Bài tập Chương 1 môn Đại số Lớp 9 - Phạm Văn Hoan

pdf 37 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 18/03/2024 Lượt xem 44Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài tập Chương 1 môn Đại số Lớp 9 - Phạm Văn Hoan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập Chương 1 môn Đại số Lớp 9 - Phạm Văn Hoan
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA 
Đ1. CĂN BẬC HAI – CĂN THỨC BẬC HAI 
A – BÀI MỚI 
Bài 1. Tớnh căn bậc hai số học của: 
a) 0 01, b) 0 81, c) 225 d) 625 e) 0 0169, 
Bài 2. So sỏnh (khụng được sử dụng mỏy tớnh bỏ tỳi) 
1) 2 và 3 . 2) 6 và 41 . 3) 7 và 47 . 
4) 2 và 2 1 5) 1 và 3 1 . 6) 2 31 và 10 . 
Bài 3. Tỡm x để cỏc biểu thức sau cú nghĩa: 
1) 2 4x  2) 2 3x 3) 3 1x  
4) 8 2x 5) 5x 6) 2 2x  
7) 
4
3x 
 8) 
1
7 15x 
 9) 
8 12
5
x

10) 
1
1
3
x
x
 

 11) 
2015
5
2
x
x
 

 12) 
2018
2017
2016
x
x
 

B – BÀI TẬP NÂNG CAO 
Bài 1. Tỡm x để cỏc biểu thức sau cú nghĩa: 
1)   1 2x x  2) 2x x 3) 3 22x x 
4) 2 2x x  5) 2 6x x  6) 2 2 3x x  
7) 
1
5
x
x


 8) 
3
7
x
x


 9) 
2
1
2x x
10) 
2
50 3
5 6x x 
 11) 
13
3 5x


 12) 
2
5
12x x

 
13) 
3
2 1
x
x


 14) 
1 3
3 5
x
x x

 
 15) 
3
4
6 1
1
4 3
x
x
x

 

16) 
2
2
x
 17) 
2
4
6 9x x 
 18) 
2
5
6x


CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
19) 
2
6
x
x x

 
 20) 
45
4 3x x 
 21) 
23
4 4x x

 
22) 3 x 23) 2018 2017 2x  24) 10x  
Bài 2. Tỡm giỏ trị lớn nhất, giỏ trị nhỏ nhất của cỏc biểu thức sau (nếu cú): 
1A x   3 1 7B x   3 2017C x   4 2 3D x   
2010
2
E
x


2017
1
F
x
 

1
2
x
G
x



2017
2016
x
H
x



2M x x  1N x x   2 5P x x   4 3Q x x    
2 2 4U x x   25 4 4T x x    1 2 5R x x    4 1 6S x x    
2
1
4 5
V
x x

 
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
Đ2. HẰNG ĐẲNG THỨC 2A A 
A – BÀI CŨ 
Bài 1. So sỏnh (khụng được sử dụng mỏy tớnh bỏ tỳi) 
a) 3 11 và 12 . b) 24 45 và 12 
Bài 2. Tỡm x để cỏc biểu thức sau cú nghĩa: 
a) 
2
4 31
3
x  b) 
24 5x x   
c) 
3
4 3x


