Toán khối 10 - Trắc nghiệm vectơ

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 23/02/2019 Lượt xem 4Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán khối 10 - Trắc nghiệm vectơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán khối 10 - Trắc nghiệm vectơ
TRẮC NGHIỆM VECTƠ 
1/ Khẳng định nào sau đây đúng ?
a) Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba thì cùng phương.
b) Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba khác thì cùng phương.
c) Vectơ–không là vectơ không có giá.
d) Điều kiện đủ để 2 vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.
2/ Cho hình bình haønh ABCD taâm O. Khi ñoù =
 a) b) c) d) 
3/ Cho tam giác đều ABC, cạnh a. Mệnh đề nào sau đây đúng:
a) 	 b) c) 	 d) 
4/ Cho hbhành ABCD,với giao điểm hai đường chéo là I. Khi đó:
a) b) c) d)
5/ Ñieàu kieän naøo sau ñaây khoâng phaûi laø ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå G
 laø troïng taâm cuûa tam giaùc ABC, với M laø trung ñieåm cuûa BC.
 a) 	= 	 	b) = - 
 c) 	 d) 
6/ Cho 4 điểm bất kỳ A, B, C, O. Đẳng thức nào sau đây là đúng:
a) 	 b) 
c) 	d) 
7/ Cho tam giác đều ABC cạnh a. Gọi G là trọng tâm. Khi đó giá trị là: a) 	 b) 	 c) 	d) 
8/ Cho tam giác ABC, có trung tuyến AM và trọng tâm G.
 Khẳng định nào sau đây là đúng
a) 	 	b) 
c) 	d) 
9/ Xét các phát biểu sau:
(1) Điều kiện cần và đủ để C là trung điểm của đoạn AB là 
(2) Điều kiện cần và đủ để C là trung điểm của đoạn AB là 
(3) Điều kiện cần và đủ để M là trung điểm của đoạn PQ là 
Trong các câu trên, thì:
a) Câu (1) và câu (3) là đúng.	b) Câu (1) là sai
c) Chỉ có câu (3) sai	d) Không có câu nào sai.
10/ Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh AB sao cho 
MB = 3MA. Khi đó, biễu diễn theo và là:
a) 	b) 
	d) 
 11/ Töù giaùc ABCD laø hình bình haønh khi vaø chæ khi:
 a) b) c) d) 
 12/ Treân ñöôøng thaúng BC laáy ñieåm M sao cho . 
 Ñieåm M ñöôïc veõ ñuùng ôû hình naøo:
 a) B C M b) B M C c) M C B d) M B C
 13/ Cho hai vectơ và không cùng phương. Hai vectơ nào sau 
đây cùng phương?
 a) và 	b) và 
 c) và d) và 
14/ Cho ABC vôùi trung tuyeán AM vaø troïng taâm G .
Khi ñoù =
 a) 2 b) c) d) 
15/ Cho tam giaùc ABC ñeàu caïnh 2a. Khi ñoù {+}=
 a) 2a b) 2a c) 4a d) 
16/ Cho ba ñieåm A,B,C phaân bieät. Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå ba
 ñieåm ñoù thaúng haøng laø:
 a) b) 
 c) d) 
 17/ Cho ABC vu«ng t¹i A vµ AB = 3, AC = 4. 
VÐct¬ +cã ®é dµi lµ? 
 A. 2 B. 2 C. 4 D. 
18/ Cho bèn ®iÓm A, B, C, D. Gäi I, J lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña c¸c 
®o¹n th¼ng AB vµ CD. Trong c¸c ®¼ng thøc sau ®¼ng thøc nµo sai?
 A. +=2 	 B. +=2
 C. +=2 	 D. 2++=

Tài liệu đính kèm:

  • docTRAC NGHIEM VECTO.doc