Ngân hàng câu hỏi lý thuyết thi giáo viên dạy giỏi - Trường THCS Tân Hiệp

doc 11 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 29/01/2021 Lượt xem 191Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ngân hàng câu hỏi lý thuyết thi giáo viên dạy giỏi - Trường THCS Tân Hiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngân hàng câu hỏi lý thuyết thi giáo viên dạy giỏi - Trường THCS Tân Hiệp
PHỊNG GD&ĐT TÂN HIỆP	NGÂN HÀNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
Trường PTCS Tân Hiệp B3 THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VỊNG 
 Năm học : 
Trả lời trắc nghiệm các câu hỏi sau :
Câu 1 : Theo thơng tư 58/2011 của Bộ GD&ĐT.Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo.
Học lực cĩ 5 loại;hạnh kiểm cĩ 4 loại 
Học lực cĩ 5 loại;hạnh kiểm cĩ 5 loại
Học lực cĩ 5 loại;hạnh kiểm cĩ 3 loại
Học lực cĩ 4 loại;hạnh kiểm cĩ 5 loại
Câu 2: Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên mơn cĩ một tổ trưởng, do:
a.Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ 
b.Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số
c.Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra
d.Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng giao nhiệm vụ.
Câu 3 : Theo điều lệ trường trung học hiện hành .Nếu một học sinh cĩ lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm : 
a.Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học khơng quá 3 ngày liên tục .
b.Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học khơng quá 2 ngày liên tục .
c. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học khơng quá 1 ngày.
d.Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học khơng quá 7 ngày liên tục .
Câu 4: Cĩ bao nhiêu hình thức khen thưởng học sinh theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thơng và trường phổ thơng cĩ nhiều cấp học ban hành kèm theo Thơng tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?
A. 4 	B. 5 C.6 D. 7
	 Câu 5: Thơng tư đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định cĩ mấy hình thức kiểm tra học sinh:
	 A. 2 hình thức	B. 3 hình thức	C. 4 hình thức	D. 5 hình thức
 	 Câu 6: Kết quả cuối năm học của một học sinh THCS như sau: Hạnh kiểm xếp loại Tốt và điểm trung bình các mơn cuối năm là:
Tốn
Lý
Hĩa
Sinh
Văn
Sử
Địa
NN
GDCD
CN
TD
ÂN
MT
TB CmCn
8,8
8,8
9,2
7,4
6,1
9,1
8,8
8,5
8,0
8,3
Đ
Đ
Đ
8,3
	Theo Thơng tư đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì học sinh này được xếp loại cả năm là:
	 A. Giỏi B. Khá C. Trung bình D. Yếu 
Câu 7 : Đối với học sinh THCS, mỗi năm xét cơng nhận tốt nghiệp mấy lần ?
a. 1 lần b. 2 lần c. 3 lần d. 4 lần 
Câu 8 : Điều kiện dự xét cơng nhận tốt nghiệp của học sinh học hết chương trình THCS là bao nhiêu tuổi ?
a. khơng quá 18 tuổi b. khơng quá 19 tuổi c. khơng quá 20 tuổi 
d. khơng quá 21 tuổi
Câu 9: Theo thơng tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hạnh kiểm được xếp thành mấy loại ?
a. 3 loại b. 4 loại c. 5 loại d. 6 loại
Câu 10: Theo thơng tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì học lực được xếp thành mấy loại ?
a. 3 loại b. 4 loại c. 5 loại d. 6 loại
Câu 11: Theo thơng tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng BGDĐT số tiết dạy của giáo viên THCS trong 1 tuần là bao nhiêu ?
a. 17 tiết b. 18 tiết c. 19 tiết d. 20 tiết 
Câu 12: Theo thơng tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng BGDĐT giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm bao nhiêu tiết 1 tuần ?
a. 1 tiết b. 2 tiết c. 3 tiết d. 4 tiết
Câu 13: Theo thơng tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng BGDĐT giáo viên nữ cĩ con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm mấy tiết (đối với giáo viên trung học cơ sở) ?
a. 1 tiết b. 2 tiết c. 3 tiết d. 4 tiết
Câu 14: Để cơng nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia phải đảm bảo mấy tiêu chuẩn ?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
Câu 15 : Một học sinh cĩ điểm trung bình các mơn học ở học kỳ 1 là 8,7, mơn thể dục được xếp loại chưa đạt , các mơn cịn lại đạt từ 8,0 trở lên. Học sinh này được xếp loại học lực: 
A/ Giỏi 	B/ Khá 	C/ Trung bình 	D/Yếu 
Câu 16 : Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi, tiết học tham gia thi giảng được báo trước ít nhất 
A/ 1 tuần B/ 3 ng ày C/ 5 ng ày D/ 10 ng ày
Câu 17: Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh ngồi việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện cịn phải cĩ giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện mấy lần trong 4 năm trước liền kề.
a. 1 lần. b.2 lần. c. 3 lân. d. 4 lần.
