Toán 6 - Đề ôn tập chương 1 - Đề số 2

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 16/02/2019 Lượt xem 112Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán 6 - Đề ôn tập chương 1 - Đề số 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 6 - Đề ôn tập chương 1 - Đề số 2
ĐỀ SỐ 2
Bài 1. Cho tập hợp A=x∈N|13≤x<17
Viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử.
 Viết các tập hợp con của A gồm 2 phần tử.
Bài 2. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:
52.57	
 213:22
Bài 3. Thực hiện phép tính
5.23-18:32
13.26-240:3
 50-{31+6-32:5}
Bài 4. Tính nhanh
53. 25 + 53 .75 
25. 37. 5. 4. 2 
25+[46-(23.19-23.17)
Bài 5. Tìm x, biết
x+73-26=76
 6x – 36 = 144 : 2
32x+4-52=5.22
HƯỚNG DẪN GIẢI
BÀI
NỘI DUNG
1
a)
a) A={13;14;15;16} 
b)13;14 13;15 13;16 14;15 14;16 {15;16}
2
a) 52. 57=52+7=59 
b) 213:22=213-2= 211
3
a) 5.23-18:32=5.8-18:9=40-2=38
b) 13. 26-240:3=338-80=258
c) 50-31+6-32:5=50- 31+32:5
=50-31+9:5=50-{40:5}
=50-8=42
4
a) 53. 25 + 53 .75=53 25+75=53.100=5300
b) 25. 37. 5. 4. 2=25. 45. 2.37=100. 10. 37
=37000
c)25+[46-23.19-23.17
=25+[46-23 19-17]
=25+[46-8.2]
=25+46-16
=25+30=55
5
a) x+73-26=76
 x+73 =76+26
 x+73 =102
 x =102-73
 x =29
b) 6x – 36 = 144 : 2
 6x – 36 = 72
 6x = 72+36
 6x = 108
 x = 108:6
 x = 18
c) 32x+4-52=5.22
 32x+4-52=20
32x+4=20+25
x+4=45:32
x+4=45:9
x+4=5
x=5-4
x=1

Tài liệu đính kèm:

  • docDe on tap giua chuong 1 so hoc 6 - so 2.doc