20 Đề ôn thi học kỳ 2 môn Toán Lớp 7

docx 17 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 18/11/2023 Lượt xem 41Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "20 Đề ôn thi học kỳ 2 môn Toán Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
20 Đề ôn thi học kỳ 2 môn Toán Lớp 7
Đề 1
Bài 1: (2 điểm) 
Số cân nặng của 30 bạn (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:
32 36 30 32 32 36 28 30 31 28
30 28 32 36 45 30 31 30 36 32
32 30 32 31 45 30 31 31 32 31
a. Dấu hiệu ở đây là gì?
b. Lập bảng “tần số”. 
c. Tính số trung bình cộng.
Bài 2: (1 điểm)
 Tính giá trị đa thức 3x3y - 5y2 - 2 tại x = 1 và y = -1
Bài 3: (2 điểm)
	Cho hai đa thức:
	P() = 
 Q() = 
	a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.
	 b. Tính P() + Q() 
 c. Tính P() – Q().
Bài 4: (1 điểm) 
	Tìm hệ số a của đa thức M() = a + 5 – 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là .
Bài 5: (1 điểm) 
Cho tam giác ABC vuông tại A. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết .
Bài 6: (3 điểm)
 Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH BC ().
a) Chứng minh: DABE = DHBE.
b) So sánh AE và EC.
c) Cho AB = 4cm, BE = 5cm. Tính AE ?
đề 2
I. TRẮC NGHIỆM: ( 2 điểm )
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và ghi kết quả vào giấy làm bài trong các câu sau:
Câu 1: Giá trị của biểu thức A = 2x2 +1 tại x = -3 là:
A. 10	B. 19 	C. 17	D. 15
Câu 2: đơn thức –2x3y3 đồng dạng với đơn thức nào dưới đây:
A. x3y	B. –6x2y3 	C. –3xy3	 	D. –2 x3y3
Câu 3: Tích của 2 đơn thức và –3x2y là:
A. 	B. 	C. 6x3y4	 	D. 
Câu 4: Cho đa thức P = x7 + 3x5y5 – 6y6 – 3x6y2 + 5x6 bậc P đối với biến:
A. 5	B. 6 	C. 7	D. Một kết quả khác
Câu 5: Cho đa thức P(x) = x3 – x nghiệm của đa thức bên là:
A. 0, 1	B. –1, 0 	C. 1, -1	D. –1, 0, 1
Câu 6: Với bộ ba đoạn thẳng có số đo sau đây, bộ ba nào không thể là 3 cạnh của một tam giác?
 A. 3cm, 4m, 5cm	B. 6cm, 9m, 2cm	C. 2cm, 4m, 6cm	D. 5cm, 8m, 10cm
Câu 7: Cho ABC có hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại trọng tâm G. phát biểu nào sau đây là đúng?
A. GM = GN	B. GM = GB 	C. GN = GC	D. GB = GC
Câu 8: Cho ABC vuông tại A, nếu H là trực tâm của tam giác thì:
A. H nằm bên cạnh BC	B. H là trung điểm BC	C. H trùng với đỉnh A	D. H nằm trong ABC
II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1:(1điểm) Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:
8
5
8
6
7
1
4
5
6
3
6
2
3
6
4
2
8
3
3
7
8
10
4
7
7
7
3
9
9
7
9
3
9
5
5
5
5
5
7
9
5
8
8
5
5
a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì và số giá trị là bao nhiêu?
b/ Lập bảng tần số , tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
Bài 2 (2điểm) 
Cho hai đa thức: f(x) = –4x – 3x3 – x2 + 1 ; g(x) = –x2 + 3x – x3 + 2x4
Hãy sắp xếp các đa thức trên theo thứ tự giảm dần của biến. Tính (theo cột dọc) f(x) + g(x) ; f(x) – g(x).