Câu 18: Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các cơng việc chuyên mơn như Tổ trưởng bộ mơn được giảm:
a. 1 tiết/tuần. b. 2 tiết/tuần. c. 3 tiết/tuần. d. 4 tiết/tuần.
Câu 19: Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm học kì nào?
a.Học kì I b.Học kì II
Câu 20 : Mỗi lớp ở cấp THCS cĩ khơng quá bao nhiêu học sinh?
a.42 b.43 c.44 d.45
Câu 21: Mỗi tổ của lớp ở cấp THCS cĩ khơng quá bao nhiêu học sinh?
a.10 b.11 c.12 d.13
Câu 22 : Nếu điểm trung bình học kì hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại G nhưng do kết quả của một mơn học nào đĩ mà phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại gì?
a.Giỏi b.Khá c.Yếu d.Kém
 	Câu 23 : Học sinh được cơng nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm thì phải đảm bảo điều kiện gì?
 a.Hạnh kiểm loại K trở lên và học lực loại K trở lên.
 b.Hạnh kiểm loại Tb và học lực loại khá.
 	Câu 24 : Giáo viên nữ cĩ con nhỏ từ 12 tháng trở xuống ,mỗi tuần lễ được giảm bao nhiêu tiết?(đối với giáo viên THCS)
 a.1 b.2 c.3 d.4
	Câu 25: Kết quả cuối năm học của một học sinh THCS như sau: Hạnh kiểm xếp loại Tốt; các mơn đều cĩ điểm trung bình 8,0 trở lên, riêng mơn Lịch sử là 2,0; điểm trung bình các mơn 8,3, các mơn xếp loại đạt.
	 Theo Thơng tư đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì học sinh này được xếp loại cả năm là:
	 A. Giỏi B. Khá C. Trung bình D. Yếu 
 	Câu 26: Theo Thơng tư liên tịch số 35, cơng tác thiết bị, thí nghiệm ở trường Trung học cơ sở hạng 2, hạng 3 được bố trí: 
 a-01 biên chế
 b-02 biên chế
 c-03 biên chế
d-04 biên chế
Câu 27: Theo Quy chế cơng nhận trường chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là:
a-Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 35% trở lên; loại yếu, kém khơng quá 5%.
b-Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 30% trở lên; loại yếu, kém khơng quá 5%.
c-Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 20% trở lên; loại yếu, kém khơng quá 5%.
d-Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 25% trở lên; loại yếu, kém khơng quá 5%.
Câu 28 : Theo Điều lệ Hội thi giáo viên giỏi, hội thi cấp huyện đối với giáo viên trung học cơ sở được tổ chức theo định kỳ:
a-1 năm một lần
b-2 năm một lần
c-3 năm một lần
d-Tuỳ tình hình thực tế
Câu 29 : Điều lệ trường phổ thơng quy định, giáo viên chủ nhiệm cĩ bao nhiêu quyền:
a-6 quyền
b-8 quyền
c-12 quyền
d-13 quyền
Câu 30 : Thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp THCS là:
Hiệu Trưởng trường sở tại nơi học sinh đang theo học.
Trưởng Phịng Giáo Dục và Đào Tạo.
Giám Đốc sở Giáo Dục và Đào Tạo.
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Câu 31 : Theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc trung học , căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt được theo từng tiêu chí, mỗi giáo viên được đánh giá theo một trong các loại sau:
a-2 loại: đạt chuẩn, chưa đạt chuẩn.
b-3 loại: Xuất sắc, Khá, Trung bình.
c-4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu.
d-5 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém
Câu 32: Thơng tư số 21/2010/TT/BGDĐT về việc ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp PT và GDTX cĩ hiệu lực từ ngày tháng năm nào?
3/9/2010	b. 4/9/2010	c. 5/9/2010 	d. 6/9/2010
Câu 33: Theo thơng tư 21/2010/TT-BGDĐT thì hội thi giáo viên giỏi tỉnh được tổ chức định kì mấy năm một lần?
