Ôn tập kiểm tra học kỳ II môn Toán 6 (4 đề)

pdf 5 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 123Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập kiểm tra học kỳ II môn Toán 6 (4 đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ôn tập kiểm tra học kỳ II môn Toán 6 (4 đề)
BỘ SƯU TẬP 
40 ĐỀ 
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 2 TOÁN 6 
(FILE WORD) 
 GV biên soạn: Thầy đồ online 
(Lưu hành nội bộ) 
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II 
ĐỀ SỐ 1 
MÔN : TOÁN 6 
Bài 1: Thực hiện phép tính: (Tính nhanh nếu có thể) 
1). 1 3
3 5
−
+ 2). 7 4 7 5. .
3 9 3 9
− −
+ 
3). (– 18 + 25 ) – ( 125 – 18 + 25 ) 4). ( 1
3
– 
1
4
 – 
1
12
).( 1
2011
– 
1
2012
) 
 5). ( 2) 3 ( 2) 8 13
5 11 5 11 5
− −
⋅ + ⋅ + 6). 5 5(4 ) : 2
12 24
− + 
Bài 2: Tìm x biết: 
1). x - 1 2
5 5
= 2). 3 4 1x
2 7 3
⋅ − = 
3). x – 3
4
 = 
1
2
 4). 3 1 1x
5 2 7
⋅ − = 
Bài 3a: Một lớp học có 45 học sinh. Số học sinh có học lực trung bình chiếm 3
5
 tổng số, 
số học sinh khá chiếm 1
3
tổng số, còn lại là học sinh giỏi. 
1). Tính số học sinh có học lực trung bình. 
2). Tính số học sinh có học lực khá. 
3). Tính số học sinh có học lực giỏi. 
Bài 3b: Ba tổ học sinh phải trồng một số cây xung quanh vườn . Tổ 1 trồng 25 % số cây , 
tổ hai trồng 3
10
 số cây, tổ 3 trồng 135 cây. Hỏi cả ba tổ trồng được bao nhiêu cây ? 
Bài 4a: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho  0xOt 40= ; 
 0xOy = 80 . 
1). Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox, Oy không? 
2). Tính góc tOy 
3). Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? 
Bài 4b: Cho hai góc kề bù xOy và Oy z , biết  0O 0x y 12= . 
1). Tính số đo của Oy z . 
2). Gọi Ot là tia phân giác của xOy . Tính zOt . 
3). Tia Oy có là tia phân giác của zOt không? Vì sao? 
Bài 5a: So sánh : 2 2 2 2S ...
1.2.3 2.3.4 3.4.5 2009.2010.2011
= + + + + và P = 1
2
Bài 5b: Cho 2 2 2 2
1 1 1 1A ...
2 3 4 100
= + + + + . Chứng minh : 3A
4
< 
---------- HẾT ---------- 
Để mua file Word, xin liên hệ: thaydo.online@gmail.com 
https://sites.google.com/site/thaydoonline 
GV biên soạn: Thầy đồ online 
(Lưu hành nội bộ) 
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II 
ĐỀ SỐ 2 
MÔN : TOÁN 6 
Bài 1: Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể ) 
1). 5 + (- 12) 2). 7 15 5:
9 9 2
+ 3). 3 5 4 3. .
7 9 9 7
− −
+ 
4). 3 .( 4) 5
4
− + 5). 3 4
5 7
+
−
 6). 1 5 1 4. .
7 9 7 9
+ 
 7). 2 1 28 3 4
5 4 5
 
− + 
 
Bài 2: Tìm x ,biết : 
1). 3 42x 5
7 7
− = 2). 3 5x
2 8
− = 3). 1x : 4 2,5
3
= − 
Bài 3a: Ba tổ của lớp 6A1 tham gia trồng được 32 cây xung quanh vườn trường . Số cây 
tổ 1 trồng được bằng 3
8
 tổng số cây của cả lớp. Số cây tổ 2 trồng được bằng 1
2
 số cây 
còn lại. Hãy tính số cây tổ 3 trồng được ? 
Bài 3b: Một lớp học có 42 học sinh bao gồm ba loại : giỏi, khá và trung bình. Số học sinh 
trung bình chiếm 3
7
 số học sinh cả lớp. Số học sinh giỏi bằng 3
8
 số học sinh còn lại. Tính 
số học sinh khá cả lớp ? 
Bài 4a: Vẽ tia OA, trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA vẽ hai tia OD và OE sao 
cho  0AOD 70= ,  0AOE 140= . 
1). Trong 3 tia OA, OD, OE tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 
2). Tính DOE ? 
3). OD có là tia phân giác của góc AOE không ? Vì sao ? 
Bài 4b: Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ  0 0xOy 40 v xOz 80 = = 
1). Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 
2). Tính yOz ? 
3). Tia Oy có phải là tia phân giác của xOz không ? Vì sao ? 
Bài 5: Tìm hai số tự nhiên biết tích của chúng bằng 864 và ƯCLN của chúng bằng 6 ? 
---------- HẾT ---------- 
Để mua file Word, xin liên hệ: thaydo.online@gmail.com 
https://sites.google.com/site/thaydoonline 
 GV biên soạn: Thầy đồ online 
(Lưu hành nội bộ) 
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II 
ĐỀ SỐ 3 
MÔN : TOÁN 6 
Bài 1: Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể) 
1). 11
3
-7
21
+ + 2). 3 14
7 5
⋅ 3). 5 17 5 9. .
23 26 23 26
+ 
4). 5 212 5
17 17
− 5). 5 2 5 9 5. .
12 11 12 11 12
− −
+ + 6). 9 2 16
10 5 10
 