Bài 3 (3điểm) 
Cho ABC cân tại A, có AM là đường trung tuyến, BI là đường cao, AM cắt BI tại H, phân giác góc ACH cắt AH tại O.
a) Chứng minh CH AB tại B’. 
b) Chứng minh BB’ = IC
c) Chứng minh B’I // BC. 
d) Tính ’O = ?
e) Chứng minh B’HB = IHC
đề 3
I.Tr¾c nghiÖm 
H·y viÕt l¹i ch÷ c¸i in hoa tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng vµo bµi lµm 
	1. §iÓm kiÓm tra ®ît 1 ®Ó chän ®éi tuyÓn cña 10 häc sinh lµ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	a.Trung b×nh céng cña sè ®iÓm lµ 
	A.5,5	B.6	C.7	D.8
	b.Mèt cña dÊu hiÖu lµ :
	A.6	B.7	C.8	D.kh«ng ph¶i A,B,C
	2. HÖ sè cña biÓu thøc -7x2 lµ :
	A.2	B.7	C.-1	D.-7
	3.TÝch cu¶ 2 ®¬n thøc : x3y vµ -2x3y5 lµ :
	A.8x3y6	B.	x6y6	C. -x6y6	D.mét kÕt qu¶ kh¸c
	4. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc -3x2y t¹i x = 2 , y = -1 lµ 
	A.12	B.-12	C.6	D.mét kÕt qu¶ kh¸c
	5.KÕt qu¶ rót gän (4x + 4y ) – (2x -y ) lµ :
 	A.2x+3y	B.6x-5y	C.2x-3y	D.2x+5y
	6. BËc cña ®a thøc M= x2y5 –xy4 +y6 +1 lµ :
	A.4	B.5	C.6	D.7
	7. Thu gän (5x2-6x3+1)-( 5x2-6x3-1) kÕt qu¶ lµ :
	A.0	B.1	C.2	D. mét kÕt qu¶ kh¸c
	8. §a thøc x2 –x cã nghiÖm lµ :
	A.0	 	B.1	C. 0	 vµ 1	 D. 0 vµ -1
	9.Giao ®iÓm cña 3 ®­êng cao trong tam gi¸c gäi lµ :
	A.träng t©m tam gi¸c 	C. t©m ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c	 
	B.trùc t©m tam gi¸c 	 	 D. t©m ®­êng néi ngo¹i tiÕp tam gi¸c
	10. Cho tam gi¸c MNP cã gãc M b»ng 600 , gãc N b»ng 500 BÊt ®¼ng thøc ®óng lµ :
	A.MP<MN<NP	B.MN<NP<MP
	C.MP<NP<MN	D.NP<MP<MN
11.Tam gi¸c cã trùc t©m vµ t©m ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c ®ã trïng nhau lµ :
	A.Tam gi¸c th­êng 	B.Tam gi¸c vu«ng 
	C.Tam gi¸c c©n 	D.Tam gi¸c ®Òu 
II.PhÇn tù luËn : 
Bµi tËp 1. Cho ®a thøc :
	M =x3-2x-4+x3+x2-x
	N = x3+ x2+4- x2+2 x3
	a.Thu gän M,N
	b.TÝnh M +N
	c.TÝnh M -N
	Bµi tËp 2.	T×m nghiÖm ®a thøc : x3 -2x -4 
	Bµi tËp 3:	Cho tam gi¸c vu«ng ABC cã gãc A b»ng 900 .§­êng trung trùc cña AB c¾t AB t¹i E vµ BC t¹i F .
	a.Chøng minh : FA =FB
	b.Tõ F vÏ FH vu«ng gãc víi AC ( HÎAC).Chøng minh FH vu«ng gãc EF .
	c.Chøng minh : FH =AE
	d.Chøng minh : EH//BC vµ EH = .