3 năm 1 lần
4 năm 1 lần
5 năm 1 lần
6 năm 1 lần
Câu 34: Biên chế giáo viên của trường THCS cho mỗi lớp học là:
khơng quá 1,70 giáo viên
khơng quá 1,80giáo viên
khơng quá 1,90 giáo viên
khơng quá 2,0 giáo viên
Câu 35 : Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập (sau đây gọi là đánh giá bằng nhận xét) đối với các mơn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.Theo TT58/2011/BGD-ĐT thì xếp loại cả năm đạt yêu cầu (Đ) khi:
A. Cả hai học kỳ xếp loại CĐ 
B. Học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ
C. Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ. 
Câu 36 : Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được thực hiện trong các trường phổ thơng ở giai đoạn nào?
A. 2006-2011.	
B. 2010-2015	
C. 2008-2013.	.
Câu 37 : Thơng tư số 30/2009/TT-BGD ĐT qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở gồm:
A. 6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.
B. 5 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.
C. 6 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí.
Câu 38: Theo QĐ số 26/2001-QĐ-BGD ĐT ban hành qui định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá cơng nhận phổ cập giáo dục THCS. Đơn vị THCS thuộc xã miền núi được cơng nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS phải đảm bảo tiêu chí:
A. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 80% trở lên.
B. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 90% trở lên.
C. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 95% trở lên.
Câu 39: Thơng tư 58/2001/TT-BGD&ĐT cĩ hiệu lực thi hành kể từ :
A. 5/10/2006
B. 15/09/2008
C. 26/01/2012
 Câu 40: Luật Viên chức cĩ hiệu lực thi hành vào thời gian nào?
A. 01/01/2012
B. 01/01/2010
C. 01/01/2011
Câu 41: Thơng tư 28/2009/TT-BGD&ĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thơng. Ở Điều 6 định mức tiết dạy của giáo viên THCS trên một tuần là:
A. 17 tiết
B. 18 tiết
C. 19 tiết
Câu 42: Học sinh được xếp loại hạnh kiểm .. khi thi học kì I , em bị vi phạm gian lận trong kì thi . 
 a- khá b- trung bình c- yếu
Câu 43: Cĩ .. tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn .
 a- 24 b- 25 c- 26
Câu 44: Cĩ .. tiêu chuẩn đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn
 a- 4 b- 5 c- 6
Câu 45: Một học sinh lớp 7 được xếp loại ... về học lực khi 
cĩ điểm HKI đạt kết quả như sau : 
Tốn
Lí
Sinh
Văn
Sử
Địa
Anh
CD
CN
AN
MT
TD
TBM
6.2
8.0
8.7
7.1
7.5
7.2
6.5
5.7
8.2
Đ
Đ
CĐ
7.2
 a- khá 
 b- trung bình 
 c- yếu 
Câu 46: Cĩ .. tiêu chí đánh giá trường trung học cơ sở , trường trung học phổ thơng và trường phổ thơng cĩ nhiều cấp học .
 a- 35 b- 36 c- 37
Câu 47: Điều lệ trường học quy định nhà trường phải cĩ bao nhiêu loại hồ sơ sổ sách?
16
17
18
19
 Câu 48: Theo quy định tại thơng tư 58 /2011/TT BGD ĐT
 Nếu một học sinh cĩ ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G, nhưng kết quả của một mơn học thể dục chưa đạt, phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại ..
giỏi 
khá
trung bình
yếu
 Câu 49 : Theo quy chế cơng nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thơng và trường phổ thơng cĩ nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (Ban hành kèm theo Thơng tư số 47/2012/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) trường trung học đạt chuẩn quốc gia cần đảm bảo đầy đủ .. tiêu chuẩn.
2
3
4
5
Câu 50: Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện phải đảm bảo các điều kiện:
cĩ thời gian cơng tác từ 01 năm trở lên, cĩ 01 lần đậu GVG cấp trường, cĩ SKKN đạt 6/10 điểm.
cĩ thời gian cơng tác từ 03 năm trở lên, cĩ 02 lần đậu GVG cấp trường, cĩ SKKN đạt 6/10 điểm.
cĩ thời gian cơng tác từ 05 năm trở lên, cĩ 02 lần đậu GVG cấp trường, cĩ SKKN đạt 6/10 điểm.
cĩ thời gian cơng tác từ 07 năm trở lên, cĩ 04 lần đậu GVG cấp trường, cĩ SKKN đạt 6/10 điểm.
