40 Câu trắc nghiệm Số phức môn Giải tích 12

docx 7 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 07/07/2022 Lượt xem 19Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "40 Câu trắc nghiệm Số phức môn Giải tích 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
40 Câu trắc nghiệm Số phức môn Giải tích 12
Tính 
A.. -3 + 8i
B. -3 - 8i
C. 3 – 8i
D. 3 + 8i
 Tính 
A.. 8 + 14i
B. 8 – 14i
C. -8 + 13i
D. 14i
 Phần ảo của số phức 
A.. -1/10 
B. -7/10
C. -i/10
D. 7/10
 Tính 
1
43i
1 + 43i
1 – 43i
 Tìm phần thực của số phức 
9/10
-7/10
-9/10
-7i/10
 Phần thực và ảo của số phức lần lượt là:
-3; 1
1; 3
-3; -1
1; -3
 Phần thực của số phức là
2/3
3/2
-1/2
-3/2
 Phần ảo của số phức là
-11/10
-3/10
-3i/10
-11i/10
 Mô đun của số phức là
4
2
2i
Mô đun của số phức là
Cho số phức , giá trị của là
30 – 35i
30 + 35i
35 + 30i
35 - 30i 
Tìm biết 
 Tìm biết 
 Tìm 
½ - i/2
½ + i/2
-1/2 + i/2
-1/2 – i/2
 Cho , giá trị của là
5 – 10i
-5 – 10i
5 + 10i
-5 + 10i 
Cho , giá trị của là
-6 – 42i 
-8 – 24i
-8 +42i
6 + 42i
 Cho giá trị của là
1
-1
i
-i 
Nghiệm của phương trình là
8 – i
8 + i
– 8 – i
– 8 + i 
Nghiệm của phương trình là
3 + 11i
-3 + 11i
-3 - 11i
3 - 11i 
Nghiệm của phương trình là
1 + i
1 – i
-1 + i
-1 - i 
Nghiệm của phương trình là 
-1/2 – 3i/2
-1/2 + 3i/2
1/2 – 3i/2
1/2 + 3i/2
 Nghiệm của phương trình là
Nghiệm của phương trình là
 Nghiệm của phương trình là
1, -1, 3i, -3i
1, -2, i, -i
1; 3
1, -1, 
 Nghiệm của phương trình là
2; -1
2, 
 Nghiệm của phương trình là
1 – 2i, i
1 + 2i, -i
1 – 2i, -i
1 + 2i, i
 Nghiệm của phương trình là
i-1, 2 – i
1 + i, 2 + i
-1+i, 2+i
Đáp án khác
Nghiệm của phương trình là
A/ 2; 3i – 2
B/ 2; 3i+ 2
C/ -2; 3i – 2
D/ -2; 3i + 2 
 Nghiệm của phương trình là
A/ 3-i
B/ 3+i
C/ -3-i
D/ -3+i
Nghiệm của phương trình là
A/ 3+4i
B/3-4i
C/4+3i
D/4-3i 
Nghiệm của phương trình là
A/ 1-2i
B/ 1+2i
C/ -1-2i
D/ -1+2i 
Nghiệm của phương trình là
A/ 2-i
B/2+i
C/ -2-i
D/ -2+i 
Nghiệm của phương trình là
A/ 2-3i
B/2+3i
C/-2-3i
D/-2+3i 
Một nghiệm của phương trình với là
A/ 2-i
B/-2+i
C/ 2-i
D/ 2+i 
Nghiệm của phương trình là
A/ 
B/ 
C/ 
D/ 
Một nghiệm của phương trình là 
A/ 2-2i
B/2+i
C/ -2-i
D/ -2+i
 Nghiệm của phương trình là
A/ 2i; i-1
B/ 2i; i+1
C/ i-1; -2i
D/ i+1; -2i
 Gọi là 2 nghiệm phức của phương trình . Giá trị của là
A/ 6
B/ 8
C/ 10
D/ Đáp án khác
 Phương trình có mấy nghiệm phức?
A/ 0
B/ 1
C/ 2
D/ 3
Phương trình có mấy nghiệm phức?
A/ 0
B/ 1
C/ 2
D/ 3

Tài liệu đính kèm:

  • docx40_cau_trac_nghiem_so_phuc_mon_giai_tich_12.docx