đề 4
I. PhÇn tr¾c nghiÖm
	H·y viÕt l¹i ch÷ c¸i in tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng vµo bµi lµm 
	1. Mét x¹ thñ thi b¾n sóng .Sè ®iÓm ®¹t ®­îc sau mçi lÇn b¾n :
8
9
10
9
9
10
9
8
9
9
10
7
10
9
8
9
8
9
10
10
 a.Trung b×nh céng cña sè ®iÓm lµ :
	A.7	B. 8	C. 9	D.10	
	b.Mèt cña sè ®iÓm ®óng lµ 
	A.7	B. 8	C. 9	D.10
	2. HÖ sè cña biÓu thøc : -x5 lµ :
	A.5	B. 0	C. -1	D. Kh«ng cã
	3. §¬n gi¶n biÓu thøc : 4x-7-7x+7 ®­îc :
	A. 3x	B. 3x+4	C. -3x-14	 D. -3x
	4.Gi¸ trÞ cña biÓu thøc : x2 -3x-54 khi x = -5 lµ 
	A.-14	B. -64	C. -44	D.	Mét gi¸ trÞ kh¸c
	5.§a thøc x2 -4 cã nghiÖm lµ :
2
1
	A. 2 	B. -2	C. ±2	D. Mét gi¸ trÞ kh¸c
	6. TÝch cña hai ®¬n thøc 2x2y vµ xy5 lµ :
	A.4x2y6	B. x3y6	C.x2y5 	D. Mét gi¸ trÞ kh¸c
	7.§a thøc 2x2 –x+1 cã bËc lµ 
	A. 2	B. 1	C. 0	D. Kh«ng cã bËc
	8. KÕt qu¶ rót gän cua biÓu thøc : (x-2y) - (x+2y) lµ :
	A. 0	B. 2x	C. 4y 	D. -4y
	9. Giao ®iÓm cña ba ®­êng trung tuyÕn trong tam gi¸c gäi lµ :
	A. Träng t©m tam gi¸c 	B. T©m ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c 
	C. Trùc t©m tam gi¸c 	D. T©m ®­êng trßn néi tiÕp tam gi¸c 
	10. Cho tam gi¸c MNP cã gãc M b»ng 700 vµ gãc N b»ng 800 ta cã 	
	A. MN>NP	B. NP>MP
	C. MN>MP	D. MN<MP
	11. T©m ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c vu«ng n»m :
	A. trong tam gi¸c 	C. trªn c¹nh gãc vu«ng 
	B. ngoµi tam gi¸c 	D. trªn c¹nh huyÒn 
II.Tù luËn 
	Bµi 1. T×m x
	a. (2x+1) – (x-1) = 3(x+1)
	b. (x2+1)+(x-2) = x+4
	Bµi 2. Cho 2 ®a thøc 	
	P(x) = x2+5x4 -3x3+x2+4x4 +3x3 –x +5
	Q(x) =x -5x3 -x2-x+ 4x3 -x2+3x -1
	a. Thu gän vµ s¾p xÕp c¸c ®a thøc trªn theo luü thõa gi¶m dÇn cña biÕn . 
	b.TÝnh P(x)+ Q(x) , P(x) –Q(x)
	Bµi 3. 
	Cho tam gi¸c ABC , hai ®­êng trung tuyÕn BM vµ CN .trªn tia ®èi cña MB vµ NC lÊy theo thø tù hai ®iÓm D vµ E sao cho MD =MB , NE =NC . Chøng minh r»ng :
	a. DAMB =DCMD Tõ ®ã suy ra AB =CD
	b. A lµ trung ®iÓm cña DE
	c. Tam gi¸c ABC cÇn ph¶i cã ®iÒu kiÖn g× ®Ó BD =CE .
đề 5
I.Tr¾c nghiÖm : H·y chän ch÷ c¸i in hoa ®øng tr­íc c©u ®óng
	1. Sè ®iÖn n¨ng tiªu thô cña 10 hé gia ®×nh ®­îc ghi l¹i ë b¶ng :
65
100
70
70
133
70
70
140
85
45
 a. Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau lµ :
	A. 4 	B. 5	C. 6	D.7	
	b. Mèt ë ®©y lµ :
	A. 70	B. 85	C. 100	D. 140
	2. §¬n thøc -3x2y4 ®ång d¹ng víi ®¬n thøc : :
	A. -3x2y3	B. x2y4	C. -3xy4	D. x3y
	3. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc : 2x-½5x-3½ t¹i x =-1 lµ :
	A. 6	B. -6	C. 10 	D. -10
	4. §a thøc : 3x2 -6x+12 cã hÖ sè bËc cao nhÊt lµ:
	A. 2	B. 3	C. -6	D. 12
	5. TÝch cña c¸c ®¬n thøc 2x2y vµ -5xy4 lµ :
	A. 7x3y5	B. -3x3y5 	C. 10x3y5 	D. -10x3y5 
	6. §a thøc : x2+1 cã nghiÖm lµ :
