6 Đề kiểm tra 15 phút môn Số học Lớp 6

pdf 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 17/09/2023 Lượt xem 144Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "6 Đề kiểm tra 15 phút môn Số học Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6 Đề kiểm tra 15 phút môn Số học Lớp 6
Đề 1 Kiểm tra : 15 phút Toán ( Số học) 
Bài 1: Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể) 
14 17 15
)
35 34 25
a   
9 3 9
b)
17 5 17
 
  
 
3 27 3 30 3 3
c)
4 13 4 13 4 13
  
Bài 2: Tìm x: 
3 4
)
7 9
a x  
3 1 5
)
4 4 4
b x
 
   
 
Bài 3: Tính tổng: 
1 1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 98 99 99 100
A     
    
Đề 2 Kiểm tra : 15 phút Toán ( Số học) 
Bài 1: Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể) 
12 19 15
)
18 38 35
a   
5 3 5
b)
19 5 19
 
  
 
3 27 3 30 3 3
c)
4 23 4 23 4 23
  
Bài 2: Tìm x: 
5 3
)
8 7
a x  
3 1 2
)
5 5 5
b x
 
   
 
Bài 3: Tính tổng 
1 1 1 1 1
3 4 4 5 5 6 87 88 89 90
B     
    
Đề 1 Kiểm tra : 15 phút Toán ( Số học) 
Bài 1: Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể) 
14 17 15
)
35 34 25
a   
9 3 9
b)
17 5 17
 
  
 
3 27 3 30 3 3
c)
4 13 4 13 4 13
  
Bài 2: Tìm x: 
3 4
)
7 9
a x  
3 1 5
)
4 4 4
b x
 
   
 
Bài 3: Tính tổng: 
1 1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 98 99 99 100
A     
    
Đề 2 Kiểm tra : 15 phút Toán ( Số học) 
Bài 1: Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể) 
12 19 15
)
18 38 35
a   
5 3 5
b)
19 5 19
 
  
 
3 27 3 30 3 3
c)
4 23 4 23 4 23
  
Bài 2: Tìm x: 
5 3
)
8 7
a x  
3 1 2
)
5 5 5
b x
 
   
 
Bài 3: Tính tổng 
1 1 1 1 1
3 4 4 5 5 6 87 88 89 90
B     
    
Đề 1 Kiểm tra : 15 phút Toán ( Số học) 
Bài 1: Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể) 
14 17 15
)
35 34 25
a   
9 3 9
b)
17 5 17
 
  
 
3 27 3 30 3 3
c)
4 13 4 13 4 13
  
Bài 2: Tìm x: 
3 4
)
7 9
a x  
3 1 5
)
4 4 4
b x
 
   
 
Bài 3: Tính tổng: 
1 1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 98 99 99 100
A     
    
Đề 2 Kiểm tra : 15 phút Toán ( Số học) 
Bài 1: Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể) 
12 19 15
)
18 38 35
a   
5 3 5
b)
19 5 19
 
  
 
3 27 3 30 3 3
c)
4 23 4 23 4 23
  
Bài 2: Tìm x: 
5 3
)
8 7
a x  
3 1 2
)
5 5 5
b x
 
   
 
Bài 3: Tính tổng 
1 1 1 1 1
3 4 4 5 5 6 87 88 89 90
B     
    

Tài liệu đính kèm:

  • pdf6_de_kiem_tra_15_phut_mon_so_hoc_lop_6.pdf