006
Bài tập 2: Biết a,b dương thoả mãn a2002+b2002= a2003+b2003 = a2004+b2004 . Tính 
S = a2005+ b2005
Bài tập 3 : Biết a,b,c thoả mãn và ab +ac +bc = 1 .Tính 
P = 
Bài tập 4: Biết x,y thoả mãn (x+. Tính F= x+y
Bài tập 5: Cho x,y,z là các số dương thoả mãn x+y+z+
Tính S = -
Bài tập 6: Cho a,b,c,x,y,z là các số dương thoả mãn x+y+z = a; x2+y2+z2 = b; 
 a2 =b +4010 . Tính giá trị của biểu thức 
M= 
Phần 3 : Một số bài luyện tập 
Bài 1: Tính S = 
 T =
Bài 2 : CMR S =< 2
Bài 3: CMR (có n căn ở tử số và n-1 căn ở mẫusố)
Bài 4: Cho x=.Tính 
 A=2x2+2x+1
Bài 4: Cho a,b dương và a2-b>0. CMR 
Bài 5: Tìm x biết (
Bài 6: Biết rằng x+y =a+b và x2+y2=a2+b2
Tính P= xn+yn
Bài 6: Biết và a+b+c =2006 .Tính giá trị của biểu thức
S =
Bài 7: Tính D = 
Bài 8:Cho x1,x2,x100 là 100 số tự nhiên khác không .CMR
Nếu thì ít nhất có hai số bằng nhau
Bài 8: CMR 
Bài 9: Cho a+b+c=0 và . Tính giá trị của biểu thức
T=
Bài 10: Biết Tính A= 
Bài 11: Cho a,b,c thoả mãn Hãy tính P=a2005+b2005+c2005

Tài liệu đính kèm:

  • docDangTinhGT bieuthuc(lop9)(da in).doc