	A. 0	B. 1	C. -1	D. Kh«ng cã nghiÖm
	7. Thu gän : (x5-3x2)+(-x5+3x2)-1 kÕt qu¶ lµ :
	A. 1	B. -1	C. 0	D. KÕt qu¶ kh¸c
	8. BËc cña ®a thøc M = xy5-2x2+y5 lµ :
	A. 1	B. 2	C. 5	D. 6
	9. Giao ®iÓm cña 3 ®­êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c lµ :
	A. Trùc t©m cña tam gi¸c 	B. Träng t©m cña tam gi¸c 
	C. T©m ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c 	D. T©m ®­êng trßn néi tiÕp tam gi¸c
	10. Tam gi¸c cã ba c¹nh lµ :
	A. 1cm , 2cm , 1cm .	B. 2cm , 2cm , 5cm .
	C. 1cm , 2cm , 3cm .	D. 3cm , 4cm , 5cm .
	11. Cho DMNQ cã gãc M b»ng gãc N b»ng 500 . BÊt ®¼ng thøc ®óng lµ :
	A. MQ > MN	B. QN > MN
	C. MQ QN
II.Tù luËn 
	Bµi 1 : TÝnh 
	 	( +).0,8 + 0,5.( ) : 
	Bµi 2 : 
	Cho ®a thøc :P(x) = 5x3 +2x4 -x2+3x2 -x3 -x4 +1-4x3 
	a.Thu gän ®a thøc vµ s¾p xÕp c¸c h¹ng tö theo luü thõa gi¶m
	dÇn cña biÕn :
	b. TÝnh P(1) , P(-1)
	c. Chøng minh ®a thøc P(x) kh«ng cã nghiÖm 
	Bµi 3 :
Cho DABC c©n t¹i A , cã gãc A b»ng 1300. Trªn c¹nh BC lÊy 
mét ®iÓm D, sao cho gãc CAD b»ng 500 .Tõ C kÎ tia Cx song song AD c¾t tia BA t¹i E :
	a. Chøng minh DAEC c©n 
	b. TÝnh c¸c gãc cña DAEC
	c. Trong DAEC c¹nh nµo lín nhÊt ? T¹i sao ?
đê 6
PhÇn I (Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan) 
C©u 1: §¸nh dÊu (x) vµo ®¸p ¸n ®óng
C©u 
§óng
Sai
1. §iÓm A (-1;1) thuéc ®å thÞ cña hµm sè y = 2x + 1
2. x = 1 lµ nghiÖm cña ®a thøc P(x) = 2x2 - x – 3
3. ΔABC cã AM võa lµ trung tuyÕn, võa lµ ph©n gi¸c th× ΔABC c©n ë B
4. §iÓm M c¸ch ®Òu hai c¹nh cña gãc xOy th× OM lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy
C©u 2: Khoanh trßn vµo 1 ch÷ c¸i ®øng tr­íc kh¼ng ®Þnh mµ em cho lµ ®óng nhÊt
	1. Gi¸ trÞ cña ®¬n thøc : x2y3 t¹i x = -1 , y =1 lµ:
A. 	B. 	C. 	D. Mét gi¸ trÞ kh¸c
	2. §a thøc x3-4x5+6x- cã hÖ sè tù do lµ :
A. 	B. 	C. -4	D. 4
	3. TÝch cña c¸c ®¬n thøc x2y vµ 3xy3 lµ :
	A. -6x2y3	B. 6x3y3 	C. 	D. x3y4
	4. NghiÖm cña ®a thøc x2-3x lµ 
	 	A. 0 	B. 3	C. 0 vµ 3	D.Gi¸ trÞ kh¸c 
	5. Thu gän : (x2+3x)- (x2+3x-5) kÕt qu¶ lµ :
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 5
	6. Giao ®iÓm 3 ®­êng trung trùc cña tam gi¸c lµ :
	A.träng t©m tam gi¸c 	C. t©m ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c
	B.trùc t©m tam gi¸c 	D. t©m ®­êng néi ngo¹i tiÕp tam gi¸c
7. Tam gi¸c cã ba c¹nh lµ :
	A. 1cm ; 1cm ; 2cm	 	B. 2cm ; 2 cm ; 3 cm 
	C. 1cm ; 2cm ; 3cm	D. 2cm ; 2cm ; 5cm
8. Cho DHIK cã gãc H b»ng 900 ; 	gãc I b»ng 300 bÊt ®¼ng thøc ®óng lµ :
	A. IHHI>IK
	C. IH<IK<HK	D. KH<HI<IK
PhÇn II: Tù luËn 
Bµi 1: Thu gän c¸c biÓu thøc ®¹i sè sau. Cho biÕt biÓu thøc nµo lµ ®¬n thøc, biÓu thøc nµo lµ ®a thøc vµ cho biÕt bËc cña chóng.