 d) 
2015
2016
x
x


B – BÀI MỚI 
Bài 1. Rỳt gọn rồi tớnh: 
1)  
2
0 3, 2)  
2
1 3,  
3)  
2
0 4 0 4, ,  4)  
4
5 3 
5)  
6
4 2  6)  
8
5 
7)    
6 8
2 5 3 2   8) 81 2 625 
9)  
22 23 4 2 5   10)  
2
65536 4  
Bài 2. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
1)  
2
5 2 2)  
2
2 3 
3)  
2
4 17 4)  
2
2 3 3 2  
5)    
2 2
2 5 2 5   6)    
2 2
3 2 2 3 2.   
Bài 3. Chứng minh: 
1)  
2
3 1 4 2 3   2)  
2
9 4 5 5 2   
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
3)  
2
7 4 3 2 3   4) 7 2 6 6 1   
5) 13 4 3 2 3 1   6) 16 6 7 7 3   
7) 23 8 7 7 4   8) 11 6 2 3 2 2 2    
Bài 4. So sỏnh (khụng được sử dụng mỏy tớnh bỏ tỳi) 
1) 6 2 2 và 9 2) 2 3 và 3 
3) 9 4 5 và 16 4) 11 3 và 2 
Bài 5. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
1) 22 5a a với 0a  2) 225 3a a với 0a  
3) 4 29 3a a 4) 6 35 4 3a a với 0a  
5) 24 16 8x x x    với 4x  6) 2 4 4x x x   với 2x  
Bài 6. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
1) 4 2 3 2) 7 4 3 
3) 5 2 6 4) 16 6 7 
5) 12 2 35 6) 9 4 5 
7) 18 2 65 8) 27 10 2 
9) 14 6 5 10) 3 2 2 6 4 2   
11) 5 2 6 5 2 6   12) 3 2 2 5 2 6   
13) 9 4 5 6 2 5   14) 11 6 2 6 4 2 2 2    
15) 15 6 6 10 4 6 7 2 6     16) 31 8 15 24 6 15   
17) 17 4 9 4 5  
Bài 7. Giải cỏc phương trỡnh sau: 
1) 10x  2) 1 3x   
3) 5 4x   4) 2 5 20 4x x   
5) 2 2 11 11 0x x   6) 
2 5 0x   
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
7) 29 2 1x x  8) 2 6 9 3 1x x x    
9) 225 30 9 7x x x    10)  29 1 2 12 0x    
11) 
8
2
1x


 12) 
1
2
1
x
x



13) 
2
2 2
x x
x x


 
 14) 
10
2
x
x

  
C – BÀI TẬP NÂNG CAO 
Bài 1. Giải cỏc phương trỡnh sau: 
1) 2 22 1 2 1 4x x x x      2) 2 24 4 2 1 5x x x x      
3) 2 225 10 6 9 8x x x x      4) xx  692 
5) 11  xx 6) 2381716  xx 
7) xxx  212 8) 52342  xxx 
Bài 2. Tỡm giỏ trị nhỏ nhất của cỏc biểu thức sau: 
1) 2 24 4 6 9M x x x x      
2) 2 225 20 4 25 30 9N x x x x      
3)  
221 1 6 9 3 1P x x x      
Bài 3. Giải cỏc phương trỡnh sau: 
1) 2 2 1 3x x    
(Đề thi HSG huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An năm 2011) 
2) 2 1 1 1x x x     
3) 2 1 2 1 2x x x x      
4) 2 3 2 5 2 2 5 2 2x x x x        
5) 2 4 2 7 6 2 1x x x x        
6) 3 4 1 8 6 1 1x x x x        
7) 2 2 24 20 25 8 16 18 81x x x x x x        
Bài 4. Cho 0a b c   và a,b,c khỏc 0 . Chứng minh hằng đẳng thức: 
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
2 2 2
1 1 1 1 1 1
a b c a b c
     
Bài 5. Cho ba số hữu tỉ x, y,z đụi một khỏc nhau. Chứng minh rằng: 
     
2 2 2
1 1 1
x y y z z x
 
  
 là số hữu tỉ. 
(Đề thi HSG tỉnh Thanh Húa năm 2011) 
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
Đ3. LIấN HỆ GIỮA PHẫP NHÂN VÀ PHẫP KHAI PHƯƠNG 
A – BÀI CŨ 
Bài 1. 
1) Tớnh 64 4 4 2000H    
2) Tỡm điều kiện của x để 2 3x  cú nghĩa. 
( Đề tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đồng Thỏp năm học 2016 – 2017 ) 
Bài 2. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
1)  
22 49 25 81x x . x   với 0x  2)   2 236 12 25x x x     với 6x  
3) 18 8 2 11 6 2   4) 10 4 3 2 2 27 10 2    
Bài 3. Giải cỏc phương trỡnh sau: 
1) 2 4 4 5x x   2) 2 1 2 0x    
3) 
7 3 2
54 1
x
x



