Bài kiểm tra 45 phút - Chương I Đại số: 9 năm 2016

doc 6 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 565Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra 45 phút - Chương I Đại số: 9 năm 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra 45 phút - Chương I Đại số: 9 năm 2016
TRƯỜNG THCS NHƠN PHÚC	NGÀY KIỂM TRA: /10/ 2016
Họ và tên: .Lớp 9A
BÀI KIỂM TRA 45 phút - CHƯƠNG I ( BÀI SỐ 1)
ĐẠI SỐ: 9
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trả lời
I.TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng.
Câu 1. Căn bậc hai số học của 9 là
A. -3 	B. 3	C. 81	D. - 81
Câu 2. Biểu thức bằng
A. 4 và -4	B. - 4	C. 4	D. 8
Câu 3. So sánh 9 và , ta có kết luận sau:
A. 	B. 	C. 	D. Không so sánh được.
Câu 4. Biểu thức xác định khi:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Nghiệm của phương trình x2 = 8 là
A. ± 8	B. ± 4	C. 	D. 
Câu 6. Giá trị của biểu thức bằng
A. 	B. 1	C. -4	D. 4
Câu 7. Với giá trị nào của a thì biểu thức không xác định ?
A. a > 0	B. a = 0	C. a < 0	D. mọi a
Câu 8. Biểu thức bằng
A. 	B. 	C. -2	D..
Câu 9. Biểu thức bằng
A. 3 – 2x	B. 2x – 3	C. ‌	D. 3 – 2x và 2x – 3
Câu 10. Nếu thì x bằng
A. 2	B. 64	C. 25	D. 4
II. TỰ LUẬN. ( 5điểm)
Bài 1 ( 1,5 điểm ): Thực hiện phép tính.
	 a) 	b) 	
Bài 2 ( 1,5 điểm): Thu gọn biểu thức: 
Bài 3 (1 điểm): Giải phương trình: 
Bài 4 (1 điểm): Chứng minh rằng: 
	Bài Làm
TRƯỜNG THCS NHƠN PHÚC	NGÀY KIỂM TRA: /10/ 2016
Họ và tên: .Lớp 9A
BÀI KIỂM TRA 45 phút - CHƯƠNG I ( BÀI SỐ 1)
ĐẠI SỐ: 9
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trả lời
I.TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng.
Câu 1. Căn bậc hai số học của 25 là
A. -3 	B. 3	C. 5	D. - 5
Câu 2. Biểu thức bằng
A. 4 và -4	B. - 4	C. 8 và -8	D. 8
Câu 3. So sánh 9 và , ta có kết luận sau:
A. 	B. 	C. 	D. Không so sánh được.
Câu 4. Biểu thức xác định khi:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Nghiệm của phương trình x2 = 8 là
A. ± 8	B. ± 4	C. 	D. 
Câu 6. Giá trị của biểu thức bằng
A. 4	B. 	C. 0	D. .
Câu 7. Biểu thức có nghĩa khi nào?
A. a ≠ 0	B. a 0
Câu 8. Biểu thức bằng
A. -2	B. 	C. 	D..
Câu 9. Biểu thức bằng
A. 3 – 2x hoặc 2x – 3	B. 2x – 3	C. ‌3 – 2x 	 D. 3 – 2x và 2x – 3
Câu 10. Nếu thì x bằng
A. 36	B. 64	C. 25	D. 9
II. TỰ LUẬN. ( 5điểm)
Bài 1 ( 1,5 điểm ): Thực hiện phép tính.
	 a) 	b) 	
Bài 2 ( 1,5 điểm): Thu gọn biểu thức: 
Bài 3 (1 điểm): Giải phương trình: 
Bài 4 (1 điểm): Chứng minh rằng: 
	Bài Làm
HƯỚNG DẪN CHẤM
I.TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) Đề chữ “ bài làm” đứng
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trả lời
B
A
C
D
D
D
C
A
C
B
	Đề chữ “ bài làm” nghiêng
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trả lời
C
C
A
B
D
B
D
C
A
B
II. TỰ LUẬN. ( 5điểm)
	Bài 1: (1,5 điểm)
(0,5 điểm)Tính đúng: =---------------------------------------------------------0,25đ
 = -------------------------------------------0,25đ
( 1 điểm) Tính đúng: =--------------------------------------0,5đ
 = --------------------------------------0,25đ
 = -------------------------------------------------------0,25đ
Bài 2 ( 1,5 điểm): Thu gọn biểu thức: 
--------------------------------------0,5đ
--------------------------------------0,25đ
------------------------------------0,5đ
	------------------------------------0,25đ
	Bài 3: (1điểm) --------------------------0,5đ
	 ----------------------------------------------------0,25đ
	 -------------------------------------------------------------0,25đ
Bài 4: ( 1điểm) VT = ----------0,5đ
	 = = VP-------0,5đ
	Ghi chú: Mọi cách giải khác nếu đúng vẫn ghi điểm tối đa

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_chuong_I_DS_9.doc