1. A = 3x.(-2xy2).(-xy2)3
2. B = x2 + 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3
Bµi 2: Cho ®a thøc: P(x) = -5x3 - + 8x4 + x2	 Q(x) = -x2 – x – 5x3 + 8x4 + 
a) S¾p xÕp c¸c ®a thøc trªn theo luü thõa gi¶m dÇn cña biÕn vµ x¸c ®Þnh bËc cña chóng.
b) TÝnh P(x) + Q(x)	; 	P(x) - Q(x)
c) TÝnh gi¸ trÞ cña P(x) - Q(x) víi x= -1; x = 
d) T×m tÊt c¶ c¸c nghiÖm cña ®a thøc P(x) - Q(x)
Bµi 3: Cho ΔABC cã AB=5cm ; AC= 3 cm ; BC= 4cm. Tia ph©n gi¸c cña gãc BAC c¾t BC ë E . KÎ EK ^AB (KÎAB) . 
a. Chøng tá ΔABC vu«ng	b. TÝnh AK vµ BK	
c. Chøng minh EC < EB	
d. Gäi D giao ®iÓm cña AC vµ EK. Chøng minh CK// BD
 e. TÝnh BD
Bµi 4: Cho tam gi¸c ABC cã ®é dµi 3 c¹nh lµ AB= 6cm ; BC = 10 cm ; AC= 8cm
So s¸nh ®é lín cña c¸c gãc A ; B; C
Tam gi¸c ABC lµ tam gi¸c g×?
KÎ ph©n gi¸c BD. Tõ D h¹ DH vu«ng gãc víi BC. Chøng minh DB lµ ph©n gi¸c cña gãc ADH
Gäi M lµ giao ®iÓm cña DH vµ AB. Chøng minh CM // AH
Đề 7
I. Traéc nghieäm : Haõy choïn caâu ñuùng nhaát. 
1. Bieåu thöùc naøo khoâng phaûi laø ñôn thöùc :
a/ 	b/ 	c/ 	d/ 2 + xy2
2. Cho ña thöùc : A = -2x2 – 5x + 1. Tính A(2) baèng : 
a/ 20 	b/ -20	c/-17 	d/ 4 
3. Ña thöùc 7xy4 – 2x4y + x6 + 8 coù baäc laø : 