+ − 
 
7). 5 5 5 5...
2.4 4.6 6.8 48.50
+ + + + 
Bài 2: Tìm x biết 
 1). 1 71 .x 1
4 8
= − 2). 3 1 : x 2
4 4
+ = − 
3). 252 x 46
3
− + = − 4). x 2 3 0− − = 
Bài 3a: Tổng kết năm học ba lớp 6A, 6B, 6C có 45 em đạt học sinh giỏi. Số học sinh giỏi 
của lớp 6A bằng 1
3
 tổng số học sinh. Số học sinh giỏi của lớp 6B bằng 120% số học sinh 
giỏi của lớp 6A. Tính số học sinh giỏi của mỗi lớp. 
Bài 3b: Bài kiểm tra toán của lớp 6A sau khi chấm xong được xếp thành 3 loại : số bài 
loại giỏi bằng 3
8
tổng số bài, số bài loại khá bằng 2
5
 tổng số bài. Số bài loại trung bình là 
9 bài. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh ? 
Bài 4a: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Oz sao cho xOy= 
400; xOz = 800 
 1). Chứng tỏ rằng tia Oy là tia phân giác của góc xOz 
 2). Gọi Om là tia đối tia Oy. Tính số đo góc xOm 
Bài 4b: Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oy, vẽ hai tia Ox và Oz sao cho 
 0 0xOy 50 ; yOz 100= = . 
1). Tính xOz ? 
2). Tia Ox có phải là tia phân giác của yOz không ? Vì sao ? 
3). Gọi Om là tia đối của tia Oy. Tính số đo mOx ? 
Bài 5: Tìm x biết: 2
5
.x + 
3
10
 = 
1 1 1 1
1.2 2.3 3.4 9.10
+ + + + 
---------- HẾT ---------- 
Để mua file Word, xin liên hệ: thaydo.online@gmail.com 
https://sites.google.com/site/thaydoonline 
GV biên soạn: Thầy đồ online 
(Lưu hành nội bộ) 
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II 
ĐỀ SỐ 4 
MÔN : TOÁN 6 
Bài 1: Thực hiện phép tính : 
1). 170 +23.78-23.78 2). 8 12:
15 5
3). 2 3 7.
5 5 6
− 4). 3 5 5 5. . 1
8 7 7 8
+ − 
5). 3 1 51 0,5 :
4 2 12
− + 6). ( )
3
2 5 32 1 .
27 2
 
− − − 
 
. 
7). 1 1 1 1....
2.3 3.4 4.5 99.100
+ + + + 
Bài 2: Một xí nghiệp đã thực hiện được 5
9
kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa 
mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch. 
Bài 3: Kết quả một bài kiểm tra môn Toán của khối 6 có số bài loại giỏi chiếm 50% tổng 
số bài, số bài loại khá chiếm 2
5
 tổng số bài và còn lại 12 bài trung bình. Hỏi trường có 
bao nhiêu học sinh khối 6. 
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho 
 0 0xOt 35 ;xOy 70= = 
1). Tia Ot có nằm giữa tia Ox và Oy không ? vì sao? 
 2). Tính yOt ?= So sánh : yOt và xOt 
 3). Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? vì sao ? 
Bài 5: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Ot sao cho xOy= 300; 
xOt = 700 
1). Tính góc yOt. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không? 
2). Gọi Om là tia đối tia Ox. Tính góc mOt. 
3). Gọi tia Oa là tia phân giác của góc mOt. Tính góc aOy. 
Bài 6: So sánh 
91
243
 
 
 
 và 
131
83
 
 
 
Bài 7: Tìm x, y biết: 
1). 13 x 16 13, 25
3
+ = 2). x – 43 = (57 – x) – 50 
3). 4 12 y
x 15 45
= = 4). x 8
2 x
= 
Bài 8: Cho phân số 3A
3x 5
=
+
1). Tìm phân số A biết x = - 2 2). Tìm x biết phân số 3A
8
= 
---------- HẾT ---------- 
Để mua file Word, xin liên hệ: thaydo.online@gmail.com 
https://sites.google.com/site/thaydoonline 

Tài liệu đính kèm:

  • pdf40_de_on_tap_kiem_tra_hoc_ky_2_toan_6_file_word_dep.pdf