4) 2 6 9 5 0x x x     
B – BÀI MỚI 
Bài 1. Áp dụng quy tắc nhõn cỏc căn bậc hai, hóy tớnh: 
1) 10 40. 2) 5 45. 3) 52 13. 4) 2 162. 
Bài 2. Áp dụng quy tắc khai phương một tớch, hóy tớnh: 
1) 45 80. 2) 75 48. 3) 90 6 4. , 4) 2 5 14 4, . , 
Bài 3. Rỳt gọn rồi tớnh: 
1) 2 26 8 3 2, , 2) 2 221 8 18 2, , 
3) 2 2117 5 26 5 1440, ,  4) 2 2146 5 109 5 27 256, , .  
Bài 4. So sỏnh (khụng dựng mỏy tớnh bỏ tỳi) 
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
1) 2 3 và 10 2) 3 2 và 2 6 
3) 16 và 15 17. 4) 8 và 15 17 
5) 5 35 và 30 6) 5 3 và 3 5 
Bài 5. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
1)  
2
4 3a  với 3a  2)  
2
9 2b  với 2b  
3)  
22 1a a  với 0a  4)  
22 1b b  với 0b  
5) 20 36, a với 0a  6)  
24 3a a với 3a  
7)  
2
27 48 1. a với 1a  8)  
241 . a a b
a b


 với a b 
Bài 6. Giải cỏc bất phương trỡnh sau: 
a) 2 2 2x  b) 4 4x  
C – BÀI TẬP NÂNG CAO 
Bài 1. Cho cỏc biểu thức: 2 3A x . x   và   2 3B x x   
a) Tỡm x để A cú nghĩa. Tỡm x đề B cú nghĩa. 
b) Với giỏ trị nào của x thỡ A B . 
Bài 2. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
1) 4 8. 2 2 2 . 2 2 2     2) 2 3 
3) 2 3 4) 3 5 3 5 2    
5) 4 7 4 7 7    6)   3 5 10 2 3 5   
7)   4 15 10 6 4 15   
Bài 3. 
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
1) Cho biểu thức 5 2 2 2 10Q x x x    . 
a) Phõn tớch đó thức Q thành nhõn tử. 
b) Tớnh giỏ trị biểu thức Q khi biết 13 4 10x   . 
2) Giải phương trỡnh: 1 2 2 1 5 2x x x x       . 
(Đề thi HSG huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An năm 2010) 
Bài 4. So sỏnh (khụng được sử dụng mỏy tớnh bỏ tỳi) 
2016 2018 và 2 2017 . 
Bài 5. Giải cỏc phương trỡnh sau: 
1) xx  611 2) 1723  xx 
3) 42533  xxx 4) 12315  xxx 
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
Đ4. LIấN HỆ GIỮA PHẫP CHIA VÀ PHẫP KHAI PHƯƠNG 
A – BÀI CŨ 
Bài 1. Giải cỏc phương trỡnh, bất phương trỡnh sau: 
a) 2 3 0x   b) 4 5 0x   c) 3 6 0x   d) 2 8x  
Bài 2. Chứng minh rằng: 
a) 9 17. 9 17 8   b)    
2
2 2 3 2 1 2 2 2 6 9     
Bài 3. So sỏnh (khụng được sử dụng mỏy tớnh bỏ tỳi). 
a) 3 5 và 4 . b) 2015 2017 và 2 2016 
B – BÀI MỚI 
Bài 1. Áp dụng quy tắc khai phương một thương, hóy tớnh: 
1) 
9
169
 2) 
25
144
 3) 
9
1
16
 4) 
7
2
81
Bài 2. Áp dụng quy tắc chia hai cõn bậc hai, hóy tớnh: 
1) 
2300
23
 2) 
12 5
0 5
,
,
 3) 
192
12
 4) 
6
150
Bài 3. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
1) 
363
7
y
y
 với 0y  2) 
3
5
48
3
x
x
 với 0x  
3) 
245
20
mn
m
 với 0m,n  4) 
4 6
6 6
16
128
a b
a b
 với 0a  và 0b  
5) 
2
6
25
5
x
xy
y
 với 0x  và 0y  6) 
3 3
4 8
16
0 2, x y
x y
 với 0x, y  
7) 2
2 4
3
ab
a b
 với 0a  và 0b  8) 
 