a/ 5 	b/ 6	c/15 	d/ 16
4. Giaù trò x naøo khoâng phaûi laø nghieäm cuûa ña thöùc x3 – x : 
a/ 0 	b/ 2	c/1 	d/ -1
5. Cho ABC coù goùc C = 900 : 
a/ AB2 + AC2 = BC2 	 b/ AB2 = AC2 + BC2 
c/ AC2 = BC2 + AB2 	 d/ BC2 = AC2 – AB2 
6. Boä ba ñoaïn thaúng naøo khoâng theå laø 3 caïnh cuûa tam giaùc. 
	a/ 3;4;5 (cm)	b/ 6;9;12 (cm) 	
c/ 2;4;6 (cm) 	d/ 5;8;10 (cm) 
7. ABC coù ñöôøng trung tuyeán AM, troïng taâm G vaø AG =6cm. Ñoä daøi ñoaïn thaúng AM laø: 
a/ 2cm	 	b/ 6cm 	c/ 9cm	 	d/ 8cm
8. Cho ABC coù goùc A = 700, goùc B = 500. So saùnh naøo sau ñaây laø ñuù	ng : 
	a/ AB >AC >BC	b/ AC >AB >BC 
 c/ BC >AC >AB 	d/ BC >AB >AC
II Baøi toaùn
BAØI 1: Cho ñôn thöùc A=(-x3y2).(2
a/ Thu goïn A roài xaùc ñònh heä soá vaø phaàn bieán cuûa ñôn thöùc 
b/ Tính giaù trò cuûa A taïi x=-1;y=2
BAØI 2: Cho 2 ña thöùc: M(x) = 5x2-x - 2x4 + vaø N(x) =x - 6x4 - + x2
a/ Tính M(x)+N(x)	
b/ Tính N(x)-M(x)
BAØI 3 : 
a/ Tìm nghieäm cuûa ña thöùc f(x)=5x-(2x-15)
 b/ Chöùng toû ña thöùc g(x)=x2+4 khoâng coù nghieäm
BAØI 4: ChoABC vuoâng taïi A (AB<AC) coù BM laø ñöôøng trung tuyeán. Keû AD vaø CE
vuoâng goùc vôùi tia BM.
Bieát BC=20cm , AB=12cm . Tính AC ? 
Chöùng minh ADM=CEM
Chöùng minh AE//DC 
Chöùng minh DC >2EM
Đề 8
Câu 1: (1,5 điểm)
 	Thời gian giải một bài toán (tính bằng phút) của 22 học sinh được ghi lại như sau:
9
10
5
10
8
9
7
8
9
10
8
8
5
7
8
10
9
8
10
7
8
14
a) Dấu hiệu ở đây là gì? 
b) Lập bảng tần số. 
c) Tính số trung bình cộng. 
Câu 2: (2,0 điểm) 
a) Thực hiện phép tính: 2x2 + 3x2 - x2
a) Tìm nghiệm của đa thức: P(y) = 2y + 10
Câu 3: (2,0 điểm) 
Cho hai đa thức: 
a) Thu gọn hai đa thức và 
	b) Tính: và 
c) Tìm x để P(x) = Q(x)
Câu 4: (4,0 điểm) 
Cho (AB<AC). Vẽ phân giác AD của (DBC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB.
Chứng minh 
Chứng minh AD là đường trung trực của BE
Gọi F là giao điểm của AB và DE. Chứng minh: và 
Câu 5: (0,5 điểm) 
Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: f(x) = x2 - x - x+ 2.
Đề 9
Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)
Câu 1) Đơn thức đồng dạng với đơn thức 5 là:
A. 3xy
B. 
C. 
D. 
Câu 2) Giá trị của biểu thức tại x = - 2 và y = - 1 là:
A. - 4
B. 12
C. - 10
D. - 12
Câu 3) Cho tam giác ABC có Â = 900 và AB = AC ta có:
A. là tam giác vuông.	 B. là tam giác cân.
C. là tam giác vuông cân.	 D. là tam giác đều.
Câu 4) Một tam giác có G là trọng tâm, thì G là giao điểm của ba đường :
A. Ba đường cao,
 C. Trung trực 
B. Phân giác
D. Trung tuyến
Câu 5) Biểu thức nào sau đây không là đơn thức:
A. 4x2y B. 7+xy2 	C. 6xy.(- x3 ) D. - 4xy2
Câu 6) Bậc của đơn thức 5x3y2x2z là:
A. 3 B. 5 	C. 7 D. 8
Câu 7) Cho tam giác ABC có: AB = 3 cm; BC = 4cm; AC = 5cm. Thì:
 A. góc A lớn hơn góc B B. góc B nhỏ hơn góc C 
 C. góc A nhỏ hơn góc C D. góc B lớn hơn góc C 
Câu 8) Cho tam giác ABC cân tại A, . Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa C 
vẽ tia Bx BA. Trên tia Bx lấy điểm N sao cho BN = BA. Số đo góc BCN là :
A. 900	B. 1200	C. 1500	D. 1800
Phần II. Tự luận: (8 điểm)
 Bài 1. (2 điểm) Cho đơn thức 
a) Thu gọn đơn thức	b) Chỉ rõ phần hệ số, phần biến của đơn thức
c) Tìm bậc của đơn thức	d) Tính giá trị của đơn thức tại x = - 1, y = 2
Bài 2. (2,5 điểm) Cho 2 đa thức: A = 2x3  + x2 – 4x + x3 + 3; B = 6x + 3x3 - 2x + x2 – 5
a) Tính tổng hai đa thức: A + B
b) Tính hiệu hai đa thức: A - B  
c) Tìm nghiệm của đa thức hiệu A – B vừa tìm được ở ý b.
