15 Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Lớp 7

docx 9 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 17/11/2023 Lượt xem 99Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "15 Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
15 Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Lớp 7
Đề 1	
Tên: .. KIỂM TRA 15’
Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất:
Câu 1: Kết quả phép tính 46 . 32 được viết dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ là:
	a) 128 	 b) 242 	c) 1212 	d) 246
Câu 2: Biết thì :
	a) n=3 	b) n=4	c) n=2	d) n=1
Câu 3: Từ tỉ lệ thức ta suy ra:
	a) 	b) 	c) 	 d) 
Câu 4: Trong các tỉ số sau, tỉ số nào lập được các tỉ lệ thức:
	a) 1,2 : 3,24 và -10 : 27	b) (-1,2) : (-3,24) và -10 : 27	
	c) 1,2 : (- 3,24) và -10 : 27	d) 1,05 : 4,6 và -3,3 : 6,7
II. Tự luận
Bài 1:(3 điểm) Thực hiện phép tính sau:
Bài 2:(3 điểm) Tìm x, y, biết: 2x = 5y và - x + y = 21
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ĐỀ 2
Tên: .. KIỂM TRA 15’
I Trắc nghiệm: (4 điểm) Hãy khoanh tròn trước đáp án đúng nhất:
Câu 1: Kết quả phép tính bằng: 
	a) -10000 	b) -10	c)100 	d)10000 
Câu 2: Giá trị của x trong tỉ lệ thức: 
	a) x= –4	b)x= –5	c)x= –6	d) x= –7
Câu 3: Từ đẳng thức ta suy ra:
	a) 	b) 	c) 	d) 
Câu 4: Trong các tỉ số sau, tỉ số nào lập được các tỉ lệ thức:
	a) (-0,3) : 2,7 và (-1,71) : 15,39	b) (-0,3) : (-2,7) và (-1,71) : 15,39
	c) 4,86 : (-11,34) và (-9,3) : 8,47	d) (-0,3) : 2,7 và (-1,71) : 15,39
II.Tự luận:
Bài 1:(3 điểm) Thực hiện phép tính sau:
Bài 2:(3 điểm) Tìm x, y, biết: 3x= 5y và - x + y = 44
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ĐỀ 3
Tên: .. KIỂM TRA 15’
I PHẦN TRẮC NGHIỆM:(4 điểm ) Học sinh khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng :
 A. 75 . 72 = 710 ; 	B. (- 7)5 : (- 7)2 = (- 7)3
 C. ; 	D. 
Câu 2: Giá trị của x trong tỉ lệ thức là :
 A. 3 B. -3 C. 9 D. -9
Câu 3: Từ tỉ lệ thức với a, b, c, d 0 ta có thể suy ra :
 A. B. C. D. 
Câu 4: Biết rằng 27 : 3x = 9 , số nguyên x bằng :
 A. x = 1 B. x = 2 C. x = 3 D. x = 4. 
II PHẦN TỰ LUẬN :( 6 điểm ) 
Bài 1: ( 3 điểm ) Tính : a) 	b) 
Bài 2: (3 điểm ) Tìm x và y biết : 7x = 5y và x – y = 18
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ĐỀ 4
Tên: .. KIỂM TRA 15’
I PHẦN TRẮC NGHIỆM:(4 điểm ) Học sinh khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng :
 A. 32 . 36 = 312 ; B. (- 5)5 : (- 5)3 = (- 5)2
 C. ; D. 
Câu 2: Giá trị của x trong tỉ lệ thức là :
 A. 2 B. 13 C. - 4 D. 4
Câu 3: Từ tỉ lệ thức với a, b, c, d 0 ta có thể suy ra :
 A. B. C. D. 
Câu 4: Biết rằng 25 : 5x = 5 , số nguyên x bằng :
 A. x = 4 B. x = 3 C. x = 2 D. x = 1. 
II PHẦN TỰ LUẬN :( 6 điểm )
Bài 1: ( 3 điểm ) Tính : a) 	b) 
Bài 2: (3 điểm ) Tìm x và y biết : x : 3 = y : 5 và x + y = -32 .
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ĐỀ 5
Tên: .. KIỂM TRA 15’
A- Phần trắc nghiệm: (4 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng nhất trong các câu sau.
Câu 1: Kết quả phép tính bằng:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: So sánh hai số hữu tỉ x = và y = 
	A. x > y	B. x = y	C. x < y	D. x ³ y
Câu 3: Nếu x = -3,7 thì |x| =
	A. ± 3,7	B. -3,7	C. 3,7	D. không có giá trị
Câu 4: Các cặp số nào sau đây lập thành mọt tỉ lệ thức:
	A. và 	B. và 	C. và 	D. và 
B- Tự luận: (6 điểm)
Bài 1: (4 điểm)Thực hiện phép tính:
	a) 	b) 
Bài 2: (2 điểm) Tìm x: (4 - 3x)2 = 25
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ĐỀ 6
Tên: .. KIỂM TRA 15’
A- Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng nhất trong các câu sau.
Câu 1: Kết quả phép tính -26 - 64 bằng:
	A. 0	B. 96	C. -96	D. -128
Câu 2: Nếu |x| = -3 thì x bằng: 
	A. 3	B. -3	C. không có giá trị	D. ± 3