2
27 3
48
a 
 với 3a  
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
9) 
2
2
9 12 4a a
b
 
 với 1 5a ,  và 0b  10) 
2 1
2 1
x x
x x
 
 
 với 0x  
11)  
 
2
ab
a b
a b


 với 0a b  
12) 
 
 
2
4
2 11
1 1
y yx
y x
 
 
với 1 0x, y , y  
13) 
2 2
2 2
2 3 6 3
4
x xy y
x y
 

với 0x y  
Bài 4. Rỳt gọn biểu thức với điều kiện đó cho của x rồi tớnh giỏ trị của nú: 
1) 
 
 
4 2
2
2 1
33
x x
A
xx
 
 

 với 3x  , tại 
1
2
x  . 
2) 
3 25
5 125
5
x x
D x
x

  

 với 0x  , tại 5x  . 
C – BÀI TẬP NÂNG CAO 
Bài 1. Cho cỏc biểu thức: 
2
3
x
A
x



 và 
2
3
x
B
x



a) Tỡm x để A cú nghĩa. Tỡm x đề B cú nghĩa. 
b) Với giỏ trị nào của x thỡ A B . 
Bài 2. Giải cỏc phương trỡnh sau: 
1) 
2 1
3
3
x
x



 2) 
2 1
3
3
x
x



3) 
2 3
2
1
x
x



 4) 
4 3
3
1
x
x



Bài 3. Tỡm giỏ trị lớn nhất, giỏ trị nhỏ nhất của cỏc biểu thức sau (nếu cú): 
a) 
1x
P
x

 b) 
2 3 2x x
Q
x
 
 c) 
1
x
R
x


d) 
7
1
x x
S
x
 


 e) 
5
2
x
T
x



 f) 
3
2
x
U
x



g) 
3 6 27
2
x x
V
x
 


 h) 
2 16
x
K
x x

 
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
Đ5. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (T1) 
A – BÀI CŨ 
Bài 1. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
a)  
2
9 2 3x  với 
3
2
x  b)  
2
2 21 . a b
b a


 với a b . 
c) 
2
4
y x
x y
 với 0x  và 0y  d) 
4
2
2
2
4
x
y
y
 với 0y  
Bài 2. Rỳt gọn biểu thức với điều kiện đó cho của x rồi tớnh giỏ trị của nú: 
1) 
 
 
4 2
2
6 36
55
x x
C
xx
 
 

 với 5x  , tại 4x  . 
2) 
3 22
4 8
2
x x
B x
x

  

 với 2x   , tại 2x   . 
B – BÀI MỚI 
Bài 1. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
1) 3 2 4 18 2 32 50   2) 5 48 4 27 2 75 108   
3) 2 24 2 54 3 6 150   4) 3 8 4 18 5 32 50   
5) 125 2 20 3 80 4 45   6) 2 28 2 63 3 175 112   
7) 3 50 2 12 18 75 8    8) 2 75 3 12 27  
9) 2 40 12 2 75 3 5 48  10) 2 8 3 2 5 3 3 20 3  
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
11) 
6 14
2 3 28


 12) 
9 5 3 27
5 3


13) 
2 3 6 8 16
2 3 4
   
 
 14) 
3 8 2 12 20
3 18 2 27 45
 
 
Bài 2. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
Bài 3. Giải cỏc phương trỡnh, bất phương trỡnh sau: 
1) 25 35x  2) 3 12x  
3) 2 3 1 2x    4) 1 5 3x    
5) 4 162x  6) 2 10x  
7) 2 3x   8) 3 2 5x  
9) 2 9 3 3 0x x    10) 2 4 2 2 0x x    
11) 3 3x  12) 
2 6 3x x x    
C – BÀI TẬP NÂNG CAO 
Bài 1. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
1) 
  
9 4 5. 21 8 5
4 5 5 2
 
 
2) 
3 3
3 1 1 3 1 1

   
3) 30 2 16 6 11 4 4 2 3    
1) 8 28 2) 7 24 
3) 17 12 2 4) 17 3 32 17 3 32   
5) 15 6 6 33 12 6   6) 8 2 15 23 4 15   
7) 49 5 96 49 5 96   8) 17 12 2 24 8 8   
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
4) 4 5 3 5 48 10 7 4 3    
5) 13 30 2 9 4 2    
(Đề thi HSG tỉnh Bắc Ninh năm 2016) 
Bài 2. Chứng minh rằng: 5 8 81 8 5 2    
(Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Long năm 2016) 
Bài 3. Tớnh giỏ trị của biểu thức 5 72017 x x  biết 
6 2 5 6 2 5
20
x
  