Bài 3. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 9cm, BC = 15cm.
a)Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác ABC.
b)Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. 
Chứng minh tam giác BCD cân.
c) E là trung điểm cạnh CD, BE cắt AC ở I. Chứng minh DI đi qua trung điểm cạnh BC
 Bài 4. ( 0,5 điểm) Tính tỉ số biết và y 0
Đề 10
Câu 1: (2.0 điểm)
Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh lớp 7A và ghi lại như sau:	
	10	5	8	 8	9	7	 8	9	14	 8
	 5	7	8	10	9	7	10	7	14	 8
	 9	8	9	 9	9	9	10	5	 5	14	
a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số
b) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu
Câu 2: (3.0 điểm)
Cho hai đa thức:
Tìm bậc của đa thức M, tính giá trị của đa thức N tại x = 1, y = -1
Tính M + N
Tính M – N
Câu 3: (1 điểm)
Cho hình vẽ: Với G là trọng tâm của tam giác ABC
Biết GE = 2 cm. Hãy tính độ dài của AE 
Câu 4: (3 điểm) 
 Cho tam giác MNP vuông tại N, kẻ trung tuyến MI (INP). Kẻ đường thẳng a đi qua P và vuông góc với NP tại P. Tia đối của tia IM cắt đường thẳng a tại Q.
Chứng minh 
Chứng minh MP > PQ
Cho MN = 6 cm, NI = 4 cm. Tính độ dài cạnh MP.
Câu 5: (1 điểm) 
Chứng tỏ rằng nếu a + b + c = 0 thì x = 1 là một nghiệm của đa thức 
Đề 11
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng
Câu 1: Đơn thức đồng dạng với đơn thức là:
	A. 3xy
	B. 
	C. 
	D. 
Câu 2: Giá trị của biểu thức tại x = -1; y = 1 là:
	A. 3
	B. -3
	C. 18
	D. -18
Câu 3: Bộ ba số đo nào sau đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông.
	A. 3; 9; 14
	B. 2; 3; 5
	C. 4; 9; 12
	D. 6; 8; 10
Câu 4: Cho tam giác ABC ba góc A, B, C có số đo lần lượt là: 800, 400, 600. Thì:
 A. AB > BC B. AB > AC C. BC > AC D. Đáp án B và C đúng
Câu 5: Bậc của đơn thức 5x2y3z là: 
 	A. 3 	B. 6 C. 2 D. 5 
Câu 6 : Tích của hai đơn thức: – 2xy2 và 4x2y2 là: 
 	A. 8x2y4 	B. – 8x2y4 C. 8x3y2 D. – 8x3y4 
II. TỰ LUẬN: (7,0đ)
 Bài 1 (2,0đ): Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (thời gian tính theo phút ) của 30 học sinh (em nào cũng làm được) và ghi lại như sau:
10
5
3
2
5
7
1
9
10
5
3
4
6
7
1
5
5
4
5
3
5
1
2
7
8
5
4
3
8
7
 	a/ Dấu hiệu ở đây là gì? 
b/ Lập bảng tần số. 
 	c/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
 Bài 2 (1,5đ): Cho đa thức:	M (x) = x - 2x + x + 5 
 	N (x) = 2x - x -6 
 	a/ Tính M (2) 
 	b/ Tìm đa thức A(x) sao cho A(x) = M (x) + N (x) 
 	c/ Tìm nghiệm của đa thức A(x) 
	Bài 3 (3,0): Cho ABC cân tại A và BÂC= 120, trên cạnh BC lấy điểm D và E sao cho 	BD = CE (D nằm giữa B và E) 
 	a/ Chứng minh: ABD = ACE
 	b/ Kẻ DM AB (M AB) và EN AC (N AC ). Chứng minh: AM =AN
 	c/ Gọi K là giao điểm của đường thẳng DM và đường thẳng EN. 
	Chứng minh: DKE đều.