Câu 66:Theo quy chế thi học sinh giỏi, tổng số giải từ khuyến khích trở lên, khơng vượt quá  số thí sinh dự thi.
30%
40%
50%
60%
Câu 51: Sau khi nghiên cứu luật cơng chức, viên chức. anh (chị) hãy cho biết hiệu trưởng là:
Cán bộ quản lí
Viên chức
Cơng chức
Giáo viên
Câu 52: Nếu một giáo viên bị vi phạm kĩ luật, khi xét kỉ luật ta phải căn cứ vào:
Luật cơng chức
Luật lao động
Pháp lệnh cán bộ - cơng chức
Luật viên chức
Câu 53: Theo điều 30 (Điều lệ trường trung học ) . Giáo viên trường trung học là :
A. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm các giáo viên bộ mơn .
B. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm các giáo viên bộ mơn , giáo viên chủ nhiệm .
C. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm : Hiệu trưởng , Phĩ hiệu trưởng , giáo viên bộ mơn , giáo viên làm cơng tác Đồn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đối với trường trung học cĩ cấp THPT ), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học cĩ cấp tiểu học hoặc cấp THCS ) .
D. Người làm nhiệm vụ giảng dạy , giáo dục trong nhà trường, gồm : Hiệu trưởng , Phĩ hiệu trưởng , giáo viên bộ mơn , giáo viên làm cơng tác Đồn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đối với trường trung học cĩ cấp THPT ), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học cĩ cấp tiểu học hoặc cấp THCS ) . 
Câu 54: Theo quy chế thi học sinh giỏi. Điều kiện để học sinh dự thi học sinh giỏi:
xếp loại học lực giỏi, điểm TBm dự thi từ 8.0 trở lên. 
xếp loại học lực, hạnh kiểm từ khá trở lên, điểm TBm dự thi từ 8.0 trở lên. 
xếp loại học lực khá, điểm TBm dự thi từ 6.5 trở lên. 
xếp loại học lực trung bình, điểm TBm dự thi từ 9.0 trở lên.
Câu 55: Theo Điều 18 - Điều lệ hội thi giáo viên giỏi, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt mấy yêu cầu:
a-2 yêu cầu b-3 yêu cầu c-4 yêu cầu d-5 yêu cầu
Câu 56: Theo Thơng tư số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010 thì giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt một trong các yêu cầu sau: Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ .điểm trở lên;
a.6 đ b.7đ c.8đ d .9đ
Câu 57. Nếu học sinh cĩ ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức khá nhưng do ĐTB của 1 mơn học phải xuống loại kém thì được xếp loại gì ? 
A. Giỏi .	B. Khá .	C. TB	D. Yếu	E. Kém 
Câu 58: Theo điều 39 (Điều lệ trường trung học ) . Học sinh cĩ mấy quyền ? 
A. 4 .	B. 5 . 	C. 6 .	 	D. 7 . 
Câu 59: Điều kiện thi GVG cấp huyện là :
a. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường .
b. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường . SKKN đạt vịng trường .
c. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường và phải cĩ giấy chứng nhận GV dạy giỏi cấp trường trong 2 năm truớc liền kề . 
d. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường và phải cĩ giấy chứng nhận GV dạy giỏi cấp trường năm truớc liền kề
Câu 60:-Anh (Chị) hãy cho biết cấp nào ra quyết định cơng nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ?. 
a-Bộ GD-ĐT
b-Sở GD-ĐT
c-UBND cấp tỉnh
d-UBNDcấp huyện
Câu 61:-Theo Quy chế cơng nhận trường chuẩn quốc gia, thời hạn cơng nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia là bao nhiêu năm kể từ ngày ký quyết định cơng nhận.
	a-3 năm
b-4 năm
c-5 năm
d-6 năm
Câu 62:-Điều 72 của Luật Giáo dục cĩ qui định nhiệm vụ của nhà giáo. Anh (Chị) hãy cho biết nhà giáo cĩ bao nhiêu nhiệm vụ ?. 
a-5
b-6
c-7
d-8
Câu 63:-Anh (Chị) hãy cho biết Luật Giáo dục hiện nay mà ngành đang sử dụng là Luật Giáo dục được ban hành vào năm nào?. 