 . 
(Đề thi HSG tỉnh Hậu Giang năm 2016) 
Bài 4. So sỏnh (khụng sử dụng mỏy tớnh bỏ tỳi) 
1) 6 20 và 1 6 2) 17 12 2 và 2 1 
3) 28 16 3 và 3 2 4) 2 3 và 
3 1
2

5) 5 13 4 3  và 3 1 6) 4 7 4 7 2    và 0 
Bài 5. Tỡm giỏ trị lớn nhất và giỏ trị nhỏ nhất của cỏc biểu thức sau: 
a) 5 9M x x    
b) 2 6N x x    
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
Đ6. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (T2) 
A – BÀI CŨ 
Bài 1. 
1) Tớnh 8 18 32A   . 
2) Rỳt gọn biểu thức 9 4 5 5B    
( Đề tuyển sinh vào lớp 10 Tp Đà Nẵng năm học 2017 – 2018 ) 
Bài 2. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
1) 3 3 2 12 27A   
2)  
2
3 5 6 2 5B     
( Đề tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bỡnh Dương năm học 2017 – 2018 ) 
B – BÀI MỚI 
Bài 1. Khử mẫu hoặc trục căn thức ở mẫu rồi rỳt gọn (nếu được) 
1) 
2
3
 2) 
5
10
 3) 
5
2 5
 4) 
1
3 20
5) 
1
600
 6) 
11
540
 7) 
3
50
8) 
 
2
1 3
27

9) 
5 3
2

 10) 
3
3 1
 11) 
2
3 1
 12) 
2 3
2 3


13) 
2
6 5
 14) 
3
10 7
 15) 
1
13 11
 16) 
26
5 2 3
CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
17) 
2 10 5
4 10


 18) 
9 2 3
3 6 2 2


 19) 
6
3 2 2 3
 20) 
4
4 3 2
Bài 2. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
1) 
3 2 3
6 2 4
2 3 2
  2) 
8 32 18
6 5 14
9 25 49
  
3) 
16 1 4
2 3 6
3 27 75
  4) 
2 2
3 1 3 1

 
5) 
3 4
6 3 7 3

 
 6) 
1 1
4 3 2 4 3 2

 
7) 
5 3 5 3
5 3 5 3
 

 
 8) 
5 3 5 3 5 1
5 3 5 3 5 1
  
 
  
9) 
2 3 2 3
2 3 2 3
 

 
 10) 
2 3 2 3
2 3 2 3
 

 
11) 
3 2 2 3 2 2
3 2 2 3 2 2
  
  
 12) 
3 2 2 3 2 2
17 12 2 17 12 2
 

 
C – BÀI TẬP NÂNG CAO 
Bài 1. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
1 1 1 1
...
1 2 2 3 3 4 2017 2018
M     
   
1 1 1 1
...
1 2 2 3 3 4 2016 2017
N     
   
1 1 1 1
...
2 1 1 2 3 2 2 3 4 3 3 4 2017 2016 2016 2017
P     
   
Bài 2. Rỳt gọn cỏc biểu thức sau: 
1) 
1 1
2 2 3 2 2 3

   
 2) 
2 6 2
2 2
3 3 2 2 3 3 2 2
3 3


   
3)  1 1 : 3 2
1 7 24 7 24 1
 
  
 
    
4) 
2 3 5 13 48
6 2
  

CAO HọC K26 TRƯờng đhsp hà nội PHẠM VĂN HOAN – SĐT: 0988.258.350 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com Đại số 9 
Thầy cô cần mua file Word xin liên hệ qua số điện thoai 0988.258.350 
1 
5) 
3 11 6 2 5 2 6
2 6 2 5 7 2 10
   
   
 6) 
6 4 2 6 4 2
2 6 4 2 2 6 4 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_tap_chuong_1_mon_dai_so_lop_9_pham_van_hoan.pdf