Toán học - GTLN, GTNN

docx 5 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 09/10/2020 Lượt xem 121Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán học - GTLN, GTNN", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán học - GTLN, GTNN
Mức độ
GTLN, GTNN
Nội dung
1
Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y=-x4-x2+2 trên đoạn -1;2 lần lượt là:
A. .	B. .	
C. .	D. .
1
Giá trị nhỏ nhất của hàm sốtrên đoạn bằng bao nhiêu ?
	A. 	B. 	C. 	D. 
1
Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là:
A. 0	B.1	C.2	D. 
1
Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. B. C. D. 
1
Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = x3 - 3x2 - 9x + 1 trên đoạn 
[- 2 ; 4] lần lượt là
A. 6 ; -26	B. -1 ; -19	C. 4 ; -19	D. 10;-26
1
Hàm số có GTLN và GTNN trên đoạn lần lượt bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
1
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
 A. 	 B. 	C. 	 	D. 
1
GTLN và NTNN trên đoạn lần lượt là:
A. 6 và -13	B. và -13	C. 6 và -12	D. 6 và -31
1
GTLN và NTNN trên đoạn lần lượt là:
A. và -3	B. và 1	C. 1 và 	D. và -7
1
Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
A.0	B.	C. 1	D. 4
1
GTNN của hàm số trên đoạn là:
a/ b/ c/ d/ 
2
 là giá trị lớn nhất của hàm số nào trên đoạn ?
A. 	B. 	C. 	D. 
2
Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn lần lượt bằng:
A. 28 và -4 B. 25 và 0 C. 54 và 1 D. 36 và -5
2
Trên hàm số có giá trị nhỏ nhất là:
A. 	B. 	C. 6	D. 
2
Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
a) 0 	 	b) 1 	 	c) 2 	d) 3
2
Gọi a, b lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số trên . Khi đó a+ b bằng
A. – 5	B. 3	C. – 3	D. – 1
2
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
	A. 	B. 	C. 	D. 
2
Gọi M, m lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số trên đoạn [0; 1]. Khi đó giá trị của M + 2m là:
A. 7 B. 5 C. 4 D. 2
2
Cho hàm số y= . Giá trị lớn nhất của hàm số bằng?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 
2
GTLN và NTNN lần lượt là:
A. và 0	B. và 0	C. và 0	D. và 1
2
Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm:
A.	B. 	C.	D.
2
Hàm số trên đoạn có giá trị lớn nhất M, giá trị nhỏ nhất m. Khi đó M + n bằng:
A.	B. 	C.	D. 
2
GTNN của hàm số trên là:
 a/ b/ c/ d/ 
2
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn .
A.B.C. D. 
2
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .
A. B. C. D.
2
Gọi m ,M lần lượt là GTNN,GTLN của hàm số trên đoạn .Khi đó 
 A.m = -10,M = -6 B.m= -10 ,M = - 25/4 
 C.m = -5 ,M = -6 D.m = -10 ,M = 5
3
Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. và B. và 
C. và D. và 
3
Cho hàm số (1). Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (1) trên đoạn lần lượt là:
A. và B. và C. và D. và 
3
Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn lần lượt bằng:
A. 2 và 0,5 B. và -1 C. và 0,5 D. 2 và 
3
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng bằng: 
A. B. C. 1 D. 0
3
Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng bằng:
a) 0	b) 3	c) 2	d) 
3
Tìm m để GTNN của hàm số trên bằng – 2
A. 	B. 	C. 	D. 
3
Giá trị nhỏ nhất của hàm số là
A. – 5	B. 0	C. 4	D. – 4
3
Giá trị nhỏ nhất của hàm số với trên là:
	A.-6	B.2	C.4	D.-5
3
Hàm số có giá trị lớn nhất là:
A.	B. 	C.	D.
3
Giá trị lớn nhất của hàm số trên là:
A.3	B. 7	C. 1	D. -1
3
Trong các hình chữ nhật có diện tích không đổi bằng , hãy xác định hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất:
	A. Hình vông cạnh 	B. Hình vuông cạnh 
	B. Hinh vuông cạnh 	C. Hinh vuông cạnh 

Tài liệu đính kèm:

  • docxGTLN GTNN.docx