a-2004
b-2005
c-2006
d-2007
Câu 64: Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau:
Mơn
T
Lý
Hĩa
Sinh
V
Sử
Địa
TD
AN
MT
Tin
NN
CD
HK
ĐTB
8.5
8.2
7.9
8.0
7.5
9.0
7.9
Đ
Đ
CĐ
9.8
8.0
9.0
Tốt
Theo thơng tư 58 học sinh này được xếp loại: 
a-Khá
b-Giỏi
c-Trung bình
d-Yếu
Câu 65: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh cĩ hồn cảnh đặc biệt khĩ khăn, học sinh ở nước ngồi về nước cĩ thể vào cấp học ở tuổi cao hơn bao nhiêu tuổi so với tuổi quy định?
a.1 tuổi b.2 tuổi c.3 tuổi d.4 tuổi.
Câu 66: Học sinh khơng được lưu ban quá bao nhiêu lần trong một cấp học?
a. 1 lần b.2 lần c.3 lần d.4 lần
Câu 67 : Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS( ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011, của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định số lần kiểm tra thường xuyên mỗi học kỳ đối với môn học có từ một tiết trở xuống trong 1 tuần có ít nhất bao nhiêu lần kiểm tra?
A. 1 lần . B. 2 lần . 	C. 3 lần . D. 4 lần . 
Câu 68: Nếu học sinh cĩ ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức khá nhưng do ĐTB của 1 mơn học phải xuống loại kém thì được xếp loại gì ? 
A. Giỏi .	B. Khá .	C. TB	D. Yếu	E. Kém
Câu69 : Theo quy chế đánh giá , xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thơng ( Ban hành kèm theo Quyết định số : 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) qui định nếu học sinh cĩ hành vi gian lận trong học tập , kiểm tra , thi cử thì được xếp hạnh kiểm loại gì ?
A. Tốt .	B. Khá .	C. TB	D. Yếu	E. Kém 
Câu70 : Nếu học sinh cĩ hành vi xúc phạm danh dự , nhân phẩm của bạn hoặc của người khác ; đánh nhau gây rối trật tự , trị an trong nhà trường hoặc ngồi xã hội thì được xếp 
hạnh kiểm loại gì ?
A. Tốt .	B. Khá .	C. TB	D. Yếu	E. Kém
Câu 71: Giáo viên làm kiêm cơng tác thanh tra nhân dân cấp trung học cơ sở được giảm bao nhiêu tiết trên tuần?
A.1 tiết. B. 2 tiết.	 C.3 tiết. 	D. 4 tiết. 
Câu 72: Theo thơng tư số 30 ngày 22 tháng 10 năm 2009. Việc đánh giá , xếp loại giáo viên được thực hiện 
A. 1 tháng 1 lần .	B. 1 học kì 1 lần C. 1 năm 1 lần D.Tùy trường sắp xếp .
Câu73 : Theo thơng tư số 30 ngày 22 tháng 10 năm 2009. Khi đánh giá , xếp loại giáo viên theo Chuẩn ; tổng số điểm đạt được tối đa là bao nhiêu ?
A. 50.	B. 100 . 	C. 150 .	D. 200 . 
Câu 74. Nguyên tắc dạy thêm , học thêm bao gồm mấy nguyên tác?
a.4	b.5 	c. 6
Câu 75 : Cĩ mấy bước khi soạn đề kiểm tra theo quy định tại cơng văn 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục – Đào tạo?
	A. 4 bước B. 5 bước C. 6 bước D. 7 bước. 
Câu 76 : Theo quy định hiện hành, khi tiến hành kiểm tra đánh giá, ra đề thi giáo viên căn cứ chủ yếu vào : 
A/ Sách giáo khoa và sách bài tập 
 B/ Sách giáo khoa và sách giáo viên 
C/ Sách giáo khoa 	 
D/ Chuẩn kiến thức, kỷ năng của chương trình 
Câu 77. Đánh giá viên chức được phân làm mấy loại: 
 a. 1 loại. b. 2 loại. c. 3 loại. d. 4 loại
Câu 78: Tiêu chuẩn xếp loại học lực của học kỳ và xếp loại cả năm học Loại trung bình, nếu các mơn xếp loại:
a. Chỉ cần 1 trong 3 mơn đạt là được
b. Chỉ cần 2 trong 3 mơn đạt là được
c.Cả ba mơn xếp loại đều phải đạt.

Tài liệu đính kèm:

  • docNgan_hang_cau_hoi_thi_GVG_vong_truong.doc