3 Đề thi học kì I môn: Toán 7

doc 5 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1050Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "3 Đề thi học kì I môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3 Đề thi học kì I môn: Toán 7
 ÑEÀ 1 THI HOÏC KÌ I
 MOÂN: TOAÙN 7
 THÔØI GIAN: 90 PHUÙT
I/ LYÙ THUYEÁT (2ñ):
Caâu 1(1ñ): a/ Phaùt bieåu vaø vieát coâng thöùc nhaân hai luyõ thöøa cuøng cô soá ?
 b/Aùp duïng : Tính ( - 3) . 3
Caâu 2(1ñ):a/ Phaùt bieåu ñònh lí toång ba goùc cuûa tam giaùc?
 b/Aùp duïng:Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi B, bieát AÂ= .Tính ?
II/ BAØI TAÄP(8ñ):
Baøi 1(2ñ):Thöïc hieän caùc pheùp tính:
 a/
Baøi 2(1,5ñ): Tìm x bieát:
 	b) 	c/ 
Baøi 3(1,5ñ) : Bieát ñoä daøi 3 caïnh cuûa tam giaùc tæ leä vôùi 4 ; 5; 6 vaø chu vi cuûa noù laø 37,5 cm . Tính ñoä daøi caùc caïnh.
Baøi 4 (3ñ):Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, . Ñöôøng phaân giaùc goùc B caét AC taïi D. Keû DEBC.
a) Tính soá ño .( 0,5ñ)
b) Chöùng minh (1ñ)
c) Goïi F laø giao ñieåm cuûa BA vaø ED. Chöùng minh: DF = DC (1ñ).
 Veõ hình ghi giaû thieát, keát luaän ñuùng, chính xaùc ( 0,5ñ)
 ÑEÀ 2 THI HOÏC KÌ I
I/ LYÙ THUYEÁT(2 ®iÓm) 
C©u 1:.
a, Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ x ®­îc x¸c ®Þnh nh­ thÕ nµo?
b, TÝnh êxê biÕt x = 0,5; 
Câu 2:Thế nào là hai đường thẳng vuông góc ? Vẽ hình minh họa .
II/ BAØI TAÄP
Câu 1( 2 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 	b) 	c) 	d) 
Câu 2 (2 điểm) Tìm x biết
|x| +0,573 = 2
 c) 
Câu 3: (1 điểm) Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng . Tình diện tích miếng đất này?
Câu 4: (2.5 điểm) Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh:
a) .
b) AB // CE
 ÑEÀ 3 THI HOÏC KÌ I
I. LÝ THUYẾT:
Câu 1 (1 điểm).Thế nào là căn bậc hai của số a không âm ?
 Áp dụng tính : a) b) 
Câu 2(1 điểm). Phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau ?
 viết định nghĩa dưới dạng kí hiệu?
II. BÀI TẬP:
Bài 1: (2điểm) Thực hiện phép tính:
a) 	
	b) 	
Bài 2: (2 điểm). Tìm x biết :
a) b) 
Bài 3: ( 2 điểm) Tam giác ABC có các góc tĩ lệ với các số 2;3;4. Hãy tính số đo các góc của tam giác đó ABC.
Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC và M là trung điểm của cạnh BC. Tên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:
vẽ hình, viết GT/ KL ( giả thiết / kết luận)
∆ MAB = ∆MEC c) AB // CE
ÑAÙP AÙN- BIEÅU ÑIEÅM
I/ Lyù thuyeát(2ñ):
Caâu 1( 1ñ): Neâu ñuùng quy taéc (0,25ñ)
Vieát ñuùng coâng thöùc ( 0,25ñ)
Aùp duïng tính ñuùng ( 0,5ñ)
Caâu 2( 1ñ): Neâu ñuùng ñònh lyù (0,5ñ)
	Aùp duïng tính ñuùng =(0,5ñ)
II/Baøi taäp (8ñ):
Baøi 1(2ñ):Tính ñuùng moãi caâu ( 0,5ñ)
a/	( 0,5ñ)
( 0,5ñ)
( 0,5ñ)
( 0,5ñ)
Baøi 2(1,5ñ):Tìm ñuùng moãi caâu (0,5ñ)
( 0,5ñ)
( 0,5ñ)
c/
 ( 0,5ñ)
Baøi 3(1,5ñ):
 Goïi a, b, c laàn löôït laø ñoä daøi 3 caïnh cuûa tam giaùc töông öùng tæ leä vôùi caùc soá 4; 5; 6 theo ñeà ta coù: a + b + c = 37,5 vaø .( 0,5ñ)
Aùp duïng tính chaát daõy tæ soá baèng nhau ta coù:
 ( 0,75ñ)
Vaäy ñoä daøi 3 caïnh cuûa tam giaùc laàn löôït laø: 10; 12,5; 15 (cm) ( 0,25ñ)
Baøi 4 (3ñ): Veõ hình ghi giaû thieát, keát luaän ñuùng, chính xaùc ( 1ñ)
 ; 
 GT ; DEBC.
 a) =?
 KL b) 
 c) 
 CM: DF = DC
(veõ hình ñuùng: 0,5ñ , GT + KL ñuùng: 0,5 ñ) 
 Chöùng minh 
a) Tính soá ño =?
Xeùt tam giaùc vuoâng ABC ta coù:
 (Ñònh lí toång 3 goùc cuûa tam giaùc)
Maø: (GT)
 (GT)
Do ñoù: 
 (0,5ñ)
b) Chöùng minh :
Xeùt tam giaùc vuoâng vaø tam giaùc vuoâng 
Coù: (GT)
 BD: caïnh chung
 (BD laø tia phaân giaùc cuûa goùc B)
Do ñoù: (caïnh huyeàn-goùc nhoïn) (0,5ñ) 
c) Chöùng minh DF = DC:
Xeùt vaø 
Coù: (GT)
 DA = DE ( do cmt)
 (ñoái ñænh) 
Do ñoù: = (g.c.g)
Suy ra: DF = DC (hai caïnh töông öùng). (1ñ).
	Ngaøy 30/11/09
	 GVBM
	 Ñaëng Thò Haïnh Ñoan

Tài liệu đính kèm:

  • docCAC_DE_THI_THAM_KHAO_TOAN_7.doc