 	Bài 4 (0,5đ) Cho x, y, z 0 và x - y – z = 0
	 Tính giá trị của biểu thức : B = (1 - )(1 - )( 1+)
đề 12
A/ LÍ THUYẾT ( 2,0 điểm )
Bài 1. 
a) Phát biểu định nghĩa đơn thức.
b) Thu gọn đơn thức sau và chỉ rõ phần hệ số, phần biến: 
Bài 2. Có tam giác nào mà 3 cạnh có độ dài như sau không? 
a) 5cm; 3cm; 2cm.
b) 4cm;5cm;6cm.
Nếu có , hãy vẽ hình minh họa.
Nếu không hãy giải thích tại sao?
B/ BÀI TẬP ( 8 điểm)
Bài 3 (2.0đ). Điểm kiểm tra 15’môn toán của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:
0
7
2
10
7
6
7
8
5
8
5
7
10
6
6
7
5
8
6
7
8
7
7
5
6
8
2
10
8
9
8
9
6
9
9
8
7
8
8
5
a) Lập bảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu?
b) Tính điểm trung bình kiểm tra 15’ cuả học sinh lớp 7A .
Bài 4 (2,0 đ).
Cho đa thức 
a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính P(1) và P(-1).
c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm.
Bài 5(1,0 đ). Cho 2 đa thức : 
a) Tính: M + N.
b) Tính: M -	 N.
Bài 6 ( 3,0 đ) Cho tam giác ABC cân tại A. Đường trung tuyến AH .
Vẽ HE BA tại E , HFAC tại F.
a) Chứng minh :	
b) Chứng minh : cân.
c) Biết AB = AC = 13cm; BC = 10 cm. Hãy tính độ dài đường trung tuyến AH.
Đề 13
Bài 1 (2 điểm):
	a) Tìm các đơn thức đồng dạng với nhau trong các đơn thức sau rồi tính tổng của chúng:
	5xy2 ;	 -3xy; x2y; 3xy2; x2y2; - 2xy2.
	b) Tìm nghiệm của đa thức P(y) = 3y + 6
Bài 2 (1,5 điểm):
	Số cân nặng (tính tròn đến kilôgam) của 20 học sinh được ghi lại như sau:
28
35
29
37
30
35
37
30
35
29
30
37
35
35
42
28
35
29
37
30
	a) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu.
	b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.	
Bài 3 (2 điểm): 
	Cho hai đa thức:
	P(x) = 3x3 - 2x + x2 + 7x - 9 và Q(x) = x2 - 2x3 + 5x - 5x2 - 1
	a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
	b) Tính P(x) + Q(x)
	c) Chứng tỏ rằng x = 1 là nghiệm của đa thức P(x) nhưng không phải là nghiệm của đa thức Q(x).
Bài 4 (4 điểm): 
	Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của HA, HC. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt IK tại E. Chứng minh: 
	a) IH = EC.
	b) DACI = DEIC.
	c) IK // AC và IK = AC
	d) BI ^ AK
Bài 5 (0,5 điểm):
	Cho đa thức P(x) = ax2 + bx + c. Chứng tỏ rằng P(-1).P(-2) ≤ 0 biết rằng 5a - 3b + 2c = 0
Đề 14
Phần 1. Trắc nghiệm (3.0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng :
Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 
A. 	 B. C. 	D. 	
Câu 2: Đơn thức có bậc là :
A. 6 B. 8 	 C. 10 D. 12
Câu 3: Bậc của đa thức là :
	A. 7 B. 6	 C. 5 D. 4 
Câu 4: Gía trị x = 2 là nghiệm của đa thức :
	A.	 B. C. D.
Câu 5: Kết qủa phép tính 
	A. B. 	 C. D. 
Câu 6. Giá trị biểu thức 3x2y + 3y2x tại x = -2 và y = -1 là:
 A. 12 B. -9	 C. 18 D. -18
Câu 7. Thu gọn đơn thức P = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng :
 A. 3 x3y B. – x3y	 C. x3y + 10 xy3 D. 3 x3y - 10xy3 
Câu 8. Số nào sau đây là nghiệm của đa thức f(x) = x + 1 :
 A. B. C. - D. -
C

Tài liệu đính kèm:

  • docx20_de_on_thi_hoc_ky_2_mon_toan_lop_7.docx