Câu 3: Tỉ lệ thức có được từ đẳng thức 3 . 15 = 9 . 5
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: So sánh hai số hữu tỉ x = và y = 
	A. x = y	B. x y	D. x ³ y
B- Tự luận: (6 điểm)
Bài 1: (4 điểm) Thực hiện phép tính:
	a) 	b) 
Bài 2: (2 điểm) Tìm x: (7 - 4x)2 = 81
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ĐỀ 7
Tên: .. KIỂM TRA 15’
Câu 1: 
Bài 1: Tính:
	b. 
......................................................................	........................................................................
......................................................................	........................................................................
......................................................................	........................................................................
......................................................................	........................................................................
Bài 2: Tìm x biết: 
x - 3,5 = -1,2 	 b. 
......................................................................	........................................................................
......................................................................	........................................................................
......................................................................	........................................................................
......................................................................	........................................................................
......................................................................	........................................................................
Bài 3: a. Tính 	 	 b. Viết các số sau dưới dạng lũy thừa của cơ 
 số 5: 1258; 255	
......................................................................	........................................................................
......................................................................	........................................................................
......................................................................	........................................................................
......................................................................	........................................................................
......................................................................	........................................................................
ĐỀ 8
Tên: .. KIỂM TRA 15’
PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4,0 điểm )Học sinh khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: So sánh hai số hữu tỉ và , ta có:
a) x > y b) c) x = y d) x < y 
Câu 2: Hai tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức ?
a) và b) và c) và d) và 
Câu 3: Khẳng định nào sau đây đúng ?
a) . b) 
c) d).
Câu 4: Kết quả của phép tính là:
a) 8 b) –8 c) 10 d) –10 
 B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6,0 điểm )
Bài 1: ( 3,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
 Bài 2: ( 2,0 điểm) Tìm x , biết:
Bài 3: (1,0 điểm) Tính nhanh:
ĐỀ 9
Tên: .. KIỂM TRA 15’
Trắc nghiệm(4đ):Chọn câu trả lời đúng nhất sau mỗi đáp án.
Câu 1: Câu nào sau đây đúng?
A.-3 ∈ N 	B.13 ∈ Q	 C. -215∈ Z	D. 1,5∈ Z
 Câu 2: Phân số nào sau đây biểu diễn số hữu tỉ -45 
-2025	B. 	C. 	D. 
 Câu 3: Cách viết nào sau đây là đúng ?
A.	 B. 	 C. 	 D. 
 Câu 4: Kết quả của phép tính bằng:
A. 	B. 	 C. 	 D. 
Tự luận(6đ) : 
Bài 1(3đ) : Tính a) 	 	 b) 
Bài 2(3đ): a) Tìm x biết b) Tính bằng cách hợp lí: (-0,25.1,75.4) + [0,125.(-0,25).8]

Tài liệu đính kèm:

  • docx15_de_kiem_tra_15_phut_mon_toan_lop_7.docx